English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

35001. Konfigurace parametru %2 musí obsahovat %3.
35002. Vyloučení volajícího jádra
35003. Váš účet byl úspěšně vytvořen.
35004. Metodu InvokeMember lze použít pouze pro objekty COM.
35005. Zadaná speciální skupinová maska není platná. Buď obsahuje znak, který není šestnáctkový, nebo je její délka kratší než 32 znaků. Šestnáctkový znak je v rozsahu 0–F (nebo 0–f).
35006. Obnovit skupinovou mezipaměť pro přihlášení
35007. K přidělení úložiště pro řetězec typu události není k dispozici žádná paměť. Depeše nebyla odeslána.
35008. Byl přijat požadavek na data od počítače cizího pro DSIS.
35009. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že vlastnost s informacemi o pravosti není možné nastavit dříve, než bude nastavena závislá vlastnost.
35010. Registrace serverů rozšíření Rozšíření: [1]
35011. Nepodařilo se generovat výstup položky.
35012. V pracovním postupu lze spustit pouze počet instancí aktivity, který je určen vlastností long.MaxValue.
35013. Byla zjištěna interní chyba služby TBS. Kód chyby: %1. Příčinou této chyby je obvykle neočekávané chování čipu TPM nebo ovladače a tato chyba může být dočasná.
35014. Neplatná rychlost opakování.
35015. Byla spuštěna nečinná úloha s ID úlohy %1.
35016. Atribut anyAttribute musí být poslední podřízenou položkou.
35017. Kořenový adresář LANMAN není dostupný.
35018. Neopravitelná chyba - Nelze otevřít konzolu standardního výstupu, hr: 0x%1!08lx!
35019. Operaci nelze dokončit, protože aktuální řádek je odstraněn.
35020. Došlo ke konfliktu v centrálním přihlašovacím serveru.
35021. Nezdařilo se získat licenci.
35022. Zadané čtecí zařízení není nyní k dispozici.
35023. Služba %1 byla pozastavena.
35024. Standardní server nepodporuje požadovanou akci.
35025. Chyba: Kanál s tímto názvem nelze nalézt.
35026. Hodnota řetězce názvu čítače výkonu v registru je nesprávně naformátovaná. Chybně vytvořený řetězec je %1. První hodnota DWORD v datové oblasti obsahuje hodnotu indexu chybně vytvořeného řetězce, zatímco druhá a třetí hodnota DWORD v datové oblasti obsahují poslední platné hodnoty indexu.
35027. Vzdálená relace byla ztracena.
35028. Tato operace není u zrcadlených svazků podporována.
35029. Bylo povoleno naslouchání služby WinRM na adrese %1://%2.
35030. Vnitřní chyba: Došlo ke změně konfigurace skupiny disků.
35031. Most: Mostu se nepodařilo vytvořit vlastní virtuální zařízení miniport.
35032. Animace použité pro vlastnost X počítají aktuální hodnotu Y, která není platnou hodnotou této vlastnosti.
35033. Vnitřní chyba: operace odpojení v %1 byla dokončena s chybou. %1
35034. Při zpracování požadavku služby udělování lístků na cílový server %1 neměl účet %2 k dispozici vhodný klíč pro generování lístku protokolu Kerberos (ID chybějícího klíče je %3). Požadované protokoly Etype: %4. Protokoly Etype, které měl účet k dispozici: %5. Správný klíč bude generován při změně nebo obnovení hesla pro %6.
35035. Hostitelský modul runtime X vrátil hodnotu null na žádost o legitimaci sestavení pro sestavení Název sestavení .
35036. Zadaný příznak svazku se nezdařilo smazat.
35037. Součást používaná funkcí izolace si vyžádala ukončení procesu.
35038. Při inicializaci X došlo k výjimce.
35039. Tato kolekce není součástí aktuální položky
35040. Velikost hodnoty souboru cookie je X. Tato hodnota překročila nakonfigurované maximum Y.
35041. COMPACT Zobrazí nebo změní kompresi souborů v oddílu NTFS.
35042. Nepřeložený primární odkaz se zahrnutím položky X
35043. Jádro PAStore Engine se dotázalo na změny zásady IPsec služby Active Directory, zjistilo, že je služba Active Directory dostupná, a nenalezlo žádné změny zásad. Nadále se nebude používat kopie zásady IPsec služby Active Directory z místní mezipaměti.
35044. Zadaný název množiny oborů adres je příliš dlouhý.
35045. Nelze vytvořit instance abstraktních tříd.
35046. Nelze vyhledat kontaktní objekt serveru uživatelského rozhraní koordinátoru MS DTC.
35047. Došlo k přetečení fronty protokolu Neighbor Discovery.
35048. Při aktivaci se nepodařilo vytvořit jímku médií. Další informace získáte voláním objektu OutputNode::GetUINT32(MF_TOPONODE_MAJORTYPE).
35049. Neúspěšná inicializace PNMI adaptéru.
35050. Nastavení zásad skupiny pro bránu Windows Firewall se změnilo. Byla použita nová nastavení.
35051. Transakce byla ignorována jako redundantní, protože jiná transakce pro stejnou adresu URL byla ve stejném okamžiku aktivní.
35052. %1 (%2) %3Databáze %4: Primární index %5 tabulky %6 je možná poškozen. Pokud neexistuje žádná pozdější událost, která by ukazovala, že je index znovu sestavován, sestavte jej znovu defragmentací databáze.
35053. Službu %1 nelze odstranit (chyba: 0x%2).
35054. Dávková kompilace: X souborů
35055. Jedno nebo více vlastních nastavení nejsou povoleny zásadami omezení softwaru.
35056. Následující příkaz *nevyužívá* metabázi služby IIS, neboť explicitně určuje fyzický zdrojový adresář aplikace:
35057. Zařazení opětovného pokusu SQL do fronty se zpožděním X ms.
35058. Otevřené soubory nebo nedokončená prohledávání adresářů čekají na vyřízení u připojení %1.
35059. Chybně zadané závorky
35060. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože název jedné či více možností není platný.
35061. Pro události WorkflowApplication jsou povoleny pouze delegáti jediného přetypování. Uvedený delegát obsahuje seznam volání s délkou, která je větší než jedna.
35062. Název účtu je příliš dlouhý.
35063. Rozšířená chyba č. %1
35064. Získá nebo nastaví velikost čáry paprskového popisku. Tento atribut se používá pouze v případě, že jsou popisky vykreslovány mimo datové body.
35065. Z důvodu aktivní transakce nelze operaci šifrování dokončit.
35066. Nové vyjednávání SSL mezi klientem a serverem bylo úspěšně dokončeno: RequestHandle=%1.
35067. Program Windows Media Player nemůže aktualizovat práva k používání médií, protože program Player nemůže ověřit seznam uživatelů aktivovaných pro tento počítač.
35068. Hesla nejsou shodná. Není generován žádný certifikát.
35069. Akce DfsRemove se nezdařila u položky %1!wS!. Stav: %2!x!
35070. Odkaz na nápovědu
35071. Buňka X uvedená v seznamu přidružených buněk záhlaví nebyla nalezena.
35072. Neplatná struktura LINECALLPARAMS.
35073. Doporučovat sdílení dat DDE
35074. Tento AnimationEffect není přiřazen k prvku Visual.
35075. Oprava neplatné velikosti objektu %2 na %3 v informačním řídicím bloku (ICB) v bloku %1
35076. Cíl odeslal jednotku PDU iSCSI s neplatným operačním kódem. Výpis dat obsahuje celou hlavičku iSCSI.
35077. V záhlaví pošty byl nalezen neplatný znak.
35078. Hodnota TTL vypršela při přechodu.
35079. Minimální úroveň důvěryhodnosti
35080. Uživatel se pokusil připojit mimo povolenou dobu. Zkontrolujte omezení telefonického připojení pro odpovídající síťovou zásadu.
35081. Nebyly nalezeny žádné instance tohoto názvového kontextu. Zkontrolujte název a svá pověření.
35082. Nebylo možné spustit hlavní sloučení %1A pro katalog %2 kvůli chybě %3.
35083. Soubor protokolu koordinátoru MS DTC byl přesunut z jednoho disku na jiný. Následkem toho byla pro prostředek MS DTC přidána nová závislost na disku, na kterém se soubor protokolu nyní nachází. Podrobnosti chyby: %1
35084. Manifest aplikace obsahuje odkaz na závislé sestavení, které není nainstalováno.
35085. Označuje, že serializátor funguje v režimu vytváření šablony.
35086. Názvové servery
35087. Produkt: %1. Je nutné restartování. Aby se projevily všechny změny, vyžaduje instalace nebo aktualizace produktu restartování. Restartování bylo odloženo na pozdější dobu.
35088. repadmin /showreps %1 %2 %3
35089. Adresa URL zdroje může obsahovat nejvýše X znaků. Používáte-li třídu CompositeScriptReference, snižte počet skriptových odkazů (ScriptReferences), které obsahuje, nebo je zkombinujte do jediného statického souboru a nastavte vlastnost Path na jeho umístění.
35090. Nastavení vlastních chyb
35091. Vazba koncového bodu není uvedena.
35092. Cíl migrace není ověřen.
35093. Bylo zahájeno načítání dokumentu kategorií.
35094. Součást transakční aktivace nelze registrovat v modelu COM+ Chyba %1: %2
35095. Výchozí zásada Správce systémových prostředků (%1) byla uživatelem %2 nastavena jako zásada správy. Uživatel: %2
35096. Maximální počet rozbalovacích objektů podporovaný nabídkou
35097. Hodnotu 100-Continue pravděpodobně nebude možné nastavit pomocí této vlastnosti.
35098. Do tohoto umístění nelze heslo pro obnovení uložit. Heslo uložte do jiného umístění.
35099. Pro přidání zadané zvukové stopy není na médiu dostatek volného místa.
35100. Přidání položek ACE s příznaky objektů a identifikátory GUID objektů je pouze pro seznamy ACL adresářových objektů.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions