English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

33401. Třída DataControlField musí být v rozhraní INamingContainer.
33402. Tento token je neplatný, protože obsahuje víc než 250 znaků.
33403. Při zpracování požadavku služby udělování lístků na cílový server %1 neměl účet %2 k dispozici vhodný klíč pro generování lístku protokolu Kerberos (ID chybějícího klíče je %3). Požadované protokoly Etype: %4. Protokoly Etype, které měl účet k dispozici: %5.
33404. Došlo k přetečení nebo podtečení počtu u modulu shromažďování popisovačů.
33405. Tato operace není podporována na neprázdných vyměnitelných discích.
33406. Zadaná hodnota RegistryOptions je neplatná.
33407. K dokončení operace není dostatek prostředků.
33408. Aktivační kontext výchozího sestavení systému nelze generovat.
33409. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Element ve vlastnosti datetime má nesprávný název %1.
33410. Nebylo možné najít přípojný bod.
33411. Nelze vynutit výstup transakce.
33412. Předané datagramy = %1!u!
33413. Obsah nelze přenášet datovými proudy, protože je zakázán protokol Multicast.
33414. Výchozí hodnoty šablony UriTemplate jsou neumlčitelné. Po sestavení instance UriTemplate nelze hodnoty upravovat. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplate.
33415. Seznam serverů POP3 dostupných klientovi
33416. Aktualizace nastavení zásad skupiny pro povolení nebo zakázání monitorování účtů Správce systémových prostředků (WSRM) se nezdařila. Je třeba zadat hodnotu 0 nebo 1.
33417. Hlášená událost testu počítače je opravenou chybou paměti ECC na fyzické adrese %3 hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
33418. Nelze odebrat skupinu kořenového kódu dané úrovně zásad
33419. Operace programu Adprep byla dokončena bez chyb. Všechny oddíly jsou aktualizovány. Další informace najdete v souboru ADPrep.log v adresáři %1.
33420. \\%1!-20s! CHYBA ( %2 )
33421. Povolit připojení
33422. Vlastnost DateTimeMode lze nastavit pouze u objektů DataColumns typu DateTime.
33423. Kontaktovaný server nepracuje s indikovanou částí oboru názvů DFS.
33424. Zdrojový a cílový objekt musí být stejného typu.
33425. Aktuální proces použil celý systémem určený příděl popisovačů pro objekty správce systému Windows.
33426. Uzel nebyl nalezen.
33427. Maximum hodnot Y
33428. Tato adresa URL není pro zadanou operaci bezpečná.
33429. Požadavek hledání byl dokončen bez úspěchu.
33430. Nastavení rozšířených atributů 0x%1!x! se nezdařilo u položky %2!wS!. Stav: 0x%3!x!
33431. Vypisovat položky sdílení dat DDE
33432. Nastavovat port ukončení procesu
33433. Zadejte jinou zabezpečovací otázku.
33434. Vlastnost PopulateOnDemand je podporována pouze v případě vytváření datové vazby prvku TreeView k ovládacímu prvku zdroje dat pomocí vlastnosti DataSourceID nebo pokud je zpracovávána událost TreeNodePopulate.
33435. Nástroj formátování textu nemůže nastavit konec tabulátoru kvůli chybě: X.
33436. Nelze přidat položku, protože položka s daným klíčem již v kolekci existuje.
33437. Neplatné ID sběrné skupiny.
33438. shutdown Okamžitě vypne systém.
33439. Import se nezdařil. Soubor XML nelze načíst.
33440. Verze OLE v počítačích klienta a serveru nesouhlasí.
33441. System.Windows.Forms.BindingSource, System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089
33442. Pokus o akci je třeba zopakovat.
33443. Program CHKDSK ověřuje počet propojení a nadřízené položky...
33444. Uvedené parametry určují nejednoznačnou sadu parametrů. Zadejte více parametrů názvem.
33445. Pro zapisovaného (%1) není v adresáři Active Directory zaregistrován žádný název DNS. Certifikát nelze vytvořit.
33446. Formát zadaného názvu sdílené položky není platný.
33447. Toto zazálohuje svazek %1 na %2.
33448. Licence na tento soubor vyžaduje inovovanou verzi přehrávače nebo jiný přehrávač.
33449. Během posledního restartování byl nalezen platný klíč nástroje BitLocker.
33450. Zadaný zdrojový prvek měniče médií neexistuje.
33451. %1!24s! %2!6d! %3!20S! %4!20S!
33452. Vypršel časový limit pro čekání na oznámení o spouštění sady sběračů dat.
33453. Atribut Atribut lze zadat pro element X pouze v případě, že je zadán atribut Atribut.
33454. Program Windows Media Player nemůže stáhnout tuto položku, protože server neodpovídá. Server je pravděpodobně dočasně nedostupný nebo jste ztratili připojení k Internetu.
33455. Byl předán filtr, který používá vytvořené atributy.
33456. Tato operace není podporována u oddílů typu LDM.
33457. Nespecifikováno
33458. Službu AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nebylo možné vypnout za účelem odebrání.
33459. Ovladače tříd mohou být registrovány pouze pro třídy UIElement nebo ContentElement a jejich podtypy.
33460. %1 - Disk RAM
33461. Server HTTP nemohl provést inicializaci knihovny soketů. Chyba je uvedena v datech.
33462. Proud nelze zavřít, dokud nejsou zapsány všechny bajty.
33463. Uzel %1 neodpovídá vlastnosti pole a nelze pro něj použít kontext pozice.
33464. Šifrování svazku %2 bylo dokončeno.
33465. Předaný parametr Terminal není pro tuto operaci platný.
33466. Dotazovat se na stav časovače
33467. Dotaz byl zrušen prostřednictvím tokenu dodaného do operátoru WithCancellation.
33468. %1: Záznamy Ace nejsou seřazeny v kanonickém pořadí.
33469. Při volání funkce DispatchChannelSink by měl být proud požadavků prázdný.
33470. Databáze RSM je poškozena a nelze ji znovu vytvořit.
33471. Došel papír
33472. Klient volající metodu IAccessControl::IsAccessPermitted nebyl mezi důvěryhodnými uživateli poskytnutými této metodě.
33473. X není platný název člena XAML.
33474. Zadejte heslo %1!ws! pro připojení k %2!ws!:
33475. Typ dat získaných od služby Active Directory nebyl očekáván.
33476. Službě DHCPv6 se nepodařilo inicializovat spuštění knihovny Winsock. Došlo k následující chybě: %1.
33477. Při pokusu o získání ID zařízení myši došlo k chybě.
33478. Položka Replication-Notify-Subsequent-DSA-Delay: %1!d!
33479. XC1038: Nelze definovat vlastnost s názvem.
33480. WorkflowInstance Id: X – dokončeno ve zrušeném stavu
33481. Zadaná cesta %1!ls! neurčuje adresář.
33482. Vytváření nových uživatelů, skupin a počítačových objektů oddílu
33483. Určený seznam svazků pro obnovení obsahuje duplicitní položky.
33484. Zadaný soubor je již otevřený.
33485. Argument typu X je menší než minimální podporovaná hodnota.
33486. Nekompletní přepnutí (escape) kategorie
33487. Služba Koordinátor distribuovaných transakcí společnosti Microsoft byla úspěšně nainstalována.
33488. Modul pro zařazování do kategorií používá server LDAP. Hostitel: %1, port: %2, základní priorita: %3, typ vazby: %4, názvový kontext: %5, účet: %6
33489. Tato chyba znamená, že požadovanou operaci nelze dokončit. Příčinou je katastrofická chyba média nebo poškození struktury dat na disku.
33490. Rutina Collect narazila na nulový popisovač zařízení TDI. Soubor TDI pravděpodobně nebyl otevřen rutinou Open.
33491. Práva k používání médií pro tento soubor nejsou platná. Pokud jste tento soubor obdrželi z online úložiště, získáte nápovědu v úložišti.
33492. Vzdálené volání procedury při replikaci bylo zrušeno.
33493. Síťový adaptér určený třídou X není vhodný pro všesměrové vysílání. Důvodem je, že nepodporuje všesměrové vysílání, je určen pouze pro příjem, jedná se o adaptér tunelování nebo je neznámého typu.
33494. Ladicí program ukončil podproces.
33495. Nezabezpečená globální skupina byla změněna na zabezpečenou univerzální skupinu.
33496. Službě Řízení front zpráv se nepodařilo ověřit digitální podpis zprávy odeslané do fronty %1. Zpráva byla odmítnuta. V případě vyžádání odesílatelem bude odeslána záporná zpráva o doručení. Tato událost je protokolována nejvíce jednou za %2 sekundy. Chcete-li toto nastavení změnit, nastavte hodnotu registru \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2196 na požadovanou dobu v sekundách.
33497. Získá nebo nastaví příznak označující, zda lze změnit velikost poznámky.
33498. Matematický argument
33499. Protokolování bylo povoleno pro následující událost služby Brána TS: %1.
33500. Režim X není platný ImeSentenceMode.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions