English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

4001. Správce transakcí XA koordinátoru MS DTC neprovedl u správce transakcí koordinátoru MS DTC zápis pro správce prostředků XA. DSN=%1; soubor=%2; řádek=%3.
4002. Tuto operaci nelze dokončit, protože hlavní tabulka souborů daného svazku je příliš fragmentována.
4003. Hodnoty Timestamp se nesmí zmenšovat.
4004. Pro požadovanou operaci nelze použít tuto síťovou adresu.
4005. Chyba analýzy manifestu: Byl očekáván středník.
4006. Při provádění textových úprav metabáze došlo k chybě. Metabáze může být uzamknuta v paměti.%1%2%3%4%5
4007. Tato operace není podporována vzdálenou službou Řízení front zpráv. Například služba Řízení front zpráv (MSMQ) verze 1.0/2.0 nepodporuje funkci MQReceiveMessageByLookupId nebo klient verze nižší než 3.5 nemůže provést vzdálené přijetí velké zprávy.
4008. Získá nebo nastaví příznak označující, zda lze upravovat cestu poznámky mnohoúhelníku.
4009. V tomto segmentu cesty je neúplný parametr: X. Zkontrolujte, zda každý znak '{' má odpovídající znak '}'.
4010. Modul kompatibility se nepodařilo spustit.
4011. Adresa URL obrázku, který má být zobrazen na tlačítku pro změnu hesla
4012. Služba WS-Management nemůže obnovit výčet. Spusťte nový výčet.
4013. Je aktivována po provedení příkazu k aktualizaci ve zdroji dat.
4014. Zadaný člen nebyl nalezen a nelze jej obnovit.
4015. %1 bajtů v %2 složkách.
4016. Objekt, který má být vložen, není objekt ChartArea.
4017. Došlo k pokusu o přístup k poli, které není volajícímu přístupné.
4018. Nelze zapsat data do přenosového připojení: X.
4019. Služba spouští klienta ukládání do sdílené mezipaměti.
4020. Počet rezervovaných záznamů protokolu nebo upravený počet rezervovaných záznamů protokolu není platný.
4021. Ovladač displeje musí podporovat zrychlení pro video nebo audio přehrávání.
4022. Všechny testovací hodnoty musí mít stejný typ.
4023. Bylo požadováno neplatné pořadí zařazování do kategorií.
4024. Zobrazí seznam všech fondů aplikací v počítači.
4025. Služba Pracovní stanice je v nekonzistentním stavu. Před novým spuštěním služby restartujte počítač.
4026. Pozadavek odmitnut
4027. Žádné instance pro tento svazek
4028. Hostitel %1!d! je zastaven a má pozastaven režim řízení clusteru.
4029. U třídy událostí došlo k chybě v rozhraní dotazu. Zkontrolujte, zda protokol událostí neobsahuje další chyby služby Systém událostí.%1
4030. Probíhá přenos zbývajících dat v oddílu adresáře %1 do řadiče domény %2 služby Active Directory...
4031. Podproces BackgroundWorker nepodporuje průběh.
4032. Došlo k chybě při registraci klienta vynucování architektury NAP (Network Access Protection) u služby NAPAgent (Network Access Protection Agent). Některé síťové služby nebo prostředky pravděpodobně nebudou k dispozici. Pokud potíže přetrvají, zkuste připojení vzdáleného přístupu odpojit a znovu navázat, nebo se obraťte na správce serveru vzdáleného přístupu.
4033. Tento vztah důvěryhodnosti není označen jako vztah mezi organizacemi.
4034. Pro tento typ RedirectionType je nutné uvést alespoň jedno umístění RedirectionLocation.
4035. Zadaný název souboru SQL Express nebyl nalezen v připojovacím řetězci.
4036. Kolekce byla upravena. Operace výčtu pravděpodobně nebude spuštěna.
4037. /showvector [TODO]
4038. Požadované zařízení pro přehrávání zvuku se aktuálně používá.
4039. Svazek již je navázán na systém.
4040. Vlastnost nebyla nalezena.
4041. Je aktivována po provedení změny aktuálního indexu stránky prvku GridView.
4042. Navázaná připojení
4043. Nejméně jedno zařízení ve skupině odchozího směrování není platné. Zkontrolujte konfiguraci zařízení. Název skupiny: %1
4044. Ke vzdálenému serveru se nelze připojit.
4045. Celkem místa na disku: %1 kB.
4046. Zadaný název kořenové složky instalace je neplatný. Platné názvy kořenových složek instalace služby pro nasazení systému Windows by neměly začínat ani končit prázdnými znaky, končit tečkami, odpovídat vyhrazeným názvům, jako je například COM1 nebo LPT2, ani zahrnovat žádný ze znaků \ / : * ? " < > | .
4047. Položka CompletionWorkItem byla dokončena pro nadřazenou aktivitu X, DisplayName: Y, InstanceId: Z, CompletedActivity: A, DisplayName: B, InstanceId: C.
4048. Zadané informace o pověření jsou neplatné.
4049. get changes
4050. Nelze najít podprogram %1.
4051. Přiřazení paměti pro interní připojení selhalo.
4052. Protokol je nesprávně konfigurován ve službě WAS. Opravte konfiguraci tohoto protokolu.
4053. %1!-15s! %2!-15s! %3!-20s! %4
4054. Akce UpdateMetadata pro kořenové adresáře %1!x! a %2!x!, dokončena se stavem %3!x!
4055. Síťový adaptér ATM
4056. Odpověď POST bez hlavičky Cache-Control nebo Expires.
4057. Metodu CompleteAdding nelze použít současně s přidáním do kolekce.
4058. Tabulku nelze zakázat pro oznamování mezipaměti SQL, protože databáze není pro oznamování mezipaměti SQL povolena.
4059. Chyba inzerce
4060. Určuje, zda jsou výseč nebo prstenec rozloženy.
4061. Dekódování obsahu se nezdařilo.
4062. Zadaná vyrovnávací paměť obsahuje samé nuly.
4063. Datový proud je stále otevřen.
4064.
4065. neserializovatelné
4066. Specifický kód chyby byl %1.
4067. Server proxy RADIUS přijal od serveru %1 odpověď s neplatným atributem ověřovatele zprávy.
4068. Sledování výkonu objektu Pomocníka pro témata nelze inicializovat, protože nejsou načteny čítače nebo nelze otevřít sdílený objekt paměti. Tato skutečnost má vliv pouze na dostupnost čítačů výkonu. Restartujte počítač.%1
4069. Zesílení basů
4070. Problém se zadaným názvem DNS nebyl vyřešen.
4071. Služba BITS nemohla odstranit některé dočasné soubory. Úplný seznam souborů, které nelze odstranit, najdete v systémovém protokolu událostí.
4072. Programům pravděpodobně nebude povoleno spuštění.
4073. Některé argumenty delegáta X jsou neplatné.
4074. Požadovaný zvukový kodek není v tomto systému nainstalován.
4075. Systémová nastavení proxy serveru obsahují neplatné nastavení proxy serveru: Nastavení.
4076. Další podrobnosti o této události najdete v části Detaily.
4077. Zadaný popisovač kontextu nebyl platný.
4078. Vyhrazení paměti se nezdařilo.
4079. Zadaný typ ochrany proti kopírování cesty zobrazení VidPN je neplatný.
4080. Síťový přístup ke správci distribuovaných transakcí (MSDTC) byl zakázán. Povolte síťový přístup ke správci distribuovaných transakcí v konfiguraci zabezpečení nástroje MSDTC pomocí nástroje pro správu služby Component Services.
4081. Obor názvů obor názvů již byl importován.
4082. Systém Windows nemohl zavést tiskový procesor %1, protože procedura EnumDatatypes se nezdařila. Kód chyby %2. Modul: %3. Vyžádejte si od výrobce novou verzi ovladače (pokud je k dispozici) a nainstalujte ji nebo vyberte alternativní ovladač, který bude s touto tiskárnou pracovat.
4083. Dotaz obsahoval pouze ignorovaná slova.
4084. Výjimka brány firewall Základy spolupráce rovnocenných počítačů je blokována zásadami skupiny. Chcete-li výjimku povolit, obraťte se na správce.
4085. Soubor protokolu nelze otevřít pro vstup-výstupní operace bez mezipaměti. Nebyla provedena žádná akce.
4086. V požadavku chybí požadované rozšíření schopností protokolu SMIME.
4087. Povolit klouzavou do&bu vypršení
4088. %1!wS!, cíl s neshodnou prioritou cíle (server %2!wS!, složka %3!wS!)
4089. Složku služby Řízení front zpráv nelze vytvořit.
4090. Požadavek v aktivitě ReceiveReply X nepatří do pracovního postupu.
4091. Přepínač /D je platný pouze s přepínačem /S.
4092. Internal event: A privileged operation (rights required = 0x%1) on object %2 failed because a non-security related error occurred.
4093. Služba Advanced Queuing nebyla správně inicializována.
4094. Zahrnovat tuto plochu ve výčtech
4095. Kontroly vazby kanálu neproběhne, protože je zakázána rozšířená ochrana.
4096. Pixel Shader Model 2.0 vyžaduje v registrech [0-3] konstanty vzorkovníku.
4097. Protokol IPRIPv2 byl spuštěn úspěšně.
4098. Odebrání zařízení %1 v relaci iSCSI %2 bylo zamítnuto aplikací %3.
4099. Při převodu typu Z na typ A došlo k uživatelem definovaným nejednoznačným převodům typu X na typ Y.
4100. Ke sdílené položce %2 je připojeno %1!d! uživatelů. Pokud ukončíte sdílení položky %2, budou odpojeni. Chcete pokračovat?

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions