English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

21201. Pro tento objekt nelze použít motivy. Na nejvyšší úrovni souboru vzhledu lze definovat pouze ovládací prvky typu System.Web.UI.Control.
21202. Program Windows Media Player nemůže stáhnout další práva k používání médií, dokud nebude dokončeno aktuální stahování.
21203. Byla vytvořena zásada autorizace připojení %1.
21204. Došlo k pokusu provést instrukci na nezarovnané adrese, hostitelský systém však nezarovnané instrukční odkazy nepodporuje.
21205. Současně lze použít pouze jedno asynchronní čtecí zařízení.
21206. Generování aktivačního kontextu se nezdařilo pro zásadu %11. Chyba v manifestu nebo v souboru zásad %12 na řádku %13.
21207. Laponština (jižní, Švédsko)
21208. Nelze přistupovat k požadované položce registru, kód chyby %1!x!.
21209. Přesunutí souboru [2] se nezdařilo: chyba kontrolního součtu CRC.
21210. Čas procesoru, po který byl proces zpracováván mimo jádro operačního systému.
21211. Objekt ControlFilterExpression, který patří do X, nemůže najít ovládací prvek s ID Y. Zkontrolujte hodnotu vlastnosti ControlID v objektu ControlFilterExpression.
21212. Zásady skupiny přijaly oznámení %1 od Správce řízení služeb.
21213. Došlo k chybě konzistence při importu systému souborů %1!ls!.
21214. Došlo k pokusu o provedení operace, která byla zakázána hostitelem modulu CLR.
21215. Server indexu obsahu neaktualizoval nerozpoznaný nebo nedávno definovaný atribut vlastnosti. Vymažte index obsahu a proveďte znovu jeho procházení.
21216. Nelze uzamknout vysunovací mechanismus média.
21217. Vytvoření auditu čipu TPM se nezdařilo, přičemž zdrojový příkaz vrátil úspěšné dokončení.
21218. Tiskovou frontu %1 nelze odstranit (vyřadit) z adresářové služby Active Directory. Chyba: %2. Služba zařazování tisku se bude pravidelně pokoušet položku odstranit, dokud nedosáhne úspěchu. Trvající selhání mohou indikovat problém se službou Active Directory, základní problém v síti nebo problém v komunikaci mezi řadičem domény a tiskovým serverem.
21219. Klient NTP nemohl nastavit ruční druhou stranu jako zdroj času v důsledku chyby duplikování u %3. Stejný zdroj času %4 byl zadán jako ruční druhá strana na serveru NTP nebo vybrán jako druhá strana domény. Klient NTP bude pokus opakovat za %2 minut a poté interval mezi dalšími pokusy zdvojnásobí. Došlo k následující chybě: %1
21220. Členové, kteří mají oprávnění pouze ke čtení služby DHCP service
21221. import oboru názvů
21222. Zprostředkovatel časových údajů '%1' protokoloval následující zprávu: %2
21223. Server DNS zjistil, že zóna %1 obsahuje neplatná nebo poškozená data registru. Tento problém lze vyřešit odstraněním podklíče příslušné zóny v registru umístěného v oddílu parametrů serveru DNS. Zónu můžete poté znovu vytvořit pomocí konzoly služby DNS. Další informace naleznete v online nápovědě v tématech Optimalizace upřesňujících parametrů serveru a Přidání a odebrání zón.
21224. RUN PROCES -- zpoždění = %1 milisekund
21225. Čištění bylo úspěšně zahájeno.
21226. Maximální velikost virtuální paměti, kterou proces dostal přidělenu od svého spuštění.
21227. Kečujština (Bolívie)
21228. Aplikaci nebo službu %3 nelze ukončit.
21229. Připojení bylo ukončeno z důvodu pozastavení systému.
21230. Zadaná identifikace serveru není platný server.
21231. Nelze vyvolat Save na Encoder více než jednou.
21232. Název X obsahuje znaky, které nejsou pro danou jazykovou verzi nebo region platné.
21233. Při pokusu o odstranění adresáře historie %1 zjistila pomocná služba hostitele aplikace chybu. Adresář bude přeskočen a ignorován. Všimněte si, že tento adresář může být v budoucnu odstraněn, jestliže bude služba restartována. Datové pole obsahuje číslo chyby.
21234. Je-li zadáno, bude pro tento web vytvořena kořenová aplikace s virtuálním kořenovým adresářem odkazujícím na zadanou cestu. Je-li vynecháno, web je vytvořen bez kořenové aplikace a nebude možné jej spustit, dokud nebude nějaká vytvořena.
21235. Načítání všech cílů kořene ....
21236. Přidělenou paměť nelze změnit, pokud je filtr aktivní.
21237. Tuto metodu nelze volat po zavolání metody Open.
21238. Typ intervalu osy
21239. Cluster nemohl učinit určený prostředek prostředkem kvora, protože nepatří do třídy sdíleného úložiště.
21240. Časový limit čekání na trvale vázané svazky iSCSI. Pokud některé služby nebo aplikace používají informace uložené v těchto svazcích, je možné, že se nespustí nebo budou hlásit chyby.
21241. V cílovém počítači nebyly nalezeny žádné disky.
21242. Neklasifikovaná chyba
21243. Zadejte pouze /L nebo /R.
21244. Proces serveru nemohl být spuštěn. Cesta je zřejmě nesprávná.
21245. Při zápisu na disk došlo k chybě.
21246. Funkce spolupráce Com+ nejsou podporovány.
21247. Inicializace náhradního modelu COM+ se nezdařila - objekt CApplication se nepodařilo inicializovat.%1
21248. Běžný účet - vypnuto
21249. Akce, která má být provedena po odhlášení
21250. Maximální délka řádku je příliš malá.
21251. %1 (%2) %3Databáze %4 vytvořená %5 nebyla obnovena. Obnovená databáze byla vytvořena %5.
21252. Proces MSFTEFD byl spuštěn, ale nepřipojil se ke službě MSFTESQL.
21253. Nelze vytvořit dceřiné okno nejvyšší úrovně.
21254. Zpráva poslaná na datagramový soket byla větší, než je vnitřní vyrovnávací paměť, nebo jiná síťová mez, nebo vyrovnávací paměť použitá pro příjem datagramu byla menší, než samotný datagram.
21255. Změna jmenovky svazku byla zrušena.
21256. Cesta zadaná v konfiguračním řetězci nepředstavovala adresář.
21257. Argument je nesprávného typu. Argument je typu Název typu, ale musí být možné jej přiřadit do typu X.
21258. Zadaný cíl pro obnovení je neplatný.
21259. Internal event: Not all the parameters necessary to start the DSP layer are present in the Windows registry. The DSP will not be initialized.
21260. Určená výchozí zásada hlavního režimu nebyla nalezena.
21261. Určený argument nebyl uveden v sadě platných hodnot.
21262. Služba WINS nemohla zavřít otevřený klíč. Ověřte, zda jsou oprávnění ke klíči správně nastavena, zda jsou k dispozici dostatečné systémové prostředky nebo zda nejde o problém registru.
21263. Heslo v žádosti o certifikát nelze ověřit. Pravděpodobně již bylo použito. Získejte nové heslo, které pošlete spolu s touto žádostí.
21264. Aktuální adresář není platný.
21265. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor, protože došlo k potížím se zvukovým zařízením. Je pravděpodobné, že zvukové zařízení není v počítači nainstalováno, je používáno jiným programem nebo nefunguje správně.
21266. Zadaná aplikace není nyní spuštěna.
21267. Tato operace vyžaduje použitelný svazek..
21268. nemůže mít více než jednu částici , nebo .
21269. CoID=%1: Uživatel %2 nebyl ověřen z následujícího důvodu: %3.
21270. Text popisku tlačítka pro posunování obsahu podnabídek dolů
21271. Není k dispozici žádný datový záznam
21272. Funkce WaitAll pro více popisovačů v podprocesu STA není podporována.
21273. Klient nemohl spustit platné naslouchání pro příjem událostí odběru založených na zadaném vstupním nastavení.
21274. Použití příkazů PORT %1
21275. Rozsah adres, který se má odmapovat, nebyl namapován.
21276. Je nutné implementovat veřejné/interní řazení.
21277. Zástupné znaky * nebo ? jsou buď chybně zadány, nebo je jich zadáno příliš mnoho.
21278. Vlastnost nebo indexer X nelze v tomto kontextu použít, protože přistupující objekt jet není dostupný.
21279. Požadovaná položka mezipaměti je zastaralá a byla z mezipaměti odstraněna.
21280. Pro tuto instanci sledování výkonu nejsou k dispozici žádné další oblasti.
21281. Prostředek síťového názvu clusteru %1 nelze uvést do online režimu. Zkontrolujte, zda mají síťové adaptéry pro prostředky závislých adres IP přístup k alespoň jednomu serveru DNS. Pro závislé adresy IP lze také povolit rozhraní NetBIOS.
21282. Posun a délka jsou mimo hranice pole nebo počet je větší než počet prvků počítaný od indexu po konec zdrojové kolekce.
21283. %1!-5s! %2!-21s! %3!-21s! %4
21284. ID události: X
21285. Zadaný program Sledování tisku již byl nainstalován.
21286. Ovladač neotevřel klíč registru ISAPNP pod ENUM.
21287. Úloha XML obsahuje příliš mnoho uzlů stejného typu.
21288. Chcete-li provést vlastní nastavení, musí být národní prostředí změněno na aktuální národní prostředí.
21289. Informace o stavu relace nejsou platné a jsou pravděpodobně poškozené.
21290. Expected open parenthesis
21291. Nastavování konfigurace tiskárny
21292. Hodnota příznaků je neplatná.
21293. Je potřeba zadat název objektu.
21294. Kolekce nemůže obsahovat dvě nebo více položek se stejným názvem (X).
21295. Počet požadovaných sloupců překročil limit.
21296. Databázová operace se nezdařila s neočekávanou výjimkou.
21297. Hodnoty fixed a default nemohou obě existovat v elementu : %1.
21298. Aktivační služba procesů systému Windows (WAS) zakázala protokol %1, protože protokol nemohl potvrdit změnu identity pro fond aplikací. Chcete-li protokol znovu povolit, vyřešte problémy a službu WAS recyklujte.
21299. Binární vlastnost entity nelze změnit na datový proud, protože odpovídající položka odpovědi neobsahuje odkaz edit-media. Zajistěte, aby entita měla binární vlastnost, která bude v datovém modelu přístupná jako datový proud.
21300. Odpovídající informace o konstruktoru nebyly nalezeny v typu X.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions