English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

36701. Nepodařilo se připojit k databázi, chyba: %1.
36702. Nelze najít objekt pro tento rozlišující název: %1
36703. Zprostředkovatel profilu SQL
36704. Vzdálený server RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) vrátil nečitelnou odpověď.
36705. Toto zpětné volání již bylo do tohoto generátoru událostí předáno.
36706. Ověření se nezdařilo vzhledem k nedostatku pověření.
36707. Automatické ukládání dokumentů a programů do mezipaměti
36708. Zabezpečení musí být inicializováno před tím, než je jakékoli rozhraní změněno na předávané nebo nepředávané. Po inicializaci již zabezpečení nelze změnit.
36709. definice typu kolekce
36710. Byla vyvolána výjimka InvalidOperationException.
36711. Vlastnost Název vlastnosti poskytnutá na konci vlastnosti PropertyName typu EntityPropertyMappingAttribute na typu prostředku není primitivní typ.
36712. Rychlý režim protokolu IPsec
36713. Obnovení na jednotky disků CD nebo DVD není povoleno.
36714. Selhalo přidání sady shromažďování dat %2 v kontextu %3 pro pomůcku PLA %1; kód chyby %4.
36715. Direktiva X není na této stránce povolena.
36716. Styl popisku poznámky
36717. Zpracování dotazu na seznam názvů databází na serveru SQL Server se nezdařilo.
36718. %1 (%2) %3Probíhá spouštění zálohování stínové kopie.
36719. Odstranění připojení k tiskárně se nezdařilo.
36720. Průměrná doba volání překročila konfigurovanou prahovou hodnotu.%1
36721. Službě Řízení front zpráv se nepodařilo odeslat zprávu z důvodu nedostatku paměti. Služba se pokusí zprávu znovu odeslat. Tato událost je protokolována nejvíce jednou za %1 sekund. Chcete-li toto nastavení změnit, nastavte hodnotu registru \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2189 na požadovanou hodnotu v sekundách.
36722. Hodnoty Y nemohou představovat data vázaná na objekt řetězce.
36723. Nejedná se o psací stroj
36724. Typ není podtřídou třídy Control.
36725. Verze zóny: %1lu
36726. Proces vrátil výjimku %1 uvnitř %2.
36727. Pole nebylo dvojrozměrné.
36728. Identifikátor GUID sady vlastností je neplatný. Byla poškozena konfigurace aplikace. Přeinstalujte aplikaci.
36729. Sledování čtecího zařízení se nepodařilo vytvořit událost překrývání: %1
36730. Zobrazení %1 již v katalogu %2 existuje a nemůže být předefinováno. SQLSTATE=42S01
36731. No items found that satisfy the query.
36732. V kořenové složce byla nalezena položka označená tečkou. Položka byla odebrána.
36733. Prostředek adresy IP clusteru %1 nelze uvést do online režimu, protože síť clusteru %2 není konfigurována tak, aby umožňovala klientský přístup. Pomocí modulu snap-in Správa clusteru s podporou převzetí služeb při selhání zkontrolujte konfiguraci vlastností sítě s clustery.
36734. Doplňkový atribut je poškozen a nečitelný.
36735. Adresářová služba zjistila neznámou chybu.
36736. Zpráva CMS není podepsána.
36737. Služba Řízení front zpráv použije při odesílání zpráv šifrovaných pomocí algoritmu RC2 šifrovací klíč o délce 40 bitů. Chcete-li obnovu silné šifrování, odeberte hodnotu registru HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Security\SendEnhRC2With40.
36738. Součást Enforcement Client technologie NAP (Network Access Protection) nemůže zahájit opakované vyjednávání protokolu PPP na následujícím připojení vzdáleného přístupu: %d. Některé síťové služby nebo prostředky pravděpodobně nebudou k dispozici. Pokud potíže přetrvají, zkuste připojení vzdáleného přístupu odpojit a znovu navázat, nebo se obraťte na správce serveru vzdáleného přístupu.
36739. Podrobnosti o certifikátu
36740. Stav sledování spolehlivosti: Ukončení
36741. Můžete zadat rozhraní nebo koncový bod, nikoli obojí.
36742. Při komunikaci s čipem TPM došlo k chybě. Ovladač vrátil chybu %1.
36743. Zdroj dat X nepodporuje stránkování na straně serveru a vrátil data nepocházející z rozhraní ICollection. Informace týkající se povolení stránkování najdete v dokumentaci zdroje dat.
36744. Třída EditorZone neobsahuje žádné části editoru.
36745. %1: Při migraci zařízení s protokolem PTP (Picture Transfer Protocol) byly úspěšně odinstalovány ovladače pro zařízení %2, včetně připojených a aktivních zařízení.
36746. Text odkazu pro vytvoření nového připojení ke spotřebiteli.
36747. Operátor nebo správce odmítl žádost.
36748. Agentu serveru proxy služby DNS se nepodařilo načíst místní seznam serverů pro překlad adres IP z registru. Uvedený údaj je kód chyby.
36749. Jedna nebo více vyrovnávacích pamětí bylo zrušeno, protože spotřebitel v reálném čase nebyl dostatečný.
36750. Objekt atomicComposition obsahuje jiný vnitřní objekt atomicComposition a nelze jej změnit, dokud nebude vnitřní objekt atomicComposition dokončen.
36751. Identifikátor URI požadavku není platný. Segment $count nelze použít na kořen služby.
36752. Objekt musí být typu DateTimeOffset.
36753. Vlastnosti obsahu XML musí být kódovány pomocí UTF-8.
36754. Neplatný znak rozsahu
36755. Při odesílání dat došlo k neočekávané výjimce soketu. Další informace naleznete v popisu vnitřní výjimky.
36756. Styl použitý pro každý odkaz pro výběr prvku CatalogPart
36757. Identita aplikace neobsahuje stejný počet součástí jako cesty k manifestu.
36758. Vytváření datového toku deníku USN %1
36759. Přidávání cílového objektu: %1 Vyžádána replikace nadřazeného objektu.
36760. Odebírání aplikací Aplikace: [1], Příkazový řádek: [2]
36761. Bylo odstraněno nastavení zásady skupiny brány firewall systému Windows.
36762. Použití transformátoru typu Název typu není na této stránce povoleno.
36763. Pro tuto operaci je zadán neplatný podproces, popisovač %p. Pravděpodobně byl zadán pracovní podproces fondu podprocesů.
36764. Objekt je označen Read Only.
36765. Ovládací prvek ActiveX klienta protokolu RDP byl odpojen (důvod = %2).
36766. Nelze najít časový server.
36767. Namapovaná kolekce se používá a nelze k ní momentálně získat přístup;
36768. Pracovní procesy obsluhující fond aplikací %1 budou recyklovány z důvodu zjištěných problémů s úložištěm konfigurace služby IIS, které mohou způsobit neplatnost aktuálních dat v mezipaměti.
36769. Ukládání hlaviček odpovědi, Vary: X.
36770. Probíhá vypnutí serveru.
36771. Maorština (Nový Zéland)
36772. Název odstraňované zálohy (stejný jako identifikátor)
36773. Spuštění služby LPD (Line Printer Daemon) se nezdařilo. K této události může dojít v případě, že služba LPD nemůže získat přístup k systémovým prostředkům, například k paměti nebo registru. Podle chyby systému Windows vrácené touto událostí zjistěte příčinu a potom službu LPD restartujte.
36774. Poskytovatel trvalého chování nemůže obnovit zámek v rámci přiděleného časového intervalu. To může indikovat zablokování ve vzorku současně spouštěných příkazů v jiné rutině InstanceHandles vlastněné stejným vlastníkem InstanceOwner. Tento problém lze zmírnit použitím několika vlastníků InstanceOwners nebo zajištěním, aby metoda InstancePersistenceCommand.AutomaticallyAcquiringLock vracela hodnotu false pro příkazy, které potenciálně nevyžadují uzamknutí instance.
36775. V podsystému WX86 došlo k chybě.
36776. Název X není platný InputScopeName.
36777. Referenční seznamy složek SYSVOL nebo NETLOGON se nepoužívají podle nákladů připojení lokality.
36778. Tento titul není tvořen postupnou sadou kapitol (PGC) a vrácené informace o časování nemusí být spojité.
36779. Protokol PPP nemohl zavést požadované ověřovací moduly PAP a CHAP.
36780. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože identifikátor URI obsahuje příliš mnoho voličů.
36781. Vnitřní chyba: Disky pro skupinu disků jsou nekonzistentní.
36782. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Došlo ke sblížení hostitele %5 se staršími hostiteli %3. Novější funkce služby Vyrovnávání zatížení sítě nebude možné používat, dokud nedojde k upgradu všech hostitelů na nejnovější verzi. Proveďte upgrade všech hostitelů na nejnovější verzi operačního systému.
36783. Třída elipsových poznámek
36784. Vnitřní chyba: Určený záznam není svazek.
36785. Čtení z kompresního datového proudu není podporováno.
36786. Pro úspěšné dokončení této operace musí být adresář $Txf prázdný.
36787. Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
36788. LABEL Vytvoří, mění nebo odstraní jmenovku disku.
36789. Načtení nalezených záznamů jako oblastí filtrování není podporováno filtrem předaným funkci Init.
36790. Před ukončením služby %1 pravděpodobně nebyla zrušena příslušná registrace k oznamování událostí zařízení.
36791. Parametr %1 příkazu %2 byl zadán několikrát.
36792. Operační stav = %1!u!
36793. Chování MarshalingBehavior se používá pouze pro koncové body klienta.
36794. Adresa URL protokolu je neplatná. Adresa URL protokolu vysílání Multicast musí vypadat následovně: "http://servername/isapibackend.dll" .
36795. Dva objekty Receive se stejnými názvy ServiceContractName a OperationName X mají různé akce.
36796. [%1!S!, %2!d!] Chyba LDAP %3!d! (%4), chyba Win32 %5!d!.
36797. Události diagnostiky vyčerpání prostředků
36798. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že vlastnost licence je poškozena.
36799. Pro zadaný název již záznam CNAME existuje.
36800. Ověření souboru se nezdařilo. K souboru není přiřazen katalog s podpisem Authenticode(tm).

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions