English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

19901. Nelze otevřít konfiguraci pro virtuální cestu X a web Y.
19902. Toto rozhraní API není k dispozici, když není zapnuto Sledování prostředků domény aplikace (AppDomain).
19903. Byl proveden pokus o převedení řetězce na OID, řetězec však obsahoval nečíselné hodnoty. Nebylo možné vytvořit OID. Depeše nebyla odeslána.
19904. Protokol IPRIPv2 ignoruje trasu k %1 s dalším směrováním %2, které inzeroval sousední směrovač s adresou IP %3, protože rozhraní, ve kterém byla trasa přijata, má nakonfigurovaný filtr, který tuto trasu vyloučil.
19905. Služba Licencování softwaru byla spuštěna.
19906. Chyba ochrany sestavení: Chybí katalog pro sestavení.
19907. Výsledkem pokusu o načtení knihoven klienta Oracle byla výjimka BadImageFormatException. K tomuto problému dojde při spuštění v 64bitovém režimu s nainstalovanými 32bitovými součástmi klienta Oracle.
19908. Záloha svazku %1 byla dokončena s upozorněními.
19909. Při analýze kódu XML v dokumentu došlo k chybě. Další informace naleznete v popisu vnitřní výjimky.
19910. X je vyhrazený název sestavení a nelze jej použít pro podadresář kódu.
19911. Doba od přiřazení adresy do stavu obnovení vazeb
19912. Initialize serial port failed.
19913. Přístup k výkonnostním datům na základě požadavku %2 byl pro %1 odepřen. %1 je hodnota z procedury GetUserName(), což je uživatelský účet spouštějící podproces. %2 je hodnota z procedury GetModuleFileName(), což je binární název modulu, který dotaz vydal.
19914. Soubor plánu AT není platný. Odstraňte soubor a vytvořte nový.
19915. Žádná služba není na cílovém portu přenosu na vzdáleném systému činná.
19916. Nástroj příkazového řádku Adprep zkopíroval soubor %1 z umístění instalace do adresáře %2 v místním počítači.
19917. Registrace úlohy byla aktualizována.
19918. Nelze podepsat či zakódovat certifikát, chyba %1!x!.
19919. Nelze načíst sestavení. Neočekávanou výjimkou bylo X.
19920. Je požadován parametr hledání.
19921. Disk %2 nebude použit protože se jedná o redundantní cestu pro disk %3.
19922. Objekt nepodporuje tuto metodu.
19923. Soubory mohou být poškozené nebo chybět.
19924. Vnitřní index DataTable je poškozen: X.
19925. Vlastnost lockAttributes obsahuje neplatný atribut %1.
19926. Výpis stavu pro uzel %1:
19927. Aktualizovat %1 od %2 do %10
19928. Oddíl VID nelze vytvořit, protože již existuje jiný oddíl se stejným názvem.
19929. pozadavky =
19930. Soubor nelze obnovit, protože jeho popisovač je stále otevřen.
19931. Klient nastavuje heslo: RequestHandle=%1, IsProxy=%2.
19932. Barva textu záhlaví sloupce legendy
19933. Rozšířená ochrana není na této platformě podporována. Instalujte odpovídající opravu nebo změňte vlastnost ExtendedProtectionPolicy objektu Binding nebo BindingElement na hodnotu s nastavením PolicyEnforcement Never nebo WhenSupported.
19934. Aby mohla služba Plánovač úloh pracovat správně, musí být nakonfigurována tak, aby běžela v systémovém účtu. Jednotlivé úlohy mohou být nakonfigurovány tak, aby běžely v jiných účtech.
19935. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nebyla spuštěna: Řetězec pro období platnosti certifikátu v hodnotě registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CertSvc\Configuration\%1\ValidityPeriod je neplatný. Platné řetězce: Seconds, Minutes, Hours, Days, Weeks, Months a Years.
19936. Vypíše obsah konfiguračního oddílu system.webServer/defaultDocument pro zadanou cestu konfigurace.
19937. Typy spotřebitele a zprostředkovatele transformátoru nesmí být stejné.
19938. Existují duplicitní kopie metadat.
19939. Připojení nelze odpojit, protože uživatel nemá požadované oprávnění kodpojení.
19940. Přijatý paket SOAP neobsahoval platný element FragmentTransfer služby WS-Management nebo byl tento element duplicitní.
19941. Správce filtrů byl úspěšně připojen ke svazku %3.
19942. Pro typ UInt32 byla hodnota buď příliš velká, nebo příliš malá.
19943. Služba SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) nemohla získat síťovou adresu vzdáleného serveru. Tato adresa je nutná pro vytvoření trasy pro přesměrování přenosů přes rozhraní VPN. Podrobnou chybovou zprávu naleznete níže. Vyřešte potíže a opakujte akci. %1
19944. Daný soubor ve skutečnosti není soubor MP3.
19945. Stav provádění podprocesu.
19946. Určuje, zda nyní tento proces odpovídá.
19947. Uživatelský účet je nyní uzamčen a nelze jej ověřit. Může být odemčen pouze uživatelem, který má práva správce pro tento počítač či doménu.
19948. Systém Windows nemůže určit umístění místního systémového svazku. Upgrade objektů zásad skupiny domény se nezdařil. (%1)
19949. Vztah důvěryhodnosti mezi %1 a %2 byl úspěšně ověřen.
19950. Vlastnost EntitySet nelze určit u zadaného typu entity Název typu, protože pro tento typ je definováno více objektů EntitySet ve více třídách EntityContainers v metadatech. Použijte přetížení metody CreateObjectSet(), která použije parametr řetězce, jestliže chcete použít typ TEntity a příslušnou vlastnost EntitySet.
19951. Zprostředkovatel %1 byl načten z %2 a byl úspěšně inicializován.
19952. V časovači došlo k neočekávanému selhání.
19953. Úspěšně odpojeno od %1
19954. Rozšíření SCE dokončilo vracení změn.
19955. Soubor manifestu obsahuje jednu nebo více syntaktických chyb.
19956. Je-li tento parametr zadán, budou zkompilovaným sestavením přiděleny pevně určené názvy.
19957. Vytvoření kontrolního bodu začátku dokumentu se nezdařilo.
19958. Rozpoznání produktu %1, funkce %2 a součásti %3 se nezdařilo. Prostředek %4 v součásti spustit-ze-zdroje nemůže být nalezen, protože nemůže být nalezen platný a přístupný zdroj.
19959. Nelze získat informace o výkonu kvóty registru. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
19960. Je vyžadováno, aby hostitelský proces UMDF (%1) načetl ovladače pro zařízení %2.
19961. Určuje, zda bude pro výběr řádků použit výčet SqlDataSourceMode.
19962. Tato adresa URL není adresář.
19963. Akce NetDfsSetInfo se stavem %1!d! se nezdařila u položky %2!wS! (%3!wS!, %4!wS!). Stav: %5!x!
19964. %1 (%2) %3Byla zaznamenána nekonzistence v přidělování datových proudů (%4,%5).
19965. Počet oborů nebo hloubek není platný.
19966. Záznam prodejce nebyl nalezen.
19967. Z úložiště aktivačních událostí v registru nelze načíst informace o aktivační události. Nejméně jedna aktivační událost není funkční.
19968. Porovnání bez chyb
19969. Systém zabezpečení nemohl ověřit server %1, protože server ověření dokončil, ale ověřovací protokol %2 klienta nikoli.
19970. Operace V/V nebude pracovat. Soubor se pravděpodobně příliš prodloužil nebo popisovač nebyl otevřen pro podporu synchronních operací V/V.
19971. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nenačetla databázi správce účtů zabezpečení (SAM).
19972. Inicializace se nezdařila, neboť síť %1 nebyla spuštěna.
19973. Ovladač [NETFTAPI] přijal oznámení %1 pro adresu %2 (%3).
19974. Vzdálená služba SMTP nepodporuje TLS.
19975. Požadovaný tiskový soubor byl zrušen.
19976. Oba soubory musí mít identické čítače, aby bylo možné připojit jeden soubor k druhému.
19977. Styl použitý pro buňky při řazení sestupně.
19978. Důvod: Podadresář v adresáři Browser aplikace byl změněn nebo přejmenován.
19979. Hodnota EnactPlan nebude uplatněna.
19980. Typ odkazu je označen jako kořen.
19981. Zadanou adresu nemá žádné zařízení na sběrnici I2C.
19982. %1!-15.15s! - Nastaví zadaný název pro vybraný objekt.
19983. Server nemohl vytvořit vazbu na přenos %1, protože jiný počítač v síti má stejný název. Server nelze spustit.
19984. Stav připojení klienta vzdáleného přístupu v %1 byl potvrzen. Nastavení klienta odpovídá požadavkům pro přístup k síti, a klient byl odebrán z karantény. Klient vzdáleného přístupu použil toto přihlašovací jméno: "%2".
19985. Služba SNMP obnovila výchozí hodnotu parametru registru sysObjectID. Příčinou je neplatný typ nebo neplatný formát řetězce hodnoty registru.
19986. Použít upřednostňované schéma ověřování serveru: %1!d!
19987. XC1036: Parametr typu Název typu není podporován v kolekci Attributes.
19988. Relace je zaneprázdněna, protože probíhá zpracování požadavku.
19989. Nelze použít deserializaci kódu XML pro nastavení: Nastavení
19990. Pomocník pro témata vyžaduje ukázkové dokumenty alespoň ze dvou kategorií. Opakujte akci, jakmile budou k dispozici ukázkové dokumenty z více kategorií.
19991. Server odmítl pokus o přihlášení z důvodu chyby ověřování. Odpověď serveru: %1
19992. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Nelze určit, zda je prostředek sdílené složky systému souborů NFS závislý na prostředku klientského přístupového bodu (síťového názvu). Ověřte závislost síťového názvu pro tento prostředek a potom operaci online opakujte. Pokud se operace opět nezdaří, zkuste prostředek sdílené složky systému souborů NFS odstranit a znovu vytvořit. Chyba: %2
19993. Žádost byla schválena. Byl vydán jeden nebo více tokenů.
19994. Výraz XPath zadaný v omezení identity není podporován.
19995. %1!-5s! %2!-21s! %3!-21s! %4!-12s! %5!u! %6!-12s!
19996. Chyba odhadu šířky pásma: Nepodařilo se zkontrolovat výsledek dotazu NLA.
19997. Datový proud neobsahuje dostatečný počet sektorů v oblasti LeadIn aktuálního média.
19998. Blok dat nebo upozornění na událost služby WMI nelze změnit.
19999. Informace řízení vstupně-výstupního zařízení NTB byly přečteny úspěšně.
20000. Primární řadič domény pro doménu pracovní stanice:

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions