English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

12201. Operace vrácení změn svazku %2 byla zastavena z důvodu přerušení komunikace se svazkem. Po obnovení dostupnosti svazku bude operace vrácení změn pokračovat. K obnovení této operace bude možná nutné restartovat počítač.
12202. Výsledky hledání přesáhly určený rozsah posunu.
12203. Systém Windows nemůže aktualizovat konfiguraci spuštění počítače. Nelze pokračovat v instalaci.
12204. Hodnota vlastnosti LabelsAutoFitMinFontSize nesmí být menší než 5.
12205. Uzlu se nepodařilo připojit ke clusteru s podporou převzetí služeb při selhání %1. Kód chyby: %2.
12206. Atribut Atribut není v konfiguraci zprostředkovatele X očekáván.
12207. Byl proveden pokus o vložení nového řádku. Řádek se stejným primárním klíčem však již existuje. Místo toho došlo k aktualizaci řádku.%1%2%3%4%5
12208. Text zobrazený v záhlaví zóny připojení
12209. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože paket požadavku nemá platné tělo protokolu SOAP.
12210. Název ID zabezpečení = %1\%2 (Odstraněný_účet)
12211. Protokol IGMP nemůže odeslat paket z rozhraní s adresou IP %1 na adresu IP %2. Uvedený údaj je kód chyby.
12212. Je vyžadována vlastnost názvu typu Název typu.
12213. Vnitřní chyba: Žádost není povolena pro kořenovou skupinu disků.
12214. Chyba: V zadaném indexu nelze nalézt žádný kanál.
12215. Záznam CNAME . . . . : %1
12216. Chyba při zobrazování
12217. Argument pole je vícerozměrný nebo nesprávného typu.
12218. Do sady řádků nelze vložit další řádek, aniž by nedošlo k překročení maximálního počtu aktivních řádků zprostředkovatele.
12219. Připojení serveru ke službě Zprostředkovatel relací Terminálové služby se nezdařilo, protože volání funkce RpcBindingSetOption selhalo s kódem chyby systému Win32 %1.
12220. Nelze otevřít soubor cookie %1
12221. Odmítnout (Paket bezpodmínečně odmítnut registrovaným zavěšením)
12222. Tato operace vyžaduje, aby zadaná entita představovala položku Media Link Entry.
12223. Maximální hodnota vlastnosti nemůže být menší než její minimální hodnota.
12224. Při otevírání dočasného souboru došlo k chybě.
12225. Čas protokolu událostí nelze převést z času UCT na místní čas. Procedura GetTimeZoneInformation vrátila hodnotu %1. V této depeši bude použit čas UCT.
12226. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že licenci nelze najít.
12227. Popis služby '[2]' ([3]) nelze změnit.
12228. Nebyl nalezen způsob, jak propojit uzly.
12229. Formátování hodnoty:
12230. Kontext neobsahuje žádná data žádosti.
12231. Chyba v aplikaci.
12232. Na tomto videozařízení je již jeden datový proud aktivní.
12233. Musí být zadána minimálně jedna z následujících hodnot: lineární rychlost (X nebo Y), úhlová rychlost (Z) nebo rychlost rozpínání (A nebo B).
12234. Položka mezipaměti je částečná a požadavek uživatele obsahuje nenulový parametr ContentOffset rovný X. Restartování z mezipaměti není pro částečné položky mezipaměti podporováno.
12235. Služba již je zaregistrována.
12236. Správce transakcí XA koordinátoru MS DTC volal funkci xa_prepare správce prostředků XA. Volání funkce xa_prepare se nezdařilo. Byl vrácen neočekávaný návratový kód (%3): soubor %1; řádek %2.
12237. Press to select row
12238. Nepodařilo se převést vstupní řetězce do formátu UNICODE.
12239. Nastavení SSL pro službu X neodpovídá nastavení služby IIS Y.
12240. Při provádění textových úprav souboru historie zkontrolujte, zda není disk plný a vyhledejte odpovídající události v protokolu událostí, kde zjistíte podrobnosti.%1%2%3%4%5
12241. Aplikace %1 byla úspěšně obnovena.
12242. Probíhá odebrání %1 clusterů ze souboru poškozených clusterů.
12243. K tomuto výpisu není nyní přidružen žádný prostředek.
12244. Určuje, zda má být zalomen text uzlu.
12245. Zadaný člen není odpojen. Neodpojeného člena nelze nahradit.
12246. Čas, po který má funkce MQReceiveMessage čekat na zprávu, uplynul.
12247. Metodu PositionToValue nelze volat před výpočtem pozice všech prvků oblasti grafu.
12248. Je aktivována, když dojde ke změně hodnoty ovládacího prvku.
12249. Během restartování byly zjištěn nesoulad mezi indexy PCR.
12250. Pro tento dotaz nebyly nalezeny žádné odpovídající položky.
12251. Hodnota cCol ve struktuře MQSORTSET nemůže být větší než 1. Služba Active Directory Domain Services podporuje pouze jeden klíč řazení.
12252. %1 bajtů v %2 souborech.
12253. Identifikátor GUID_NULL není platný identifikátor GUID objektu plex.
12254. Vlastnost CachePolicy nelze použít po fázi PreRender.
12255. Vyhledá fond aplikací DefaultAppPool.
12256. Matrix neumožňuje inverzi.
12257. Spuštění Správce vzdáleného přístupu se nezdařilo, protože nenačetl jednu nebo více komunikačních knihoven DLL. Přesvědčte se, zda máte nainstalován komunikační hardware a pak restartujte službu Správce vzdáleného přístupu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na správce. %1
12258. Oprava počtu adresářů na %1 v popisovači integrity logického svazku
12259. Kontrola názvu služby byla úspěšná.
12260. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou vyrovnávací paměti pro převod úrovně %3 hlášená procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
12261. Oprávnění zabezpečení jsou poškozena nebo nebyla nalezena. Pravděpodobně bude třeba přeinstalovat službu AD CS (Active Directory Certificate Services).
12262. Dotaz nelze zpracovat, protože je příliš složitý.
12263. Parametr X musí být následován hodnotou.
12264. Stav odvolání certifikátu, který je součástí řetězu certifikátů certifikační autority %3 pro %1, nelze ověřit, protože server není aktuálně k dispozici. %2.
12265. Zadne informace
12266. Název typu X není kvalifikovaný pro sestavení. Tuto hodnotu můžete získat z vlastnosti System.Type.AssemblyQualifiedName.
12267. Nová nebo existující archivní značka nebo základ aktivního protokolu není platný.
12268. Indexy přístupového prvku nemohou být předány klíčovým slovem ByRef.
12269. Vstupně-výstupní služba v reálném čase nemůže poskytnout požadovanou propustnost.
12270. Klíč tabulky nebyl nalezen.
12271. Objekt, který chcete přidat, není objekt StripLine.
12272. Nepodařilo se načíst konfigurační soubor XML mapy webu File Name. X
12273. Z řetězce X nelze určit pořadí parametrů pro rok, měsíc a den.
12274. Nebyly načteny žádné filtry
12275. Hostitel %1!d! je odpojen od sítě.
12276. Vytvoření třídy události se nezdařilo. Zkontrolujte, zda protokol událostí neobsahuje jiné chyby od služby Systém událostí.%1
12277. Dynamickou knihovnu MQDSxxx.dll nelze načíst.
12278. Přijato bajtů
12279. Zadaný řetězec není ve formátu vyžadovaném pro předmět.
12280. Port B pracuje.
12281. Určuje kódování obsahu odpovědí.
12282. Aktivační server zjistil, že zadaný kód Product Key je používán.
12283. Metoda RegisterRequiresViewStateEncryption() musí být volána před událostí Page_PreRender.
12284. Na zadaném elementu není vlastnost IsManipulationEnabled nastavena na hodnotu true.
12285. Na pásku bylo dosaženo značky souboru.
12286. Zadaný název bitové kopie je neplatný. Platné názvy bitových kopií služby pro nasazení systému Windows by neměly být prázdné a neměly by končit prázdnými znaky.
12287. obor názvů, typ nebo funkce
12288. Dokončení operace zálohování stínové kopie svazku se nezdařilo. Další podrobnosti najdete v protokolech událostí.
12289. Objekt CancellationTokenSource přidružený k tomuto tokenu CancellationToken byl zrušen.
12290. Internal event: The NspiBind operation was requested.
12291. K dispozici je více dat, než může systém Windows vrátit.
12292. Zpracování dotazu na seznam databází se nezdařilo.
12293. Tento server je nyní řadič domény.
12294. Příznak u všech událostí WinINet týkajících se zpracování požadavků a odpovědí HTTP
12295. Zařízení pracuje pomalu nebo neodpovídá. Pokud zařízení nebude odpovídat, nelze znovu spustit synchronizaci. Jestliže chcete obnovit normální fungování zařízení, odpojte je od počítače nebo je resetujte.
12296. Úplná adresa URI X není povolena. Úplné adresy URI nejsou povoleny pro rozhraní API ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable. Použijte raději virtuální cestu pro odpovídající službu.
12297. Server DNS zjistil, že se aplikační oddíl adresáře %1 replikuje do tohoto řadiče domény. Data serveru DNS nebudou z tohoto nového oddílu adresáře načtena, dokud se nedokončí počáteční replikace.
12298. Zadaná velikost záznamu je neplatná.
12299. Ověření požadavku na serveru se nezdařilo s chybou služby Netlogon.
12300. Účet počítače pro %1 byl vytvořen pomocí nástrojů operačního systému staršího než Windows NT 4.0 a nelze jej použít pro řadič domény systému Windows 2000. Tento účet odeberte. Potom vytvořte účet pomocí modulu snap-in adresářové služby pro správu.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions