English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

13101. Zápis certifikátu pro %1 se pokusil načíst certifikát %2 z %3. Žádost o certifikát stále čeká.
13102. Při zápisu do sítě došlo k chybě.
13103. Heslo není požadováno - vypnuto
13104. Požadovaná akce není podporována.
13105. %1: Řádek %2 je příliš dlouhý.
13106. Neplatná hodnota X pro vlastní atribut
13107. Vrácený argument je neplatného typu.
13108. Model obsahu je příliš složitý.
13109. Úroveň serveru
13110. Rozhraní IMAPI nepodporuje žádný z typů pro více relací poskytovaných pro aktuální médium.
13111. Byla volána metoda Close uvnitř oddílu odloženého načtení.
13112. V čítači výčtu není obnovení podporováno.
13113. Instalační program systému Windows nemůže najít své instalační soubory. Kód chyby je 0x%1!X!.
13114. Určený seznam ověřování hlavního režimu je právě používán.
13115. Existující objekt v rozhraní ObjectContext je ve stavu X. Původní hodnoty lze změnit, pokud je existující objekt ve stavu Unchanged, Modified nebo Deleted.
13116. Jmenovku nelze změnit. Svazek je chráněn proti zápisu.
13117. Klient WDS: Přenos bitové kopie byl ukončen serverem. Obraťte se na správce.
13118. Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) successfully updated the replication topology after the directory service was shut down or restarted.
13119. Zadané umístění úložiště pro zálohu má úložiště stínové kopie v jiném svazku.
13120. Počet souborů v seznamu:
13121. Požadavek na prostředek nemohl být vyřízen.
13122. Knihovna DLL PDH nerozpoznala formát určeného souboru protokolu.
13123. Opakovat akci
13124. Databáze aplikace Access
13125. Typ Název typu má více funkcí pro zrušení registrace objektu COM.
13126. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor, protože server proxy neodpovídá. Server proxy pravděpodobně dočasně není dostupný nebo nastavení serveru proxy v přehrávači je neplatné.
13127. Jeden ze zadaných objektů nelze nalézt.
13128. Objekt ByteStreamMessageEncoder nepodporuje hodnotu MessageVersion X.
13129. Interní chyba: Úloha byla odstraněna.
13130. <%1> nemůže mít více částic skupiny jako svůj model obsahu.
13131. Nebyla nalezena statická metoda Název metody odpovídající delegátu HttpResponseSubstitutionCallback.
13132. ftp: (%1!d! bajtů/hash)
13133. Seznam zprostředkovatelů či oblastí trasování, které mají být povoleny pro toto pravidlo, ve formátu zprostředkovatel1/oblast1,oblast2/zprostředkovatel2/oblast3,...
13134. [SC] %1: přečteno položek = %2
13135. Nepodařilo se načíst cestu k profilu terminálového serveru. Cesta k profilu musí být kratší než 256 znaků. Uživatelské jméno: %1 Doména: %2
13136. Nedefinovaný přístupový bit č. 13 (neuplatní se)
13137. Atribut X v oboru názvů XML obor názvů je neznámý. Pozor, názvy atributů rozlišují malá a velká písmena.
13138. Byl zjištěn neplatný znak. U vícebajtových sad znaků mohlo jít o vedoucí bajt nenásledovaný dalším bajtem. Pro znaky Unicode mohlo jít o znaky 0xFFFF a 0xFFFE.
13139. CoID=%1: Uživatel %2 úspěšně vytvořil připojení k %3 pomocí zařízení %4.
13140. Název nebo přípona souboru je příliš dlouhá.
13141. Instalace softwaru neodstranila kategorii %2. Byla zjištěna následující chyba: %1
13142. Prostředek síťového názvu clusteru %1 nelze uvést do online režimu, protože název %2 odpovídá názvu tohoto uzlu clusteru. Ujistěte se, zda jsou všechny síťové názvy jedinečné.
13143. Bylo dosaženo značky konce souboru. Za touto značkou nejsou v souboru žádná platná data.
13144. Došlo k narušení pojmenování.
13145. Ovladač nemůže otevřít klíč enum registru pod aktuální sadou ovládacích prvků.
13146. Pro kartu smart card nebyl zadán kód PIN.
13147. Implicitní převod objektu typu Název typu na datový typ Název typu není podporován.
13148. Vyhledávání virů programem %1 bylo povoleno.
13149. Kontrolní součet získaného popisovače monitoru je neplatný.
13150. Pro tuto aplikaci povolit strom pro navigaci na webu (vyžaduje, aby kořenový adresář aplikace obsahoval platný soubor mapy webu)
13151. Illegal constant value. (Numeric value out of range or strings without quotes)
13152. Úroveň transakce byla zvýšena.
13153. Identifikátor UID disku nelze nastavit.
13154. Zdroj dat musí při volání metody CreateChildControls s nastavením dataBinding=false implementovat rozhraní ICollection.
13155. Za koncem proudu nelze číst.
13156. K opakovanému vyhrazení pole událostí čekání je nedostatek paměti.
13157. Neúspěšné pokusy o připojení = %1!u!
13158. Poskytnutá vyrovnávací paměť byla dostatečně velká pro data čítače. Čítače budou načteny.
13159. Požadavek byl přerušen: X.
13160. Projekci nelze vytvořit, pokud je ve stejném dotazu určeno explicitní rozšíření.
13161. Fond aplikací %1 nebyl zakázán. Požadavek protokolu %2 na zakázání fondu aplikací se nezdařil. Restartujte fond aplikací, aby Aktivační služba procesů systému Windows (WAS) mohla určit správný stav protokolu. Datové pole obsahuje číslo chyby.
13162. Proměnné podtřídy popisovače nelze přidat do spuštěných aktivit.
13163. Zadaný typ dotazu je neznámý.
13164. Ukazatel databáze není umístěn na správné hodnotě.
13165. Popis: Zobrazí vlastnosti oddílu adresáře.
13166. Vaše staré klíče systému souborů EFS jsou chráněny pomocí jiné čipové karty. Tuto čipovou kartu jste pravděpodobně používali k ochraně souborů systému souborů EFS dříve. Nyní vložte správnou čipovou kartu.
13167. Zálohování spuštěné v: %1 selhalo s následujícím chybovým kódem %2 (%3). Po vyřešení tohoto problému spusťte zálohování znovu.
13168. Modul zásad podniku %1, produkt %2, odepřel požadavek nové licence s kódem chyby %3!d!.
13169. Všichni posluchači by měli používat stejný formát zvuku, aby byla zachována kompatibilita s programem Windows Media Player 7.1.
13170. Neplatné ID datového segmentu
13171. Služba generuje svá globální data.
13172. Příkaz HRESULT je neplatný.
13173. Parametr s indexem X vyžádaný z akce InstancePersistenceAction s názvem Y byl vyžádán použitím nesprávného argumentu obecného typu. Při volání funkce GetParameter musí typ určený pro značku T odpovídat dokumentovanému typu pro daný parametr.
13174. Když je nastaven parametr HeaderTemplate, je nutné zadat zástupný text záhlaví pro průvodce X. Zadejte zástupný text nastavením vlastnosti ID ovládacího prvku na hodnotu „Y“. Zástupný ovládací prvek musí také určovat atribut runat="server".
13175. Databáze zabezpečení je poškozena.
13176. Došlo k chybě vzdáleného rozhraní API.
13177. StylusPointCollection nemůže být prázdná, pokud je přiřazena ke Stroke.
13178. Úroveň funkčnosti doménové struktury nelze zvýšit na požadovanou hodnotu, protože jedna nebo více domén je stále v kombinovaném režimu. Ke zvýšení úrovně funkčnosti doménové struktury je nutné, aby všechny domény ve struktuře byly v nativním režimu.
13179. Zařízení připojené k systému nefunguje.
13180. Parametr nemůže být statický.
13181. Chcete-li ukončit kontrolu, stiskněte libovolnou klávesu do %1 sekund.
13182. Element %1 s hodnotou %2 se nepodařilo analyzovat.
13183. Požadovaná operace se nezdařila. Za účelem vrácení provedených změn bylo inicializováno restartování počítače.
13184. Nastavení instance objektu DataServiceCollection na vlastnost entity není povoleno, pokud je tato instance již sledována. Došlo k chybě na vlastnosti Název vlastnosti pro typ entity Název typu.
13185. Položka předvoleb %1 %2 v objektu zásad skupiny %3 nebyla použita, protože u ní došlo k chybě s kódem %4%%100790273.
13186. Výjimka [X] = Y
13187. Termín dotazu začíná zástupným znakem.
13188. Vzhledem k chybě v komunikaci nelze odběr %1 aktivovat v cílovém počítači %2. Kód chyby je %3. Odběr bude opakován, dokud se nestane aktivním nebo nebudou provedeny všechny pokusy o jeho opakování. Dodatečná zpráva o chybě:%4
13189. Omezení identity %1 odkazuje na neklíčové omezení identity %2.
13190. Zpomalení toku dat %1!-10u! %2!-10u!
13191. Služba Active Directory Domain Services nevyhledala řadič domény k replikaci odchozích změn.
13192. Zarovnání šířky videa není platné.
13193. Hodnotu TypeLib nelze načíst.
13194. Klíč instance s hodnotou X již existuje. Pravděpodobně existuje několik hodnot MessageQuerySets, které mají po vyhodnocení stejnou hodnotu CorrelationKey.
13195. Zdroj ještě není připraven.
13196. Zobrazí nebo odebere všechny adresáře změny zpracování systému souborů DFS ve svazku.
13197. CHYBA ověření - %1
13198. Oprava překřížení souboru %1.
13199. Soukromou součást nelze přesunout (nebo zkopírovat) do knihovní aplikace nebo do základního oddílu.
13200. Indexer kolekcí oblastí grafu. Index nebo název oblasti lze zadat jako parametr.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions