English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

17501. Kritérium přiřazování procesů vytvořené uživatelem nemůže mít stejný název jako předdefinované kritérium. Zadejte jiný název.
17502. Modul kompatibility úloh nemohl odstranit úlohu %1. Další údaje: Hodnota chyby: %2
17503. Od posledního oznámení v Y bylo zrušeno X událostí, protože byla překročena kapacita mezipaměti událostí.
17504. Uživateli %1 připojenému k portu %2 byla přidělena adresa %3.
17505. Řetězce poskytované aplikací používané ve zprávě.
17506. Klient WinRM nemůže zpracovat požadavek. Parametr nastavení dávky je neplatný.
17507. Doba platnosti určená v sekundách. Zásady vypršení doby platnosti jsou určeny ve vlastnosti ExpirationPolicy.
17508. MAPI: ID znakové stránky je neznámé.
17509. Výstup pro tiskárnu je přesměrován na sérový port %1
17510. Nelze analyzovat příkazový řádek tohoto souboru.
17511. Vyrovnávací paměť není dost velká na zkopírování paměti.
17512. Zadaný rozsah nebyl nalezen.
17513. Oddíl obsahuje jeden nebo několik dynamických svazků, jejichž instalace není podporována.
17514. Neplatný pokus o volání metody Název metody, pokud je zavřena třída SqlResultSet.
17515. Systém nemůže s médiem naložit požadovaným způsobem.
17516. Zobrazení oddílu určuje ochranu, která není slučitelná s počáteční ochranou zobrazení.
17517. Byl zadán přechod z ALL* na MOVE* nebo EXTEND*.
17518. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a oznámila dokončení instance s přidruženými aktivními klíči. Před dokončením instance musí být dokončeny všechny klíče přidružené k instanci.
17519. Zadaný požadavek na přípravu nebyl oprávněn pro jednofázovou optimalizaci.
17520. %1: Chybná hodnota síťové masky %2
17521. WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
17522. Kompilovaný soubor schématu (%1) je neplatný. Obvyklým důvodem je, že právě došlo k inovaci nebo že soubor byl poškozen. Místo toho bude použito výchozí schéma.%2%3%4%5
17523. Transaction forced rollback
17524. Nelze nalézt sestavení Název sestavení k provedení kontroly.
17525. Nelze vytvořit vazbu typu Název typu jako X.
17526. (GMT-09:00) Aljaška
17527. Zařízení %1 momentálně není k dispozici.
17528. Vytváření nového souboru rastrového obrázku metadat v bloku %1
17529. Jeden nebo více souborů potřebných pro obnovení předchozího stavu počítače nelze najít. Předchozí stav počítače nelze obnovit.
17530. %1 není platné číslo zprávy sítě Windows.
17531. Nepodařilo se načíst vazbu X s konfigurací vazby Y pro standardní řídicí koncový bod Z.
17532. Tento rozsah je v nadřízeném seznamu neplatný. Pravděpodobně došlo k odebrání prvků.
17533. Chyba na pevném disku zabránila spuštění systému Windows.
17534. Analýza spolehlivosti vypočítala metriku spolehlivosti aplikace %3, verze %4 za časové období, které končí %2.
17535. Certifikát nelze uložit.
17536. Tato událost je vyvolána, jakmile služba obdrží oznámení o spuštění/ukončení z modulu SCM
17537. ID úlohy AT neexistuje.
17538. Soubor s nejvyšším možným dílčím číslem byl již nalezen. Proto nelze generovat vyšší dílčí soubor, který obsahuje úspěšně použité uživatelské úpravy. Uživatelské úpravy budou použity v souboru s nejvyšším dílčím číslem. Je vhodné vyčistit dílčí soubory.%1%2%3%4%5
17539. Metodu MarkCanceled mohou volat pouze aktivity, které přijaly žádost o zrušení. Před voláním této metody zkontrolujte nastavení ActivityInstance.HasCancelBeenRequested.
17540. (Interní) Konstruktoru úlohy byly předány neplatné interní možnosti.
17541. Na popisovač chráněný proti zavření voláním NtSetInformationObject bylo voláno NtClose.
17542. Byl překročen limit podprocesů pro tuto žádost.
17543. Na zvolený soubor nebo zařízení nelze ukazatel souboru nastavit.
17544. Vnořená tabulka X, která dědí svůj obor názvů, nemůže mít více nadřazených tabulek v různých oborech názvů.
17545. Při vytváření kontextu certifikátu došlo k chybě: %1
17546. Ze seznamu byla odstraněna druhá strana.
17547. Nastaví vlastnost enabled v konfiguračním oddílu system.webServer/defaultDocument pro celý server.
17548. Nastaví typ služby WinRM na automatické spuštění.
17549. Podosa (SubAxis) s názvem X již v kolekci existuje.
17550. Program Windows Media Player nemůže uložit seznam stop, protože neobsahuje žádné položky.
17551. Lokalita %1 byla vynechána, protože její metadata byla vrácena v nerozpoznaném formátu.
17552. Systém Windows nemůže otevřít 32bitovou knihovnu DLL rozšiřitelných čítačů %1 v 64bitovém prostředí. Vyžádejte si od prodejce souboru 64bitovou verzi, popřípadě můžete 32bitovou knihovnu DLL rozšiřujících čítačů otevřít pomocí 32bitové verze nástroje Sledování výkonu. Jestliže chcete použít tento nástroj, otevřete složku systému Windows, otevřete složku Syswow64 a spusťte program Perfmon.exe.
17553. Vícenásobné otevření zabránilo konsolidaci. (Svěření bylo úspěšné.)
17554. Ověřovací server neodpověděl na požadavky na ověření včas.
17555. Zadaný klíč registru neexistuje.
17556. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Služba Vyrovnávání zatížení sítě zahajuje sbližování u hostitele %5, protože hostitel %6 se zapojuje do clusteru.
17557. Program Prohlížeč písem
17558. Doba od posledního restartování: %%d:%%02d:%%02d
17559. Omezení zařazování: Příliš dlouhý řetězec
17560. Další informace získáte pomocí příkazu NETDOM HELP.
17561. *** Nelze inicializovat prekladani.
17562. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nebyla spuštěna: Nepodařilo se načíst externí modul zásad.
17563. Server není kompatibilní server pro mediální datové proudy.
17564. Vazba X:Y je konfigurována s vlastností ContextExchangeMechanism.HttpCookie, která není kompatibilní s typem transportu Název typu. Upravte hodnotu vlastnosti ContextExchangeMechanism nebo použijte transport HTTP či HTTPS.
17565. Očekávaná hodnota vlastnosti PropertyValue.OwningEditor má být jiná než NULL a má vystupovat jako podtřída PropertyValueEditorDialogBase.
17566. Virtuální cesta k aplikaci, která má být kompilována (např. /MyApp). Je-li zadán parametr -p, bude k vyhledání aplikace použita fyzická cesta. V opačném případě je použita metabáze služby IIS a předpokládá se, že aplikace je uložena na výchozím webu (v adresáři /LM/W3SVC/1/Root). Tento přepínač nelze kombinovat s přepínačem -m.
17567. Nastaví nebo získá písmo názvu.
17568. Aplikace %1 nemůže být nainstalována, protože není kompatibilní s touto verzí systému Windows. Aktualizaci získáte u vašeho dodavatele aplikace.
17569. Poskytnutá data nejsou platná data ASF.
17570. Na tento odkaz na soubor nelze přejít.
17571. Chybný atribut X při generování informací o nespravovaných prostředcích.
17572. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nepřidala možnost Režim obnovení adresářových služeb do nabídky Start.
17573. Na tomto místě nejsou povoleny prázdné znaky.
17574. Popisovač vkládání je zavírán jiným podprocesem.
17575. Tato třída nepodporuje klonování.
17576. Poskytnutý uzel není v tomto uzlu určeným atributem.
17577. Stroj ScriptEngine byl upozorněn na případnou změnu v nastavení serveru proxy systému a aktualizuje nastavení třídy WebProxy.
17578. Službě publikování na webu (Webové službě) se nezdařilo inicializovat čítače výkonu ASP. Služba bude spuštěna bez čítačů výkonu ASP. Chcete-li zahájit shromažďování čítačů výkonu ASP, restartujte Webovou službu. Datové pole obsahuje číslo chyby.
17579. Adresu příjemce nelze směrovat.
17580. Pro odložení volání neexistuje cíl s vyšší prioritou.
17581. V tomto systému neexistuje vhodné výchozí pověření serveru. To zabrání aplikacím serveru, které pověření serveru používají, přijímat připojení SSL. Příkladem takové aplikace je adresářový server. Aplikace spravující vlastní pověření (např. Internet Information Server) tím nebudou ovlivněny.
17582. Řídit přístup
17583. Získá nebo nastaví barvu ohraničení značky datového bodu.
17584. Neplatná hodnota pro tato metadata
17585. Systém Windows nemůže povolit recyklaci této sdílené položky. Přesvědčte se, že máte oprávnění k odstraňování souborů z této složky.
17586. Obnovit obsah stránky
17587. Nelze přidělit vyrovnávací paměť.
17588. Pravý okraj nesmí být záporný.
17589. Při běhu programu došlo k chybě.
17590. Určuje, zda může být webová část připojena k jiným webovým částem.
17591. XC1008: Byl zjištěn nesprávný kód Xaml. Nelze použít direktivu X uvnitř typu Název typu, protože se nejedná o kolekci ani slovník.
17592. %1 (%2) %3Defragmentace online dokončila navazující průchod databází %4.
17593. Kategorie neexistuje.
17594. Uživatel se pokusil o ověření pomocí certifikátu, jehož rozšířený klíč nebo zásada vystavování nejsou odpovídající síťovou zásadou povoleny.
17595. Přihlášení %2 k %3 se nezdařilo kvůli chybě %4.%1
17596. Stav připojení klienta vzdáleného přístupu v %1 byl potvrzen. Nastavení klienta neodpovídá požadavkům pro úplný přístup k síti. Klient bude ponechán v karanténě. Klient vzdáleného přístupu použil toto přihlašovací jméno: "%2". Zpráva klienta vzdáleného přistupu: %3
17597. Typ musí být deklarován prostřednictvím atributu nebo dílčího elementu, ne však obojího.
17598. Inicializace kontextu zabezpečení se nezdařila.
17599. Systém se pokusil načíst filtr označený jako apartment z vložené součásti v procesu typu démon filtru s více podprocesy. Systém se pokusí načíst dokument ve filtru s jedním podprocesem. Filtrování s více podprocesy je efektivnější, doporučujeme proto používat tuto verzi filtru.
17600. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Prostředek sdílené složky systému souborů NFS musí být závislý pouze na jednom prostředku úložiště a tento prostředek úložiště musí být prostředek disku, který je hostitelem prostředku sdílené složky systému souborů NFS, a potom operaci online opakujte. Pokud se operace opět nezdaří, zkuste prostředek sdílené složky systému souborů NFS odstranit a znovu vytvořit. Chyba.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions