English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

18601. Při požadavku na zahájení zpracování požadavků HTTP se pracovnímu procesu pro fond aplikací %1 (PID=%2) nepodařilo inicializovat komunikaci ovladače http.sys. Služba W3SVC bude proto proces považovat za chybný a proces bude ukončen. Datové pole obsahuje číslo chyby.
18602. Vyhledávací služba systému Windows nevytvořila úložiště vlastností databázového stroje Jet.%1
18603. Název hledaného fondu aplikací (stejný jako identifikátor)
18604. Jako součást procesu čištění uzlu clusteru byl v tomto počítači obnoven časový limit přidružení zabezpečení protokolu IPSec. Tím dojde u počítačů vypojených z clusteru k obnovení časového limitu přidružení zabezpečení protokolu IPSec na výchozí zásady.
18605. Není možné obnovit cíl nebo logickou jednotku (LUN). Proběhne pokus o obnovení relace.
18606. Byla očekávána data PA s informací o požadovaném typu protokolu Etype, ale nebyla nalezena.
18607. Hodnota trvalého chování s názvem X byla uvedena jako počáteční hodnota metadat, a proto musí obsahovat vlastnost InstanceValue nastavenou na jinou hodnotu než InstanceValue.DeletedValue.
18608. Tato operace není povolená u disků se svazky.
18609. Konflikt - odregistrovaný
18610. Adresa není platná pro prostředek adresy IPv6. Je požadována globální adresa IPv6, která se musí shodovat se sítí clusteru. Adresy kompatibility nejsou povoleny.
18611. Atribut MetadataClassType nemůže mít hodnotu Null.
18612. Operace nebyla v požadované době dokončena.
18613. Představuje sloupec v legendě grafu.
18614. Před provedením požadované operace musí být klient schválen.
18615. Koncový bod Y nemá konfigurovaný koncový bod s názvem X. Jedná se o neplatnou hodnotu pro Z.
18616. Proces zálohování se nezdařil, protože došlo k vnitřní chybě. Další informace naleznete v protokolu událostí.
18617. Při instalaci došlo k závažné chybě.
18618. Úroveň zásad X nelze uložit.
18619. Chyba analyzátoru
18620. Odkazovaný objekt DelegateArgument (X) není viditelný v tomto rozsahu.
18621. %1 (%2) %3Ověření načtení stránky databáze ze souboru %4 s posunem %5 (stránka databáze %8) o %6 bajtů se nezdařilo. Stránka neobsahuje žádná data. Operace čtení se nezdaří a dojde k chybě %7. Pokud tento stav potrvá, obnovte databázi z předchozí zálohy. Tento problém je pravděpodobně způsoben vadným hardwarem. Další pomoc při diagnostikování tohoto problému vám poskytne dodavatel hardwaru.
18622. Neplatný nebo nekonzistentní flowspec byl nalezen ve vyrovnávací paměti specifické pro QOS zprostředkovatele.
18623. Objekt nelze připojit, protože hodnota vlastnosti, která je součástí klíče EntityKey, se neshoduje s odpovídající hodnotu v klíči EntityKey.
18624. Rozlišení názvu
18625. Obor názvů %1 neobsahuje funkci %2.
18626. Tuto funkci lze použít pouze v případě, že je program spuštěn v místní relaci konzoly. Nelze ji použít, pokud je program spuštěn v relaci vzdálené plochy nebo terminálového serveru.
18627. Správce změnil typ nebo umístění služby Active Directory zóny %1. Typ zóny je nyní %2. Zóna bude uložena ve službě Active Directory v adresáři %3.
18628. Pozvání obsahuje nedovolený cyklický řetěz. Například A pozve B a poté B pozve A.
18629. Program Windows Media Player nemůže kopírovat soubor ze zařízení do knihovny.
18630. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Identifikátor URI prostředku a volič __cimnamespace se pokusily použít jiné obory názvů. Zkuste odebrat volič __cimnamespace nebo použít identifikátor URI prostředku DMTF. Pokud je s voličem __cimnamespace použit identifikátor URI jiného prostředku než DMTF, musí být obory názvů shodné.
18631. Ve třídě ObjectStateFormatter došlo k chybě rekonstrukce. Došlo k pokusu o rekonstrukci pomocí binární serializace.
18632. Je možno použít pouze formát %1.
18633. Pro poslední účet správce není tato operace povolena.
18634. Název účtu se změnil.
18635. Odebrat kontext
18636. V Y neexistuje přípojný bod zprostředkovatele X.
18637. Vstupní délka pole nesmí přesáhnout hodnotu Int32.MaxValue / X. Jinak by hodnota BitArray.Length přesáhla hodnotu Int32.MaxValue.
18638. Neznámý fond aplikací %1
18639. Nebylo možno zavést aktuální konfiguraci systému Windows. Byla použita poslední známá funkční konfigurace.
18640. Iniciátoru se pro dané připojení nezdařilo nakonfigurovat protokol IPSec. Může to být způsobeno nedostatkem prostředků.
18641. Datový proud uzlu XAML: Nebyla nalezena metoda EndMember pro X.Y před metodou EndObject.
18642. Při odesílání souboru %1 službou infračerveného přenosu souborů došlo k chybě. Byla hlášena chyba %2.
18643. G.3 Fax
18644. Nelze získat Type Info pro X,Y
18645. Knihovně %1 se nepodařilo zapsat jmenovku Volné médium na stranu 2 média %2. Služba RSM se pokusila médium otočit a použít druhou stranu, ale médium je právě využíváno jiným procesem. Služba RSM musí mít jmenovku Prázdné médium na obou stranách média. Toto médium tedy není platným prázdným médiem pro službu RSM.
18646. Zadaný základ barvy je neplatný.
18647. V případě hodnoty True je mezi první a poslední datový bod a ohraničení oblasti grafu přidána mezera.
18648. Virtuální počítač je spuštěn s pamětí přidělenou k různým uzlům NUMA. To by nemělo způsobovat potíže, pokud nedojde k neobvyklému snížení výkonu virtuálního počítače. Jestliže dojde k potížím s výkonem, bude možná nutné změnit konfiguraci topologie NUMA. Další informace naleznete na stránce http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=92362.
18649. Pro vlastnost Transakce je vyžadována vlastnost Synchronizace. Aktivace se nezdařila pro objekt: %1
18650. %1!d! Přidružené cíle:
18651. RPCPing v6.0. Copyright (C) Microsoft Corporation, 2002-2006
18652. Nepodařilo se získat seznam zařízení ze služby Windows Update. Akci opakujte později.
18653. Zavírání popisovače tiskárny
18654. Národní prostředí uživatele %1 (určené elementem UserLocale) není podporovaný název národního prostředí nebo není v systému nainstalováno. Změna národního prostředí uživatele nebyla provedena.
18655. Před dokončením analýzy byl zjištěn konec proudu.
18656. Odinstalace se nezdařila: Odinstalování následující aktualizace se nezdařilo z důvodu chyby (%1): %2
18657. Operace byla provedena za platnou datovou délkou souboru.
18658. Tato metoda není touto třídou implementována.
18659. Nepodařilo se snížit verzi svazku.
18660. Obnovení souborů zahájené v: %9 bylo úspěšně dokončeno.
18661. Objekt byl odstraněn, protože byl přesunut do jiného oddílu.
18662. Heslo lze měnit
18663. Nejméně jedno pole musí být v omezení %1 uvedeno.
18664. Procentuální hodnota ScrollBar musí být v rozmezí od 0 do 100.
18665. Adresář určený pro dočasné konfigurační soubory fondu aplikací je zadán jako cesta UNC, která není povolena. Zadejte existující místní adresář. Datové pole obsahuje číslo chyby.
18666. Zpracování transakce se z neznámého důvodu nezdařilo.
18667. Nelze číst čítač nebo vysvětlující text z určeného počítače.
18668. Nelze zařadit rozhraní, které nepodporuje rozhraní IPersistStream.
18669. Systém Windows nemůže načíst nastavení ze souboru odpovědí bezobslužné instalace.
18670. V konfiguraci výstupního datového proudu chybí index zdroje.
18671. Hranice činnosti.
18672. Časové razítko souboru XML nebylo nalezeno. Proveďte operaci /get a opakujte akci.
18673. Popis: Přidá uživatele do adresáře.
18674. Vyrovnávací paměť není dostatečně velká.
18675. CoID=%1: Účet uživatele %2\%3 připojeného k portu %4 nemá oprávnění pro dálkový přístup. Linka byla odpojena.
18676. Tomuto počítači nechybí žádné aktualizace zabezpečení.
18677. Je aktivována po vytvoření datové vazby k položce.
18678. Typ: %1;
18679. Program Windows Media Player nemůže přidat soubor do knihovny. Modul plug-in nutný pro přidání souboru není správně nainstalován. O pomoc požádejte společnost, která soubor poskytla.
18680. Neplatná aktivita agenta
18681. Kořen je připojen ke clusteru, probíhá načtení všech uzlů....
18682. Přijímající proces odmítl signál.
18683. Titulek hlavního okna pro daný proces.
18684. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Soket již je připojen.
18685. Získá informace nebo nastaví, že má být vykreslena nová čára grafu Kagi. Může se jednat o procentuální nebo pevnou hodnotu.
18686. (GMT-03:00) Grónsko
18687. Funkční úroveň domény v doménové struktuře není s tímto operačním systémem kompatibilní.
18688. Velikost souboru tohoto virtuálního pevného disku není platná.
18689. Uvedená přípona souboru není platnou příponou.
18690. Unsupported parameter
18691. Neznámý zvláštní přístup (bit 2)
18692. Služba %1 je nyní na serveru %2 spuštěná. Není nutná žádná akce uživatele.
18693. Šablona použitá v tomto poli pro položky v režimu vkládání
18694. Nástroj BitLocker Drive Encryption nelze v tomto počítači povolit. Požádejte výrobce počítače o pokyny k upgradu systému BIOS.
18695. Cíl X v projektu Y (cíl Z je na něm závislý):
18696. Intel 82801E C-ICH
18697. Vlastnost Kryptografie není známa.
18698. Připojit k obchodnímu objektu střední vrstvy nebo třídě DataSet v adresáři Bin nebo App_Code pro aplikaci
18699. Protokol IPBOOTP zahodil paket přijatý v místním rozhraní s adresou IP %1. Paket obsahoval počet sekund od spuštění %2, což je méně než minimální hodnota potřebná pro předání paketů v tomto rozhraní. Pole s počtem sekund od spuštění v paketu DHCP REQUEST označuje, jak dlouho klientský počítač DHCP, který odeslal tento paket, zkoušel získat adresu IP.
18700. Nastavení ID e-mailů je aktuálně nakonfigurováno v rámci zásad skupiny a nelze je změnit.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions