English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

1001. Nelze najít objekt křížového odkazu %1.
1002. obnoveni %1
1003. Z počítače bylo úspěšně odebráno nadřazené síťové zařízení %1.
1004. Kontrola systému souborů %1.
1005. Nelze inicializovat instanci entity typu Název typu, protože položky X a Y se nevztahují ke stejné zdrojové entitě.
1006. Poskytovatel SecurityTokenProvider X nedokázal analyzovat token.
1007. Službu %1 nelze spustit (chyba: 0x%2).
1008. Aktualizace nastavení zásad skupiny pro monitorování účtů Správce systémových prostředků (WSRM) se nezdařila. Kód chyby: hr=%1
1009. Relaci médií nelze pozastavit ze stavu ukončeno.
1010. Průměr druhé skupiny:
1011. Služba Plánovač úloh nemohla dokončit úlohu %1, instance %2, akce %3. Další údaje: Hodnota chyby: %4
1012. Dva různé kontrakty mají stejný název ConfigurationName.
1013. Operace volání se nezdařila. Jinou buňku nebo řádek nelze upravit, pokud aktuální buňka nebo řádek obsahuje chyby ověřování.
1014. Verze softwaru uživatele %1\%2 připojeného k portu %3 není podporována. Linka byla odpojena.
1015. Byl očekáván znak [ (levá hranatá závorka).
1016. Určuje, zda je příkaz viditelný.
1017. Požadavek byl zrušen
1018. Pojmenovaný parametr nesmí mít hodnotu NULL.
1019. Argument specifikace typu musí být konstantní literál.
1020. Nastavení časového limitu %1!d! se nezdařilo u položky %2!wS!. Stav: %3!x!
1021. Soubor je pro filtr příliš velký.
1022. Systém nemůže přidělit požadované místo v protokolu registru.
1023. TrackRecord = ActivityScheduledRecord, InstanceID = X, RecordNumber = Y, EventTime = Z, Name = A, ActivityId = B, ActivityInstanceId = C, ActivityTypeName = D, ChildActivityName = E, ChildActivityId = F, ChildActivityInstanceId = G, ChildActivityTypeName =H, Annotations=I, ProfileName = J
1024. Kolekce buněk položky legendy
1025. Byl proveden požadavek na vyhledání vyžadující globální katalog. Místnímu úřadu zabezpečení se nepodařilo navázat spojení nebo ověřit globální katalog a požadavek na vyhledání proto nebyl úspěšný. Ověřte připojení a ověřování tohoto řadiče domény pro globální katalog.
1026. Nové vyjednávání SSL se nezdařilo: RequestHandle=%1, Error=%2.
1027. Typ minimální velikosti posouvání malého zobrazení
1028. Načtením požadovaného počtu řádků dojde k překročení celkového počtu aktivních řádků podporovaných touto sadou řádků.
1029. Funkce hypervisoru není pro uživatele k dispozici.
1030. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že úložiště licencí se nepodařilo správně synchronizovat.
1031. Pro aktuální stav volání není operace dovolena.
1032. Provádět sdílení dat DDE
1033. Nástroj formátování textu nemůže získat ovladač modulu penále kvůli chybě: X.
1034. Počet prvků vlastností ConsumerFieldNames a ProviderFieldNames musí být stejný.
1035. Uživatel se pokusil připojit pomocí média telefonického připojení, které neodpovídá omezení média telefonického připojení. Zkontrolujte omezení telefonického připojení pro odpovídající síťovou zásadu.
1036. Hodnoty Y1 a Y2 datových bodů pro prostorový graf 3D SplineRange nejsou platné. Hodnota Y2 musí být menší než Y1.
1037. Zadaný poskytovatel obsahu není zaregistrován na serveru.
1038. Opravdu chcete tuto položku odstranit?
1039. Zadaný zdrojový prvek neobsahuje žádné médium.
1040. Nelze otevřít konfiguraci pro soubor machine.config.
1041. Služba MS DTC se může během spuštění zablokovat. Služba MSDTC bude ukončena, pokud ji nebude možné spustit. Kontext pro ladění: %1
1042. Servery DNS
1043. Metoda ChangeRelationshipState není podporována u vztahů, které jsou definovány za použití hodnot cizího klíče.
1044. Prohlížeč SCW zahájil spouštění uživatelského rozhraní.
1045. Operace SyncAll skončila bez chyb.
1046. Adresa IP %1 určená hodnotou registru \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\%2 není platnou adresou IP pro tento počítač. Služba Řízení front zpráv místo ní použije adresu IP %3. Odeberte tuto hodnotu registru nebo ji nastavte na některou z následujících platných adres IP: %4.
1047. Nelze získat název domény nebo pracovní skupiny místního počítače.
1048. Instrukci xsl:apply-imports lze zahrnout pouze do instrukce xsl:template s atributem shody a nelze ji zahrnout do instrukce xsl:for-each.
1049. Identifikátor SkinId vzhledu ovládacího prvku, který zajišťuje vzhled prvku
1050. Čas procesoru, který byl věnován provádění podprocesu od jeho spuštění.
1051. Nepodařilo se zkontrolovat přístup k upozorněním pro relaci konzoly.
1052. Typ nebyl vytvořen.
1053. V tokenu byla zadána nesprávná cílová skupina.
1054. Nahrazovací text entity, na kterou se odkazuje v obsahu, musí být správně formátovaný.
1055. Správci prostředků karet Smart Card se nepodařilo přidat čtecí zařízení %2: %1
1056. Objekt AsyncFlowControl lze k volání funkce Undo() použít pouze jednou.
1057. Heslo pro obnovení nelze vytisknout.
1058. Po vytvoření typu nelze provést změnu.
1059. Není povoleno vkládat uzel nebo nadřazený uzel do nižší úrovně.
1060. Síť s clustery je jedinou sítí, která je nakonfigurována pro interní komunikaci v clusteru mezi dvěma nebo více aktivními uzly clusteru. Schopnost interní komunikace nelze ze sítě odebrat.
1061. Příznak REVERT ON CLOSE je možné použít pouze s příznaky GPT HIDDEN, READ ONLY, NO DRIVE LETTER nebo SHADOW COPY.
1062. Argument instanceId pro třídu InstanceStore.CreateInstanceHandle nemůže určit všechny nulové ID, jako je například Guid.Empty.
1063. Tento počítač není kompatibilní se standardem rozhraní ACPI (Advanced Configuration and Power Interface). Systém Windows je nutné nainstalovat do počítače, který podporuje rozhraní ACPI. Požádejte výrobce počítače o aktualizaci systému BIOS nebo systém Windows nainstalujte do počítače podporujícího rozhraní ACPI.
1064. NETWORK SERVICE
1065. Tuto službu Brána TS nebylo možné inicializovat. Došlo k následující chybě: %2. Chcete-li diagnostikovat možné příčiny tohoto problému, ověřte, zda jsou nainstalovány a spuštěny následující služby: (1) Služba publikování na webu (2) Služba ověřování v Internetu (IAS) (3) Služba vyrovnávání zatížení RPC/HTTP. Také vyhledejte v Prohlížeči událostí události serveru NPS (Network Policy Server) a služby IIS, které by mohly naznačovat problémy se serverem NPS nebo službou IIS.
1066. Pokus o připojení se nezdařil, protože je přetížena síť.
1067. Nelze načíst cestu X.
1068. Rolovat o stránku směrem dolů
1069. Objekt Název objektu byl odpojen nebo na serveru neexistuje.
1070. Nepodařilo se vytvořit instanci registrovaného ovladače USD, buď je chybné číslo ID třídy, nebo se vyskytly potíže při načítání knihovny DLL. Systém se pokouší inicializovat ovladač USD v režimu pass-through. Kód chyby (šestnáctkový)=%1!x!.
1071. Objekt není pole se stejným počtem elementů jako pole, se kterým se má porovnat.
1072. Písmeno jednotky se již používá.
1073. Nedefinovaný bit Řízení účtu uživatele 26 - zapnuto
1074. XC1009: Modifikátor pole X není podporován.
1075. Zařízení odeslalo po resetování myši nesprávnou odezvu.
1076. Pro vlastnost X chybí přístupové metody.
1077. Přístupy k souborům a kanálům
1078. Událost mohla vyvolat jen některé, ne všechny odběratele.
1079. Obor názvů již byl spuštěn.
1080. Rozsah BookmarkScope s TemporaryId X byl inicializován s ID Y.
1081. Požadavek na ovládací prvek efektu na změnu průhlednosti na průhledný stav.
1082. Data byla změněna.
1083. Adresa URL obrázku použitého pro tlačítko přechodu na předchozí krok v kroku dokončení
1084. V součásti DRM (Správa digitálních práv) došlo k potížím. Obraťte se na technickou podporu produktů společnosti Microsoft.
1085. Možnost /Mirror platí pouze pro příkaz /ImportRoot:.
1086. Vynulování databáze
1087. Příchozí a odchozí replikace je zakázána.
1088. HTTP - úspěch %2 pro typ serveru proxy %1
1089. E820 (2). This is the standard E820-based memory map.
1090. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Identifikátor URI pro operaci Vytvořit výčet nesmí obsahovat klíče.
1091. Byl předán neplatný název cesty adresáře.
1092. Faxová zpráva %1 byla úspěšně odeslána příjemci %3.
1093. Zatímco bylo toto volání ještě zpracováváno, bylo provedeno volání WSALookupServiceEnd . Volání bylo stornováno.
1094. %1 MB je k dispozici
1095. %1 - Vystaví stávající stínovou kopii.
1096. Zadejte nový čas:
1097. Neexistuje žádný název svazku DFS, jehož vstupní cesta odpovídá zadání.
1098. Odsazení začátku je mimo rozsah.
1099. Operace je mimo rozsah.
1100. Pro načtení nebo vytvoření instance byl použit neplatný klíč.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions