English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

9301. Styl použitý pro vybranou položku, pokud je umístěna v dynamické části nabídky
9302. Hodnota časového intervalu není platná.
9303. Zadaný název poskytovatele obsahu je neplatný. Platné názvy poskytovatelů obsahu by měly mít délku od 1 do 255 znaků a neměly by obsahovat znak zpětného lomítka.
9304. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v WinHttpQueryHeadersFailed
9305. Vlastnost urn:schemas-microsoft-com:publishing:ShortcutTarget musí být typu LPWSTR. Změňte typ vlastnosti na LPWSTR.
9306. Zdroj migrace je nesprávný.
9307. Pole protokolovacích serverů MIT_LCS UDP v podsíti
9308. Název období nebyl uveden.
9309. Stránkovací mezipaměť databáze
9310. den: 0123456789ab0123456789ab
9311. Systém nerozpoznal hodnotu %1 jako platný kód jazyka.
9312. Ve zdroji dat X nejsou podporovány závislosti mezipaměti SQL. Pokud je tento ovládací prvek odvozen od třídy SqlDataSource a má vlastní implementaci mezipaměti, je třeba také přepsat metodu SaveDataToCache().
9313. Jsou nastaveny zásady, které uživatelům brání v aktualizaci zásad počítače.
9314. Kanál X nelze zabezpečit. Zvažte možnost použití kanálu, který implementuje rozhraní ISecurableChannel.
9315. Operaci nebylo možné provést, protože instance WorkflowInstance X je uzamčena.
9316. U uzlů typu %1 nejsou povoleny atributy.
9317. Inicializaci spouštěčů služby Řízení front zpráv se nepodařilo dokončit v nakonfigurovaném časovém limitu.
9318. Existující položka mezipaměti je odebrána na základě metody požadavku Název metody.
9319. Přihlásit k novému účtu
9320. Heslo pro obnovení nelze uložit do svazku zašifrovaných disků. Uložte heslo do jiného umístění.
9321. Při ověření nebyl splněn požadavek zabezpečení. Požadováno: X, vyjednáno: Y.
9322. Chyba OSS ASN.1: Nedostatek paměti.
9323. Nepoužívá se. Provedli jste zrcadlení spouštěcího svazku na disku typu GPT na disk typu MBR. Nebudete moci spustit počítač ze sekundárního objektu plex.
9324. Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno, protože klíč instance není přidružen k instanci. Důvodem může být vyčištění instance nebo klíče, případně neplatný klíč. Klíč může být neplatný v případě, že zpráva, ze které byl klíč generován, byla odeslána v nesprávný čas nebo obsahuje nesprávná korelační data.
9325. Pravděpodobně brzy dojde k selhání disku. Pokud máte k dispozici další pevné disky, nainstalujte systém Windows do jiného umístění.
9326. Cesta nebo adresa URL odstraňovaného virtuálního adresáře (stejné jako identifikátor)
9327. Označený datagram je příliš velký - přetečení celého čísla.
9328. REMOTE INTERACTIVE LOGON
9329. Tato operace s prostředkem clusteru nemůže být provedena, protože jde o prostředek kvora. Prostředek kvora nemůžete uvést do režimu offline, ani měnit seznam jeho možných vlastníků.
9330. Vlastnost File nelze použít společně s vlastností ConfigSource.
9331. Nelze nastavit indikátory klávesnice.
9332. Čekací doba replikace u lokality %1 (%2):
9333. Zadaná fronta neexistuje.
9334. XC1022: Nerozpoznaný jazyk: X
9335. Aktivita CompensableActivity X je ve stavu Y.
9336. Požadované podokno aplikace provádí operaci a nebude uvolněno.
9337. Atribut typu 0x%1 s příznakem instance 0x%2 nemá být indexován.
9338. Systém událostí modelu COM+ nemohl odebrat objekt %2 - %3. Výsledek HRESULT byl %1.
9339. Hodnota konfigurace "PostUsing" není platná.
9340. Služba RSM zpožďuje svůj start o %1 sekund. Přizpůsobí se tak době trvání spuštění systému. Nastavením hodnoty registru DelayStart v klíči registru HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\NTMS je možné toto zpoždění změnit. Hodnota registru určuje dobu čekání před spuštěním služby v milisekundách.
9341. Velké vyrovnávací paměti
9342. Úloha je připravena ke spuštění v dalším naplánovaném termínu.
9343. Neexistují partnerské servery pro příchozí replikaci.
9344. Obor názvů nelze spustit, protože v něm nejsou žádní klienti.
9345. Soubor databáze je pouze pro čtení.
9346. Zadané umístění pro zálohu neobsahuje žádná média.
9347. Run the basic test suite
9348. Týdny v roce musí mít hodnotu mezi 1 a 53. Zadejte novou hodnotu.
9349. Požadovaný název je platný, ale nebyla nalezena žádná data požadovaného typu.
9350. Nesprávná konfigurace vzdálené komunikace - chybí vlastnost ApplicationName.
9351. Program Windows Media Player zjistil chybu při připojování k serveru. Informace o zabezpečení ze serveru nebyly ověřeny.
9352. Zobrazit sdílené zobrazení
9353. Soubor nelze otevřít, protože je právě odstraňován.
9354. Nastavení Enable32bitAppOnWin64 se bude ignorovat, protože služba IIS je aktuálně spuštěna v režimu kompatibility IIS5.
9355. Norština (Nynorsk)
9356. Obsluha částečné odpovědi (206) z mezipaměti, Content-Range:X.
9357. Bylo dosaženo maximálního počtu zařazení pro zadanou transakci.
9358. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore není platná. Implementace dvakrát volala metodu BindInstanceOwner se stejnou hodnotou instanceOwnerId, ale jinými hodnotami lockToken. Použijte poskytovatele trvalého chování, který vždy používá stejný token lockToken pro jednoho vlastníka instance.
9359. Účet služby Key Distribution Center Service
9360. Clusterová služba se pokouší uvést službu nebo aplikaci %1 provozovanou v clusteru do offline režimu.
9361. Pokud chcete použít program Windows Media Player, odhlaste se od systému Windows, přihlaste se znovu a potom spusťte program Windows Media Player.
9362. Režim vyrovnávací paměti X nebyl nalezen.
9363. Již se nepoužívá, ale neměnit ID zprávy
9364. Opětovné sestavení disku %1 (%2) na serveru s obsahem %3 bylo dokončeno.
9365. Je požadován atribut Umístění, nebyl však nalezen ve vlastnosti (%1). Vlastnost je ignorována z důvodu chybějícího umístění. Nesprávný soubor XML:%2%3%4%5
9366. Daný klíč není ve slovníku k dispozici.
9367. Nyní je vybrán zprostředkovatel %1!d!.
9368. Zadaná trasa nebyla nalezena.
9369. Změnit systémový čas
9370. Protože nebyl nakonfigurován certifikát telefonického připojení klientů pomocí protokolu EAP-TLS, uživateli %1 byl poslán výchozí certifikát. Přejděte k uživatelským zásadám vzdáleného přístupu a nakonfigurujte protokol EAP (Extensible Authentication Protocol).
9371. Instalační služba systému Windows není přístupná. Ujistěte se, zda je tato služba nainstalována a zda není systém Windows spuštěn v nouzovém režimu, a poté opakujte akci.
9372. Vytváření nového rastrového obrázku metadat
9373. Systém přechází do rozšířeného úsporného režimu.
9374. Přesměrovač nemohl zaregistrovat adresu pro přenos %3 z následujícího důvodu: %4. Přenos je v režimu offline.
9375. Není povoleno nastavení vlastností pro instanci s převedeným typem. Vlastnost = Název vlastnosti
9376. Rozhraní nelze do zadané položky exportovat.
9377. Neočekávaná chyba. Kód chyby: %1
9378. Zadaná velikost souboru s protokolem je příliš malá.
9379. Musí být kladná hodnota.
9380. (GMT-08:00) Tichomoří USA a Kanada
9381. Objekt serveru uživatelského rozhraní koordinátoru MS DTC nepodporuje požadované rozhraní.
9382. Existuje více než jeden element omezení identity s názvem %1.
9383. K přidělení úložiště pro řetězec kategorie události není k dispozici žádná paměť. Depeše nebyla odeslána.
9384. Vyloučení umístění souboru
9385. Kořenový uzel nelze ze zprostředkovatele odebrat. Použijte funkci RemoveProvider(string providerName).
9386. Certifikát nelze přidat do skladu, chyba %1!x!.
9387. Pro pole nelze určit současně metody Get i Set.
9388. Aby objekt ApplicationTrust mohl být trvalý, musí mít identitu aplikace.
9389. Tato událost je vyvolána v modulu ServiceMain pro službu
9390. Bez režimu zpětné smyčky
9391. Přímé šifrování a dešifrování pomocí technologie RSA není na této platformě k dispozici.
9392. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že požadovaná operace není povolená.
9393. Plánované zálohování je povoleno.
9394. Webová část (WebPart) nemůže být připojena sama k sobě.
9395. Nelze inicializovat standardní port tiskárny TCP/IP %1.
9396. Failed reading registry value.
9397. Službě Fax se nepodařilo přečíst konfiguraci odchozího směrování. Příčinou je pravděpodobně poškození registru nebo nedostatek systémových prostředků. Přeinstalujte součást Fax. Kód chyby systému Win32: %1. Tento kód chyby označuje příčinu chyby.
9398. Pokus použít popisovač souborů na otevřený diskový oddíl pro jinou než nízkoúrovňovou vstupně-výstupní operaci.
9399. Laponština (severní, Švédsko)
9400. Atribut Atribut může být uveden pouze jednou.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions