English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

22701. Přesměrovač se používá a nelze jej odstranit z paměti.
22702. Pro příkaz %1 je nutné zadat nejméně jeden parametr.
22703. V jednotce [2] není disk. Vložte disk a klepněte na tlačítko Opakovat. Klepnutím na tlačítko Storno se vrátíte do předchozího dialogového okna, ve kterém můžete vybrat jinou jednotku.
22704. V případě hodnoty False nelze položku nabídky vybrat, ale položky, které jsou jí podřízené, jsou stále přístupné.
22705. V zadaném souboru katalogu chybí algoritmus hash pro soubor. Soubor je zřejmě poškozen nebo s ním bylo manipulováno.
22706. Vzorek byl předán příliš pozdě, takže nemohl být správně zpracován.
22707. Funkce RegistryKey.SetValue nepodporuje pole typu Název typu. Podporovány jsou pouze typy Byte[] a String[].
22708. V poli Zadejte názvy objektů k výběru zadejte X.
22709. Zadaný název zařízení není platný.
22710. Do kolekce TraceListenerCollection lze přidat pouze objekty TraceListeners.
22711. GET ITEMS -- Zobrazí seznam položek obsažených v záloze.
22712. V prvku nebyly nalezeny povinné atributy %1.
22713. Operace importu úložiště se nezdařila.
22714. Protokol sběrače nebyl vytvořen.%1
22715. Člen s názvem X nebyl nalezen v typu Název typu.
22716. Na indexu nejsou povoleny klíče s hodnotou Null.
22717. Zpracování instrukcí nebylo uzavřeno.
22718. Určuje, které služby OLE DB Services má zprostředkovatel OleDb Provider povolit nebo zakázat.
22719. Aktualizace řádku způsobila aktualizaci více než jednoho řádku ve zdroji dat.
22720. Výpis soukromých vlastností pro všechny sítě:
22721. Ověření řetězu certifikátu se nezdařilo s kódem chyby systému Win32 %1. Nainstalujte licence klientského přístupu Terminálové služby (TS CAL) prostřednictvím telefonu.
22722. Objekt nemá platný objekt hodin.
22723. Při zápisu do souboru zjistil server DNS chybu. Pravděpodobně je disk serveru plný. Uvolněte místo na disku a inicializujte zápis zóny znovu. Kód chyby je uložen v datovém bloku události.
22724. Nepovoleno
22725. Umožňuje uživateli zadat řetězec, který bude přidán do klíče mezipaměti.
22726. Objekt buď není platný objekt úlohy, nebo se o objekt úlohy nejedná.
22727. Zadané ID disku je neplatné. Žádný disk s tímto ID neexistuje.
22728. Byla nalezena nepovolená hodnota atributu seznamu stop.
22729. Je požadována neplatná funkce.
22730. Vyberte ze seznamu zařízení USB a klepněte na tlačítko Uložit.
22731. Při vytváření události pro synchronizaci přístupu do databáze došlo k chybě. Agent SAP nemůže pokračovat.
22732. Při odebírání správce ovladačů ODBC došlo k chybě. Chyba ODBC [2]: [3]. Obraťte se na pracovníky odborné pomoci.
22733. Gesto akceptuje pouze objekty typu Název typu.
22734. Byla zadána neplatná fyzická adresa.
22735. Vlastník byl úspěšně nastaven.
22736. Disk nechybí.
22737. Informace o aplikaci:
22738. Dvě nebo více součástí, na něž přímo nebo nepřímo odkazuje manifest aplikace, obsahují stejné identifikátory TLBID knihovny typů COM.
22739. Parametr X: Hodnota je příliš velká pro vytvoření vazby.
22740. Heuristické spuštění XID=(TRID,XATM,XARM)%\ ID transakce MS DTC "%1" %\ XA Správce transakcí =%2 %\ Správce prostředků XA =%3 %\ Název zdroje dat =%4.
22741. Služba vzdálené karantény (RQS) nemohla odeslat odpověď klientu v %1 z důvodu následující chyby: %2. Zkuste povolit protokolování služby RQS a zkontrolujte protokol na další informace. Protokolování pro tuto službu zapnete pomocí příkazu netsh ras set tracing. Další informace o programu netsh naleznete v okně Nápověda a podpora.
22742. Objekt není pro operaci platný.
22743. Šablona certifikátu %1 vyžaduje následující zásady vystavování, které podpisové certifikáty neobsahovaly: %2.
22744. Text legendy
22745. Zpráva DHCPv6, která byla ve frontě déle než 30 sekund, byla zahozena, protože je příliš stará na zpracování.
22746. Režim clusteru zahájen
22747. Šablona UriTemplate X není platná. Proměnná cesty Y definovaná jako součást segmentu složené cesty byla uvedena s výchozí hodnotou, která je součástí dalších výchozích hodnot. Počítejte s tím, že šablona UriTemplate nepodporuje výchozí hodnoty pro proměnné ve složených segmentech. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplate.
22748. Rozlišující název proxy (přesunuto na): %1
22749. Název domény je příliš dlouhý.
22750. Unární výraz X(Y) je vyhodnocen jako Z.
22751. Kompilace cílové skupiny
22752. U služby došlo k chybě volání RPC.
22753. Atribut názvu souboru v systému DOS v souboru 0x%1 je chybný.
22754. Chybné kódování certifikátu X509
22755. Pro vnitřní certifikát nelze vytvořit úložiště certifikátů.
22756. Hodnota vlastnosti musí být menší nebo rovna X.
22757. Ovladač nemůže přidělit něco nezbytného pro požadavek pro %1.
22758. Vytvoření prostředku úlohy služby Stínová kopie svazku %1 se nezdařilo. Kód chyby: %2.
22759. Nenalezené soubory: %1
22760. Konfigurování místního počítače jako hostitele služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
22761. řádek = %1, sloupec = %2 (hodnota řádku představuje posun vůči začátku bloku skriptu).
22762. Pokus o synchronizaci replikace se nezdařil, protože se hlavní replika pokusila o synchronizaci z částečné repliky.
22763. Při volání metody ResetState zprostředkovatele pro nastavení sdíleného stavu s jednou cestou byla vrácena neočekávaná celočíselná hodnota X. Očekávána byla hodnota 0 nebo 1.
22764. Klauzule SELECT * je povolena pouze pro zobrazení.
22765. Zabezpečená univerzální skupina byla změněna na nezabezpečenou místní skupinu.
22766. Pozice zobrazení
22767. Neplatný výstupní adresář
22768. Neplatné číslo katalogu médií.
22769. Chyba při sestavování řetězu X509: X: Y
22770. DfsUtil: Má být přejmenována tato stará doména: %1!wS!
22771. Modul zásad %1 zaznamenal do protokolu tuto chybu: %2
22772. Operace nebyla dokončena. Další informace o chybě najdete v protokolu událostí systému. Před zopakováním operace restartujte počítač.
22773. Síťové připojení mezi tímto počítačem a serverem VPN nelze navázat, protože vzdálený server neodpovídá. Může to být způsobeno tím, že některé ze síťových zařízení (např. brána firewall, zařízení NAT, směrovač atd.) mezi tímto počítačem a vzdáleným serverem není nakonfigurováno, aby umožňovalo připojení virtuální privátní sítě. Obraťte se na správce sítě nebo poskytovatele služeb s dotazem, které zařízení může problém způsobovat.
22774. Export trvalého kryptografického klíče
22775. Funkci pixel shader používající program Pixel Shader Model 2.0 nelze nastavit, protože jsou používány registry dostupné pouze v programu Pixel Shader Model 3.0.
22776. Pro daný požadavek nebyla nalezena žádná definice přidělování registrovaného kontextu.
22777. Unwind kód výjimky.
22778. Zadaná hodnota obsahuje neplatné znaky CTRL.
22779. Toto je alias pro příkaz /ShowAttr.
22780. Vlastnost adresáře nebyla v mezipaměti nalezena.
22781. Dotazovat se na stav
22782. %2 : Síťový adaptér vrátil ovladači neplatnou hodnotu.
22783. Sledování událostí programu NetShow nepracuje a bylo odpojeno.
22784. Neimplementováno
22785. Hodnota vlastnosti X musí být větší nebo rovna nule.
22786. Relaci nelze odhlásit, protože zařízení v této relaci je nyní používáno.
22787. Proces nebyl spuštěn tímto objektem. Požadované informace nelze určit.
22788.
22789. Instalace ovladače tiskárny se nezdařila.
22790. Operace protokolování se nezdařila.
22791. Byl překročen maximální počet souborů protokolu.
22792. Služba obdržela neplatný objekt Cookie.
22793. %1 (%2) %3Databázový stroj provádí inicializaci jednotlivých kroků obnovení.
22794. Zpracování zásad skupiny selhalo z důvodu selhání přidělení prostředků systému. Zkontrolujte, zda má počítač dostatek prostředků (paměti, dostatek volného místa). Pokus o zpracování zásad bude opakován během příštího aktualizačního cyklu.
22795. Název databáze nebyl nalezen. Má-li parametr -sstype hodnotu c, musí být zadán.
22796. Zadaný název počítače není kompatibilní s výchozím jazykem použitém na řadiči domén.
22797. Informace o replikaci
22798. Probíhá kontrola systému souborů na %wZ
22799. V objektu ThreadPool není dostatek volných podprocesů pro dokončení operace.
22800. Uzel anode není k dispozici

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions