English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

13801. Řídicí sekvence znaků \p{X} je neúplná.
13802. Out of disk space
13803. Název okna nebo rámce, do něhož má být otevřena adresa URL navigace
13804. Získá nebo nastaví velikost bubliny, která se bude používat jako maximum, které je procentem oblasti grafu nastavené hodnotou BubbleMaxSize. Pokud například tuto vlastnost nastavíte na hodnotu 20, bude výsledkem hodnota bubliny 20 jako maximální zobrazované velikosti. Pokud je nastavena na hodnotu Automaticky, zobrazí se pomocí maximální velikosti největší možná vykreslená bublina.
13805. Služba DHCP service nemůže navázat spojení se službou Active Directory.
13806. %1: Délka seznamu ACL je nesprávná.
13807. Zprostředkovatel služby byl odebrán.
13808. Typ AsAny nelze použít pro návratové typy, parametry typu ByRef, ArrayWithOffset, nebo parametry předávané z nespravovaného do spravovaného kódu.
13809. Koncová značka %2 neodpovídá počáteční značce %1.
13810. Souřadnice y středu kruhu
13811. Zadaná zásada přidělení prostředků neexistuje. Zkontrolujte název a opakujte akci.
13812. Sada oprávnění X se používá a není možné ji odstranit.
13813. Přeskočit odkazy pro navigaci
13814. Popis: Vyhledá uživatele v adresáři podle daných kritérií.
13815. Národní prostředí systému se změnilo. Existující data budou odstraněna a je nutné znovu vytvořit index.%1
13816. Žádný paket DNS
13817. Službu nelze aktivovat, protože vyžaduje režim kompatibility ASP.NET. Kompatibilita ASP.NET není povolena pro tuto aplikaci. Povolte režim kompatibility ASP.NET v souboru web.config nebo nastavte vlastnost AspNetCompatibilityRequirementsAttribute.AspNetCompatibilityRequirementsMode na jinou hodnotu než Required.
13818. (bez popisku)
13819. Disk je plný.
13820. Parametry /I a /I:průchody nelze zadat současně.
13821. Alias zprávy již existuje místně.
13822. Automatický zápis certifikátu pro %1 byl vrácen z rozhraní API zápisu.
13823. Starší verze běžného svazku je poškozena.
13824. Došlo k pokusu o připojení relace, jejíž režim videa aktuální klient nepodporuje.
13825. Výraz musí být čitelný.
13826. Služba vytváří své čítače výkonu.
13827. Mezipaměť poskytovatele není synchronizovaná s mezipamětí ovladače.
13828. Vyhledá všechny právě prováděné požadavky přidružené k webu s názvem Default Web Site.
13829. Datový zdroj nepodporuje čas vypršení platnosti. Odeberte čas vypršení platnosti z požadavku a zadejte požadavek znovu.
13830. Popisovač nepodporuje asynchronní operace. Parametry pro konstruktor FileStream bude pravděpodobně potřeba změnit způsobem, který určuje, že popisovač byl otevřen v synchronním režimu (tj. nebyl otevřen pro překrývající se vstupně-výstupní operace).
13831. Na řádku %1!d! v souboru %2 je očekáváno znaménko '='.
13832. Parametr X nemůže mít hodnotu NULL.
13833. Konzole SAC se nepodařilo zvýšit prioritu procesu.
13834. Bylo dosaženo maximálního počtu popisků.
13835. Vložená transformace XML - použije se pouze v případě, že ve vlastnosti TransformFile není určen žádný soubor.
13836. Kolekce parametrů použitá při volání metody SelectMethod
13837. Data: %1
13838. Během požadavku Ping došlo k výjimce.
13839. Chcete pokračovat v operaci? %1:
13840. Konfigurační adresář %2 nebyl nalezen. Je nutné provést zotavení po havárii. Pokud existují indexy, je třeba je obnovit z posledního zálohování. Jestliže data indexů nejsou zálohována, odstraňte katalogy a znovu je vytvořte.%1
13841. Označování tohoto vztahu jako nepřenosného v doménové struktuře
13842. Metody Getter připojené vlastnosti musejí mít jeden parametr a návratový typ jiný než void.
13843. Určená zásada protokolu nebyla v době požadavku nainstalována.
13844. Podmínka členství kódové skupiny byla změněna na typ Název typu v úrovni X.
13845. Nepodařilo se otevřít přístupový token procesu serveru.
13846. Typ souboru %1 v identifikaci informačního řídicího bloku (ICB) není v systému souborů UDF podporován. Program Chkdsk byl přerušen.
13847. Před dokončením této operace je nutné definovat nejméně jednu stanici.
13848. Explicitní kontrola názvu služby neproběhne, protože ověřování protokolem Kerberos již ověřuje název služby.
13849. Ověřit zásady řetězení
13850. V tabulce je povolen pouze jeden sloupec verze nebo automatického zvětšování.
13851. Nelze navázat spojení se serverem. Ověřte, zda je spuštěna služba Windows Media Services a správně povolen řídící protokol serveru HTTP.
13852. Chyba analýzy manifestu: Chybné párování závorek
13853. Export bitové kopie %1 do bitové kopie %2 v souboru bitových kopií %3...
13854. Součást se pokouší o přístup ke sdílenému zařízení, které již bylo zamknuto jinou součástí.
13855. Stav zaškrtnutí uzlu stromu
13856. Označuje, zda se budou pro osu zobrazovat čáry prokládaných pruhů.
13857. ------ Podporované příkazy LINK ------
13858. Aktivační server zjistil, že počítač nelze aktivovat.
13859. Operace selhala, protože objekt nebyl plně inicializován.
13860. Položky indexu pro zadaný blok byly odstraněny z paměti a nejsou k dispozici.
13861. Argument spinCount musí být v rozsahu 0 až X, včetně.
13862. RECOVER nelze použít na síťovou jednotku
13863. Instalace služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) byla zrušena.
13864. Pro tuto službu nebyl nakonfigurován žádný program pro obnovení.
13865. Metoda SqlBulkCopy.WriteToServer se nezdařila, protože SqlBulkCopy.DestinationTableName je neplatný název s více částmi.
13866. Index obsahu nemá dostatek čísel ID indexu.
13867. Službě nebo funkci byl předán neplatný parametr jako desátý argument.
13868. Zdroj a cíl operace přesunu mezi doménami jsou identické. Volající by měl použít operaci místního přesunu místo operace přesunu mezi doménami.
13869. Stav protokolu HTTP 101: Server přepnul protokoly v upgradovaném záhlaví.
13870. Cesta k instalačním datům softwaru v adresáři Active Directory je chybná.
13871. Způsob prokládání definovaný v souboru PNG není podporován.
13872. Určuje, zda jsou položky opakovány v tabulce nebo v přirozeném sledu.
13873. Neznámá možnost
13874. Aktualizuje seznam sestavení.
13875. Pojmenovaný objekt FontFamily nelze upravovat.
13876. V souboru IDQ %2 na řádku 'CiFlags=' očekávána hodnota SHALLOW nebo DEEP.
13877. Součást Enforcement Client technologie NAP (Network Access Protection) nemůže požadavek zpracovat, protože připojení vzdáleného přístupu neexistuje. Zkuste připojení vzdáleného přístupu znovu navázat. Pokud potíže přetrvají, ujistěte se, že funguje připojení k Internetu, a potom se obraťte na správce serveru vzdáleného přístupu.
13878. Ve sledování konfigurace pro instanci <%1>: %2 - %3 došlo k chybě.
13879. Operaci nelze zrušit.
13880. Aplikace nebyla inicializována.%1
13881. Nepodařilo se získat od modulu Kerberos maximální velikost tokenu.
13882. Application Name Link
13883. Systému se pro soubor se stavem systému nepodařilo získat ukazatele načítání souboru.
13884. Pro atribut EnumDataTypeAttribute nemůže být zadán typ Null.
13885. Povinný parametr X musí být prázdný a nemůže mít atribut select.
13886. Pátý argument není platný
13887. Šablona UriTemplate X není platná. Všechny části řetězce dotazu musí mít formát název nebo název=hodnota, kde každý název je jedinečný. Počítejte s tím, že v názvech se nerozlišují malá a velká písmena. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplate.
13888. Odpověď na výzvu zjišťování blízkosti je neplatná.
13889. Získá nebo nastaví název oblasti grafu, ke které je poznámka přichycena. Chcete-li přichycování k oblasti grafu zakázat, nastavte vlastnost na hodnotu NotSet nebo na prázdný řetězec.
13890. %1 (%2) %3Do souboru protokolu %4 nelze zapisovat. Chyba %5
13891. Tabulku hash pro dané sestavení nelze generovat.
13892. Požadavek na aktualizaci služby DNS
13893. Výchozí logika stornování vyžaduje, aby byla vlastnost HasCancelBeenRequested nastavena na hodnotu true. Metodu Cancel aktivity NativeActivity je nutné volat pouze za běhu.
13894. Upozornění: Byl zadán parametr C.
13895. Identifikátor vlastnosti zadaný ve struktuře MQRESTRICTION je neplatný.
13896. Maximální mezipaměť (K)
13897. Jeden nebo více požadovaných typů nelze načíst. Další informace získáte načtením vlastnosti LoaderExceptions.
13898. Přihlašovací chyba: Název cílového účtu je chybný.
13899. Alokační atribut neexistuje.
13900. Služba DCOM nemůže komunikovat s počítačem %1 pomocí žádného z nakonfigurovaných protokolů.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions