English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

701. Metadata nebyla inicializována.
702. Pole statických polí jen pro čtení X nelze přiřadit (kromě případu, kdy se nacházejí uvnitř statického konstruktoru nebo inicializátoru proměnné).
703. Potíže s ovladačem v uživatelském režimu
704. Byla zjištěna aktivní změna stavu v jiném podprocesu. Tento požadavek nelze zpracovat, protože je povolena současně pouze jedna změna stavu.
705. Nepřeložený odkaz X.
706. Následuje příklad těla XML žádosti:
707. Zásady skupiny zabránily uživateli změnit národní prostředí systému (určené elementem SystemLocale).
708. Došlo k chybě podprocesu posluchače TCP služby WINS.
709. Probíhá vyjednávání výměny klíčů po Internetu.
710. Zahajování nové stránky v dokumentu
711. Nastavení pro maximální velikost vyrovnávací paměti pro zvuk je neplatné.
712. Minimální interval opakování X pro službu časovače má neplatný formát. Musí být nastavena kladná hodnota TimeSpan.
713. Při přidávání účtu %1 do skupiny %2 došlo k chybě. Tento účet bude nutné přidat ručně po restartování.
714. Zadaná nabídka neexistuje.
715. Služba zápisu síťového zařízení nemůže nalézt certifikát certifikační autority odpovídající názvu vystavitele a sériovému číslu v požadavku zařízení. Ověřte, že požadavek zařízení obsahuje správné informace o certifikátu certifikační autority a potom odešlete požadavek znovu.
716. Tento objekt je vzdálený
717. Text zobrazený pro tlačítko pro odhlášení
718. Část cesty X nebyla nalezena.
719. Registr systému Windows NT nelze otevřít.
720. Operace nebyla dokončena, protože systém souborů není kompatibilní.
721. Byla překročena maximální velikost objektu.
722. Stínovou kopii svazku %2 nelze vytvořit kvůli nedostatečnému fondu nestránkované paměti pro strukturu rastrového obrázku.
723. V obsahu průvodce došlo k chybě.
724. %1 název_adresáře
725. Parametry From a To nemohou být menší než 0.
726. Hodnotu příznaku AbortInstanceOnTransactionFailure nelze upravit po spuštění metody IPropertyRegistrationCallback.Register odpovídajícího objektu RuntimeTransactionHandle.
727. Vzdálené spouštění počítače bude restartováno později.
728. Název objektu již existuje.
729. Hodnota hash není platná pro použití v zadaném stavu.
730. Zadaný tajný klíč protokolu CHAP je kratší než 96 bitů a nebude použitelný pro ověřování pomocí připojení, která nepodporují protokol IPsec.
731. Na disku %1 nelze nastavit sektory na nulu. Kód chyby: %1
732. Obnovit výchozí hodnoty v oddíle %1
733. Popisovač zdroje je neplatný.
734. Během přenosu %1 zjistila služba BITS chybu %2 při použití %3 jako proxy serveru HTTP. To může naznačovat problém s proxy serverem nebo s konfigurací sítě na straně klienta. Pokud k této chybě dochází často, měl by správce zjistit příčinu. Podrobnosti: {Job: %4}, {owner: %5}, {jobid: %6}, {URL: %1}, {xferId: %7}, {proxyServerList: %8}, {hr: %2}.
735. neočekávaná binární délka distname %1!d!
736. Prvek ContentPlaceHolder může být použit pouze v souborech .master.
737. Nelze zjistit a uzamknout zdrojovou paměť přidělení.
738. Cluster, do kterého je přidáván tento počítač, používá jiného zprostředkovatele kryptografických služeb (CSP), než je zadán. Nainstalujte do tohoto počítače službu AD RMS (Active Directory Rights Management Services) a zadejte stejného zprostředkovatele kryptografických služeb, jako používá cluster.
739. Služba Servicing požádala o restartování za účelem dokončení operace nastavení balíčku %1(%2) do stavu %3(%4).
740. Aktualizace mezipaměti zásad jádra se nezdařila. %1.
741. Parametr ke službě webhits byl zadán více než jednou.
742. Proces AddInProcess.exe se nepodařilo vytvořit během 10 sekund.
743. Ověření popisovače zabezpečení bylo dokončeno.
744. Platnost připojení klienta k serveru vypršela.
745. (A/N) [A]
746. Přihlašovací chyba: Narušení časového omezení účtu.
747. Zdroj byl nalezen, některé nebo všechny protokoly událostí však nebylo možné prohledat. Nepřístupné protokoly: X.
748. Adresa zpětného volání obsahuje několik hlaviček kontextu. Adresa zpětného volání může obsahovat maximálně jednu hlavičku kontextu.
749. Nelze vytvořit připojení pro vyřešení transakce.
750. K provedení operace není dostatek prostředků.
751. Modulu zásad podniku %1, produkt %2, se nezdařila registrace balíku licencí s kódem chyby %3!d!.
752. Oblasti grafů.
753. Popis: Vyhledá připojení replikace podle daných kritérií.
754. Žádný zdroj není aktivní.
755. Nastaví, obnoví nebo zobrazí klíč PreferLogonDC v registru serveru.
756. Během zpracování úprav textu v souboru metabáze došlo k chybě. Obvykle je soubor s chybou zkopírován do složky historie, v tomto případě to však chyba neumožnila.%1%2%3%4%5
757. Ze služby Koordinátor distribuovaných transakcí (DTC) nelze získat informace o přípravě.
758. Atribut DataSourceID objektu X musí být identifikátorem ovládacího prvku typu IDataSource. Ovládací prvek s ID Y nebyl nalezen.
759. Prvek neurčuje třídu.
760. Příjem faxové zprávy byl zrušen. Podrobnější informace o této události naleznete v protokolu činnosti.
761. Dokument nemá popisovač zabezpečení.
762. Agent stavu systému společnosti Microsoft: E_MSSHV_UNKNOWN_CLIENT
763. Hodnota parametru X dwDirection není podporována.
764. Výsledný typ Název typu dynamické vazby generované objektem s typem Název typu pro vázací objekt X není kompatibilní s výsledným typem Název typu očekávaným lokalitou volání.
765. Vložte znovu disketu do jednotky %1:
766. %1 První alokační jednotka není platná. Položka bude zkrácena.
767. Aktuální informace o pokročilých funkcích podporovaných touto certifikační autoritou nejsou na řadiči domény k dispozici. Chcete-li tyto informace aktualizovat, restartujte službu AD CS. %1
768. Došlo k chybě všech disků patřících do sady.
769. Atributy, které mají být vykresleny v elementu input kódu HTML.
770. Označuje, že legenda je ukotvena uvnitř oblasti grafu. Tato vlastnost je k dispozici pouze v případě, že je nastavena vlastnost DockToChartArea.
771. Access Denied
772. Certifikát, který je součástí řetězu certifikátů certifikační autority %3 pro %1, nelze ověřit, protože nejsou k dispozici informace popisující způsob kontroly stavu odvolání. %2.
773. Primární název počítače je:
774. X.Y je vlastnost bez direktivy Getter a nejedná se o platnou vlastnost jazyka XAML.
775. A backup or restore was requested while WinMgmt is already running.
776. Zadaný adresář se nachází na vyměnitelném médiu.
777. Nelze převést řetězec X na bajty znakové sady UTF-8: Y
778. Zásady spouštěcího programu serveru byly aktualizovány.
779. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou přístupu k registru vnitřního procesoru hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
780. Značka názvu oddílu v souboru INF je neúplná nebo se nenalézá na samostatném řádku.
781. Název obrázku
782. Port B nepracuje.
783. Nyní upravujete jiné konfigurace, které dědí nastavení z této konfigurace. Chcete-li uložit změny do těchto konfigurací a zavřít jejich okna, klepněte na tlačítko OK.
784. %1 (%2) %3Operace čtení %6 bajtů ze souboru %4 na posunu %5 se nejprve %7krát v průběhu %8 sekund nezdařila, a teprve potom proběhla úspěšně. Podrobnější informace o těchto chybách již byly nahlášeny. Přechodné chyby tohoto typu mohou být předzvěstí závažného selhání podsystému úložiště obsahujícího tento soubor.
785. K dispozici není žádná karta SmartCard.
786. Přehrávač QC
787. Aplikace vzdáleného klienta požádala o vytvoření připojení SSL, žádná šifrovací sada podporovaná klientskou aplikací však není podporovaná serverem. Žádost o vytvoření připojení SSL nebyla úspěšná.
788. Odstranit repliku
789. Server DNS nemohl otevřít soubor %1. Ověřte, zda soubor v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns existuje a zda obsahuje platná data. Kód chyby je uložen v datovém bloku události.
790. Třída MasterPage této stránky
791. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Ovladač služby Vyrovnávání zatížení sítě nemohl přidělit dostatek paměťových prostředků pro provádění operací ovladače. Ukončete všechny programy v tomto hostiteli clusteru, které mohou být náročné na paměť, a obnovte vazbu služby Vyrovnávání zatížení sítě s adaptéry. Pokud problém potrvá, budete pravděpodobně potřebovat přidat pro tohoto hostitele více paměti (RAM).
792. Výplň mezi částmi v zóně
793. Zjištěné číslo nepředstavuje konečnou hodnotu.
794. Object ID:
795. Správce transakcí koordinátoru MS DTC odeslal příkaz PREPARE protokolu TIP jinému správci transakcí a přijal jako odpověď příkaz ERROR protokolu TIP. Transakce byla přerušena. Specifikace transakce: ID správce externích transakcí: %1; adresa URL externí transakce %2; adresa URL transakce protokolu TIP koordinátoru MS DTC %3.
796. , port %1
797. Přistupovat ke globálním atomům
798. Stav jednotky %1 nelze zjistit.
799. Název X obsahuje neplatný znak Y.
800. Službě RSM se nepodařilo ověřit médium v jednotce %1 knihovny %2, protože identifikátor média nesouhlasil s očekáváním.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions