English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

32301. Typ stylu okolí
32302. Na portu myši PS/2 nebylo nalezeno žádné zařízení kompatibilní s myší PS/2 (pokud je tento typ myši skutečně připojen, nejedná se o problém).
32303. Služba SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) nemohla inicializovat vrstvu HTTP pro nastavení konfigurace. Je možné, že případné změny konfigurace provedené správcem nebudou použity protokolem SSTP.
32304. Připojení bylo ukončeno.
32305. Data určená z přenosu: %1 %2 %3 %4 %5
32306. Oslovení ND %1!-10u! %2!-10u!
32307. Počet speciálních znaků v X musí být větší nebo roven Y.
32308. Pokud aplikace, kterou chcete konfigurovat, není zobrazena, klepněte na tlačítko Jiná a vyhledejte požadovanou aplikaci.
32309. Zprostředkovatel zaznamenal chybu při převodu základního disku na dynamický disk. %1
32310. Externí kontroly vynucení licencování byly úspěšně načteny.
32311. %1!-15.15s! - Vyprázdní mezipaměť pro vybraný řadič.
32312. Tabulka volání procedur je neplatná.
32313. Služba WINS buď poskytla neplatný kód příkazu, nebo byla poškozena.
32314. Bitová kopie nepatří do zadané skupiny bitových kopií.
32315. Nelze obnovit transakci pozastavenou v předchozím dávkovém souboru.
32316. Klient Certifikační služby: Roaming pověření byl úspěšně proveden.
32317. Klíč má hodnotu NULL.
32318. Doplňkový čítač otevřel protokol událostí pro knihovnu PERFCTRS.DLL.
32319. Položka předvoleb %1 %2 v objektu zásad skupiny %3 nebyla použita, protože u cílové položky došlo k chybě s kódem %4%%100790275.
32320. Indexy zadané pro dotaz byly nesprávně formátovány.
32321. Zadaný kód času je neplatný.
32322. Okraje buňky legendy (jako procento velikosti písma legendy)
32323. Připojování pomocné třídy konfiguračního souboru: %1.
32324. MAPI: Došlo k chybě v síti.
32325. Synchronizace replikace
32326. /syncall [] []
32327. Vnitřní chyba. Popisovač soketu nelze svázat s portem pro dokončení.
32328. Ve službě BITS došlo při kontrole virtuálního adresáře %1 k chybě %2. Adresář pravděpodobně není aktuálně dostupný. Pokuste se spustit čištění později.
32329. Lze řídit následující spuštěné služby:
32330. Převod popisovače zabezpečení není nezbytný.
32331. Text tlačítka přechodu na další krok
32332. Seznam globalModules je prázdný. Nelze úspěšně zpracovat žádné požadavky.
32333. Server pro systém souborů NFS nemohl začít sledovat události clusteru související se systémem souborů NFS (%1). Server pro systém souborů NFS bude pokračovat v činnosti v režimu vypojení z clusteru.
32334. Relaci nelze vytvořit, protože již bylo dosaženo maximálního počtu aktivních relací. Před vytvořením nového objektu relace bude nutné, aby uživatel uvolnil jednu nebo více relací.
32335. Požadovaná funkce není podporována.
32336. Program Windows Media Player nemůže synchronizovat tento soubor. Přehrávač pravděpodobně nepodporuje tento typ souborů.
32337. Kód XML metadat je neplatný. Kolekce X musí obsahovat sloupec Y, navíc se musí jednat o sloupec s řetězcem.
32338. Neočekávaná chyba
32339. Parametr regionName musí mít hodnotu null.
32340. Combining Overridable, and NotOverridable is not legal
32341. Zadaný port není platný. Port musí být větší než 0.
32342. Nelze povolit šifrování vrstvy SASL: %1.
32343. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v CertGetCertificateContextProperty
32344. Nyní nelze s tímto vzdáleným počítačem navázat další spojení, protože počet možných připojení dosáhl maxima.
32345. Představuje prostředek sériového portu.
32346. V procesu filtrování došlo k neočekávané chybě. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
32347. Při pokusu o načtení seznamu důvěryhodných certifikátů serveru pro instanci %1 vznikla chyba rozhraní CryptoAPI. Došlo k chybě %2.
32348. Přesměrovač nemohl nastavit prioritu systémového podprocesu.
32349. Manifest RC má neplatný název ultimatefallback.
32350. Požadovanou operaci nelze dokončit, protože došlo ke katastrofální chybě média nebo k porušení struktury dat na disku.
32351. Soubor nelze uložit do relativní cesty.
32352. CHYBA - Jeden z parametrů byl zadán více než jednou: %1. Viz použití níže.
32353. Vnitřní chyba brány protokolu TIP koordinátoru MS DTC. %1
32354. Globální katalog systému je poškozený.
32355. Událost IPBusEnum
32356. Probíhá ukončení služby Plánovač úloh.
32357. Invalid class
32358. Systém Windows nezjistil potíže. Stav spuštění označoval, že byl systém Windows spuštěn úspěšně.
32359. Služba WINS vytvořila soket a volala rozhraní API WinSock bind, aby k němu byla vytvořena vazba s popisovačem. Při volání funkce getsockname k určení vázané adresy přijala služba WINS chybu.
32360. Služba Plánovač úloh spustila instanci %3 úlohy %1, protože uživatel %2 se vzdáleně odpojil od aktivační události.
32361. Server DHCP nemohl navázat soketové připojení.
32362. Registrace události ACPI se nezdařila.
32363. Je požadováno virtuální odstranění souboru %5.
32364. Požadovaná zpráva ALPC již není k dispozici.
32365. Chybějící adresa URL v konfiguraci popisovače grafu.
32366. Odeslat zprávu
32367. Službě Fax se nepodařilo inicializovat zprostředkovatele faxových služeb %1, protože jeho registrační data nejsou platná. Cesta ke zprostředkovateli faxových služeb: %2. Obraťte se na dodavatele zprostředkovatele faxových služeb.
32368. Deklarace DOCTYPE smí být obsažena pouze v části s prologem.
32369. Služba replikace souborů nemůže naplnit systémový svazek z důvodu vypršení vnitřního časového limitu. Další informace pravděpodobně obsahuje protokol událostí.
32370. Příchozí požadavek odpovídá elementu ServiceActivation s adresou X.
32371. Hodnota přepínacího parametru kontroly při zápisu je chybná.
32372. Přesměrování - použít server proxy
32373. Atributy disku nelze měnit na systémovém disku.
32374. Probíhá konfigurace Clusterové služby v uzlu %1.
32375. Z LANA %2 nelze odstranit název vzdáleného počítače %1 pro odpojovaného klienta na portu %3. Kód chyby je data.
32376. Inicializace webového serveru proxy online odpovídajícícho zařízení se nezdařila. %1
32377. Odepření přístupu při vytváření souboru databáze aplikace Microsoft SQL Express v podadresáři App_Data
32378. Šablona použitá pro aktuální uzel
32379. Vnitřní chyba: Požadovaná operace není podporovaná.
32380. Získá nebo nastaví barvu výseče v kolekci.
32381. Windows Server 2008 Enterprise
32382. Počáteční pozice pro odpověď 206 není upravena podle konce položky v mezipaměti.
32383. Neplatná oprávnění volání
32384. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) neobnovil port tiskárny LPR %1, protože název portu je příliš dlouhý. len >= MAX_PORTNAME_LEN: Chyba %2. Tato situace může nastat, pokud záložní soubor obsahuje neúplné údaje o portu nebo v případě, že port či nastavení portu nejsou kompatibilní s verzí systému Windows nainstalovanou v cílovém počítači. Obnovte v cílovém počítači port, kterého se to týká.
32385. Editor vlastností: X
32386. Pro ovladač není k dispozici dostatek prostředků.
32387. Ovladač brány firewall systému Windows byl zastaven.
32388. Trvání: méně než jedna sekunda
32389. Odesílání příkazu k restartování počítače %1
32390. Vstup nebyl nalezen.
32391. Aktuální klávesnice s touto znakovou stránkou nepracuje
32392. %1 (%2) %3Sloupec %4 tabulky %5 byl převeden z typu Text na typ LongText.
32393. Pro distribuované transakce je nutný software klienta Oracle9i.
32394. Úloha byla ukončena.
32395. Ve svazku [2] není dostatek místa pro pokračování instalace s povoleným obnovením. Požadované místo je [3] kB, ale k dispozici je pouze [4] kB. Chcete-li pokračovat v instalaci bez uložení informací pro obnovení, klepněte na tlačítko Ignorovat. Chcete-li znovu zkontrolovat místo k dispozici, klepněte na tlačítko Opakovat nebo můžete instalaci ukončit klepnutím na tlačítko Storno.
32396. Nejsou k dispozici žádné licence.
32397. Předaná vyrovnávací paměť pro symetrický klíč je příliš malá.
32398. Výraz X
32399. Služba správy licencí Terminálové služby byla aktivována.
32400. Počet úrovní zobrazených ve statické části nabídky

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions