English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

23801. Odeberte médium z portu IE v knihovně: %1.
23802. Instalační program systému Windows nemůže inicializovat modul instalace ovladačů. Chcete-li systém Windows nainstalovat, spusťte instalaci znovu.
23803. Generované náhodné číslo neprošlo kontrolou FIPS RNG.
23804. Služba Windows Update obdržela žádost o zastavení služby.
23805. Probíhá obnovování globálního katalogu %1. Všechny oddíly pouze pro čtení budou obnoveny.
23806. Volání funkce se z neznámého důvodu nezdařilo.
23807. Pro uvedenou (nebo neutrální) jazykovou verzi nelze najít žádné vhodné prostředky.
23808. Požadavek obsahuje konfliktní informace o šabloně.
23809. Nastavení ověřování
23810. Obnovení již bylo spuštěno.
23811. %1!wS!\%2!wS!, cíl s neshodným stavem (server %3!wS!, složka %4!wS!)
23812. Program Ochrana prostředků systému Windows nenašel žádné narušení integrity.
23813. Metoda ClockController.Seek byla vyvolána argumenty, které popisují cíl hledání podřízeného prvku s vlastností Slip, avšak nikoliv určenou dobou trvání. Není jasné, zda hledáme podřízený prvek, nebo jeho dobou trvání.
23814. Při zpracování požadavku došlo k nejméně jedné chybě.
23815. Adresa IP koliduje s jiným systémem v síti.
23816. Vytvoření aplikace ASP %1 se nezdařilo z důvodu neplatného nebo chybějícího ID oddílu COM+.
23817. Internal event: Function %1 completed with an elapsed time of %2 ms.
23818. Operátor nebyl nalezen.
23819. Znamená, že zadaný název prostředku nelze v souboru bitové kopie najít.
23820. Volající (klient) zmizel, když volaný (server) zpracovával volání.
23821. Část upgradu služby AD CS (Active Directory Certificate Services) se nezdařila: Nelze upgradovat kontejnery klíčů. %1
23822. Nelze zjistit stav transportního modulu.
23823. Účet %1 se nepodařilo inovovat, protože existuje účet se shodným názvem.
23824. %1: Odinstalace zásobníků ovladačů WPD během migrace zařízení s duálním režimem z konzoly MSC na protokol MTP (Media Transfer Protocol) se nezdařila. Kód chyby %2.
23825. Zadaný název zprostředkovatele členství je neplatný.
23826. Vytvářet podadresáře
23827. Události služby WHEA
23828. Heslo není požadováno - zapnuto
23829. Byl proveden pokus o spuštění hlavního propojení adaptéru, ale vedlejší propojení ještě nebyla spuštěna.
23830. Nelze vytvořit soubor protokolu %2. Zkontrolujte, zda je adresář protokolu správný a zda má tento počítač přístupová práva k zápisu do tohoto adresáře.
23831. (GMT+06:00) Astana, Dháka
23832. Systému Windows se nepodařilo uložit data pro soubor %2. Data byla ztracena. Tato chyba může být způsobena selháním hardwaru nebo síťového připojení místního počítače. Pokuste se tento soubor uložit na jiné místo.
23833. Serializovaná datová položka není platná.
23834. Chybí příkaz case X v metodě DeferringWriter Y.
23835. Argument X by neměl být předáván s klíčovým slovem Y.
23836. Během operace čištění se službě VDS nezdařilo na disk zapsat spouštěcí kód. Kód chyby: %1
23837. Typ certifikátu je neplatný.
23838. Při zavírání popisovače události čekání protokolu událostí došlo k chybě. Popisovač události je %1. Návratový kód procedury CloseHandle je %2.
23839. Volání SnmpMgrRequest požadující čítače TCP, IP, UDP a čítač rozhraní vrátilo chybu. Hodnoty ErrorStatus a ErrorIndex jsou v datech.
23840. Software způsobil přerušení připojení
23841. Vlastnost HtmlHead nelze vykreslit bez odkazu na instanci objektu Page. Ověřte, že do stromové struktury ovládacích prvků bylo přidáno záhlaví.
23842. Internal error: overflow in MtScreenFlipAttribute.
23843. Došlo k volání metody OnDeserialization, zatímco objekt nebyl rekonstruován.
23844. Nastavení kvality obrazu videa je neplatné.
23845. Vlastnost MaxReceivedMessageSize pro element LocalTransportBindingElement musí být nastavena na hodnotu Int64.MaxValue.
23846. Neznámá omezující vlastnost
23847. Službě publikování na webu (Webové službě) se nezdařilo načíst seznam důvěryhodných certifikátů serveru pro instanci %1 kvůli chybě rozhraní CryptoAPI. Chyba: %2
23848. Vytvoření souboru File Name se nezdařilo.
23849. Vlastnost PauseWhenPersistable lze volat pouze v případě, že je vlastnost IsPersistable nastavena na hodnotu false.
23850. Chyba: Při výčtu skupiny nelze zadat název služby.
23851. Vkládá se datový atribut do souboru %1.
23852. Terminálový server nemůže najít licenční server. Potvrďte, že jsou všechny licenční servery v síti registrovány služba WINS/DNS, přijímají ze sítě požadavky a že je správa licencí TS spuštěna.
23853. Ověření služby DFS ....
23854. Verze prostředí Windows PE spuštěná v tomto počítači není kompatibilní s instalačním programem. K instalaci systému Windows z prostředí Windows PE potřebujete verzi prostředí Windows PE pro systém Server 2003 SP1 nebo vyšší.
23855. %1: Integrovaný řadič vrátil data, i když žádná nebyla požadována. Systém BIOS se pravděpodobně pokouší o přístup k integrovanému řadiči bez synchronizace s operačním systémem. Tato data budou ignorována. Není třeba provádět žádnou akci. Přesto byste měli zjistit, zda výrobce počítače nemá k dispozici upgrade systému BIOS.
23856. Sada klíčů není definována.
23857. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a vyvolala metodu BindAcquiredLock, BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock nebo CreateBindReclaimedLockException pro svázání popisovače InstanceHandle k verzi zámku instance. Popisovač InstanceHandle však není vázán na vlastníka. Popisovač InstanceHandle lze vázat na zámek teprve poté, co je navázán na vlastníka.
23858. Uživatelská vyrovnávací paměť je příliš malá.
23859. Proces DnsUpdateTest vrátil: %1!d!. Test záznamu A tedy nebyl uzavřen.
23860. Uzel clusteru není členem daného clusteru.
23861. Neúspěšné volání LDAP
23862. Zdroj události nemůže zpracovat odběr.
23863. Přidané zdroje směrování (%1): %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %10 %11 %12
23864. Zadané zařízení neexistuje.
23865. Vrací nativní popisovač pro tento proces. Popisovač je k dispozici pouze v případě, pokud byl proces spuštěn pomocí této součásti.
23866. Určená hodnota identifikátoru URI je neplatná.
23867. Moduly, které byly načteny přidruženým procesem.
23868. Byl dosažen konec souboru.
23869. Disk %2 je plný nebo bude zanedlouho zaplněn. Je třeba odstranit některé soubory.
23870. Struktura popisovače zabezpečení není platná.
23871. (Hostitelský) záznam : %1
23872. Spuštění správce transakcí koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Záznam protokolu je příliš malý.
23873. MSB3134: Sada oprávnění požadovaná aplikací překročila počet oprávnění povolený zónami Internetu nebo místního intranetu. Vyberte možnost Plná důvěra, nebo chcete-li pokračovat v používání částečné důvěry, definujte vlastní sadu oprávnění na stránce zabezpečení v Návrháři projektu.
23874. Zálohování stínové kopie služby Active Directory Domain Services bylo úspěšné.
23875. Volání je povoleno pouze pro volající v režimu jádra.
23876. Operace na soketu nemohla být provedena, protože systém neměl dostatečný prostor ve vyrovnávací paměti nebo protože byla plná fronta.
23877. Služba WINS nemohla zdědit aktivační signál Push.
23878. Zóna DNS je zamčena.
23879. Řadová číslovka X byla zadána dvakrát.
23880. Úroveň protokolu clusteru musí být v rozmezí %1!d! až %2!d!.
23881. Určené pole nemělo očekávaný rozměr.
23882. Některé databázové formuláře aplikace Lotus Notes nelze číst. Je možné, že některá pole nejsou k dispozici.
23883. Z registru nelze načíst informace o pravidle.
23884. Službu Fax se nepodařilo spustit, protože jiná aplikace odepřela této službě přístup k systémovým prostředkům.
23885. Neznámá sada oprávnění X
23886. Toto zařízení není sdíleno.
23887. Tato instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) je poslední instancí služby AD LDS v doméně.
23888. Pre-Windows 2000 Compatible Access
23889. Odkazovaný typ CLR Název typu není jednoznačný. Je obsažen v sestavení Název sestavení a v sestavení Název sestavení .
23890. Chcete formátovat další disk (A/N)?
23891. Pro tuto instalaci již bylo provedeno maximální množství obnovení aktivace. Časovač aktivace nebude vymazán.
23892. Seznam rozsahů bajtů obsahuje několik překrývajících se rozsahů, které nejsou podporovány.
23893. Kontejner určený v připojovacím řetězci neexistuje.
23894. Modul pro naslouchání bez určených názvů typů odkazuje na oddíl sharedListeners a může obsahovat pouze atributy 'Name'. Modul pro naslouchání: 'X'.
23895. Řada 100% skládaného grafu musí mít stejný počet bodů.
23896. V souboru %2 je uvedena neplatná položka 'CiScope=' nebo 'CiCatalog='.
23897. Argumenty aktivace a důvěryhodnost aplikace pro třídu AppDomain musí odpovídat téže identitě aplikace.
23898. Zadaný formát položek DSA_LIST nebo DSA_NAME není ve službě AD LDS podporován:
23899. Neexistují žádné vazby.
23900. Tento odkaz není CopyLocal, protože vlastnost CopyLocalDependenciesWhenParentReferenceInGac je nastavena na hodnotu False a všechny odkazy nadřazené tomuto odkazu se nacházejí v GAC.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions