English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

41001. Předpoklad je neplatný.
41002. Systém zkoumá existující konfigurační sadu...
41003. Služba %1 byla spuštěna.
41004. K zahájení služby Pracovní stanice není dostatek paměti.
41005. Počet bodů musí být větší než nula.
41006. Je třeba zadat pole názvů typů karet nebo typů karet.
41007. Načtení konfigurace mapování certifikátů klienta služby IIS pro web %1 se nezdařilo. Datové pole obsahuje číslo chyby.
41008. SSL Provider
41009. Styl použitý pro příkazy v rozbalené nabídce
41010. Konfigurace účtu serveru
41011. Protokol TCP/IP není správně nainstalován.
41012. Operace nebyla dokončena. Další informace o chybě najdete v protokolu událostí systému. Zavřete konzolu správce disků. Před zopakováním operace znovu spusťte Správce disků.
41013. Nedůvěryhodný kořenový certifikát: Předmět: <%1> Miniatura algoritmu SHA1: <%2>
41014. Prvek grafu s názvem X nebyl nalezen v Y.
41015. Určili jste, že příkaz X porovnává všechny hodnoty ve třídě SqlDataSource Y, ale slovník předaný pro objekt Z je prázdný. Předejte objektu X platný slovník nebo změňte režim na hodnotu OverwriteChanges.
41016. Výpis informací o stavu modulu pro zápis...
41017. Klíč registru obsahuje dílčí klíče. Tato metoda nepodporuje rekurzivní odebírání.
41018. Nyní je vybrána skupina cílových portálů %1!d!.
41019. Při čtení souboru [3] došlo k chybě. {{ Systémová chyba [2].}} Přesvědčte se, zda soubor existuje a zda k němu máte přístup.
41020. Metadata bitmapy nejsou kompatibilní s tímto formátem zásobníku.
41021. Vlastnost Název vlastnosti nelze vytvořit z výchozí hodnoty, protože výchozí hodnota je jiného typu.
41022. Služba iniciátoru iSCSI společnosti Microsoft nebyla spuštěna.
41023. Došlo k pokusu o přístup k cestě, která není na disku.
41024. Nelze získat stav jednotky.
41025. Soubor se seznamem indexu nelze číst. Tato chyba je zastaralá a již by neměla být hlášena. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
41026. Typ Název typu nelze použít jako parametr typu Y v obecném typu nebo metodě Název metody. Neexistuje žádný převod na uzavřené určení ani převod typu parametru z Název typu na X.
41027. Zpracování zásad skupiny selhalo. Systém Windows nemohl prohledat hierarchii organizační jednotky služby Active Directory. Další informace získáte zobrazením detailů událostí.
41028. Záhlaví Content-Type nelze pro tento požadavek nastavit na typ s více částmi.
41029. Slučování obsahu bylo zrušeno uživatelem.
41030. %2 : Nepodporuje zadanou konfiguraci.
41031. Správce objektů musí zopakovat rozbor, neboť získaný název souboru tvoří symbolický odkaz.
41032. Verze modulu runtime:
41033. Soubory mají různé velikosti.
41034. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nezměnila roli tohoto serveru z důvodu nesprávné hodnoty klíče registru typu produktu.
41035. Helo nesplňuje požadavky knihoven DLL filtru.
41036. Hodnota atributu %1 nemůže být %2.
41037. Invalid option.
41038. V tomto zařízení nelze disk CD s videem správně přehrát nebo jsou poškozena data.
41039. Požadavek na vyřešení zaplněného protokolu již byl zadán.
41040. Program Windows Media Player nemůže synchronizovat obrázek se zařízením, protože nastaly potíže při převodu souboru na jinou úroveň kvality nebo jiný formát. Původní soubor byl pravděpodobně poškozen.
41041. Zadaná logická jednotka (LUN) není platná.
41042. Nelze vytvořit prohlášení o stavu ID korelace %1, protože maximální velikost připojení je příliš malá.
41043. Zásady odhlášení
41044. Hodnota MaxCapacity musí být větší nebo rovna jedné.
41045. Nepřípustný počet parametrů.
41046. Název podepsaného %1 u symbolické adresy %2 je příliš krátký - minimální délka klíče je 2048 bitů.
41047. Vlastnost X nemůže obsahovat hodnotu null nebo prázdné řetězce.
41048. Prohledávač nemůže aktualizovat bity stavu služeb. Chyba je uvedena v datech.
41049. Kopírování souboru [2] se nezdařilo: chyba kontrolního součtu CRC.
41050. Přidat zprostředkovatele funkce
41051. Vyrovnávací paměť přidělená zpracování je příliš malá.
41052. Tuto metodu lze volat pouze po události ověření.
41053. Řadič %1 domény %2 neodpovídá. Server NPS použije jiný řadič domény.
41054. Operátor X nelze použít na operand typu Název typu.
41055. Na tomto serveru nebylo nakonfigurováno použití služby pro nasazení systému Windows a služby vzdálené instalace. Je-li tato funkce spuštěna v novějším serverovém operačním systému, než je systém Windows Server 2003, bude k dispozici pouze po dokončení počáteční konfigurace služby pro nasazení systému Windows.
41056. Soubor nebo adresář není bod změny zpracování.
41057. %1 Parametr: %2
41058. Svazky budou chráněny, pokud jsou menší než 2 TB mínus (-) 4 GB.
41059. Jednotka %1!-3lu! %2!-10.10s! %3!5I64u! %4!-2.2s!
41060. Člen typu Název typu obsahuje několik položek metadat s názvem X. Položky metadat mohou pocházet od třídy ExportMetadataAttribute nebo od vlastnosti vlastního atributu metadat. Buď odeberte duplicitní položky, nebo povolte položce metadat s názvem X použití více položek prostřednictvím vlastnosti IsMultiple třídy ExportMetadataAttribute nebo atributu AttributeUsage.AllowMultiple u vlastních atributů metadat.
41061. Data nejsou úplně obnovena, protože některé soubory protokolu chybí.
41062. Komponenta WinHttpSetOption vrátila chybu %1!d! : %2!S!.
41063. Dlouhé období musí být delší než krátké období.
41064. Vždy ignorovat
41065. Šířka ohraničení musí být větší nebo rovna 0.
41066. K přehrání tohoto mediálního souboru je třeba určitá funkce ovladače. Zkontrolujte, zda jsou k dispozici aktualizované ovladače vašeho hardwaru pro Windows.
41067. Určený filtr tunelového propojení již existuje.
41068. Pro typ Double byla hodnota buď příliš velká, nebo příliš malá.
41069. Přidávání připojení k tiskárně
41070. Systémový soubor %1 je poškozen, což mohlo způsobit, že aplikace %2 přestala pracovat. Systém Windows se nemohl pokusit opravit %1, protože byla odložena předchozí operace opravy. Spusťte počítač znovu a spusťte příkaz sfc /scannow na příkazovém řádku pro správu, tím zkontrolujete chyby a v případě potřeby opravíte soubor.
41071. Názvový kontext: %1
41072. Načítání podrobností řadiče domény.
41073. Protokol adaptéru naslouchání %1 obdržel chybná data od aktivační služby procesů systému Windows a provádí ukončení. Příčina: Adaptér naslouchání obdržel chybná data od aktivační služby. Oprava: Chcete-li tuto podmínku opravit, ukončete adaptér naslouchání, následně zastavte aktivační službu procesů systému Windows, restartujte aktivační službu a nakonec znovu spusťte adaptér naslouchání.
41074. Soubor .resources je poškozen. Název prostředku pro index názvu X přesahuje konec proudu.
41075. V objektu ParallelForEach je neplatné nastavit vlastnost CompletionCondition bez hodnoty NULL, ale vlastnost Body je nastavena na hodnotu NULL. Zvažte nastavení vlastnosti Body objektu ParallelForEach X na prázdnou aktivitu pořadí.
41076. Výsledný řádek je poškozen.
41077. REBOOT -- zpoždění = %1 milisekund
41078. Správce oken plochy zjistil závažnou chybu (%1).
41079. Stránky vlastností
41080. Obnovení souborů selhalo s chybami.
41081. Hodnota MinLength je neplatná.
41082. Kanál nelze používat, pokud zpracovává jinou operaci.
41083. Instalační program systému Windows nemůže nakonfigurovat systém Windows pro fungování s hardwarem tohoto počítače.
41084. Nebylo provedeno žádné porovnání, jsou požadovány alespoň dva cíle kořene.
41085. Sémantika zachování izolace není podporována.
41086. Třída není nakonfigurována pro podporu aktivace se zvýšenými oprávněními.
41087. Skupina nebo prostředek nejsou ve správném stavu, aby mohly uskutečnit požadovanou operaci.
41088. Poskytovateli se nezdařilo připojit k službě Správce logických disků.
41089. Bez chyby
41090. Zobrazí dynamické vlastnosti, které lze nastavit u objektu webu.
41091. Popis: Přidá počítač do adresáře.
41092. Požadován domovský adresář - vypnuto
41093. Je generována při výběru řádku v prvku GridView, po dokončení výběru.
41094. Nástroj formátování textu nemůže nastavit podmínky přerušení kvůli chybě: X.
41095. Upozornění: %1, %2, %3, %4.
41096. Velikost odeslání překročila povolená omezení.
41097. Nelze načíst název počítače %1!d! : %2!S!
41098. Počty řádků nelze požadovat, je-li atribut datové služby MaxProtocolVersion nastaven na hodnotu DataServiceProtocolVersion.V1.
41099. Špatná metoda Název metody v X.
41100. Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions