English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

30701. Konfigurační parametr Irpstacksize serveru je příliš malý a server nemůže použít místní zařízení. Zvětšete hodnotu tohoto parametru.
30702. XC1032: Nelze přeložit direktivu X.
30703. Chránit lístky protokolu Kerberos klíči AES - zapnuto
30704. Text záhlaví ovládacího prvku průvodce
30705. Hodnoty pro advanceWidths a glyphOffsets vytvářejí příliš velký GlyphRun. Prostor jeho rámce, měřený ve čtvercích renderingEmSize, je X, ale nemůže překročit hodnotu Y.
30706. Probíhá obnovení indexového souboru databáze RSM.
30707. Sběr dat Usbperf se nezdařil. Funkce byla volána s příliš malou vyrovnávací pamětí.
30708. K dokončení požadované služby není k dispozici dostatek prostředků.
30709. Ověřovací metoda není kompatibilní s typem zásady.
30710. Poskytovatel obsahu nezaregistroval požadovaná zpětná volání.
30711. Do místa pro obnovení nelze zapisovat.
30712. U systému událostí modelu COM+ došlo k výjimce %1 na adrese %2 v rámci metody %3 rozhraní %4.%5
30713. Use the default cache settings
30714. Není vybráno kalendářní datum nebo nebyl nalezen název plánu. Vyberte nebo zadejte potřebné informace.
30715. Služba WINS nemohla provést statickou inicializaci.
30716. Klient Certifikační služby: Roaming pověření selhal. Kód chyby %1
30717. Registrace nepodepsaného sestavení s přepínačem /codebase může ovlivňovat ostatní aplikace nainstalované ve stejném počítači. Přepínač /codebase je určen k použití pouze pro podepsaná sestavení. Přidělte sestavení silný název a zaregistrujte je znovu.
30718. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Služba WMI oznámila, že poskytovatel WMI nemůže provést požadovanou operaci.
30719. Ve třídě SqlDataSource X nelze řadit. Chcete-li řazení povolit, nastavte vlastnost DataSourceMode na hodnotu DataSet. Pokud používáte uloženou proceduru, která řazení podporuje, nastavte vlastnost SortParameterName na název parametru uložené procedury, který přijímá řadicí výraz.
30720. Službu faxu nelze spustit, protože se službě nepodařilo inicializovat čítače výkonu.
30721. MAPI: Vypočítáno
30722. Bylo vyžádáno explicitní spuštění všech nečinných úloh.
30723. Sled prací byl vytvořen s vlastností WorkflowCreationContext.CreateOnly nastavenou na hodnotu true.
30724. Komprese není pro %1 možná.
30725. Pro tento požadavek není k dispozici žádný protokol mezipaměti.
30726. Obslužná rutina kompenzace X generovala neošetřenou výjimku. Kompenzace je pravděpodobně v nekonzistentním stavu a pracovní postup byl zrušen.
30727. Nepodařilo se připojit k požadovanému počítači.
30728. Součást ve stejné knihovně DLL je již nainstalovaná.
30729. Správce transakcí vypnul podporu transakcí XA.
30730. Argument obslužné rutiny InstanceStore.Execute nebo InstanceStore.BeginExecute musí být vytvořen voláním rutiny CreateInstanceHandle na stejné instanci InstanceStore.
30731. Barva písma názvu
30732. Členové jsou oprávněni ke správě uživatelů.
30733. Seznam přístupů je neplatný.
30734. Rozhraní %1 je nedosažitelné, protože v tuto dobu není povoleno se připojovat. Zjistěte si dobu vytáčení nakonfigurovanou v tomto rozhraní.
30735. Ve správě licencí Terminálové služby došlo k obecné chybě inicializace.
30736. %1 alokačních jednotek na disku celkem.
30737. Objekt TimerExtension lze použít pouze v případě, že je přidružen k instanci pracovního postupu.
30738. CIM V2.2 feature not currently supported for qualifier value
30739. Ukotvení legendy. Aby tato vlastnost fungovala, musí být pozice legendy Position nastavena na možnost Auto.
30740. Typ datového objektu určený ve vlastnosti DataObjectTypeName prvku ObjectDataSource X nebyl nalezen.
30741. Aktuální oprava je u svazku %1 zakázána.
30742. Neplatná proměnná odolnosti %1 byla nakonfigurována v rozhraní %2. Maximum: 7.
30743. Odchozí připojení k hostiteli %1 bylo přerušeno událostní jímkou protokolu při zpracování příkazu SMTP %2.
30744. Zprostředkovatel rozhraní IPMI se pokusil nastavit hodnotu vlastnosti LowerThresholdNonCritical třídy NumericSensor. Zatímco řadič pro správu základní desky (BMC) vrátil stav úspěchu, označovala vlastnost načtená z tohoto řadiče, že nedošlo k žádné změně. Důvodem mohou být problémy s řadičem pro správu základní desky (BMC). Další informace získáte u jeho dodavatele.
30745. Systém nemůže získat přístup k souboru.
30746. Služba byla zastavena.
30747. (GMT-03:00) Brazílie
30748. Výchozí názvový kontext nebyl nalezen. Jako základ vyhledávání bude použit znak NULL.
30749. Formát souboru hesla pro obnovení je neplatný. Vyberte jiné heslo pro obnovení a akci opakujte.
30750. Dispečer vyvolal metodu BeforeSendRequest na třídě ClientMessageInspector typu Název typu.
30751. Komponenta koordinátoru MS DTC nepřidělila paměť kritické operaci. Komponenta bude ukončena. Pole kategorie označuje komponentu, která selhala. Restartujte koordinátor MS DTC v případě, že nebude restartován automaticky. Specifikace chyby: %1
30752. Sestavování mezipaměti schématu
30753. Hodnota příkazového řádku nemůže být delší než 4 160 znaků. Zadejte novou hodnotu.
30754. Autorita pro registraci stavu (HRA) schválila žádost s ID korelace %1 na adrese IP %2 (objekt zabezpečení: %3). Server NPS (Network Policy Server) označil, že by měl být klientovi udělen na omezenou dobu úplný přístup k síti.
30755. Pole nebylo nalezeno.
30756. Správce systémových prostředků nemůže získat přístup k informacím o monitorování účtů ze služby WMI (Windows Management Instrumentation) (hr=%1). Informace o monitorování účtů proto nebudou protokolovány.
30757. MSB4212: Syntaxe volání statické metody je neplatná: X. Typ Název typu buď není k dispozici pro spuštění ve funkci vlastnosti MSBuild, nebo nebyl nalezen.
30758. Služba SLS (Software Licensing Service) zjistila, že verze balíčku licence není platná.
30759. Modul diagnostiky dokončil odstraňování potíží bez nastavení rozlišení
30760. Nebyl nalezen následující soubor nezbytný ke spuštění systému Windows: %1.
30761. Služba Plánovač úloh nemůže spustit úlohu %1. Probíhá pokus o restartování. Další údaje: Hodnota chyby: %2
30762. Zpožděná virtualizace
30763. Registrace serverů tříd ID třídy: [1]
30764. Tuto proměnnou serveru nelze upravovat během provádění žádosti.
30765. An invalid parameter was passed to a function.
30766. Službě Fax se nepodařilo inicializovat zprostředkovatele faxových služeb %1, protože verze rozhraní (%3) tohoto zprostředkovatele není podporována. Cesta ke zprostředkovateli faxových služeb: %2 Obraťte se na dodavatele zprostředkovatele faxových služeb.
30767. Bylo spuštěno hlavní sloučení %1A pro katalog %2.
30768. Pro použití mezipaměti mohou být označeny pouze sdílené disky
30769. Ve službě Active Directory Domain Services nelze vytvářet objekty služby Řízení front zpráv (chyba: 0x%1). Ověřte příslušná oprávnění a připojení k síti.
30770. Nástroj DiskRAID nemohl snížit velikost logické jednotky (LUN), protože operace by přepsala oddíly uživatelskými daty.
30771. Objekt byl použit předtím, než proběhlo jeho zpětné volání deserializace. To může v aplikaci porušit garance konzistence na vysoké úrovni.
30772. neimplementuje rozhraní INullable.
30773. Probíhá přidávání společných vlastností clusteru do %1.
30774. %1!wS!\%2!wS!, odkaz s neshodným stavem
30775. Název souboru, adresáře nebo jmenovka svazku je nesprávná.
30776. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Služba Vyrovnávání zatížení sítě se nepřipojí k adaptéru %3, protože nepodporuje dynamickou změnu adresy MAC. Nahraďte síťový adaptér adaptérem, který tuto funkci podporuje.
30777. Získá nebo nastaví šířku čáry (v pixelech).
30778. Dotazovat se na stav uzamčení databáze služeb
30779. Šifrování tohoto adresáře bylo zakázáno.
30780. Prefix X lze přeložit na více parametrů: Y. Použijte pro tento parametr více specifický prefix.
30781. Konfigurační oddíl pro obnovení výchozích hodnot. Zadáním parametru ? získáte seznam konfiguračních oddílů, které jsou k dispozici.
30782. Protokol IPRIPv2 přijal paket s neplatnou hlavičkou. Paket byl zahozen. Byl přijat v místním rozhraní s adresou IP %1 a byl odeslán ze sousedního směrovače s adresou IP %2.
30783. Vyčíslení již bylo ukončeno, nebo dosud nebylo spuštěno.
30784. -> Vkládání požadovaných ovladačů do bitové kopie
30785. Jádro PAStore Engine se dotázalo na změny aktivní zásady protokolu IPsec, zjistilo změny a použilo je na služby protokolu IPsec.
30786. Správce zavřel %1
30787. Sada sběračů dat nebyla nalezena.
30788. Vlastnosti Endpoint a EndpointConfigurationName jsou nastaveny v aktivitě X pomocí příkazu OperationName=Y. Současně však lze nastavit pouze jednu vlastnost.
30789. %1 (%2) %3Databáze %4: V rámci bezpečnostních opatření po inovaci verze systému Windows bude znovu sestaven sekundární index %5 tabulky %6. Tato zpráva je pouze informační a neoznačuje žádné potíže v databázi.
30790. Procesor zabezpečení oznámil, že bylo provedeno neplatné volání.
30791. Název souboru spuštění
30792. Rozlišující název: %1
30793. Doplňující instalační program zařízení je neplatný.
30794. Počet vnořených seznamů stop překračuje maximální počet, který server dokáže zpracovat.
30795. Konfigurace indexu obsahuje informace o účtu.
30796. Vytvoří novou složku.
30797. Chybí požadované prázdné znaky.
30798. Bylo dosaženo konce zdrojového textu.
30799. Legenda pro sadu existujících připojení ke zprostředkovatelům
30800. Musí být zadána pouze jedna vlastnost lockElements či lockAllElementsExcept.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions