English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

26701. Nalezeno X
26702. Procedura Open pro službu %1 v knihovně DLL %2 se nezdařila. Výkonnostní data pro tuto službu nebudou k dispozici. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
26703. MSB4186: Syntaxe volání statické metody je neplatná: X. Y Volání statické metody by mělo mít tento tvar: $([FullTypeName]::Method()), např. $([System.IO.Path]::Combine(`a`, `b`))
26704. Chyba vazby datových bodů. Pro tuto datovou řadu lze nastavit pouze hodnoty Y X.
26705. Velikost hodnoty algoritmu hash X v bajtech je Y.
26706. Vypočtená ověřovací značka se neshodovala se vstupní ověřovací značkou.
26707. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože obsahuje záložku, jejíž platnost skončila.
26708. Připojovací řetězec SQL (server='X', databáze='Y') vrácený instancí typu Název typu rozhraní IPartitionResolver nemůže obsahovat možnosti připojení Database, Initial Catalog nebo AttachDbFileName. Aby to bylo možné, musí být atribut allowCustomSqlDatabase nastaven na hodnotu True a aplikaci musí být uděleno neomezené oprávnění SqlClientPermission. Pokud aplikace toto oprávnění nemá, požádejte o jeho nastavení správce.
26709. Funkci CreateInstance a jiný typ přístupu nelze určit současně.
26710. Vytvoření dopředného indexu bylo dokončeno %2.%1
26711. Oddělení rolí bylo povoleno: %1
26712. Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services has begun using unique remote procedure call (RPC) associations to ensure correct security context information.
26713. Byl očekáván znak ; (středník).
26714. Službu %1 nelze zastavit (chyba: 0x%2).
26715. MKDIR Vytvoří složku.
26716. Při výpočtu hodnoty PerformanceCounter došlo k chybě (0xX).
26717. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Chybná adresa.
26718. Zadaný příznak služby je neplatný.
26719. Laxně inicializovaný typ nemá veřejný konstruktor bez parametrů.
26720. Odebere prvek kolekce se zadanými klíči z kolekce konfiguračního oddílu system.webServer/defaultDocument.
26721. Oprávnění Zavádět a uvolňovat ovladače
26722. Seznam oprávnění prostředků již existuje.
26723. Rušení registrace aplikací a součástí modelu COM+ ID aplikace: [1]{{, Typ aplikace: [2]}}
26724. Systém se pokusil substituovat jednotku na adresář na substituované jednotce.
26725. Prázdný řetězec není platnou hodnotou pro parametr format.
26726. Při načítání výchozí tabulky schématu došlo k chybě (%1). Bude pravděpodobně nutné tabulku znovu nainstalovat nebo instalaci opravit.%2%3%4%5
26727. i <číslo> Nastaví adresu IPv4, podsíť a bránu.
26728. Úspěšný, ale statický
26729. Zadaný profil barev je neplatný.
26730. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Tento hostitel je nakonfigurován tak, aby po restartování systému setrval ve stavu Spuštěno. Vzhledem k tomu, že poslední známý stav tohoto hostitele byl Spuštěno, bude hostitel bez ohledu na uživatelem zadaný upřednostňovaný počáteční stav hostitele restartován. K zastavení hostitele použijte Správce vyrovnávání zatížení sítě nebo příkaz nlb stop či nlb suspend na příkazovém řádku.
26731. Identity součástí se liší.
26732. Položku nebylo možné přidat do kolekce. Když jsou položky třídy DataServiceCollection sledovány třídou DataServiceContext, nelze přidávat nové položky, dokud nebudou položky načteny do kolekce.
26733. (GMT-12:00) Eniwetok, Kwajalein
26734. Ovladač tisku
26735. Initialization failure
26736. Návratový typ obsahuje neplatný typ (tzn. null, ByRef).
26737. Transakci nelze vyřešit z důvodu neznámé chyby.
26738. Hlášená událost testu počítače je závažná chyba. Procesor obdržel externí signál, že došlo k neopravitelné chybě.
26739. Byl očekáván vrácený objekt typu ILease, ale byl obdržen objekt X.
26740. Referenční uzel není podřízeným uzlem tohoto uzlu.
26741. Replikace SQL potvrdila informace o replikaci, Seq=%2.%1
26742. Ověření při návrhu je vypnuto. K ověření dochází pouze za běhu. Chcete-li ověřit pracovní postup, povolte ověření úpravou klíče registru [HKCU\Software\Microsoft\.NETFramework\v[verze sestavení]\System.Activities.Presentation\DisableValidateOnModelItemChanged] a znovu spusťte návrháře nebo na instanci pracovního postupu zavolejte metodu ActivityValidationServices.Validate().
26743. Server WINS obnovuje místně vlastněné záznamy z databáze. Obnovený rozsah čísel verzí je uveden v datové části jako druhá až pátá hodnota WORD v následujícím pořadí: počáteční_číslo_verze (nízká a vysoká hodnota WORD) koncové_číslo_verze (nízká a vysoká hodnota WORD).
26744. Velikost protokolu clusteru byla úspěšně nastavena.
26745. Čipová karta PCI
26746. Chyba rozboru
26747. Připojování k serveru %1 jako %2\%3
26748. Soubor je k dispozici ke stažení, pouze pokud zakoupíte celé album.
26749. Operace je prováděna asynchronně.
26750. Zadaná cyklická vyrovnávací paměť byla prázdná před úspěšným vložením paketu.
26751. Vzdálená správa systému Windows
26752. Operace zahrnující kopírování nepodepsaného souboru byla vrácena, a je tedy možné nastavit bod obnovení systému.
26753. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nepřidala objekty zabezpečení do databáze služby AD LDS.
26754. Nelze vytvořit výčet portů Správce vzdáleného přístupu. %1
26755. Počet číslic pro zaokrouhlení musí být v rozsahu od 0 do 15 (včetně).
26756. Nelze vytvořit instanci X, protože parametr Type.ContainsGenericParameters má hodnotu True.
26757. Chyba ochrany při kopírování - Oblast aktuálního disku DVD neodpovídá nastavení oblasti jednotky.
26758. Nastavení možnosti BCASTINTADDR služby NWLink se nezdařilo. Agent SAP nemůže pokračovat.
26759. Objekt použitý k zařazování volání obsluhy události, která jsou výsledkem změny adresáře.
26760. PTE Error on %2
26761. V rámci transakce není operace povolena.
26762. Pokusili jste se přihlásit, jenže nebyla zahájena síťová přihlašovací služba.
26763. Zadaná hodnota parametru %1 pro %2 v příkazu %3 není platná.
26764. Hostitel autoritativní odpovědi nebyl nalezen.
26765. Stavový registr pro %2 překrývá stavový registr %3.
26766. Ukončete aktuální operaci obnovení pomocí příkazu END RESTORE.
26767. Zadaná adresa IPv6 není platná pro vícesměrové vysílání.
26768. Spuštění požadované služby se nezdařilo.
26769. %1 (%2) %3Defragmentace online souboru %4 datového proudu skončila předčasně s neočekávanou chybou %5.
26770. Informace o individuálním nastavení
26771. Záložní bitovou kopii nelze ověřit, protože je bitová kopie pravděpodobně porušená. Chcete-li chránit svá data, je vhodné znovu spustit službu Obnovení a zálohování dat.
26772. %1 (%2) %3Operaci č. %4 s databází %5 nelze vrátit zpět. Chyba: %6. Všechny budoucí aktualizace databáze budou odmítnuty.
26773. Služba SLS (Software Licensing Service) zjistila, že licenci nelze odstranit.
26774. Síťový protokol je zakázán.
26775. Účet počítače pro licenční server Terminálové služby byl odebrán ze skupiny Licenční servery terminálového serveru ve službě Active Directory Domain Services.
26776. Server DNS nemohl dokončit vytváření výčtu adresářových služeb u zóny %1. Tento server DNS je nakonfigurován tak, aby pro tuto zónu používal informace získané ze služby Active Directory, a bez těchto informací nemůže zónu načíst. Zkontrolujte, zda služba Active Directory pracuje správně, a zopakujte vytvoření výčtu u této zóny. Rozšířené ladicí informace o chybě (mohou být prázdné): %2. Chyba je uložena v datovém bloku události.
26777. Musí být zadána hodnota parametru pro volný režim.
26778. Nebyl vydán žádný token prostředku, protože uživatel nemá žádnou deklaraci hlavního uživatelského jména (UPN) ani e-mailu. Zpřístupňovaná aplikace vyžaduje deklaraci hlavního uživatelského jména (UPN) nebo e-mailu k namapování stínového účtu.
26779. Zadaný uzel %1 neodpovídá očekávanému uzlu %2.
26780. Nepodporovaná verze serveru SQL Server. Zprostředkovatele dat .Net Framework SqlClient lze použít pouze se serverem SQL Server versions 7.0 nebo novějším.
26781. Zakázání clusterové služby během čištění uzlu clusteru se nezdařilo. Kód chyby: %1. Dokud nebude vyčištění úspěšně dokončeno, pravděpodobně nebude možné vytvořit nebo se připojit ke clusteru s tímto počítačem. Chcete-li vyčištění provést ručně, spusťte v tomto počítači příkaz cluster.exe s parametrem forcecleanup.
26782. NET START NET LOGON
26783. Identita použitá k registraci názvu v síťovém shluku je neplatná.
26784. Při volání funkce ASN1 byly předány chybné argumenty.
26785. Tento oddíl nemůže obsahovat dočasné instalační soubory.
26786. Minimální počet připojení povolených ve fondu
26787. U příkazu /State je třeba zadat správně formátovaný kořenový adresář nebo odkaz DFS.
26788. Jeden disk byl v migračním seznamu zadán vícekrát.
26789. Atribut %1 není u deklarace %2 podporován.
26790. Má-li fungovat trvalý výběr, je nutné zadat vlastnost DataKeyNames.
26791. Vlastnost %1 Služby publikování na webu neprošla ověřením rozsahu. Nakonfigurovaná hodnota %2 je mimo rozsah od %3 do %4. Bude použita výchozí hodnota %5.
26792. Umožňuje neomezený přístup ke všem prostředkům, kterých se týkají integrovaná oprávnění.
26793. Tato licence systému Windows nepodporuje nástroj BitLocker Drive Encryption. Chcete-li tento nástroj použít, upgradujte svoji licenci systému Windows.
26794. Konfigurace protokolu SSL pro protokol IP %1 a port %2 je sdílena s jinou službou, jako je Internetová informační služba (IIS).
26795. Uživatel X nebyl nalezen.
26796. Hledání všech stínových kopií pomocí dotazu na základě ID sady stínových kopií %1
26797. V tuto chvíli není aktivní žádné připojení k síti. Jakmile bude připojen adaptér, bude Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) akci opakovat.
26798. Udělit sestavením &přístup k následujícím čítačům výkonu:
26799. Nelze vytvořit připojení ke vzdálenému počítači. Modem nebyl nalezen, nebo je zaneprázdněn. Další informace získáte klepnutím na tlačítko Diagnóza nebo vyhledáním tohoto čísla chyby v centru pro nápovědu a technickou podporu.
26800. Zadaný název iniciátoru nebyl nalezen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions