English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

6701. Požadavek byl vyřazen, protože došlo k selhání nebo chybné funkci rozšiřující knihovny dll.
6702. %1 (%2) %3V důsledku inovace systému Windows na verzi %5.%6.%7 SP%8 provede databázový stroj úklid indexu databáze %4. Tato zpráva je pouze informační a neoznačuje žádné potíže v databázi.
6703. Procesor zabezpečení oznámil, že byly použity neplatné údaje.
6704. %1 (%2) %3Při vstupně-výstupní operaci se souborem protokolu %4 došlo k chybě souborového systému %5.
6705. Název spouštěcího serveru
6706. Stav poslední chyby
6707. Výchozí správce prostředků transakcí na svazku %2 zaznamenal během spuštění chybu a jeho metadata byla obnovena. Data obsahují kód chyby.
6708. EQOS: ***Testování***, se dvěma řetězci, řetězec1 je %2, řetězec2 je %3.
6709. Objekt InstanceDescriptor poskytl argument typu Název typu, když byl očekáván parametr typu Název typu.
6710. Zjištěné chyby v souboru protokolu
6711. Hodnota atributu nesmí obsahovat znak < (menší než).
6712. Přepínač -X lze použít pouze v případě, že je zadán parametr targetDir.
6713. Při spouštění příkazu musí být parametry exkluzivně určeny jako parametry nebo hodnoty databáze.
6714. Zadaný identifikátor GUID nebyl nalezen.
6715. Při pokusu o otevření připojení SQL vypršel časový limit. Operace nebyla dokončena ve vyhrazeném časovém intervalu X. Čas přidělený této operaci byl pravděpodobně částí delšího časového limitu.
6716. Vložte DRUHÝ disk do jednotky %1
6717. Primární řadič této domény nelze nalézt.
6718. Počáteční kolekce uzlů stromu
6719. V připojovacím řetězci nesmí být zadán název databáze.
6720. Některé soubory se pravděpodobně nevejdou na disk CD. Velikost požadovaného místa nelze přesně zjistit, protože u některých souborů pravděpodobně chybí údaj o době trvání. Chcete-li zajistit správnost výpočtu, přehrajte soubory, pro něž nejsou k dispozici informace o době trvání.
6721. Parametr má lineární rozsah.
6722. Zastaralé, ponecháno z důvodu zpětné kompatibility
6723. Probíhá pokus o nalezení odpovídajícího certifikátu v úložišti certifikátů.
6724. ftp: WSAStartup:
6725. Inicializace serverové aplikace se nezdařila.
6726. Tento řádek textu byl již dříve odstraněn.
6727. Iniciátor požaduje algoritmus Digest pro data, ale cíl jej nenabízí.
6728. Ovladač nelze načíst, protože systém je zaváděn v nouzovém režimu.
6729. Operaci SetData lze použít k nastavení hodnoty daného názvu pouze jednou.
6730. Cílový server neexistuje.
6731. %1: %2 je adresář.
6732. Profil používají některé pracovní stanice.
6733. Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno, protože instance X je již dokončena.
6734. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Nelze odstranit sdílené složky pro podadresáře cesty %2. Chyba: %3
6735. Otevření tiskárny proběhlo úspěšně.
6736. Nelze vytvořit připojení ke vzdálenému počítači. Port pro toto připojení byl uzavřen. Další informace získáte klepnutím na tlačítko Diagnóza nebo vyhledáním tohoto čísla chyby v centru pro nápovědu a technickou podporu.
6737. Neplatný identifikátor: X Y
6738. Datagram vyřazen: %1 %2 %3 %4 %5 %6
6739. XPath DataBinding: 'X' musí implementovat rozhraní IXPathNavigable.
6740. Kontrola rolí FSMO byla úspěšná.
6741. Při načítání schématu %1 došlo k následující chybě:
6742. Oslovení směrovače %1!-10u! %2!-10u!
6743. Předaný název instance nebyl zprostředkovatelem dat WMI rozpoznán jako platný.
6744. Třídu ImportDefinition typu Název typu nelze použít v tomto kontextu. Jsou podporovány pouze definice importů vytvořené metodou ReflectionModelServices.CreateImportDefinition založené na členech. Pomocí metody ReflectionModelServices.IsImportingParameter určete, zda je definice daného importu založena na členu nebo parametru.
6745. Element DiscoveryClientElement nelze inicializovat z elementu DiscoveryClientBindingElement, protože tato operace není podporována.
6746. Atribut Atribut nebyl rozpoznán. V názvech atributů jsou rozlišována velká a malá písmena.
6747. Registr systému obsahuje neplatné cesty souboru. V instalaci nelze pokračovat. Tato systémová bitová kopie byla použita, aniž by bylo zaručeno, že v počítačích budou přiřazena stejná písmena jednotek.
6748. Program Windows Media Player nemůže synchronizovat soubor, protože chráněné soubory nelze převést na požadovanou úroveň kvality nebo formát souboru.
6749. Ovladač [NETFTAPI] signalizoval událost %1; místní adresa %2:%3, vzdálená adresa %4:%5.
6750. /showtime <časová hodnota adresářové služby>
6751. Nejsou registrováni žádní zprostředkovatelé OLE DB tohoto typu zdroje.
6752. Ukončit relaci ftp
6753. Nelze číst prostředky, které jsou závislé na serializaci.
6754. Chcete zrychleně formátovat další disk (A/N)?
6755. Informace v seznamu serverů nemusí být správná.
6756. Agent stavu zabezpečení systému Windows
6757. Hodnota vlastnosti X nemůže být NaN.
6758. Při importu webové části došlo k chybě.
6759. Při přípravě nové stínové kopie svazku %2 nebyly v úložišti stínové kopie na svazku %3 k dispozici dostatečně velké souvislé bloky. Zvažte odstranění nepotřebných souborů na svazku úložiště stínové kopie nebo použijte jiný svazek úložiště stínové kopie.
6760. K dokončení uspořádání není dostatek hlavní paměti.
6761. Ve změněné či upravené položce chybí ukončovací znak -.
6762. Nová pozice kurzoru.
6763. Správce transakcí koordinátoru MS DTC odeslal příkaz PUSH protokolu TIP jinému správci transakcí a přijal jako odpověď neznámý nebo neočekávaný příkaz protokolu TIP (%1). Specifikace transakce: ID správce externích transakcí %2; adresa URL externí transakce %3; adresa URL transakce protokolu TIP koordinátoru MS DTC %4.
6764. Pro Služby vzdáleného přístupu nastalo v administrátorském podpůrném procesu obecné selhání named pipe.
6765. Systém událostí modelu COM+ zjistil neočekávanou chybu z volání rozhraní Win32 API na řádku %2 z %1. Volání %3 se nezdařilo. Kód chyby je %5: %4. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft a informujte je o této chybě.
6766. Vnitřní chyba: Konfigurace Správce logických disků je plná.
6767. Klient Certifikační služby: Roaming pověření potřebuje spustit při příštím vyvolání samoopravu.
6768. Název kalendáře nemůže být delší než 200 znaků. Zadejte novou hodnotu.
6769. Název sestavení X není plně kvalifikovaný. Je nutné zadat název, verzi, jazykovou verzi a PublicKeyToken.
6770. Toto rozhraní API pro generování kódu nelze volat, dokud generátor generuje jiný kód.
6771. Autorita pro registraci stavu (Health Registration Authority) nezískala certifikát pro žádost s ID korelace %1 v umístění %2 (objekt zabezpečení: %3). Probíhá vyřazení žádosti. Certifikační autorita %4 odmítla žádost s následující chybou: %5 (%6). Požádejte správce certifikační autority o další informace.
6772. Byla očekávána fráze.
6773. Určený hostitel neodpověděl na požadavek mrinfo.
6774. Přípojný bod zprostředkovatele X v Y a transformátor nepoužívají stejné rozhraní připojení.
6775. Velikost složky Archiv faxů překročila horní mez. Cesta ke složce archivu: %1 Horní mez složky archivu (MB): %2
6776. Volající proces je služba NT a klíče registru vyžadované rozhraním MAPI nebyly inicializovány.
6777. Služba zjistila chybu při nastavování oprávnění souboru nebo složky %1.
6778. Koncový bod s názvem X a kontraktem ServiceContract Název kontraktu neobsahuje žádnou vazbu. Uveďte vazbu k tomuto koncovému bodu.
6779. Nezdařilo se asociování portu se vstupně-výstupním (I/O) mechanismem dokončení.
6780. Objekt InstanceStore nelze inicializovat.
6781. ------ Podporované příkazy INSITE REFERRALS ------
6782. Repadmin: spuštění příkazu %1 ve vztahu k úplnému řadiči domény %2
6783. Byl překročen kritický bod šířky pásma
6784. Název může obsahovat nejvýše 260 znaků.
6785. Získá nebo nastaví posunutí objektu X od ukotvení.
6786. Člen skupiny Users nemůže provádět nechtěné ani úmyslné změny systému a může spouštět většinu aplikací.
6787. Více informací o příkazu získáte napsáním: HELP příkaz.
6788. Kontejner schématu byl replikován.
6789. Definice DTD nesmí obsahovat deklaraci DOCTYPE.
6790. Rozhraní %1 je nedosažitelné, protože je správce zakázal.
6791. Pokračování služby %1 čeká na vyřízení
6792. Hodnotu X nebylo možné převést.
6793. Zadané datum je chybné.
6794. Po volání metody Listen nelze tuto operaci provést.
6795. Kořenový prvek konfiguračního souboru childSource nesmí mít žádné atributy.
6796. Během fáze inicializace licenčního serveru Terminálové služby došlo k chybě.
6797. Argument uvedený pro vstup delegáta s názvem X má neplatný typ. Vstup delegáta je typu Název typu a argument je typu Název typu. Typ argumentu musí odpovídat vstupnímu typu delegáta.
6798. Vzdálený server nebo sdílená položka nepodporuje transakce operací se soubory.
6799. Vlastnost ActiveViewIndex je nastavena na hodnotu X. Hodnota nesmí být menší než -1.
6800. Disketový řadič vrátil do registrů nekonzistentní výsledky.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions