English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

14901. Došlo k blíže neurčené chybě.
14902. Před dokončením operace došlo k neopravitelné chybě. Kód chyby: %1
14903. %2 – vrácena falešná cesta pro %1.
14904. Aktuální připojené zařízení nepodporuje WMDRM.
14905. Zadaná hodnota není platná - X.
14906. Internal error: GDT and LDT are too large for local storage.
14907. Neočekávaná akce X při události OnCollectionChanged vyvolané objektem DataServiceCollection.
14908. Službě DHCP se nezdařilo najít adresářový server pro autorizaci.
14909. Tento operátor není touto implementací filtru podporován.
14910. Jediné další klíčové slovo řetězce připojení, které by bylo možné používat při požadavku na připojení kontextu, je klíčové slovo Type System Version.
14911. Pro objekt WorkflowApplication bylo vygenerováno ID instance, protože byla načtena vlastnost Id. Po vygenerování ID nelze objekt WorkflowApplication použít k načtení instance.
14912. Ovladač protokolu %1 nebyl v systémové cestě nalezen.
14913. (A/N) [N]
14914. Zadaný parametr podmínky pro pravidlo je neplatný.
14915. Parametr %1 byl zadán vícekrát pro stejnou možnost.
14916. Nebylo možné zavést modul zásad "%1", protože chybí rutina "%2" pro zpracování požadavku.
14917. Graf typu PointAndFigure – Index zadaný vlastním atributem UsedYValueLow je mimo rozsah.
14918. Nelze nárokovat zámek ve vyhrazeném časovém limitu X. Čas přidělený této operaci byl pravděpodobně částí delšího časového limitu.
14919. Doména :
14920. Agent stavu systému společnosti Microsoft: E_MSSHV_SHC_FAILURE
14921. Hodnota tohoto parametru nemůže být menší než X.
14922. Dokončení úlohy LPRemove se nezdařilo. Při dalším plánovaném spuštění bude pokus o dokončení úlohy opakován.
14923. Protokol událostí X v počítači Y neexistuje.
14924. Paket odběru obsahuje neplatnou adresu v části NotifyTo.
14925. Dokončeno %1 procent.%2
14926. Odchylka druhé skupiny:
14927. Objekt v mezipaměti nebyl nalezen.
14928. Server nemohl vytvořit vazbu na přenos %1.
14929. Před voláním metody ProvideValue u třídy ArrayExtension je nutné nastavit ArrayType.
14930. Velikost souboru převyšuje přípustný limit a nelze jej proto uložit.
14931. Na svazku %3 nebyl dostatek místa pro zvětšení úložiště stínové kopie pro stínové kopie svazku %2. V důsledku této chyby hrozí odstranění všech stínových kopií svazku %2.
14932. Došlo k neočekávané chybě sítě.
14933. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Software způsobil přerušení připojení.
14934. Aktuální objekt SynchronizationContext nelze použít jako TaskScheduler.
14935. Typ bloku dat nebyl text.
14936. Povolit modul
14937. Bitový vektor je zaplněn.
14938. Příznak rozboru 0x%1 je vyhrazený příznak.
14939. CHYBA – Nebyla nalezena žádná záloha.
14940. Nejvyšší počet atributů jednoho objektu: %1!d!
14941. Na kritérium přiřazování procesů Reziduální nemůže odkazovat žádná zásada. Odeberte odkaz na kritérium Reziduální ze zásady.
14942. Disk vybraný pro instalaci neexistuje (%2!u!). Ověřte, zda nastavení %1 souboru odpovědí bezobslužné instalace odkazuje na platný disk v tomto počítači, a potom instalaci restartujte.
14943. Služba DHCP/BINL je povolena v doméně adresářové služby %2 (adresa IP serveru %1).
14944. /showutdvec [/nocache] [/latency]
14945. Rozhraní IXMLDOMDocument2 není podporováno.
14946. Inicializační řetězec určuje zprostředkovatele, který se neshoduje s aktivním zprostředkovatelem.
14947. Balíček zabezpečení nemůže předat vyrovnávací paměť pro přihlášení, pokus o přihlášení se tedy nezdařil.
14948. Konfiguraci pro standardní koncový bod X nelze načíst z elementu announcementEndpoints, protože není určena vlastnost typu. Koncové body konfigurované v elementu announcementEndpoints musí být takového typu, jehož výsledkem je standardní koncový bod typu X nebo od něj odvozený typ.
14949. Ve složce zařízení existuje příliš mnoho souborů se stejným názvem. Změňte název souboru nebo k synchronizaci použijte jinou složku.
14950. Klíč registru <%1> na kořenovém serveru DFS %2 není konzistentní s metadaty ve službě AD.
14951. CREATOR OWNER SERVER
14952. Seskupení – Neplatný formát vzorce: X
14953. Nelze generovat heslo vyhovující zásadám složitosti hesel.
14954. Cesta nebo adresa URL aplikace pro odstranění modulu
14955. Před odstraněním sdílené položky ji musíte odebrat ze systému DFS (Distributed File System).
14956. Image předaný manažeru ImageVisualManager nelze zmrazit.
14957. Cílová relace není kompatibilní s aktuální relací.
14958. Neplatné omezení
14959. TYPE Zobrazí obsah textového souboru.
14960. Parametr není správný.
14961. Celkový počet operandů určený v X neodpovídá počtu zadaných argumentů TypeArguments. Zadáno bylo Y argumentů TypeArguments.
14962. Operace není povolena na discích, které jsou jen pro čtení.
14963. Formátování na kapacitu %1 MB
14964. V prvku AccessDataSource X nelze nastavit název zprostředkovatele.
14965. Šířka grafu musí být nastavena v pixelech.
14966. Instalace národního prostředí se nezdařila.
14967. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Inicializace ovladače služby Vyrovnávání zatížení sítě se nezdařila, protože síťová adresa clusteru %3 je neplatná. Zkontrolujte, zda je vlastnost síťové adresy clusteru služby Vyrovnávání zatížení sítě zadána v platném formátu adresy MAC.
14968. Zarovnání čar názvu čáry pruhu
14969. Správce transakcí koordinátoru MS DTC odeslal příkaz PREPARE protokolu TIP jinému správci transakcí a přijal jako odpověď neznámý nebo neočekávaný příkaz protokolu TIP (%1). Transakce byla přerušena. Specifikace transakce: ID správce externích transakcí %2; adresa URL externí transakce %3; adresa URL transakce protokolu TIP koordinátoru MS DTC %4.
14970. Vícedílné části těla musí být kódovány sedmibitově, osmibitově nebo binárně.
14971. Vnitřní chyba: V konfiguračním programu došlo k neočekávané chybě.
14972. Správce vzdáleného úložiště vytváří znovu soubory databáze.
14973. %%3ld:%%02ld:%%02ld.%%03ld %%3ld:%%02ld:%%02ld.%%03ld%%6ld %%8ld %%7ld %%2ld %%4ld %%3ld %%4ld %%wZ
14974. X: Soket nesmí být svázán nebo připojen.
14975. Autorita pro registraci stavu (Health Registration Authority) nemohla pomocí konfigurace autority pro registraci stavu ověřit žádost o certifikaci. Autorita pro registraci stavu odmítla žádost s ID korelace %1 v umístění %2 (objekt zabezpečení: %3), protože žádost nesplňuje kryptografické zásady (%4). Probíhá vyřazení žádosti.
14976. Vstupní vyrovnávací paměť obsahuje nedostatek dat.
14977. Syntaxe názvu není správná.
14978. Propojí určený prostředek s tímto sestavením.
14979. -> Obnovení stavu instalace
14980. Před voláním této metody je vhodné provést načtení.
14981. MAPI: Došlo k rozšířené chybě.
14982. Prostředí předinstalace systému Microsoft Windows
14983. Chyba soketů. Ukončení
14984. Číselná hodnota je mimo povolený rozsah.
14985. Text zobrazený v případě neplatné e-mailové adresy
14986. %1 (%2) %3Pořadová čísla protokolů byla u této instance téměř vyčerpána. Aktuálně generovaný protokol je %4 a tato hodnota se blíží maximální hodnotě %5 pro generované protokoly. K použití zbývá %6 generací protokolu. Chcete-li zahájit přečíslování od generace 1, musí být instance správně ukončena a všechny soubory protokolů musí být odstraněny. Platnost záložních kopií bude zrušena.
14987. Obrázek nelze vložit, protože obrázek s názvem X již existuje.
14988. %1 - Přidá nové přidružení úložiště stínové kopie svazku.
14989. ------ Podporované příkazy DIAG ------
14990. Na zadané cestě nebyly nalezeny žádné vhodné soubory INF.
14991. Hledání podřízeného uzlu oboru názvů v rejstříku se nezdařilo, protože rejstřík překročil počet podřízených položek.
14992. %1 pokračuje úspěšně.
14993. Buňku nelze upravit, pokud je třída DataGridColumn v režimu pouze pro čtení.
14994. Sdílená paměť není k dispozici, došlo k uvolnění domény AppDomain.
14995. Statická skupina %1 nakonfigurovaná v rozhraní %2 má neplatný filtr.
14996. Režim OFB (Output Feedback Mode) není touto implementací podporován.
14997. Dílčí výraz pro objekt typu Název typu byl vyhodnocen jako odkaz na umístění, který není viditelný v tomto oboru.
14998. Neplatný popisovač zařízení
14999. Člen skupiny Guests má stejná výchozí přístupová práva jako člen skupiny Users, účet Guest má více omezení.
15000. V nápovědě o tomto příkazu nic není. Zkuste napsat %1 /?.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions