English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

31901. Hodnota Y prvního bodu
31902. Dynamická nečinnost byla v konfiguraci zakázána. Služba WAS (Windows Process Activation Service) vrátí časové limity nečinnosti pracovních procesů na nakonfigurovaná nastavení.
31903. Místní soubor %1: vzdálený soubor
31904. Pro jednotku 2,88 MB nelze zadaný formát použít.
31905. Objekt ActivityDelegate X není v otevřeném stavu.
31906. Při pokusu o změnu nastavení ladicího programu došlo k chybě.
31907. Program Windows Media Player nemůže kopírovat z disku CD, protože nelze vytvořit platné umístění kopírování.
31908. Úkol byl zrušen.
31909. Metoda Setter musí mít parametry.
31910. Z čipu TPM (Trusted Platform Module) a kódu PIN nelze získat šifrovací klíč nástroje BitLocker.
31911. Nelze povolit bránu firewall pro službu WinRM.
31912. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Služba Vyrovnávání zatížení sítě přijala prezenční signál od hostitele s neplatným ID %5. Zkontrolujte konfiguraci služby Vyrovnávání zatížení sítě u všech hostitelů a ujistěte se, zda je priorita každého hostitele jedinečná (číslo v rozsahu 1 až 32).
31913. Vypršel časový limit instalačního programu koordinátoru MS DTC při čekání na dokončení plnění registru sdíleného clusteru jinou kopií instalačního programu koordinátoru MS DTC. Po dokončení činnosti jiného instalačního programu spusťte znovu program comclus.exe v tomto uzlu. Pokud není spuštěn jiný instalační program koordinátoru MS DTC, odstraňte prostředek clusteru MS DTC a spusťte znovu program comclust.exe. Specifikace chyby: %1
31914. %1 (Type1)
31915. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) nezískal přístup k sdílení tiskáren v: %1. Hlášená chyba: %2. Tato situace může nastat pokud počítač nemá žádné sdílené tiskárny.
31916. Název %1 je již použit pro výchozí objekt služby Active Directory Domain Services. Zvolte jiný název objektu.
31917. Nelze upravit vyhodnocený objekt pocházející z importovaného souboru File Name.
31918. Invalid CimType
31919. Služba zápisu síťového zařízení nemůže získat platný seznam odvolaných certifikátů (%1). %2
31920. Musí být určena vlastnost Set nebo Get či volání metody objektu COM.
31921. Protokol IPBOOTP nemohl být navázán na adresu IP %1. Přesvědčte se, zda je protokol TCP/IP správně nainstalován a nakonfigurován. Kód chyby je uveden v datech.
31922. Objektu SoapQName chybí hodnota Namespace X.
31923. Nalezeny neplatné odkazy na informační řídicí blok (ICB) adresáře datového proudu systému v bloku %1.
31924. Hodnota příznaku kódování automatického popisu je neplatná. Sběrač nastavil tuto hodnotu na „ano“. Opravte soubor gthrprm.txt.%1
31925. Zálohování souborů oznámených modulem pro zápis %1 bylo dokončeno.
31926. Služba DHCPv6 obdržela neznámou možnost %1 s délkou %2. Nezpracovaná data možnosti jsou uvedena níže.
31927. Kategorie X vrátila neplatnou ikonu kategorie: Y
31928. Řadič sběrnice Fibre Channel
31929. Pro každou adresu soketu (protokol/adresa sítě/port) je povoleno pouze jedno použití. Ověřte, zda se ostatní služby (například služba IIS) nebo aplikace nepokoušejí použít stejný port, a zkuste modul plug-in povolit znovu.
31930. Je potřeba zadat řetězec závislostí prostředků.
31931. Syntaktická chyba ve vstupním souboru. Nekonzistentní hodnoty
31932. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Službě Vyrovnávání zatížení sítě se nepodařilo inicializovat vytvoření týmu pro oboustrannou příbuznost (BDA) na adaptéru %3. Tým BDA, do kterého je tento cluster zapojen, bude označen jako neaktivní a cluster zůstane ve stavu sbližování, dokud nebude problém vyřešen. Než se pokusíte vytvořit vazbu služby Vyrovnávání zatížení sítě na síťový adaptér, zakažte jej a znovu povolte pomocí Ovládacích panelů nebo Správce zařízení.
31933. V typu Název typu již existuje vlastnost se stejným názvem X. Přesvědčte se, zda v některém z nadřízených typů není definována nějaká vlastnost se stejným názvem.
31934. Formát klíčového slova není platný. X
31935. Mediální položka není v tomto okamžiku aktivní.
31936. ***Chyba: Účet počítače %1 nemohl být v %2 vytvořen, protože %3.
31937. Při čtení informací o ukládání do mezipaměti druhé strany došlo ve službě BITS k chybě %1. Služba BITS se nyní pokusí ukládání do mezipaměti odstranit a znovu vytvořit.
31938. Vyberte specifickou jazykovou verzi, například zh-CN, zh-HK, zh-TW, zh-MO nebo zh-SG.
31939. Požadavky umístěné ve frontě pro %1 se během opakovaného odeslání nezdařily.
31940. Kontrola převoditelnosti z typu Název typu pomocí X se nezdařila. To obvykle naznačuje nesprávně implementovaný atribut TypeConverter.
31941. Oprávnění Zvětšovat příděl paměti
31942. Virtuální cesta X není v aktuální aplikaci platnou absolutní cestou.
31943. Zpracování metody X se nezdařilo, protože vlastní jazyková verze Y již existuje.
31944. Tisková úloha %1 pozastavila tisk na %2.
31945. Jednotka DFS dosáhla meze pokusů o rozlišení "%2".
31946. Zadaný uživatelský účet buď již je členem zadané skupiny, nebo zadanou skupinu nelze odstranit, protože obsahuje jiné členy.
31947. MSBUILD: Chyba MSB1013: Soubor odpovědí byl zadán dvakrát. Soubor odpovědí lze zadat pouze jednou.
31948. Zálohování zahájené v: %1 se nepodařilo spustit. Kód chyby %2.
31949. V RPC došlo k vnitřní chybě.
31950. Nebylo přiděleno přerušení pro kartu PCMCIA.
31951. Objekt zabezpečení se nachází v seznamu zakázaných a nebude přidán do seznamu povolených.
31952. Chyba ochrany proti kopírování: Region jednotky je pravděpodobně nastaven trvale.
31953. Firmwaru systému se nezdařilo povolit smazání paměti systému při restartování.
31954. Vodorovné zarovnání textu záhlaví sloupce legendy
31955. Název DNS neodpovídá specifikacím RFC.
31956. Na svazku nelze povolit šifrování, protože obsahuje informace ke spuštění operačního systému.
31957. Služba WINS nemohla správně nastavit databázi WINS. V protokolu aplikace Exchange prozkoumejte chyby součásti ESENT.
31958. Jakým způsobem je automaticky generována klauzule where pro příkazy Update a Delete v případě, že uživatel nezadá nastavení.
31959. Na tomto místě je požadován atribut 'version'.
31960. Nepodporovaný relativní rozlišující název
31961. Neplatný název oddílu %1
31962. Identifikátor obsahujícího objektu nemůže být totožný s identifikátorem objektu.
31963. Služba WS-Management nemůže obnovit odběr události. Vytvořte nový odběr.
31964. Název sloupce tabulky nebo atributu XML, který má být použit pro vlastnost Text uzlu při vytváření datových vazeb
31965. Nastaví nebo zobrazí klíč ProviderCacheTimeoutInMinutes.
31966. Šablona použitá pro rozložení zahájení navigace
31967. Nejméně jedna relace nebyla úspěšně odhlášena.
31968. Název ID zabezpečení = %1\%2 (Alias)
31969. Instance této služby je již spuštěna.
31970. Pro aktivitu X - Y musí být uvedena alespoň jedna hodnota indexu.
31971. Replikace jednoho objektu z primárního řadiče domény (PDC) do pomocné instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) se nezdařila.
31972. Nepodařilo se zjistit, zda doména %1 nemá podřízené domény.
31973. Export adresáře do souboru %1
31974. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nebyla spuštěna:. Nepodařilo se načíst nebo ověřit aktuální certifikát certifikační autority. %1 %2.
31975. Na řádku %1!d! v souboru %2 je očekáván název vlastnosti.
31976. Porovnání dvou prvků v poli se nezdařilo.
31977. Server indexu obsahu obdržel při šíření na vyhledávací server <%2> zprávu o odepření přístupu. Ta je většinou způsobena nesprávnou konfigurací účtu šíření. Ověřte, zda je účet šíření platný.%1
31978. Volání se pokusilo přidružit dva objekty s nekompatibilními životnostmi.
31979. Vytvářet zvláštní účty (pro přiřazení uživatelských práv)
31980. Neznámý Stroke v prvku StrokeCollectionChangedEventArgs.Removed.
31981. Nebyla nalezena žádná vhodná transformace k dešifrování obsahu.
31982. Určuje, zda se budou pro krabicový graf zobrazovat neobvyklé hodnoty.
31983. V případě služby ADAM musí být v připojovacím řetězci určen kontejner.
31984. Zásahem operátora byly obnoveny mezní hodnoty výkonu. Zpracování depeší pokračuje.
31985. Hodnota X musí být menší, než je limit fondu podprocesů (Y podprocesů). Budou obnoveny původní hodnoty.
31986. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že kód Product Key neodpovídá rozsahu, který je určen v licenci.
31987. Kolekce DisplayModes ve třídě WebPartManager je určena jen pro čtení.
31988. Neplatný typ Unity.
31989. Izolace domén podle cestujícího uživatele
31990. Čas:
31991. Na clusteru nejsou konfigurována žádná pravidla.
31992. Systém Oracle nepodporuje změny databází.
31993. nelze vrátit licence vydané pro počítač %1, uživatele %2 po %3!d! pokusech, operace zrušena
31994. Zásada přidělení prostředků %1 byla nastavena jako zásada správy, protože byla splněna podmínka Byla přidána nová paměť. Zásada přidělení prostředků: %1 Podmínka: Byla přidána nová paměť.
31995. Registrovat ovládací prvky DynamicData
31996. První oprávnění, u něhož došlo k chybě:
31997. Serveru DNS se nepodařilo zavést nebo inicializovat knihovnu DLL %1 modulu plug-in. Kód chyby vrácený při pokusu o zavedení nebo inicializaci knihovny DLL modulu plug-in najdete v protokolu událostí. Opravte chybu modulu plug-in, která tento stav způsobuje, nebo odeberte modul plug-in z konfigurace serveru DNS.
31998. Modul kompatibility byl spuštěn.
31999. Výsledek dvojice paketů
32000. Zadaný název cesty fronty je neplatný.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions