English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

21601. Zadaná hodnota SeekOrigin je neplatná.
21602. Vlastnost X lze v rámci domény AppDomain nastavit pouze jednou.
21603. Soubor zadaný jako cílový je adresářem, volající však uvedl, že to může být libovolný soubor s výjimkou adresáře.
21604. Na vybraném disku není dostatek volného místa k dokončení této operace.
21605. V objektu InstanceHandle může najednou probíhat nejvýše jedna operace WaitForEvents nebo BeginWaitForEvents. Pokusili jste se spustit druhou operaci. Operaci WaitForEvents nebo BeginWaitForEvents volejte pouze po dokončení předchozí operace.
21606. Import objektu CertObj certifikátu v uzlu %1 metabáze SE NEZDAŘIL.
21607. Dokončeno %1.
21608. Šifrovací algoritmus použitý pro zdrojové soubory vyžaduje větší vyrovnávací paměť pro klíče, než poskytuje cílový soubor.
21609. Pole serverů RFC 887 ResLoc v podsíti, podle priority
21610. Služba SMTP se nemůže připojit k žádnému serveru DNS. Buď není žádný konfigurován, nebo jsou všechny mimo provoz.
21611. Váš a vzdálený počítač se neshodly na řídicích protokolech PPP.
21612. Nastavení webu v náhradním ovládacím prvku není povoleno.
21613. Vložená data XML - použito pouze v případě, že ve vlastnosti DataFile není určen žádný soubor.
21614. Pro tento požadavek již byl přidán jiný specifikátor oblasti.
21615. Odpojení se nezdařilo.
21616. Příkaz pro úpravu připojení webové části
21617. Data uživatelské konfigurace potlačují data konfigurace firmwaru.
21618. MSB3028: X je neplatný počet opakování. Hodnota nesmí být záporná.
21619. (USN %1!I64d!)
21620. Priorita, ke které jsou vztaženy spuštěné podprocesy daného procesu.
21621. Oznámení pro tento obor byla přerušena za účelem aktualizace ověřovacích tokenů.
21622. Kořenová položka indexu %2 nebyla v souboru 0x%1 nalezena.
21623. Hodnota X není platnou hodnotou pro parametr Y.
21624. [Všechny skupiny byly vynechány.]
21625. Doba po vypršení času pro vynucené odhlášení uživatele:
21626. Položka není k dispozici místně.
21627. Okno nemá posuvníky.
21628. Obsah řetězce
21629. Cizí klíče mohou být generovány pouze tehdy, je-li cílové rozhraní .NET Framework verze 4.0 nebo vyšší.
21630. Byl přijat požadavek na uvolnění názvu pro název záznamu %2, který nemá stejnou adresu jako žadatel. Požadavek byl ignorován.
21631. Nastavení dat konfigurace spuštění (BCD) není podporováno nebo se po zapnutí nástroje BitLocker změnilo.
21632. Chyba OSS ASN.1: Konflikt paralelního běhu podprocesů.
21633. Low Mandatory Level
21634. Počáteční a koncové datum mají neplatný formát nebo je koncové datum dřívější než počáteční datum.
21635. Encrypting File System User Interface
21636. Byl úspěšně vytvořen balíček v: %1.
21637. Webová část je již v režimu připojení.
21638. Jednotku nelze odpojit.
21639. Načítání ovladače USD, nepodařilo se vytvořit řídicí blok zařízení. Kód chyby (šestnáctkový)=%1!x!.
21640. V místním počítači bylo nalezeno místní časové pásmo, data však byla poškozena.
21641. Paket odběru obsahuje hodnotu velikosti dávky, která je menší než podporovaná hodnota.
21642. Informace v záznamu ID prodejce byla poškozena.
21643. Toto zařízení je již používáno jako komunikační zařízení.
21644. Nelze definovat více atributů NOTATION u stejného elementu.
21645. Pokus o nalezení řadiče domény pro doménu (%1) se nezdařil. Došlo k chybě (%2). Zkontrolujte, zda došlo k potížím se síťovým připojením nebo zda je doména přejmenována.
21646. Při překladu parametru PeerName došlo k výjimce.
21647. Zadaný režim se již nachází v sadě režimů.
21648. Nelze navázat kontakt se serverem DHCP. Klientům vzdáleného připojení bude přidělena automatická soukromá adresa IP %1. Klienti pravděpodobně nebudou mít přístup k prostředkům v síti.
21649. Šablona pro statické položky nabídky
21650. Použití: fsutil fsinfo drives
21651. %1!-15.15s! - Obnoví vybraný objekt zadaného typu.
21652. Zadaný řadič domény %1 nevyhovuje požadavkům.
21653. Nelze zapsat do souboru s telefonním seznamem.
21654. Průvodce instalací služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services) nenalezl soubor web.config z předchozí instalace služby AD RMS.
21655. Inicializace nástroje Usbperf se nezdařila. nelze otevřít popisovač pro řadič USB.
21656. MSB3325: Následující soubor klíčů nelze importovat: File Name. Soubor klíčů může být chráněn heslem. Chcete-li problém vyřešit, naimportujte certifikát znovu nebo certifikát nainstalujte ručně do zprostředkovatele kryptografických služeb silného názvu s následujícím názvem kontejneru klíčů: X
21657. Spuštění služby Vyhledávání zkušeností aplikací bylo úspěšně dokončeno.
21658. Objekt přidružený k segmentu měřítka osy
21659. Nezdařilo se přihlášení uživatele %1. Domovský adresář %2 není přístupný.
21660. Selhalo nahrazení uživatelských argumentů pro pomůcku %1; kód chyby je %4.
21661. Element %1 v částici je již definován.
21662. Předpona výrazu X nebyla rozpoznána. Opravte předponu nebo ji zaregistrujte v oddílu konfigurace.
21663. Zadaný exportér objektu nebyl nalezen.
21664. Konfigurace vnořování příznaků není pro aplikaci platná. Přeinstalujte aplikaci.
21665. Zadaného správce_prostředků nebylo možné otevřít, protože nebyl nalezen.
21666. Jediná schůzka
21667. MAPI: Přístup byl odepřen, protože účet pracovní stanice je neplatný.
21668. Dotaz na databázi se nezdařil, protože byl aktivně odmítnut.
21669. Byl proveden pokus o spuštění operace použitím rozšíření hostitele služby, který je povolen pouze před otevřením hostitele služby.
21670. Během konfigurace nebo opětovné konfigurace služby WINS došlo k chybě. Pokud k tomu došlo během spouštění, služba WINS bude spuštěna s výchozími parametry. Můžete se pokusit o nalezení příčiny inicializace a poté službu WINS restartovat.
21671. Kritéria F:
21672. ***Nebylo možno odeslat všechny bajty zprávy Winsock Sendto.
21673. Prostředek síťového názvu clusteru %1 nelze uvést do online režimu. Objekt počítač přidružený k prostředku nelze v doméně %2 konfigurovat. Kód chyby: %3. Je možné, že identita clusteru %4 nezahrnuje potřebná oprávnění k aktualizaci objektu. Ve spolupráci se správcem domény zajistěte, aby daná identita clusteru mohla aktualizovat objekty počítačů v doméně.
21674. Zjištění stavu režimu virtualizace se nezdařilo.
21675. Přepočítat hierarchii
21676. Oddíl obsahuje stávající instalaci systému Windows.
21677. Došlo k chybě funkce accept() serveru DNS. Chyba je uložena v datovém bloku události.
21678. Zadaný časový interval končí dříve, než začne.
21679. Úloha zaregistrovala úlohu %1, ale ne všechny zadané aktivační události úlohu spustí. Akce uživatele: Přesvědčte se, zda jsou všechny aktivační události v nakonfigurované podobě platné. Další údaje: Hodnota chyby: %2
21680. Odpověď 5XX, kterou lze nahradit existující položkou mezipaměti
21681. Počet argumentů určených v kolekci X je Y, ale očekávaný počet je Z.
21682. Převod místních odkazů na vzdálené symbolické odkazy je povolen.
21683. Objekt Název objektu byl uvolněn a již jej nelze používat.
21684. Potvrzení identity
21685. Název služby není platný.
21686. Agent stavu zabezpečení systému Windows dokončil aktualizaci svého stavu zabezpečení.
21687. Nalézt deník
21688. Pokračování čeká na dokončení
21689. Semafor je nastaven a nelze ho zavřít.
21690. Připojení je otevřeno a přihlášení bylo úspěšné. Potom však došlo k chybě při povolování relace MARS pro toto připojení.
21691. Operace nahrazení jednotky oddílu se nezdařila.
21692. Chyba %1 ve funkci %2; řádek %3, soubor %4
21693. Jiné než unicast %1!14u! %2!14u!
21694. Neplatné omezení: Hodnota %2 pro %1 nemůže být menší než nebo rovna %3 základního typu.
21695. Alokátor DHCP přijal zprávu DHCP obsahující neznámý typ zprávy (%1) v poli možností typů zpráv DHCP. Zpráva byla zrušena.
21696. Zadaný objekt nebyl nalezen. Zadejte název existujícího objektu.
21697. Nepodporovaný typ Název typu v sestavení Název sestavení . Konstruktor obsahuje neplatný parametr pro model doplňku nebo sestavení není aktuálně podporováno.
21698. Vyhledávání online se nezdařilo.
21699. (GMT+12:00) Auckland, Wellington
21700. MSB3689: Nelze spustit úlohu Xaml. Není-li zadán parametr úlohy CommandLineTemplate, je nutné zadat atribut ToolName v pravidle nebo nastavit parametr úlohy ToolExe.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions