English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

13401. Parametr X operace služby typu Název typu není podporován. Jako parametry jsou podporovány pouze primitivní typy.
13402. Je aktivována před přidáním webové části (WebPart).
13403. Autorita pro registraci stavu (Health Registration Authority) nemohla ověřit žádost s ID korelace %1 na adrese IP %2 (objekt zabezpečení: %3). Server NPS (Network Policy Server) nemohl kontaktovat globální katalog služby Active Directory potřebný k ověření žádosti (%4). Požádejte správce serveru NPS o další informace.
13404. Argument info má hodnotu null.
13405. Zobrazí dynamické vlastnosti konfigurace, které lze nastavit pro zadaný oddíl.
13406. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že počítač nemohl být aktivován. Služba pro správu klíčů zjistila, že časové razítko požadavku není platné.
13407. Limit překročen: účet vyčerpán
13408. Dispečer odeslal zprávu přenosu. ID korelace: X
13409. Pakety: přijaté=%1!ls!, zahozené=%2!ls!
13410. Nelze načíst objekt správce transakcí koordinátoru MS DTC.
13411. Nebyla nalezena sekvence protokolu RPC.
13412. Smazat kolekci
13413. Hodnota literálu nebyla nalezena.
13414. Služba %1 nemá podklíč Performance nebo tento klíč nelze otevřít. Pro tuto službu nebudou shromážděny žádné čítače výkonu. Kód chyby Win32 je vrácen v první hodnotě DWORD v připojených datech v datové části.
13415. V nástroji Scenario Event Mapper je nakonfigurován větší než maximální počet zprostředkovatelů. Zprostředkovatel %1 bude ignorován.
13416. Podrobná replikace adresářové služby
13417. Instalace se nezdařila, protože pro danou instanci zařízení nebyl zadán ovladač funkce.
13418. Povolí nebo zakáže uživatelské rozhraní výběru rozsahu oblasti grafu.
13419. Adresářová služba nemůže analyzovat skript, protože došlo k syntaktické chybě.
13420. Určená možnost již existuje.
13421. Služba WINS odstranila záznamy partnerského serveru pro replikaci. Vnitřní ID partnera, jehož záznamy byly odstraněny, minimální číslo verze (nižší slovo, vyšší slovo) a maximální číslo verze (nižší slovo, vyšší slovo) odstraněných záznamů jsou uvedeny v datové sekci.
13422. Neplatný pokus o rekurzivní zpracování
13423. Datový typ Název typu propagované vlastnosti Název vlastnosti není podporován v jazyku SQL. Změňte typ na podporovaný datový typ nebo propagujte vlastnost jako binární hodnotu.
13424. Potvrzení metadat: Ověření aktualizace metadat na svazku %2 se nezdařilo. Pokud budou chyby přetrvávat, dešifrujte svazek.
13425. Relativní interval zadaný ve funkci DATEADD je příliš velký.
13426. Vnitřní kód pro stavový kód HTTP 403 Zakázáno z důvodu nemožnosti použití mezipaměti.
13427. Byl nalezen očekávaný token %1 (%2).
13428. Nelze číst řetězec vysvětlujícího textu čítače výkonu ID jazyka %1. První hodnota DWORD v datové oblasti obsahuje kód chyby Win32.
13429. Uživatel: X
13430. Službě Fax se nepodařilo inicializovat zprostředkovatele faxových služeb %1, protože došlo k chybě při načítání požadovaného rozšířeného rozhraní FSPI. Cesta ke zprostředkovateli faxových služeb: %2 Kód chyby systému Win32: %3 Obraťte se na dodavatele zprostředkovatele faxových služeb.
13431. Konfigurační oddíl %1 již byl definován. V konfiguračním souboru může být uveden pouze jeden oddíl. Výjimky jsou uvedeny v tématu nápovědy ke značce .
13432. Určený soubor nelze načíst.
13433. Neplatný parametr hesla.
13434. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) vypíná počítač za účelem dokončení operace přejmenování domény.
13435. Doména je vzdálená.
13436. Při čtení z pojmenovaného přesměrování v serveru proxy pro vzdálený přístup došlo k obecné chybě.
13437. Proud StandardOut nebyl přesměrován nebo proces dosud nebyl spuštěn.
13438. Oznamování mezipaměti SQL není povoleno. Chcete-li povolit závislost mezipaměti SQL, nastavte v oddílu konfiguračního souboru atribut enabled na hodnotu True.
13439. Služba online odpovídajícího zařízení byla zastavena.
13440. vyprseni %1
13441. K úspěšnému dokončení operace je nezbytný zásah uživatele.
13442. Nelegální zápis neprosté vlastnosti do sady prostých vlastností.
13443. Funkce zpětného volání položky %1 nebyla úspěšná. %2.
13444. Uživatel zastavil operaci.
13445. Hlavní soubor metadat v bloku %1 je poškozený.
13446. Klient odmítnul soubor cookie odeslaný serverem: Domain=%2, Path=%4, Name=%6, Value=%8.
13447. Šifrování souborů v: %1
13448. Požadovanou položku indexu je nutné nejprve načíst, aby byla k dispozici.
13449. Text potvrzení zavření webové části zprostředkovatele
13450. Chybná aktuální lokální proměnná pro nastavení informací o symbolu.
13451. Byl zadán neplatný formát pro indexy prvků. Použijte následující formát: 2,6,9-15,22
13452. Barevný kontext je nulový.
13453. BOOTMGR je komprimován
13454. Nastaví typ pravidla na odepření.
13455. Tato konfigurovaná sestavení ovlivní všechny aplikace, které jsou spouštěny v této verzi platformy .NET Framework.
13456. X neobsahuje definici pro Y.
13457. %1 (%2) %3Došlo k pokusu použít databázi %4, aniž byl úspěšně dokončen její převod. Databázi obnovte ze záložní kopie a spusťte převod znovu.
13458. Zavřeno %1 (odpojeno)
13459. Procesor zabezpečení oznámil, že důvěryhodné úložiště dat je plné.
13460. Failed opening registry key.
13461. Blok izolace nelze nastavit, pokud existují spuštěné podřízené objekty.
13462. Zpráva X s parametrem messageId=Y byla objektem DiscoveryClient zahozena, protože příslušná operace Z byla dokončena.
13463. Zarovnání názvu čáry pruhu
13464. %1 má zapamatováno připojení k %2.
13465. Dokument byl příliš velký na to, aby byl celý zfiltrován. Části dokumentu nebyly vytvořeny.
13466. Jímky BuildQuery nevytvořily filtr LDAP pro adresu.
13467. Server DNS neočekával konec řádku v souboru zóny %1 na řádku %2. Tento problém lze odstranit opravou řádku v souboru zóny, který je umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns.
13468. Chybný argument MethodAttributes nebo CallingConventions třídy DynamicMethod. Jsou podporovány pouze možnosti public, static a standard.
13469. Událost spuštěná při nečinnosti
13470. K přehrání tohoto seznamu je pravděpodobně požadována novější verze programu Windows Media Player.
13471. Tomuto požadavku hledání vyhovuje několik objektů DS.
13472. Zásady skupiny nástroje BitLocker se změnily. Vyberte jiné umístění nebo požádejte správce domény o další informace.
13473. Zprávu nelze otevřít pro doručení.
13474. Zadaný named pipe není v režimu zprávy.
13475. Poslední ukončení čeká na vyřízení dalších operací uvolnění a ukončení.
13476. Neočekávaný znak X. Metoda Y může zapisovat pouze prázdné znaky.
13477. Iniciátor nemohl přidělit pracovní položku ke zpracování požadavku.
13478. Nelze inicializovat rozhraní Windows Sockets. Chybový kód %1!d!.
13479. Proběhne po dokončení Initialization.
13480. Velikost tohoto rozsahu je menší než minimum.
13481. Konfigurovat virtuální adresář
13482. Adresa URL stránky pro úpravu profilu
13483. Metoda IOPMVideoOutput::COPPCompatibleGetInformation nebo IOPMVideoOutput::Configure se nezdařila, protože ovladač zobrazení nepodporuje identifikátory GUID OPM_GET_ACP_AND_CGMSA_SIGNALING a OPM_SET_ACP_AND_CGMSA_SIGNALING.
13484. Metody a vlastnosti čar mřížky
13485. Neplatný parametr: Za možností -p musí být uveden rozsah.
13486. Stav protokolu HTTP 415: Odpověď serveru nebyla platná. Server nedodržel definovaný protokol. Obnovte úlohu. Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) akci zopakuje.
13487. Aplikaci (%1) (PID: %2) se nezdařilo dokončit volání COM/RPC z důvodu neplatné zprávy ze serveru. Akce uživatele: Pokuste se operaci provést znovu. Pokud problém potrvá, obraťte se na správce systému.
13488. Zpráva s identifikátorem X nebyla v uzamčeném stavu.
13489. Výchozí hodnota vlastnosti Selectable pro všechny položky nabídky na této úrovni v případě vázání dat
13490. Odpověď HTTP přijatá ze strany serveru připojení SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) buď neobsahuje informace o verzi, nebo uvedená verze není podporována. Přijaté informace o verzi HTTP jsou zaznamenány v níže uvedené datové sekci. Odpověď HTTP ze serveru SSTP musí obsahovat hlavičku s verzí a musí se jednat o verzi 1.1.
13491. Na disku není dostatek volného místa ke spuštění sady sběračů dat.
13492. Služba KTMRM nemohla zpracovat obnovení systému, a proto bude ukončena. Pokuste se službu restartovat. Pokud při spuštění služby dojde k chybě, obraťte se na podporu produktů. Specifikace chyby: %1
13493. Zálohování a obnovení během fáze databáze ESE se nezdařilo. Podrobnější informace o chybě najdete v protokolu událostí.
13494. Zpráva nemohla být vystavena na server NNTP. Kód chyby přenosu: %2. Odpověď serveru: %1
13495. [Deklarace nemá žádnou hodnotu.]
13496. Hodnoty atributu nemohou obsahovat přímé ani nepřímé odkazy na externí entity.
13497. Trvání nečinné relace (minuty)
13498. Mezipaměť není aktualizována na základě zásad X.
13499. %1!-33S!: %2
13500. Applies a 8x8 extended checkerboard pattern.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions