English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

601. -> Instalace souborů služby pro nasazení systému Windows
602. Chyba při obnovování souboru %1. Chyba: [%2] %3
603. Na tabulkách není operace podporována.
604. Zadejte nové heslo.
605. Službu nelze aktivovat, protože nepodporuje režim kompatibility ASP.NET. Kompatibilita ASP.NET je povolena pro tuto aplikaci. Vypněte režim kompatibility ASP.NET v souboru web.config nebo přidejte atribut AspNetCompatibilityRequirements k typu služby pomocí nastavení vlastnosti RequirementsMode na hodnotu Allowed nebo Required.
606. <%1> není cestou DFS.
607. Parametr -d by neměl být zadáván s konfigurací serveru SQL Server Express.
608. Slučování hlavního indexu v %2 nelze restartovat z důvodu chyby %3.
609. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že v úložišti tokenů je token s neplatným názvem.
610. Zařízení PCI
611. Nalezena dočasná licence.
612. Legenda pro sadu existujících připojení ke spotřebitelům
613. Načtení systému Windows se nezdařilo. Klíč šifrování jednotky nástrojem BitLocker vyžadovaný k odemknutí svazku se nepodařilo získat.
614. Zařízení není datový proud
615. Server DNS přijal z %1 požadavek na přenos zóny pro neexistující nebo neoprávněnou zónu %2.
616. Třída DeferrableContentConverter vyžaduje, aby třída SchemaContext byla typu System.Windows.Baml2006.Baml2006SchemaContext.
617. Pro tuto službu nelze vytvořit podproces.
618. Monitorování účtů bylo zakázáno uživatelem %1. Uživatel: %1
619. Vyjmutí bylo zrušeno uživatelem.
620. V modulu plug-in došlo k výjimce. ID: %2. Jde o vnitřní chybu. Reprodukujte ji s připojeným ladicím prostředkem skriptů a povolte výjimky. Potom se obraťte na podporu produktu. Jedna ze součástí zavedených v systému je chybná. Je možné, že lze problém vyřešit novým vytvořením indexu.%1
621. Modul pro zařazování do kategorií obdržel chybu %1 z WLDAP32!%2 pro server %3
622. Vyloučení úspěšně odebráno
623. Chyba %1 při spuštění služby iniciátoru iSNS v kontrolním bodě %2.
624. Operace replikace byla ukončena, protože se systém vypíná.
625. Byly nalezeny úvodní uvozovky (") bez odpovídajících uvozovek koncových.
626. Procesory tohoto víceprocesorového systému mají různé verze. Aby bylo možno využívat všechny procesory, musí operační systém používat pouze funkce, které mají všechny procesory systému. Pokud se vyskytnou potíže s tímto systémem, informujte se u výrobce procesorů, zda je daná kombinace procesorů podporována.
627. Data ze serveru nepřicházejí.
628. Otevřít úložiště
629. GR SW Notify Error on %2
630. Ovládací prvek EditorPart X musí být umístěn ve třídě EditorZone.
631. Typ používaného stránkovacího rozhraní
632. Chyba analýzy manifestu: Nebyly nalezeny závorky.
633. Nebyla volána metoda inicializace.
634. Chyba syntaxe: Očekává se znak , nebo možnost WHERE (atd.) po aliasu tabulky.
635. Při pokusu o aktualizaci souboru [2] došlo k chybě. Soubor byl pravděpodobně aktualizován jiným způsobem a tuto aktualizaci již u něj nelze použít. Další informace získáte od dodavatele tohoto opravného nástroje. {{Systémová chyba: [3]}}
636. Zpracování rozšíření %3 bylo dokončeno po %1 ms.
637. Tento soubor není momentálně k dispozici pro použití v tomto počítači.
638. Spouštěcí objekt může být obsažen pouze v počátečním obrazu disku.
639. Server indexu obsahu neaktualizoval nebo nenačetl informace kvůli chybě databáze. Zastavte a restartujte vyhledávací službu. Pokud potíže potrvají, vymažte index obsahu a proveďte znovu jeho procházení. V některých případech bude pravděpodobně nutné odstranit a znovu vytvořit index obsahu.
640. Nebyl zadán název serveru.
641. Neplatné ID linkového zařízení
642. Výčtová hodnota DayOfWeek musí být v rozsahu od 0 do 6.
643. Provedení uložené procedury %1 se nezdařilo. Přesvědčte se, zda byla načtena správně.
644. AES-GCM 128
645. Tento příkaz nelze použít na řadiči domény se systémem Windows.
646. Uživatel se pokusil vynutit zavření souborů na přesměrované jednotce, ale na disku byly otevřeny soubory a uživatel nezadal dostatečně velkou vynucovací úroveň.
647. Kolekci nelze změnit.
648. Na pásku nejsou další data.
649. Čítač je mimo stanovený rozsah.
650. Služba Soubory offline byla úspěšně spuštěna.
651. [SC] Ukončením dojde k odemknutí databáze.
652. Nesprávná hloubka dědičnosti ve standardním členu OLE.
653. Program Windows Media Player nemůže zkopírovat soubory na disk CD, protože jsou 8bitové. Převeďte soubory na 16bitový formát 44 kHz stereo pomocí programu Záznam zvuku nebo jiného programu pro zpracování zvuku a akci opakujte.
654. Součást verze třídy FrameworkName nebyla nalezena.
655. Příznak u všech událostí WinINet týkajících se souborů cookie.
656. Typy barevného kontextu k sobě nepatří.
657. Modem nebo jiné zařízení pro připojení ohlásilo chybu.
658. Třída skupin poznámek
659. Neočekávaný konec zadání
660. Typ pro vlastnost Název vlastnosti nelze serializovat pomocí binární serializační procedury, protože typ není označen jako serializovatelný.
661. Zpracování zásad v důsledku změny stavu sítě pro počítač %3 bylo dokončeno po %1 s.
662. Výstupní proudy nepodporují objekty TypeBuilders.
663. Formátovací modul serializace
664. Dané připojení nebylo v relaci nalezeno.
665. Operace nemohla být dokončena, protože prostředek clusteru je v režimu online.
666. Neplatná operace
667. Zastaví zadaný virtuální web a znemožní příjem nových požadavků na všech jeho koncových bodech pro vazby. Musí být zadán přesný identifikátor webu odkazující na existující web.
668. Zápis certifikátu pro %1 archivoval nebo odstranil z osobního úložiště certifikátů certifikáty, jejichž platnost vypršela, nebo byly odvolány či nahrazeny.
669. Při šifrování datové části došlo k chybě.
670. Službě Zařazování tisku se nezdařilo ověřování balíčku ovladače tiskárny pro prostředí %1. Kód chyby systému Win32 %2. Tato situace může nastat v důsledku nedostatku paměti nebo jiného selhání systému. Není nutná žádná akce ze strany uživatele.
671. Byla zjištěna oprava neplatného vztahu ve vlastnosti navigace Název vlastnosti entity typu Název typu.
672. Rozšíření auditu zahájilo analýzu.
673. Vyrovnávací paměť pro data poskytnutá sbírací rutině byla příliš malá na příjem dat od zařízení NBT. Volajícímu nebyla vrácena žádná data. Dostupná a požadovaná velikost je v datech zprávy.
674. Směrodatná odchylka mezi skupinami:
675. Označuje, zda ovládací prvek zdroje dat obsahuje třídu ListCollection.
676. Systém Windows nemůže zkopírovat soubory z [%1] do [%2]. Zkontrolujte dostupnost [%1] a spusťte instalaci znovu.
677. Spuštění tohoto procesu v rámci ladicího programu není při použití obsahu DRM povoleno.
678. Seznam doménových názvů serverů SIP
679. Tabulka podsítí protokolu IP je plná
680. Fast Page DRAM
681. Spuštění služby Microsoft Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) dokončeno, verze %1 %2
682. Tato součást protokolu již byla v tomto rozhraní povolena.
683. Čtení objektu schématu %1 se nezdařilo.
684. Komentář serveru
685. Služba Řízení front zpráv nenačetla knihovnu Mqupgrd.dll. Chyba %1: %2
686. %1 Prijato %2!d! zaznamu %3.
687. Uvedený soubor je poškozen.
688. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor, protože server není dostupný nebo mohlo dojít k problému s nastavením sítě nebo brány firewall.
689. Hodnota X není platná hodnota RepeatDuration pro strukturu RepeatBehavior. Hodnota RepeatDuration musí být hodnota TimeSpan větší nebo rovna nulovým tikům.
690. Uvedený kontext stavu pro výsledek asynchronní operace je neplatný.
691. NTVDM zjistil závažnou chybu.
692. Některé řetězce v metadatech systému nelze analyzovat jako dvojici názvu a hodnoty, poškozený řetězec: X.
693. Ověření položky registru SiteCostedReferrals v %1
694. (Interní) Konstruktoru úlohy Promise byly předány neplatné interní možnosti.
695. Fond podprocesů zamítl odeslanou asynchronní práci.
696. Odebrání jazykové sady uživatelského rozhraní pro %1 bylo zahájeno.
697. Byl překročen limit velikosti interního záhlaví odpovědi.
698. Aplikace ve frontě obsahuje neplatnou položku katalogu. Zrušte zaškrtnutí políčka u vlastnosti fronty s příslušnou aplikací a znovu je zaškrtněte.%1
699. Chyba hlavního přerušení
700. Nelze přečíst použití ze souboru .INI média.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions