English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

25001. Podle schématu musí být obsah (content) typu Empty.
25002. Název pole formuláře, z něhož má být získána hodnota
25003. Index vkládání je mimo rozsah. Index musí být nezáporný a musí být menší nebo roven velikosti.
25004. Přípojnou cestu musí představovat prázdný adresář.
25005. Kvóta velikosti pro tento datový proud (X) byla překročena.
25006. Číslo zaváděcího oddílu se v důsledku této operace změní.
25007. Pro typ Název typu nebyly definovány žádné konstruktory.
25008. Clusterová služba se pokouší uvést službu nebo aplikaci %1 provozovanou v clusteru do online režimu.
25009. Server pro systém souborů NFS nemohl umístit všechny informace z auditování do jedné položky auditu. Další položka auditu bude zkrácena.
25010. Hodnota vlastnosti musí být větší nebo rovna X.
25011. Úloha je právě spuštěna.
25012. Chybný parametr %1
25013. Schéma ověřování %1!d! není podporováno. V současné době jsou podporována pouze schémata NTLM a BASIC.
25014. Bylo přijato upozornění pro objekt popisovače. Toto upozornění se netýkalo služby RSM a bylo ignorováno.
25015. Dny v roce musí mít hodnotu mezi 1 a 366. Zadejte novou hodnotu.
25016. Typ zdrojového objektu není platný. Možné hodnoty: Stream, BinaryReader nebo String (název souboru)
25017. Správce transakcí
25018. SYSTEMINFO Zobrazí vlastnosti a konfiguraci počítače.
25019. Typ_přenosu: %1
25020. Odebírání odkazu z %1...
25021. Pokus načíst vlastnosti pro šablonu selhal, protože šablona není v katalogu.
25022. Bylo nalezeno více souborů s ID objektů. Přebytečné soubory s ID objektů budou ignorovány.
25023. Připojování ke zdrojovému serveru %1:%2!d!.
25024. Přepište nahrazovaný token $edmxInputFile$ aktuálním názvem souboru EDMX, ze kterého chcete generovat.
25025. CHYBA - Zálohování právě není naplánováno.
25026. Byl požadován v adresáři neznámý objekt domény.
25027. Režim ECHO je vypnut.
25028. Přijatá odpověď neodpovídá požadavku.
25029. Požadovaný zprostředkovatel služby je neplatný.
25030. Proces s ID procesu %2 zaregistroval nečinnou úlohu s ID %1.
25031. Zastavení služby %1
25032. Protože nebyl nalezen nakonfigurovaný certifikát telefonického připojení klientů pomocí protokolu EAP-TLS, uživateli %1 je poslán výchozí certifikát. Přejděte k uživatelským zásadám vzdáleného přístupu a nakonfigurujte protokol EAP (Extensible Authentication Protocol).
25033. Klient WinRM nemůže zpracovat požadavek. Tělo šifrované zprávy má neplatný formát a zprávu nelze dešifrovat. Ujistěte se, že služba šifruje tělo zprávy podle specifikace.
25034. Operace nebyla dokončena, neboť oddíl nebo svazek není k dispozici. Chcete-li oddíl nebo svazek zpřístupnit, restartujte počítač.
25035. Protokol oprav samoopravitelného režimu je nyní zkracován pro svazek %1.
25036. Neplatná hodnota X vlastního atributu. Hodnota musí být v rozsahu od 0 do 50.
25037. Vnitřní chyba: Soukromá oblast disku je příliš malá.
25038. Vytvoření instance zprostředkovatele se nezdařilo: X.
25039. Svazek %2 pro ochranu pomocí stínových kopií je v offline stavu. Aplikace se pokusila o zápis do metadat stínové kopie. Pokud byl tento program spuštěn záměrně, vypněte režim ochrany pro tento svazek, aby bylo možné tuto aplikaci spustit (například FORMAT). Odstraňte chybu ochrany nebo restartujte počítač. Pokud všechny ostatní pokusy o nápravu selžou, obnovením režimu bez ochrany pomocí stínových kopií obnovte používání svazku, přičemž dojde ke ztrátě stínových kopií.
25040. Při dávkovém zpracování není hodnota vlastnosti UpdatedRowSource UpdateRowSource.FirstReturnedRecord nebo UpdateRowSource.Both příkazu platná.
25041. Uvedený modul nebyl nalezen.
25042. Požadavek na informace o mapování vlastnosti je mimo rozsah.
25043. V zásadách skupiny nebylo přidáno připojení pro počítač %1. Kód chyby %2. Tato situace může nastat v případě, že název připojení tiskárny není správný nebo pokud nemůže zařazovací služba tisku kontaktovat tiskový server.
25044. Nástroj DiskRAID nemohl snížit velikost logické jednotky (LUN), protože disk, ke kterému je logická jednotka (LUN) přidružena, chybí.
25045. Jorubština (Nigérie)
25046. Porušení časového omezení přihlášení účtu
25047. Rolovat o řádek
25048. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Byla opět zjištěna konzistentní konfigurace týmu oboustranné příbuznosti (BDA). Tým, v němž je tento cluster zapojen, byl znovu aktivován.
25049. Ovladač není nainstalován.
25050. Výstupy pro X:
25051. Určený název počítače nebyl v mezipaměti nalezen.
25052. Přesměrovač nemohl inicializovat atributy zabezpečovacího nebo dotazovacího kontextu.
25053. Objekt schématu Název objektu není podporován.
25054. Dokončení odinstalace logické jednotky (LUN) vyžaduje restartování.
25055. Stejného člena nelze přidat do objektu SerializationInfo dvakrát.
25056.
25057. Byla zahájena rutina CloseTcpIpPerformanceData.
25058. Souřadnice Y myši.
25059. Atribut %1 není definován.
25060. Důvod: Při komunikaci se serverem stavu došlo k chybě.
25061. Při nastavení konfigurace služby pro: [%2] v: [%3] nastala chyba. Úloha bude pokračovat, ale toto nastavení konfigurace služby nebude zkopírováno (ani naimportováno).
25062. Parametr %1 musí začínat znakem / nebo -.
25063. Na serveru RPC došlo k chybě adresování.
25064. V tomto soketu již probíhá jiná operace. Zadejte dotaz znovu.
25065. Argument X musí být typu Název typu.
25066. Nelze provést replikaci informací o konfiguraci a schématu. Zkontrolujte dostupnost sítě a serveru.
25067. Aby bylo možné aplikaci spustit, musí být v aplikaci součásti
25068. Služba Server nebyla spuštěna.
25069. Pro zařízení nejsou k dispozici žádné kompatibilní ovladače.
25070. Vlastnost Request objektu TransactedReceiveScope X musí být nastavena na platnou aktivitu Receive.
25071. Protokol X v počítači Y nebyl nalezen.
25072. Přesune složku do jiného umístění v oboru názvů.
25073. Zálohování zahájené v: %1 selhalo, protože probíhá jiné zálohování nebo obnovení.
25074. Počet řádků a sloupců nelze v celoobrazovkovém režimu změnit.
25075. Při ovládání obnovení došlo k neshodě.
25076. Registr klíčových slov neposkytuje službu typu Název typu.
25077. Katalog stránky
25078. Události cyklu životnosti scénáře
25079. Zadaná šablona nabízení je neplatná.
25080. Správce řízení prostředků
25081. *Upozornění: Aktuální server ISTG (%1) nepracuje. Hledá se nový server ISTG.
25082. Server s obsahem %1 (%2) vytvořil propojení se serverem s obsahem %3.
25083. Text zobrazený pro tlačítko pro přihlášení
25084. Nelze generovat dokument schématu.
25085. %1 Jednotka %2!-3lu! %3!-10.10s! %4!-12.12s! %5!5I64u! %6!-2.2s! %7!5I64u! %8!-2.2s! %9!3hd! %10!4hd! %11!-4.4s!
25086. Trvalé trasy:
25087. Požadovaný parametr je neznámý.
25088. Služba zápisu síťového zařízení nemůže převést zakódované části zprávy http klienta, nebo je převedená zpráva větší než 64 kB (%1). %2
25089. Ovladač služby Browser nemohl inicializovat proměnné z registru.
25090. Hodnota vrácená přidruženým procesem při jeho ukončení.
25091. Dodanou uživatelskou vyrovnávací paměť nelze použít k požadované operaci.
25092. Výraz XPath %1 pole byl vyhodnocen do více než jednoho uzlu pro omezení identity %2.
25093. Nepodařilo se vytvořit záznam o ukazateli (PTR).
25094. Délka zprávy X překračuje maximální podporovanou délku 4000.
25095. Seskupení – Pro hodnotu X lze používat pouze vzorce First, Last a Ave.
25096. Svazek nelze obnovit protože je používán.
25097.
25098. Prostředek fyzického disku clusteru %1 nelze uvést do online režimu, protože nebyl nalezen přidružený disk. Očekávaný podpis disku: %2. Pokud byl disk nahrazen nebo obnoven v modulu snap-in Správa clusteru s podporou převzetí služeb při selhání, lze nový nebo obnovený disk opravit pomocí funkce Opravit (na stránce vlastností daného disku). Pokud disk nebude nahrazen, přidružený prostředek disku odstraňte.
25099. Detekci vyčerpání prostředků systému Windows nelze zastavit, protože došlo k chybě.
25100. Nepodařilo se naslouchat na předponě X, protože je v konfliktu s existující registrací v počítači.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions