English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

3601. Data ve třídě CheckBoxField X nelze analyzovat jako logickou hodnotu. Zkuste použít vlastnost BoundField.
3602. Tato událost je vyvolána, když modul SCM vydá službě signál k ukončení.
3603.
3604. Služba Plánovač úloh odeslala úlohu %1 do modulu úloh %2. ID instance úlohy je %3.
3605. Zařízení oznámilo, že dvířka zařízení jsou otevřena.
3606. X je typ hodnoty. Vlastnost RequireExtension přijímá pouze typy odkazů.
3607. Při pokusu o zadanou operaci vytvoření došlo k chybě.
3608. Třída MenuItemStyleCollection může obsahovat pouze styly MenuItemStyles.
3609. Segment mezipaměti relace nelze přidat do databáze zabezpečení.
3610. Nyní nelze určit, zda jsou u centrálního řadiče domény dostupné zásady replikace pobočky. Vezměte do úvahy prodlevy při replikaci a opakujte akci později .
3611. Podpis, časové razítko nebo certifikát nelze ověřit nebo je některý z těchto prvků poškozen.
3612. Systém nemůže nalézt uvedenou cestu.
3613. Zadaný objekt ColumnMapping se neshoduje s žádným sloupcem ve zdroji ani v cíli.
3614. Tato fáze u objektu clusteru %1 se nezdařila se stavem chyby %2!d! (0x%2!08X!).
3615. Pokusili jste se zavést starší ovladač zařízení, zatímco instance jeho zařízení byla zakázána.
3616. Typ služby WinRM byl úspěšně změněn.
3617. Příkaz pro zavření webové části
3618. Graf se zadanou adresou URL nelze v předloženém seznamu grafů nalézt.
3619. Zadaný soubor není platným souborem .cab metadat nástroje DiskShadow.
3620. Chyba syntaxe: je nutné použít možnost /s:
3621. Tomuto počítači skončila poskytnutá lhůta a musí se připojit k platnému licenčnímu serveru TS, jinak přestane tato služba pracovat. Klepnutím na tuto zprávu spustíte nástroj Konfigurace Terminálové služby, ve kterém lze přiřadit platný licenční server.
3622. Konzola SAC nemohla načíst adresu IP.
3623. Chybí požadovaný parametr (je také možné, že je nulový nebo prázdný).
3624. Validátor X nemůže být použit na parametr typu Název typu.
3625. Direktiva X musí obsahovat pouze jeden atribut: TypeName, nebo VirtualPath.
3626. Tuto operaci lze provést pouze v případě, že objekt FileObject je zavřen.
3627. Objekt musí být typu TimeSpan.
3628. Skupina vzdálených serverů RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) neexistuje.
3629. Zobrazí seznam všech virtuálních adresářů v počítači.
3630. Jako parametr byl předán neplatný režim.
3631. Soubor schématu <%2> nelze kopírovat do <%3>.%1
3632. *** Nelze nalezt adresu serveru %1: %2
3633. Zapisovat vlastnosti
3634. Pro informační řídicí blok (ICB) proudu souborů v bloku %1 bylo zjištěno více odkazů.
3635. Požadavek na přesměrování změní zabezpečené připojení na nezabezpečené.
3636. Doba relace
3637. Neplatná metadata pro atribut Atribut v X. Bylo očekáváno Y argumentů typu Název typu.
3638. Služba protokolování zjistila neplatný blok protokolu.
3639. Informace o použití lze zobrazit pomocí příkazu caspol -?.
3640. Obor názvů obsahuje neplatná nebo neznámá data.
3641. Při zadávání spustitelného souboru, který chcete trasovat, je nutné zadat úplnou cestu ke spustitelnému souboru, nikoli pouze název souboru.
3642. Tato součást nepodporuje ztenčování datového proudu.
3643. Vypršel časový limit pro volání na jiný server WINS. Za předpokladu, že síť a směrovače pracují správně, je buď přetížen vzdálený server WINS, nebo byl ukončen jeho podproces naslouchání TCP.
3644. Instalační balíček ovladače byl úspěšný.
3645. Styl značky
3646. Server odesílá příliš velké množství dat. Spojení bylo ukončeno.
3647. %1 (%2) %3Soubor %4 nebyl nalezen a nelze jej zálohovat.
3648. Procesor 386
3649. Informace o výjimce:
3650. Při provádění metody přednačtení došlo k chybě.
3651. Chyba odhadu šířky pásma: Nepodařilo se aktualizovat síťová data přidružená k dotazu.
3652. Výchozí práva přidělená aplikacím v místním intranetu
3653. Externí kontrola neprošla. Vaše prostředí není kompatibilní se zásadou licencování. Tento server bude automaticky vypnut, pokud problém nebude vyřešen do %1 dnů od chvíle, kdy tato okolnost byla poprvé zjištěna.
3654. Část šablony X není instancí typu Y.
3655. Nelze vytvořit podsadu Regex. Podpora je možná pouze v případě, že oba vzorky jsou identické.
3656. Toto zachycení již bylo otevřeno a nelze jej upravovat. Zachycení lze upravovat pouze při návrhu.
3657. Metoda DatabaseExists není podporována zprostředkovatelem.
3658. Server HTTP nemohl načíst aplikaci ISAPI %1. Chyba je uvedena v datech.
3659. Byl přijat paket s podpisem nebo s hodnotou hash.
3660. Napětí bylo obnoveno.
3661. Služba Smart Card Resource Manager obdržela neočekávanou výjimku události PnP %1.
3662. Z bezpečnostních důvodů nebyly povoleny změny.
3663. Hodnota zadaná v souboru odpovědí je neplatná.
3664. Neexistuje mezipaměť, s níž by se dalo pracovat.
3665. Příkaz provedený při odstraňování řádků
3666. Odebrání bylo dokončeno s chybami. %1
3667. Režim s komentářem: %1
3668. Přiřazovat podprocesu tokeny
3669. Mapování adresy URL %1 do fronty %2 bylo ignorováno. Tato adresa URL je již namapována do jiné fronty.
3670. Clusterové službě se nepodařilo uvést službu nebo aplikaci %1 provozovanou v clusteru úplně do online nebo offline režimu. Jeden či více prostředků je pravděpodobně ve stavu selhání. To může mít vliv na dostupnost služby nebo aplikace provozované v clusteru.
3671. Vyhledávací službě systému Windows se nepodařilo vytvořit nový systémový katalog. Vnitřní chyba <%2,%3>. %1
3672. %2 : Byl zjištěn konflikt prostředků a nelze jej zavést.
3673. Uzel clusteru je již mimo provoz.
3674. XC1002: Pokud používáte úkoly PartialClassGenerationTask nebo CompilationPass2Task, ověřte, že vlastnost BuildTaskPath nemá hodnotu NULL. Vlastnost BuildTaskPath představuje cestu, ve které je uloženo sestavení Xaml Build Task.
3675. Ověřování pomocí protokolu IKE není k dispozici.
3676. Tento průvodce vytvoří soubor MSI, který lze použít k zavedení zásad v rozlehlé síti.
3677. Vlastnost, indexer nebo událost X nejsou tímto jazykem podporovány. Zkuste přímo volat metodu přistupujícího objektu Název metody.
3678. Katalogu X se nepodařilo načíst sestavení Název sestavení . Y
3679. Služba RSM připojila médium %1 v knihovně %2, při této operaci došlo k neshodě čísla On-Medium Id.
3680. Při zpracování datové části návrhu došlo k chybě.
3681. U vlastnosti navigace Název vlastnosti typu Název typu nebyl nalezen viditelný element ResourceAssociationSet. Pro každou vlastnost navigace musí existovat nejméně jeden element ResourceAssociationSet.
3682. Ověřování čipové karty nemá žádná implicitní pověření.
3683. Nejméně jeden vstupní parametr je chybný.
3684. View errors by memory module
3685. Získá nebo nastaví barvu, která je při kreslení obrázku vykreslena jako průhledná.
3686. Licenci nelze uložit, protože vyžaduje upgrade zabezpečení součásti DRM (Správa digitálních práv).
3687. Hodnotu nelze nastavit, protože objekt již byl odstraněn nebo nebyl správně inicializován. Ověřte, zda je odkaz na objekt stále platný, zvětšete registr nebo znovu vytvořte konfiguraci indexu obsahu.
3688. %1 (%2) %3Databázový stroj zastavil instanci (%4) s chybou (%5).
3689. Základní rozlišující název: %1
3690. ********* Celkový kumulativní počet paketů ************
3691. Obsluhy oddílu nelze vymazat. Oddíl X je uzamčen.
3692. Při zpracování výrazu X - Y došlo k chybám kompilátoru.
3693. Atribut informací o svazku nebyl v souboru 0x%1 nalezen.
3694. Odstraňování položky s ID %3 indexu %2 souboru %1.
3695. Spouštění procesu čištění adresáře.
3696. Atribut %1 není u skupin podporován.
3697. Obnovit položky označené jako neplatné
3698. Pro vlastnost %1 služby publikování na webu se nezdařilo ověření rozsahu. Konfigurovaná hodnota %2 je neplatná. Použije se výchozí hodnota %3.
3699. Délka argumentu X se musí shodovat s délkou argumentu Y.
3700. Při operaci replikace se nepodařilo vyhradit paměť.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions