English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

15001. Kontejner konfigurace byl replikován.
15002. Pomocná operace se nezdařila.
15003. Vstupní heslo je příliš dlouhé. CSVDE podporuje maximální délku hesla 256 znaků.
15004. Byla zjištěna změna sítě: Handle=%1
15005. Lze vybalit pouze z typu objektu nebo typu rozhraní na typ hodnoty.
15006. Aktuálně vybraný certifikát služby KDC byl dříve platný, ale nyní je neplatný a nebyla nalezena žádná vhodná náhrada. Pokud nebude tento problém odstraněn, nebude přihlášení pomocí čipové karty pravděpodobně fungovat správně. Požádejte správce systému o kontrolu stavu infrastruktury veřejného klíče domény. Stav řetězu je uložen v datovém bloku chyby.
15007. Svazek %1 vytvořen %2 %3
15008. Webový server proxy rozpoznal neplatnou konfiguraci pro vlastnost %1. Hodnota byla změněna z %2 na %3.
15009. Chyba ochrany sestavení: Veřejný klíč sestavení není povolen, protože je příliš krátký.
15010. Neplatná možnost %1. Hodnota možnosti není zadána.
15011. Nelze zarovnat oblast grafu X s oblastí Y, protože neexistuje.
15012. Do prostředí byl přidán alias %1 pro hodnotu %2.
15013. Došlo k chybě technologie Universal Plug and Play. Zkontrolujte zařízení brány Internetu.
15014. Instance scénáře byla odeslána k odstranění potíží
15015. Seznam akcí oddělených čárkou
15016. Připojení k cíli bylo ztraceno, ale iniciátor úspěšně provedl opětovné připojení k cíli. Výpis dat obsahuje cílový název.
15017. Cesta nebo adresa URL hledané aplikace
15018. Procesor zabezpečení oznámil, že data položky jsou pro důvěryhodné úložiště dat příliš velká.
15019. Soubor zásad File Name v připojovacím řetězci nebyl nalezen.
15020. Uvedená operace není podporována v kolekci Ranges.
15021. Nelze inicializovat podsystém vzdáleného volání procedur.
15022. %2: Nelze registrovat službu rutiny přerušení.
15023. Výpis typu prostředku %1:
15024. Přenos nepřijal uvolnění pro odezvu čekající na uvolnění.
15025. Interval obnovování šablony certifikátu je delší než doba platnosti certifikátu. Je potřeba znovu nakonfigurovat šablonu nebo obnovit certifikát certifikační autority.
15026. Server DNS nemohl analyzovat soubor zóny %1 pro zónu %2. Ověřte, zda je soubor zóny umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns a zda obsahuje platná data.
15027. Poměr F:
15028. Schématu zavedenému do mezipaměti se nezdařilo převést řetězec výchozího SD na objekt schéma tříd.
15029. The size of the buffer is invalid for the specified operation.
15030. Žádný z disků se nepodařilo aktualizovat novým obsahem protokolu.
15031. Služba publikování na webu (Webová služba) neregistrovala předponu adresy URL %1 pro web %2. Web byl zakázán. Datové pole obsahuje číslo chyby.
15032. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Identifikátor URI akce (%1) je neplatný. Metoda %2 neexistuje v třídě %3.
15033. Virtuální cesta mimo aktuální aplikaci není podporována.
15034. Internal event: The security descriptor propagation task has been notified of waiting propagation events.
15035. Úloha spuštěná uživatelem
15036. Vzdálený účet je zablokován.
15037. Neplatné kódování bajtů
15038. Vyvoláno, když pracovní podproces určí, že došlo k postupu při zpracování.
15039. Potíže s parametrem protokolu IP
15040. Zásady klienta: MaxStale = X.
15041. Odstraní aplikaci Default Web Site/app1.
15042. Most: Most nebylo možno inicializovat, protože nebyl správně zaregistrován jako zařízení miniport služby NDIS.
15043. Hodnoty adresy URL vazby, pro kterou má být vytvořena vazba.
15044. Chyba při volání editoru zabezpečení.
15045. Při vyhledávací operaci došlo k chybě.
15046. SEZNAM_OBJEKTŮ[%1!d!] = %2
15047. Zapisovat data (nebo Přidávat soubory)
15048. Další paměť RT není k dispozici.
15049. Nepodařilo se zaregistrovat prostředky PCI.
15050. Hodnota nesmí být Null. Odkaz na objekt: X.
15051. Systém BIOS nepodporuje rozhraní fyzické přítomnosti.
15052. Maximum přihlášených uživatelů
15053. Organizační jednotka nového počítače musí být zadána.
15054. Neplatný příkaz GW_*.
15055. Chyba: Neznámý parametr X. Pomocí přepínače -? zobrazíte nápovědu.
15056. Vytvoří novou vlastní chybu.
15057. Povolit zásady &vydavatele (ve výchozím nastavení povoleno)
15058. Nelze zapsat klíč konfiguračního registru.
15059. Sloupec X je použit v podmínce „není null“ (Not Null), je ale mapován na vlastnost Název vlastnosti, která může mít hodnotu null. Zvažte nastavení této vlastnosti tak, aby nemohla mít hodnotu null.
15060. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) neurčila, zda je název tohoto adresářového serveru %1 jedinečný na vzdáleném adresářovém serveru %2. Pokud jedinečný není, přejmenujte místní adresářový server.
15061. Přejít na další měsíc
15062. Další podrobnosti najdete v souboru trasování.
15063. Parametr je tvořen výčtem. Nemá žádný rozsah.
15064. Byl nalezen duplicitní objekt důvěry pro doménu %1 ( %2 ). Duplicitní objekt %3 byl odebrán.
15065. Metoda get není pro tuto vlastnost podporována.
15066. Při volání funkce GetNamedPI analyzátoru XML nebyla nalezena instrukce Processing Instruction.
15067. Při zápisu do místního souboru došlo k chybě
15068. Inicializace Služby listener vícesměrového vysílání se nezdařila (chyba: %1). Soubor %3 je pravděpodobně poškozený. Chyba %1: %2
15069. Zápis %1 je již deklarován.
15070. Operaci obnovení se nepodařilo dokončit. %1
15071. Fond filtrů pro jednotlivé uživatele pro relaci %2 nebylo možné přidat <%3,%4>.%1
15072. Systém Windows nemůže vypočítat požadavky na místo na disku pro instalaci.
15073. Server nemůže vyhradit paměť ze systémového stránkovaného fondu, protože fond je prázdný.
15074. Bylo zadáno několik hodnot pro atribut, který může mít pouze jednu hodnotu.
15075. Podmínka členství Vydavatel je splněna, pokud je sestavení digitálně podepsáno certifikátem, který odpovídá certifikátu uvedenému níže. Sestavením, která splňují tuto podmínku členství, budou udělena oprávnění přidružená k této kódové skupině.
15076. Implementace ovladače iSCSI nedokončila operaci správně.
15077. Nelze otevřít soubor s telefonním seznamem.
15078. Zóna editoru
15079. Informace o nadřízeném typu pro výčet nejsou uvedeny.
15080. Limit maximálního počtu klientů nelze překročit.
15081. Kontrolní bod otevření tiskárny byl úspěšně vytvořen.
15082. %1!-15.15s! - Aktualizuje interní data zprostředkovatele.
15083. Předaný ID datové položky nebyl zprostředkovatelem dat WMI rozpoznán jako platný.
15084. Podrobné informace o oprávnění zobrazíte výběrem oprávnění a klepnutím na tlačítko Zobrazit oprávnění.
15085. Základní slovník je jen pro čtení.
15086. Zadaná složka X neexistuje.
15087. Element s názvem X a oborem názvů obor názvů není povoleným formátem informačního kanálu.
15088. Požadovaný název serveru SMTP nebyl ve zdroji konfigurace nalezen.
15089. Výchozí hodnota, která má být použita, je-li hodnotou parametru hodnota Null
15090. Ze zavřeného objektu TextReader nelze číst.
15091. Pro tento počítač existuje nekonzistence mezi skutečnými síťovými adresami a adresami uvedenými na jiných serverech služby Řízení front zpráv. Pokud tento počítač patří do sítě služby MSMQ 1.0, měli byste v místním primárním řadiči sítě (PSC) pomocí Průzkumníka služby MSMQ ručně aktualizovat adresy uvedené pro tento počítač.
15092. Srbština (cyrilice, Bosna a Hercegovina)
15093. Počáteční hodnota v textovém poli s uživatelským jménem
15094. Nelze odstranit sdílenou webovou část v oboru individuálního nastavení uživatele.
15095. Požadavek byl vyřazen z důvodu řízení zahlcení.
15096. Operace nemůže pokračovat, protože objekt je právě odstraňován.
15097. Struktura cílového portálu již existuje.
15098. Typ Název typu musí být typ, který nepovoluje hodnotu null, aby ho bylo možné používat jako parametr X v obecném typu nebo metodě Název metody.
15099. Nastavovat informace o podprocesu
15100. Byla vytvořen oddíl pro mapování souboru, který není slučitelný s již existujícím oddílem mapujícím stejný soubor.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions