English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

1201. Přinejmenším jeden podřízený prvek obsahuje chyby nebo varování ověření.
1202. Služba Plánovač úloh neodeslala úlohu %1 do modulu úloh %2. Další údaje: Hodnota chyby: %3
1203. Vyhledávací server byl úspěšně přidán, ale nebylo možné s ním navázat spojení. Ověřte, zda je vyhledávací služba ve vzdáleném počítači spuštěna a zda je možné se k tomuto počítači připojit.
1204. MSBUILD : error MSB4192: Soubor projektu File Name má formát VCPROJ nebo DSP, který nástroj MSBuild nemůže přímo sestavit. Proveďte převod projektu – otevřete projekt v prostředí IDE aplikace Visual Studio nebo spusťte nástroj pro převod. Máte-li soubor VCPROJ, můžete namísto toho sestavit soubor řešení obsahující projekt pomocí nástroje MSBuild.
1205. Atribut BITMAP hlavní tabulky souborů (MFT) není správný.
1206. Kontrolní součet souboru je chybný.
1207. Určuje, zda součást sleduje změny v protokolu událostí.
1208. Výpis soukromých vlastností pro všechna síťová rozhraní:
1209. Odstranění metadat nebo křížového odkazu z oddílu adresáře %1.
1210. Změnila se zdrojová třída připojeného objektu.
1211. Nelze inovovat účet mezidoménové důvěry %1. Vytvořte znovu vztah důvěryhodnosti ručně.
1212. Algoritmus hash není podporován ověřováním algoritmem Digest: X.
1213. Při analýze označení verze došlo k chybě.\nPlatná jsou označení verze ve formátu:\n\n\t.
1214. Přidávání uživatele k šifrované složce %1
1215. Příkaz byl proveden z důvodu přemístění na začátek sady řádků. Buď se změnilo pořadí sloupců, nebo byly do sady řádků přidány či odebrány sloupce.
1216. %1 - Vyměnitelná jednotka
1217. narušení sdílení:
1218. Požadavek se nezdařil z neuvedených důvodů.
1219. Výchozí pověření
1220. Uživatel, připojený na port %1, byl odpojen z důvodu nečinnosti.
1221. Čtení karet smart card...
1222. Při vytváření události pro počítání podprocesů došlo k chybě. Agent SAP nemůže pokračovat.
1223. Určený prvek Visual je již podřízeným prvkem jiného prvku Visual nebo kořene CompositionTarget.
1224. Správce protokolu koordinátoru MS DTC převzal kontrolní bod.
1225. Název databáze není platný.
1226. Došlo k chybě, protože hodnota v poli kontrolního součtu zprávy DDC/CI neodpovídala vypočtené hodnotě kontrolního součtu zprávy. Tato chyba znamená, že data byla v době přenosu z monitoru do počítače poškozena.
1227. ReturnType musí být deklarován prostřednictvím atributu nebo podřízeného elementu, ale ne obojího.
1228. Jako součást serializace informačního kanálu ve formátu RSS 2.0 nebyla provedena serializace odkazů položky.
1229. Připojení bylo přerušeno z důvodu resetování vzdáleného hostitele.
1230. Nedostatek paměti. Ukončete ostatní spuštěné aplikace a akci zopakujte.
1231. Výrazy XPath v omezení identity %1 nepodporují %2.
1232. Zobrazení, které vyžadoval ovládací prvek X svázaný s daty, nebylo nalezeno. Ověřte, zda je vlastnost DataMember platná.
1233. Atributem DataSourceID objektu X musí být identifikátor ovládacího prvku typu IHierarchicalDataSource. Y není rozhraní IHierarchicalDataSource.
1234. Určuje, zda by k identifikaci klientských relací měly být použity relace bez souborů cookie.
1235. Server DNS nemohl vytvořit záznam o prostředku pro %1 v zóně %2. Definice tohoto záznamu o prostředku ve službě Active Directory je poškozená nebo obsahuje neplatný název DNS. Chyba je uložena v datovém bloku události.
1236. Při analýze připojovacího řetězce určeného parametrem -C došlo k chybě. Chyba: X
1237. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že počítač byl aktivován, avšak vlastník by měl ověřit práva k použití produktu.
1238. Při automatickém opětovném předání požadavku došlo k chybě.
1239. FC: Nesprávná verze systému Windows XP.
1240. Dešifrování svazku %2 bylo zastaveno.
1241. Neplatné datum souborů. Čas %1!ls! je dřívější než čas %2!ls!.
1242. Úroveň 3 byla resetována
1243. Požadavek na spuštění byl zařazen do fronty. Instance je již spuštěna.
1244. Nebyl vydán žádný token prostředku, protože uživatel nemá žádnou deklaraci hlavního uživatelského jména (UPN) ani e-mailu k mapování stínového účtu a nemá žádné deklarace skupin, které jsou namapovány na skupiny služby Active Directory Domain Services.
1245. Názvový kontext nemůže být odstraněn, protože je replikován na jiný server.
1246. Substituovaná hodnota DataDirectory není řetězec.
1247. Služba PNP odeslala zprávu o poškození poskytovateli.
1248. Pro jeden popisovač InstanceHandle lze současně spustit pouze jeden příkaz. Metodu Execute a BeginExecute třídy InstanceStore volejte pouze po dokončení předchozího příkazu pro tento popisovač InstanceHandle.
1249. Odstranit fond aplikací
1250. Jako součást procesu čištění clusteru byly v tomto počítači obnoveny položky registru clusterové služby.
1251. Ověření se nezdařilo
1252. Opakovaná registrace názvu partnera ve stejném síťovém shluku.
1253. Došlo k pokusu překročit limit počtu domén na server, stanovený pro tuto verzi.
1254. Chybná hodnota volby ASN1.
1255. Parametr FieldInfo musí být typu RuntimeFieldInfo.
1256. Text použitý pro tlačítko
1257. Nastavení indexu barvy by bylo v konfliktu s již nastavenou paletou.
1258. Zadaná hodnota vlastnosti oddílu se nachází mimo rozsah nebo porušuje neutrální hodnotu.
1259. Služba WinRM úspěšně zpracovala oznámení změny adresy.
1260. Pokus o změnu vlastnosti prostředku selhal, protože je v rozporu s jinou existující vlastností.
1261. Název byl přijat, ale bylo nutné ho zkrátit.
1262. Finger: socket:
1263. Je aktivována po provedení příkazu k vložení ve zdroji dat.
1264. Klient poskytl jako legitimaci platný token akcelerátoru přihlášení, který však byl použit pro jiného hlavního uživatele, než představuje příchozí token. Informace v token akcelerátoru přihlášení byly ignorovány ve prospěch informací v příchozím tokenu. V závislosti na zásadách auditu mohou být do události 10530 se stejným ID transakce zapsány další podrobnosti o tomto tokenu.
1265. Identifikátor URI %1 je neplatný.
1266. Mezi operacemi čtení došlo ke změně protokolu událostí.
1267. Typ Název typu má vlastnost Název vlastnosti typu entity. Buď nemá tato vlastnost žádnou odpovídající sadu entit v tomto kontextu dat, nebo jeden z jejích zděděných typů má odpovídající sadu entit. Zadejte pro tuto vlastnost atribut IgnoreProperties u typu entity, nebo použijte typ vlastnosti, který má v kontextu dat odpovídající sadu entit.
1268. Vlastnosti osy Y
1269. Nelze převést všechny položky v seznamu protokolu IP jen pro naslouchání (Listen-Only). Ovladač bude naslouchat ve všech dostupných rozhraních.
1270. Nástroji pro zálohování a obnovení byla odeslána chybná data.
1271. %1 (%2) %3Byla zjištěna změna umístění databáze z %4 na %5.
1272. Požadavek třídy WebPermission pro přesměrovaný identifikátor URI se nezdařil.
1273. Architektura procesoru dané bitové kopie není platná.
1274. Služba - X
1275. Určený cíl není platný.
1276. Do souboru %1 byl zapsán nový soubor cookie (%2!d! bajtů).
1277. Příkaz pro minimalizaci webové části
1278. Práva k používání médií pro tento soubor vyžadují funkci, která není podporována vaší aktuální verzí programu Windows Media Player nebo systému Windows. Zkuste instalovat nejnovější verzi programu Player. Pokud jste tento soubor obdrželi z online úložiště, získáte další nápovědu v úložišti.
1279. Zprostředkovatel SiteMap, který čte soubory XML .sitemap
1280. Obnovení selhalo u svazku obsahujícího systémová data.
1281. Konstanta neodpovídá definovanému typu.
1282. Kořenový adresář zadaný v možnosti /Root a kořenový adresář v souboru importu se liší.
1283. Zdroj [%2]: Cíl není platný. Opravte migrační tabulku a opakujte akci.
1284. Má-li element omezení identity více než jeden selektor, jde o chybu.
1285. Nelze číst data z přenosového připojení: X.
1286. Chybí úložiště manifestů pro symbolickou adresu %1.
1287. Zásadu autorizace připojení %1 nebylo možné aktualizovat. Došlo k následující chybě: %2.
1288. ID cesty zadaný při volání nastavení zásad vyrovnávání zatížení není platné.
1289. Operandem operátoru přičtení nebo odečtení musí být proměnná, vlastnost nebo indexer.
1290. Název serveru Microsoft Exchange 5.5 zadaný ve zdroji obsahu se neshoduje se serverem Exchange zadaným v konfiguračních vlastnostech serveru Microsoft Exchange 5.5. Změňte název serveru Exchange Server ve zdroji obsahu nebo konfiguračních vlastnostech tak, aby se shodoval, a akci opakujte.
1291. Došlo k neopravené chybě hardwaru. Záznam chyby s popisem stavu je obsažen v datové části této události.
1292. Kompozice zůstává nezměněna. Změny byly odmítnuty z důvodu následujících chyb: X
1293. Zaregistrováno názvovým serverem = %1
1294. Knihovně %1 se nepodařilo zapsat jmenovku Volné médium na médium %2. Služba RSM zjistila v knihovně přítomnost jiného média, než které bylo vybráno pro přesunutí do fondu volných médií.
1295. Hodnotu možnosti nelze nastavit.
1296. Uzel clusteru není pro tuto operaci k dispozici.
1297. Tento průvodce určil sadu oprávnění, které budou uděleny tomuto sestavení.
1298. Element xsl:perform-sort nemůže mít pro atribut select jiný obsah než instrukce xsl:sort a xsl:fallback.
1299. Operace dosud nebyla dokončena.
1300. Statistika serveru pro \\%1

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions