English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

35101. Akce se nezdařila.
35102. Pořadové číslo 0x%1 v souboru 0x%2 je chybné.
35103. Chyba OSS ASN.1: Verze algoritmů pro kódování a dekódování se neshodují.
35104. Při generování dotazu XPath nebyla nalezena cesta ke členovi.
35105. Vybraný dynamický oddíl již není označen jako aktivní.
35106. ARP: Chybný argument: %2
35107. Při spuštění procesu, který obsluhuje fond aplikací %1, došlo k překročení časových limitů. Identifikátor procesu je %2.
35108. Parametry vyhledávání nesmějí obsahovat dvě tečky (..), které slouží k přechodu do nadřazeného adresáře. Dvě tečky se mohou vyskytovat pouze uvnitř názvů souborů či složek (například a..b).
35109. Přidělení vyrovnávací paměti se nezdařilo
35110. Tato stínová kopie není trvalá. Lze zveřejnit pouze trvalé stínové kopie.
35111. Poskytovatel nepodporuje příznak svazku LBN REMAP ENABLED.
35112. Fyzická cesta virtuálního adresáře
35113. Tento objekt RolePrincipal není úplně vytvořen.
35114. Zadaný výstupní ukazatel je chybný.
35115. %1 (%2) %3Stínová stránka záhlaví souboru %4 byla poškozena. Bude použita primární stránka záhlaví.
35116. Koordinátor MS DTC nelze spustit. Uživatelské rozhraní není propojeno se službou MS DTC.
35117. Množství předaných dat přesahuje danou přenosovou rychlost a možnosti vyrovnávací paměti.
35118. Šablona použitá pro kořenový uzel
35119. Kopírování balíčků do mezipaměti Windows Update...
35120. Atribut typu 0x%1 s příznakem instance 0x%2 nemá být rezidentní.
35121. Jedna licence klientského přístupu Terminálové služby (TS CAL) pro produkt %1, která byla vydána pro počítač %2, byla úspěšně zrušena.
35122. Kritérium přiřazování procesů %1 bylo změněno uživatelem %2. Kritérium přiřazování procesů: %1 Uživatel: %2
35123. Zarovnání legendy. Tato vlastnost je k dispozici pouze v případě, že pozice legendy Position nastavena na možnost Auto.
35124. Prostředek manifestu nebyl nalezen.
35125. Aplikace komunikují se vzdálenými aplikacemi prostřednictvím komunikačních kanálů. Jednotlivé kanály mohou mít vlastnosti, které lze konfigurovat.
35126. Probíhá instalace NETWKSTA.SYS verze %1.%2.%3 (%4)
35127. Replikační referenční informace již pro cílový server existují.
35128. Metoda AsyncCodeActivity.BeginExecute nesmí vracet vlastnost IAsyncResult s hodnotou null.
35129. K zadanému stavu userState je přidružena více než jedna nevyřízená asynchronní operace. Asynchronní operaci lze stornovat pouze v případě, že je použit jedinečný stav userState.
35130. Byl očekáván paket o pevné délce, ale hodnoty min. a max. nejsou shodné.
35131. Pracovní stanice nemá důvěryhodné tajemství pro primární doménu v místní databázi LSA.
35132. Prvek WizardStep pro dokončení
35133. Byla nalezena chybná hodnota značky ASN1.
35134. Server nevrátil velikost souboru. Adresa URL možná odkazuje na dynamický obsah. Záhlaví o délce obsahu (Content-Length) není v odpovědi HTTP serveru k dispozici.
35135. U příkazu /State je třeba zadat název sdílené složky pro cílový server.
35136. Registrace názvu v síťovém shluku, který byl nakonfigurován pouze pro překlad.
35137. Určuje, zda má být za běhu automaticky generováno tlačítko pro odstranění.
35138. Metodu lze volat pouze pro typ, jehož parametr Type.IsGenericParameter má hodnotu True.
35139. Služba WinRM nemůže přenést modul pro naslouchání s adresou IP %1, portem %2 a přenosem %3. Modul pro naslouchání s konfigurací Adresa=%4 a Přenos=%5 již existuje.
35140. Duplicitní deklarace atributu
35141. Zadaný mechanizmus zjišťování nebyl nalezen.
35142. Nejlepší přetížení pro X neobsahuje parametr s názvem Y.
35143. Spouštěcí položky nelze v prostředí WinPE automaticky aktualizovat. Pravděpodobně budete muset spouštěcí položku pro veškeré nainstalované operační systémy aktualizovat ručně.
35144. Nepodařilo se nastavit konfiguraci SCSI jednotek v knihovně %1.
35145. Získávat kontext podprocesu
35146. Záloha databáze clusteru je pravděpodobně poškozena.
35147. Neplatné číslo verze
35148. Chyba generátoru náhodných čísel
35149. Zpracováno záznamů souborů: %1.
35150. Metoda IDataServiceStreamProvider.GetStreamContentType nesmí vrátit hodnotu null ani prázdný řetězec.
35151. Zabezpečený datový proud nebyl v souboru 0x%1 nalezen.
35152. Vlastnost Name nelze nastavit na neplatný klíč InstanceKey.
35153. Adresa URL X není platná. Povoleny jsou pouze relativní adresy URL aplikací URL (~/url).
35154. Chráněná data je nutné znovu zajistit.
35155. ==== ZDROJOVÝ AGENT DSA: %1 ====
35156. Selhalo přidání pomůcky %1 k shromažďování dat %2; kód chyby %4.
35157. (C) Resume (M) Menu (TAB/ARROW) Navigate
35158. Není-li určena metoda UpdateMethod, není aktualizace prvkem ObjectDataSource X podporována.
35159. Podsystém DRM je právě uzamčen jinou aplikací nebo uživatelem. Opakujte akci později.
35160. Zobrazí seznam všech tabulek, v nichž je povolena funkce závislosti mezipaměti SQL.
35161. Statistické analýzy – Střední (průměrnou) hodnotu nelze vypočítat, pokud je vstupní řada prázdná (tj. nemá žádné datové body).
35162. Popis zadaný pro událost kalendáře je příliš dlouhý. Popis události kalendáře může mít nejvýše 128 znaků.
35163. %1 (%2) %3Zálohování bylo ukončeno, protože bylo zastaveno klientem nebo protože se nezdařilo připojení ke klientovi.
35164. Došlo k potížím s některou částí specifikace toku dat.
35165. Je-li hodnota zadaná pro atribut minExclusive větší než nebo rovna hodnotě zadané pro atribut maxInclusive, jde o chybu.
35166. Vlastnost navigace Název vlastnosti na entitě typu Název typu musí implementovat rozhraní IEnumerable, aby sada Entity Framework mohla sledovat změny v kolekci.
35167. Vlastnost Název vlastnosti nemůže být prázdná nebo mít hodnotu Null.
35168. Text popisu tlačítka pro posunování obsahu podnabídek nahoru
35169. Ne všechny svazky obsahující systémová data jsou zahrnuty v záloze.
35170. Hodnota parametru X není platný ITextRangeProvider.
35171. Při tomto stavu není aktualizace povolena.
35172. Laponština (lule, Švédsko)
35173. Velikost přidružení úložiště stínové kopie byla úspěšně změněna.
35174. Znamená, že konkrétní ID zabezpečení nesmí být přiřazeno jako vlastník objektu.
35175. Členové zdroje dat grafu použitého k vazbě dat na hodnoty X řady
35176. Operace řadiče domény byla dokončena.
35177. Server IAS/RADIUS poskytl serveru pro směrování a vzdálený přístup neplatnou hodnotu následujícího atributu RADIUS: Typ atributu: %1, ID dodavatele: %2, Typ specifický pro dodavatele: %3. Povolte trasování paketů pomocí příkazu netsh ras set trace. Zkontrolujte, zda pakety RADIUS odpovídají standardu RFC 2548.
35178. Nelze navázat kontakt se serverem.
35179. Doba konce platnosti zadaná pro vyčíslení byla neplatná. Zadejte dobu konce platnosti jako dobu trvání.
35180. Při použití vlastního zprostředkovatele mezipaměti výstupu, např. X, jsou podporovány pouze následující zásady vypršení platnosti a funkce mezipaměti: závislosti souborů a absolutní vypršení platnosti.
35181. Hodnota výčtu je mimo platný rozsah.
35182. Zápis trvalého klíče do souboru
35183. Agent serveru proxy služby DNS zjistil chybu, když přijímal místní seznam serverů pro překlad adres IP. Je možné, že k některým serverům DNS nebo WINS nebudou mít klienti v místní síti přístup. Uvedený údaj je kód chyby.
35184. Nepodařilo se spojit se serverem globálního katalogu.
35185. Automatické zařazení do upozornění použitých serverem Microsoft SQL Server
35186. Slučování obsahu se nezdařilo.
35187. (GMT-02:00) Střední Atlantik
35188. Příprava odinstalace řadiče domény služby Active Directory...
35189. Udělená sada oprávnění ApplicationTrust neobsahuje minimální požadovanou sadu kontextu aktivace.
35190. Výjimka nekompatibilní se specifikací CLS byla vyvolána objektem X.
35191. Odebírání spywaru a dalšího potenciálně nežádoucího softwaru dokončíte restartováním počítače.
35192. Chybný identifikátor požadavku v nástroji pro zálohování a obnovení.
35193. Při dekódování výplně OAEP došlo k chybě.
35194. Toto zařízení nebylo možné otevřít.
35195. Získá nebo nastaví styl vykreslování pruhových nebo sloupcových grafů.
35196. Objekt Mutex se nepodařilo uvolnit, kód důvodu: %1. Depeše pravděpodobně nebude odeslána.
35197. Při používání aplikace Windows Media Center bylo zjištěno neautorizované okno %1, název souboru %2.
35198. Položka předvoleb %1 %2 v objektu zásad skupiny %3 byla úspěšně odebrána.
35199. Položka legendy grafu
35200. Vyhledávací služba neodpovídá v protokolu klientovi. Nainstalujte správnou verzi klienta.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions