English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

6301. Došlo k pokusu o čtení nebo zápis v chráněné paměti. Zpravidla se jedná o indikaci, že došlo k poškození další paměti.
6302. Nebyl nalezen objekt File Properties.
6303. Došlo k chybě prostředku úlohy služby Stínová kopie svazku %1. Kód chyby: %2. Důvodem je, že přidruženou úlohu nelze přidat během offline operace. Pomocí modulu snap-in Plánovač úloh zajistěte správnou konfiguraci úloh.
6304. Jako součást serializace informačního kanálu ve formátu RSS 2.0 nebyla provedena serializace ID kanálu.
6305. Název oblasti grafu, ke které je název ukotven (uvnitř nebo vně).
6306. Zadaná služba není nainstalovaná služba.
6307. Zadaná sada disků obsahuje svazky, které existují na discích mimo tuto sadu.
6308. Tato událost je aktivována po dokončení operace vložení.
6309. Připojení ke grafu nebo skupině se nezdařilo nebo se v grafu nebo skupině nezdařilo přímé připojení
6310. Neplatný popisovač žádosti
6311. Automatické odemknutí je pro svazek %2 povoleno.
6312. Neplatná hledaná hodnota
6313. Styl textu s informací o úspěšném dokončení
6314. Server DNS nemohl vytvořit integrovaný oddíl adresáře %1. Chyba: %2.
6315. Síťové připojení mezi tímto počítačem a serverem VPN nelze navázat, protože vzdálený server neodpovídá. Obvykle to je způsobeno problémem s předsdíleným klíčem mezi klientem a serverem. Předsdílený klíč se v cyklu komunikace protokolem IPSec používá jako záruka, že je uživatel skutečně tím, za koho se vydává. Při dohledávání příčiny problému s předsdíleným klíčem požádejte o pomoc správce sítě.
6316. Modul plug-in pro testování jednotek služby Vzdálená správa systému Windows
6317. Adresa URL obrázku zobrazeného pro tlačítko pro přihlášení
6318. Adresa URL obrázku uzlu stromu
6319. Primární spolupracující sestavení musí mít silné názvy.
6320. Minimální velikost pracovní sady je neplatná. Tato hodnota nesmí být větší než maximální velikost pracovní sady.
6321. Chyby v záhlaví souboru doplňkového atributu byly opraveny.
6322. Služba QoS: Plánovači paketů se nezdařilo zaregistrovat se u NDIS jako protokol.
6323. K dispozici nejsou žádné síťové adaptéry.
6324. Vytvořit soubor MSI pro zavedení
6325. Službě Zařazování tisku se nepodařilo importovat ovladač tiskárny, který byl stažen z webu %1 do úložiště ovladače pro ovladač %2. Kód chyby= %3.
6326. Seznam režimů v elementu xsl:template nemůže být prázdný.
6327. U propojených odkazů použijte možnost recurse.
6328. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nechala žádost %1 pro %2 čekat ve frontě. Další informace: %3
6329. Jeden z bezpečnostních identifikátorů poskytnutých uživatelem byl neplatný.
6330. Provést zjišťování masek.
6331. Stínovou kopii nelze vytvořit, protože došlo k chybě služby Stínová kopie svazků. Další informace naleznete v protokolu událostí.
6332. Zjišťování cesty
6333. Rutina ISR zjistila chybu vnitřního stavu ovladače pro polohovací zařízení PS/2.
6334. Pro požadovanou akci není k dispozici licence.
6335. Byl očekávána třída MenuItem[].
6336. Zadaný typ podmnožiny zobrazení videa je neplatný.
6337. %1 (%2) %3Databázový stroj úspěšně dokončil obnovení.
6338. Serverové aplikaci byl doručen požadavek (ukazatel požadavku %1, ID požadavku %2, ID serveru %3) z fronty požadavků %4 pro identifikátor URI %5 se stavem %6.
6339. Chyba při čtení ze souboru pro dočasné ukládání %1!ls!.
6340. Bylo zahájeno restartování počítače pro aktualizaci systému Windows %1. (Příkazový řádek: %2)
6341. Windows Memory Diagnostic is currently using default cache settings.
6342. Určuje počítač, ze kterého mají být čtena data o výkonu.
6343. Deserializovaná hodnota člena Člen ve třídě Class Name je mimo rozsah.
6344. Klient poskytl jako legitimaci neplatný příchozí token. Token odkazoval na neznámý identifikátor klíče předmětu (SKI) X509. Pole identifikátoru klíče obsahuje daný identifikátor SKI.
6345. Nezdařil se pokus o rozpoznání názvu DNS řadiče domény, který byl k doméně připojen. Zkontrolujte, zda je tento klient nakonfigurován k přístupu na server DNS, který může rozpoznat názvy DNS v cílové doméně.
6346. Maximální velikost místa na disku
6347. Bylo zadáno příliš mnoho ID zabezpečení.
6348. Současně nelze připojit více než jedno zařízení se systémem Windows Mobile.
6349. Číslo sloupce by mělo být větší než 0 (min. hodnota 1). Výraz X = Y je neplatný.
6350. Ukládání stavu SAM před inovací
6351. Název vloženého objektu pošty
6352. Zdroj [%2]: Cíl není platná cesta. Opravte migrační tabulku a opakujte akci.
6353. Proběhlo předání provádění a žádný jiný podproces nemohl být spuštěn.
6354. SqlWebEventProvider: Vlastnost connectionString může obsahovat pouze připojovací řetězce používající ověřování serveru SQL Server. Zabezpečení Trusted Connection není podporováno.
6355. Název členského účtu není k dispozici.
6356. Bylo ukončeno spuštění Správce vzdáleného připojení Terminálové služby. Návratový kód %1
6357. Prvek ClientActiveX protokolu RDP se pokouší připojit k serveru (%2).
6358. Služba Infrared Camera Service (IrTran-P) zastavila odposlech portu IrCOMM.
6359. MSB6007: Hodnota X předaná vlastnosti Environment nemá formát „název=hodnota“, ve kterém může být část s hodnotou prázdná.
6360. Přístup k tomuto souboru byl odepřen.
6361. Prostředek služby Snímkování svazků
6362. U nového objektu %1 chybějí požadované atributy. %2.
6363. Uživatelský účet má taková omezení, že ho nelze použít k přihlášení ze zdrojové pracovní stanice.
6364. %2 : Síťový adaptér úspěšně dokončil předchozí neúspěšný pokus o obnovení stavu.
6365. Nesprávná implementace rozhraní IAsyncResult pravděpodobně vrací nesprávné hodnoty z vlastnosti CompletedSynchronously nebo volá metodu AsyncCallback více než jednou. Typ Název typu je pravděpodobně nesprávně implementován.
6366. Prvek AddInBase musí být abstraktní základní třída nebo rozhraní. Typ: Název typu
6367. Odebrání aplikace %1 uvedené v zásadách %2 bylo úspěšné.
6368. Se serverem nelze navázat spojení.
6369. Do této logické jednotky (LUN) nepřispívají žádné jednotky.
6370. Velikost parametru dat (nebo binárního rozsáhlého objektu) je chybná nebo není konzistentní s odkazovaným klíčem.
6371. Opětovné přenesení zprávy vyžaduje adresování WS, ale odesílaná zpráva používá X. Zakažte opětovné odesílání zpráv při přenosu nebo použijte verzi zpráv, které podporují adresování WS.
6372. Písmo textu buňky legendy. Chcete-li tuto vlastnost použít, nastavte vlastnost CellType na hodnotu Text.
6373. Maximální velikost parametru
6374. Nelze spustit službu Řízení front zpráv. Nelze znovu načíst úložiště zpráv. Chyba %1: %2
6375. CoID=%1: Uživatel %2 se připojil a byl úspěšně ověřen na portu %3. Data odeslaná a přijatá přes toto propojení jsou zašifrovaná.
6376. Přerušené systémové volání
6377. Třída SiteMapNode X neexistuje ve zprostředkovateli Y a musí být odebrána ze zprostředkovatele Z.
6378. Adresa URL obrázku, který má být použit jako odrážky
6379. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor. Síťová brána firewall pravděpodobně brání přehrávači v otevření souboru prostřednictvím transportního protokolu UDP. Pokud jste v dialogovém okně Otevřít adresu URL zadali adresu URL, zkuste použít jiný transportní protokol (například http:).
6380. Objekt nejvyšší úrovně nebyl nalezen.
6381. Server proxy RADIUS přijal od serveru %1 odpověď s polem Code nastaveným na neplatnou hodnotu %2. Platné hodnoty pole Code jsou popsány v dokumentu RFC 2865.
6382. Byla provedena operace synchronizace páru událostí prostřednictvím objektu dvojice událostí klient/server příslušného k podprocesu, ale žádný objekt dvojice událostí nebyl podprocesu přiřazen.
6383. Časovač nelze vytvořit.
6384. Byla rozpoznána smyčka.
6385. Aplikaci nelze zálohovat. Zotavení ze záložní bitové kopie pravděpodobně nebude možné.%1
6386. Zadaný zprostředkovatel trasování %1 nebyl nalezen. Zprostředkovatelé musejí být zaregistrováni v konfiguračním oddílu system.webServer/tracing/traceProviderDefinitions.
6387. Server brány TS nemohl otevřít úložiště zásad autorizace prostředků v programu Správce autorizací (Azman). Došlo k následující chybě: %2.
6388. Služba UPS hlásí chybu linky nebo slabé baterie. Služba nebyla spuštěna.
6389. Tuto metodu nelze volat, pokud je obrázek odemknutý.
6390. Bylo očekáváno oprávnění typu XamlLoadPermission.
6391. Nelze vytvořit vazbu delegáta s X, protože je členem struktury System.Nullable.
6392. Uživatel operaci zrušil.
6393. Provádění bylo zastaveno z důvodu vyčerpání prostředků. Nebyly vráceny žádné výsledky.
6394. Kvóta ID svazku funkce Distributed Link Tracking byla na tomto stroji překročena. V důsledku tohoto překročení není možné vytvářet nová ID svazku. Funkce Distributed Link Tracking obvykle používá tyto ID svazku k automatické opravě odkazů na soubory, jako například zástupce prostředí a propojení OLE, když jsou tyto odkazy z nějakého důvodu porušeny.
6395. Soubor nelze přehrát.
6396. Nemůžete mít dvě instance zprostředkovatele stejné služby.
6397. Vyhledávání spywaru a jiného potenciálně nežádoucího softwaru programem %1 je zakázáno.
6398. Volání uložené procedury se nezdařilo.
6399. Hledání umístění v dokumentu
6400. Expected closing parenthesis

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions