English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

39301. Popisovač je v neplatném stavu.
39302. Struktura PointF představující bod
39303. Služba WINS nalezla v databázi WINS název s délkou větší než 255 znaků. Název byl zkrácen na 17 znaků.
39304. Původní hodnotu vlastnosti Název vlastnosti nelze nastavit, protože vlastnost je částí klíče entity.
39305. Profil mezipaměti File Name musí obsahovat hodnotu pro X.
39306. %1!15s! %2!15s! %3!15s! %4!6s!
39307. Úložiště konfigurace mapování certifikátů WINRM dosáhlo interního limitu a nemůže vytvářet další položky. Odeberte některé položky a opakujte akci.
39308. Při pokusu o zastavení kanálu naslouchacího procesu protokolu procesu došlo k chybě.
39309. %1 (%2) %3V databázovém stroji došlo k chybě %4.
39310. Udělená sada chybného sestavení:
39311. UPOZORNĚNÍ: Adresářovou službu se nepodařilo upozornit, že upgrade schématu již není spuštěn: %1 (%2)
39312. Služba zápisu síťového zařízení nemůže dekódovat zprávu http od klienta (%1). %2
39313. Opravené doplňkové atributy.
39314. Opravdu se chcete vrátit k této stínové kopii (A/N): [N]?
39315. V aktuálním konfiguračním systému není podporováno nastavení s uživatelskými obory.
39316. Tento příkaz nepodporuje tuto cestu pro potvrzení (%1). Vždy je třeba potvrzovat v cestě %2.
39317. Zpráva byla odeslána po síti.
39318. Volání metody EndCommit na třídě CommittableTransaction s ID X vygenerovalo výjimku TransactionException s touto zprávou: Y.
39319. Hodnota vlastnosti AsyncTimeout nemůže být záporná.
39320. Typ identifikátoru zabezpečení (SID) pro clusterovou službu je konfigurován jako %1, ačkoli je očekáván identifikátor SID neomezeného typu. Clusterová služba automaticky změní svou konfiguraci typu identifikátoru SID pomocí správce řízení služeb a bude restartována, aby tato změna začala platit.
39321. Pravidlo pro aktualizaci omezující podmínky nebo pravidlo pro odstranění jsou neplatná.
39322. Při uvedení diskového prostředku %1 do režimu online došlo při přístupu k jednomu či více svazkům k chybě %2. Spusťte Průvodce ověřením konfigurace a zkontrolujte konfiguraci úložiště. Volitelně můžete spuštěním programu Chkdsk ověřit integritu všech svazků na disku.
39323. Znamená, že struktura SID není platná.
39324. Jeden nebo více zadaných parametrů není platný.
39325. Atribut vlastníka role nelze přečíst.
39326. Vlastnost TxIsolationLevel vytvářené komponenty modelu COM+ je silnější než vlastnost TxIsolationLevel kořenové komponenty pro transakci. Vytvoření se nezdařilo.
39327. Správa licencí TS obdržela neplatný kód SPK.
39328. Exponenciální regrese nemůže mít záporný nebo nulový počet vstupních hodnot Y.
39329. Přehrávání formátu Flash bylo v programu Windows Media Player vypnuto.
39330. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v CredIsMarshaledCredential
39331. Zadané řadové číslo důležitosti cesty zobrazení VidPN je neplatné.
39332. Nemáte povoleno používat tuto webovou část.
39333. Příkaz pro připojení dvou webových částí
39334. Jste již připojeni k %1, nejprve se odpojte.
39335. Chyba kompilace schématu: Výchozí hodnota je příliš vysoká. Snižte výchozí hodnotu na hodnotu menší, než je maximální velikost (%1) bajtů. Neplatná vlastnost je (%2).%3%4%5
39336. Typ není podporován.
39337. Systém odstraňuje z adresáře %1 nadbytečné položky.
39338. Délka dat ISF musí být větší než nula.
39339. Windows Defender
39340. Kanál X je již registrován.
39341. Data mají stejnou strukturu FORMATETC
39342. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Ovladači služby Vyrovnávání zatížení sítě se s použitím specifikace NDIS (Network Driver Interface Specification) nepodařilo zaregistrovat. Kód chyby: %5. V důsledku toho nebude tento hostitel aktivním členem clusteru. Pomocí ovládacích panelů nebo Správce zařízení tento síťový adaptér před pokusem o vytvoření vazby služby Vyrovnávání zatížení sítě s adaptérem zakažte a znovu povolte.
39343. Parametr X se neshoduje s typem typu prostředku v parametru Y.
39344. Třída RoutingExtension nebyla nalezena. Zkontrolujte, zda bylo do konfigurovaného chování pro službu přidáno chování RoutingBehavior.
39345. Současná inovace a degradace svazku se nijak neprojeví.
39346. (GMT+11:00) Magadan, Šalamounovy ostrovy, Nová Kaledonie
39347. Přejmenování cílového objektu. Vyžádána replikace nového nadřazeného objektu.
39348. Uživatel smí měnit heslo
39349. Službě Active Directory Domain Services se nezdařil přenos dat zbývajících v oddílu adresáře %1 do jiného řadiče domény služby Active Directory. Chyba: %2!d!.
39350. Nelze použít funkci inverzního přepisu Telecine pro obsah ve standardu PAL.
39351. V počítači se nezdařila inicializace protokolu DHCPv6 a byl vygenerován uvedený kód chyby. Služba DHCP bude spuštěna pouze s podporou protokolu IPv4.
39352. Celkový průběh - %1!lu!%% (Aktuálně probíhá zálohování souborů oznámených aplikací %2.)
39353. Zařízení Windows Media Center Extender %1 %2 bylo zjištěno na adrese %3.
39354. Při dosažení konce datového proudu XamlNode není zásobník tvůrce prázdný.
39355. Výčet buď nebyl spuštěn, nebo již byl dokončen.
39356. Výčet musí být některého z typů %1.
39357. V konfigurační souboru <%2> došlo k chybě.%1
39358. Položka, která není podřízena elementu Target, musí mít hodnotu pro atribut Include a nesmí mít žádnou hodnotu pro atribut Remove.
39359. Není k dispozici žádné nastavení hypervisoru.
39360. Aplikace %1 je 16bitová. Nemáte oprávnění ke spouštění 16bitových aplikací. Zkontrolujte svá oprávnění se správcem systému.
39361. Selhání v LookupPrivilegeValue() (privilge.cpp). Poslední chyba - %1!lu!t, %2!lx!h
39362. Základní systémové zařízení
39363. Adresářová služba ukončuje činnost.
39364. Prvek X není platná událost System.Windows.Automation.AutomationEvent.
39365. Požadavek na replikaci tajných klíčů byl zamítnut.
39366. Typ Enum má obsahovat jedno a pouze jedno pole instance.
39367. Obnoví zálohu konfigurace s názvem MyBackup na serveru, aniž by předtím došlo k zastavení serveru.
39368. Trvalá rezervace byla z disku úspěšně vymazána.
39369. Nelze číst informace o názvu. Stav: 0x%1!x!
39370. Uživatel byl modulem hostitele zabezpečení jiného výrobce ověřen jako %1, ale zabezpečením služby RAS byl ověřen jako %2. Uživatel byl odpojen.
39371. Nadřazené zařazení: %1
39372. Systém Windows se nepodařilo zavést, protože soubor systémového registru chybí nebo je poškozen.
39373. Čerstvá pověření
39374. Vyhodnocení funkce nelze použít k vytvoření objektu typu TypedReference.
39375. %1 - Jednotka CD-ROM
39376. Rozsah adres pro vícesměrové vysílání musí obsahovat nejméně 256 adres IP.
39377. Protokol IPBOOTP zjistil chybu v místním rozhraní s adresou IP %1. K chybě došlo v době, kdy v rozhraní probíhal příjem paketů. Kód chyby je uveden v datech.
39378. Došlo k chybě protokolu Gopher.
39379. Nelze provádět další výčty, protože chybí příslušná data.
39380. Probíhá úplná synchronizace oddílu %1. U velkého oddílu může tento krok zabrat několik hodin. Průběh úplné synchronizace můžete sledovat v jiném okně pomocí příkazu repadmin /showreps /v.
39381. Řadič PCI pro šifrování a dešifrování
39382. Chyba při zápisu do registru.
39383. Před provedením požadované akce je třeba potvrdit generovaný index.
39384. %1 (%2) %3Systémový parametr minimální velikosti vyrovnávací paměti (%4) je menší než 4násobek počtu relací (%5).
39385. Doplňkový čítač zavřel protokol událostí pro knihovnu RASCTRS.DLL.
39386. Ověření kódu MAC vlastnosti Viewstate se nezdařilo. Pokud je tato aplikace umístěna na webové serverové farmě nebo v clusteru, ověřte, že v konfiguraci je určena stejná hodnota validationKey a algoritmus ověřování. Hodnotu AutoGenerate nelze v clusteru použít.
39387. Nastaví nebo zobrazí komentář pro obor názvů nebo odkaz systému souborů DFS.
39388. Nastavení stavového serveru
39389. Požadavek na přihlášení se nezdařil, protože došlo k chybě vztahu důvěryhodnosti mezi primární doménou a důvěryhodnou doménou.
39390. Literál řetězce nebyl uzavřen.
39391. Doba vymezená pro přihlášení k %1 skončila.
39392. Cesta umístění končí neplatným znakem.
39393. Obalovač entity uložený v zástupci neodkazuje na stejného zástupce.
39394. Dokončování odebrání služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)...
39395. Koordinátor distribuovaných transakcí společnosti Microsoft (MS DTC)
39396. Pole svázané s vlastností textu tlačítka
39397. Neplatný index
39398. Přerušený kanál
39399. Místní skupina může pouze být členem jiné místní skupiny ve stejné doméně.
39400. Objekt DataSet nepodporuje strukturu System.Nullable<>.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions