English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

8801. Autorita důvěryhodnosti vstupu systému správy práv k digitálním médiím (DRM) služby Windows Media nerozpoznala identifikátor GUID explicitní ochrany výstupu analogového videa zadaný v licenci.
8802. FORMAT Formátuje disk pro použití v systému Windows.
8803. Mapa webu
8804. Při pokusu získat údaje parametru EventLogFiles se nepodařilo otevřít registr. Nelze spustit agenta přípon. Návratový kód procedury RegOpenKeyEx je %1.
8805. Instalační program softwaru zařízení Windows Media Center Extender byl ukončen s následujícím kódem chyby: %1.
8806. Hodnota pro parametr typu MIME X je nesprávná, protože obsahovala řídicí znaky, i když nebyla v uvozovkách.
8807. Slovník typu Název typu nemůže přidat klíč X. Třída TypeConverter převede klíč na typ Název typu. Chcete-li předejít zobrazení této chyby, přepište metodu System.Collections.IDictionary.Add a proveďte konverzi zde.
8808. Protokol IPBOOTP nevytvořil haldu pro přidělení paměti. Kód chyby je uveden v datech.
8809. Metoda rozhraní musí být abstraktní a virtuální.
8810. Nejméně jedna hodnota není platná. Zajistěte, aby žádná hodnota nebyla delší než 260 znaků.
8811. Dokumenty nebyly uloženy v indexu obsahu, protože se nezdařila aktualizace seznamu změn.
8812. Poškozené soubory byly opraveny ze zálohy.
8813. Název serveru proxy nelze rozpoznat.
8814. Formát zadaného názvu skupiny není platný.
8815. Cesta k povolovanému či zakazovanému pravidlu
8816. Byla zadána neplatná syntaxe příkazu dn.
8817. Prostředek adresy IP clusteru %1 nelze uvést do online režimu, protože hodnota adresy je neplatná. Zkontrolujte vlastnosti prostředku adresy IP.
8818. Algoritmus časového limitu opakování přenosu = neznámý (%1!u!)
8819. Cestu nelze najít.
8820. Nedostatek prostředku typu port pro jeho alokaci k portu pro čtení dat.
8821. Zadaný tiskový ovladač se právě používá.
8822. Služba Plánovač úloh není spuštěna.
8823. Přístup byl odepřen z důvodu narušení zabezpečení.
8824. Kodek stažený pro tento soubor není řádně podepsán. Instalace není možná.
8825. Tento počítač nemůže komunikovat se servery globálního katalogu služby AD DS (Active Directory Domain Services) pomocí protokolu LDAP (Lightweight Directory Address Protocol). Dokud nebude komunikace obnovena, nebude moci služba AD RMS (Active Directory Rights Management Services) vydávat nové licence.
8826. Při operaci filtrování identifikátorů SID byly odebrány všechny identifikátory SID.
8827. Expected semicolon or '='
8828. Při přechodu na konec souboru protokolu došlo k chybě - nelze získat počet záznamů protokolu. Byl zadán popisovač %1. Návratový kód procedury GetNumberOfEventLogRecords je %2.
8829. Služba Zprostředkovatel relací Terminálové služby se pokusila volat terminálový server %1, aby se znovu připojil. Toto volání se nezdařilo.
8830. Neznámý zvláštní přístup (bit 6)
8831. Podřízený ovládací prvek uvnitř třídy GenericWebPart je prázdný.
8832. Protokol IPBOOTP nepřenesl paket DHCP REPLY v místním rozhraní s adresou IP %1; paket REPLY měl být přenesen na klienta DHCP s hardwarovou adresou %2. Kód chyby je uveden v datech.
8833. Hodnota pravidla týdne v objektu CultureAndRegionInfoBuilder je neplatná.
8834. Nastal problém při načítání cesty přepisovaných úloh X. Y
8835. Typ prostředku je Název typu, a ne String. Použijte raději funkci GetObject.
8836. Vlastnost Název vlastnosti na typu Název typu není přítomna nebo je nepřístupná.
8837. Program CHKDSK vytváří nový kořenový adresář.
8838. Neplatný datový typ Název typu pro hodnotu parametru typu Název typu
8839. Rozhodli jste se obnovit soubor (soubory) %1 ze zálohy pořízené %2 na %3.
8840. Databázové operaci se nepodařilo vyhledat žádné další odstraněné záznamy.
8841. Ve smíšených doménách nelze ukládat místní skupiny do jiných místních skupin, pokud je u skupiny zapnuto zabezpečení.
8842. Plán %1 byl změněn uživatelem %2. Plán: %1 Uživatel: %2
8843. MSBUILD : error MSB1040: Hodnota ToolsVersion je neplatná. X
8844. ***Partnerský server pro replikaci vyžádal pouze podmnožinu záznamů. To znamená, že nebudeme replikovat všechny záznamy v žádaném rozsahu. Zkontrolujte registr partnerského serveru pro replikaci, abyste zjistili, jaký typ replikace se na něj vztahuje. Adresa partnera je uvedena ve druhé položce DWORD datové sekce.
8845. Složka %1 je šifrovaná. Vyberte jinou složku.
8846. Probíhá registrace rozšiřující knihovny DLL %1 v clusteru %2.
8847. Při pokusu o načtení hlavního klíče svazku nástroje BitLocker během restartování došlo k neočekávané chybě.
8848. Vytváření objektů služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) v místní instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
8849. Úloha služby BITS s názvem %1 nemohla kontaktovat žádný proxy server HTTP v seznamu proxy serverů. To může naznačovat problém s proxy serverem nebo s konfigurací sítě na straně klienta. Správce by měl ověřit správnost seznamu proxy serverů. Služba BITS se bude opakovaně pokoušet o přenos úlohy. Seznam proxy serverů HTTP je %6. Seznam proxy serverů, které se nemají používat, je%7.
8850. Typ ověřování: Název typu
8851. Neúspěšná analýza
8852. Nelze nalézt veřejný klíč pro počítač %1.
8853. Nelze určit metodu Set pro pole a metodu Invoke pro metodu.
8854. Služba WS-Management nepodporuje verzi protokolu SOAP zadanou v požadavku.
8855. Typ intervalu pohybu kurzoru
8856. X není platný řetězec výrazu. Je třeba použít následující syntaxi: [className,] resourceKey.
8857. Čipové sadě se nepodařilo ověřit funkčnost vyprazdňování mezipaměti čipové sady (odeslaná vyrovnávací paměť pro zápis), port AGP bude zakázán.
8858. Počet přidávaných položek překračuje povolené maximum.
8859. Ke stejnému identifikátoru workid existují dvě výstrahy.
8860. Název není jedinečný.
8861. Modifikátor zásobníku Deny je v rozhraní .NET Framework zastaralý. Další informace naleznete na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155571.
8862. Elementy Start a End musí být ve správném pořadí.
8863. Odkaz hodnoty hash X, URI Y, ID Z, Typ Název typu s algoritmem hash A (B).
8864. Odmítnout (Paket určen pro vyhrazenou adresu IP jiného hostitele)
8865. Index řádku zobrazeného v režimu úprav
8866. Byl překročen nejvyšší počet aktivních transakcí, které může obsahovat soubor protokolu koordinátoru MS DTC. Pokud chcete spustit více souběžných transakcí, je nutné zvětšit velikost protokolu koordinátoru MS DTC.
8867. Chart for .NET
8868. Text tlačítka přechodu na předchozí krok
8869. Zadaný svazek není datovým svazkem.
8870. Tento název je již použit pro jinou vlastnost.
8871. Vyhledávací služba je spuštěna jako místní systémová služba. Chcete-li získat přístup k dokumentům serveru Exchange, ověřte, zda je vyhledávací služba spuštěna na serveru Exchange v uživatelském účtu s oprávněními správce.
8872. Je nutné použít argument příkazového řádku /PasswordT a zadat heslo vztahu důvěryhodnosti.
8873. Zpětné volání kopie souboru vrátilo neplatnou dispozici. %1
8874. Pro tuto kolekci již byl určen prvek %1 pro přidání, odebrání nebo smazání.
8875. ---> Instalace spouštěcích souborů pro %1
8876. Chyba při čtení při obnovování souboru %1. Chyba: [%2] %3
8877. Cíl není platný pro toto rozhraní IReflect.
8878. Oprávnění ke změně zásad bylo odepřeno.
8879. Tiskárnu %1 se nepodařilo inicializovat, protože potřebný ovladač %2 nebyl nalezen. Nová zadaná nastavení tiskárny se dosud neprojevila. Nainstalujte nebo přeinstalujte ovladač tiskárny. V případě potřeby aktualizovaného ovladače se spojte s dodavatelem.
8880. Řadič SCSI
8881. Subsystém EventSystem zabraňuje vytváření duplicitních záznamů v protokolu událostí po dobu %1 sekund. Tuto dobu lze změnit pomocí hodnoty REG_DWORD s názvem %2 v následujícím klíči registru: HKLM\%3.
8882. Vyhledávání instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) k replikaci odchozích změn...
8883. Pouze okraj
8884. Součásti %1 se nezdařilo přihlásit uživatele %2 z důvodu chyby %3.
8885. Prvek ObjectDataSource X neobsahuje žádné hodnoty pro vložení. Zkontrolujte, zda slovník values obsahuje hodnoty.
8886. Prostředí bylo neočekávaně zastaveno a %1 byl restartován.
8887. Zpracování zásad skupiny selhalo. Systém Windows nemohl vyhodnotit filtr rozhraní WMI pro objekt zásad skupiny %8. Může to být způsobeno dezaktivací výsledné sady zásad nebo zakázáním či zastavením nebo jinou chybou služby WMI. Zkontrolujte, zda je spuštěna služba WMI a typ spuštění je nastaven na hodnotu automaticky. Nové objekty a nastavení zásad skupiny nebudou zpracovány, dokud nebude tato událost vyřešena.
8888. Vnitřní zpracování
8889. Heslo je příliš dlouhé.
8890. Poštovní schránka není k dispozici.
8891. Pokus o synchronizaci se nezdařil. Cílový řadič domény momentálně čeká na synchronizaci části atributů ze zdroje. Tento stav je obvyklý, pokud nedávná změna schématu ovlivnila část sady atributů. Část cílové sady atributů není podmnožinou části zdrojové sady atributů.
8892. V souboru IDQ %2 musí být zadáno omezení.
8893. Systém byl aktivován z režimu spánku.
8894. Vlastnost LoadTimeout modulu SoundPlayer nemůže být záporná.
8895. Replikace SQL byla zastavena, protože došlo k chybě. Aktuální akce bude opakována tak dlouho, dokud nebude zastavena nebo úspěšně provedena. Seq=%2, Loc=%3.%1
8896. Použili jste možnost s neplatnou hodnotou.
8897. Chybný typ proměnné.
8898. V tomto systému není nainstalován kodek MSAudio.
8899. Zadaný časový limit musí představovat hodnotu mezi -1 a Int32.MaxValue, včetně.
8900. Server iSNS zjistil chybu protokolu v záhlaví iSNS. Data protokolu události obsahují požadavek iSNS s chybou protokolu.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions