English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

36401. Nadřazená osa podosy
36402. Program Windows Media Player nevypálil na disk CD všechny soubory. Vyberte pomalejší rychlost vypalování a akci opakujte.
36403. Hodnota období není platná.
36404. Vnitřní chyba: Přidružení nebylo přeloženo.
36405. Nelze ověřit konzistenci metadat DFS v řadiči domény %1.
36406. Ke konzole tohoto počítače je již přihlášen uživatel %s\\%s. Nyní nemáte oprávnění k přihlášení. Chcete-li tento problém vyřešit, požádejte uživatele %s\\%s o odhlášení.
36407. Během rozpoznávání došlo ke ztrátě řídicí položky pro stínové kopie svazku %2.
36408. Používá SQL Server při replikaci.
36409. Soubor existuje.
36410. %1 volných alokačních jednotek
36411. Zobrazí dynamické vlastnosti, které lze nastavit u objektu modulu.
36412. Délka daného identifikátoru URI je větší, než maximální povolená délka.
36413. Hodnota příznaku: Služba SIS
36414. Domain Guests
36415. Nemáte odpovídající oprávnění pro přístup k tomuto serveru. Další informace vám sdělí správce sítě.
36416. Konzole SAC se nepodařilo restartovat systém.
36417. Atribut AspNetCacheProfileAttribute lze použít pouze s operacemi GET.
36418. Byla očekávána měna
36419. U klienta Certifikační služby se nezdařilo načíst poskytovatele %1. Kód chyby %2.
36420. Byla přijata odpověď 206 a hodnota záhlaví ETag nebo Last-Modified neodpovídá položce v mezipaměti.
36421. MAPI: Uživatel zrušil operaci.
36422. Probíhající scénář od zprostředkovatele %1 (ID události %2) vypršel a byl nástrojem Scenario Event Mapper automaticky ukončen.
36423. Akci nelze dokončit, protože nebylo možné získat šifrovací klíč BitLocker požadovaný k odemčení svazku.
36424. Nelze zavést ovladač zařízení %1.
36425. Internal event: A client process has attempted an anonymous bind to an interface that Active Directory Domain Services is configured not to accept. As a result, this connection was rejected.
36426. Otevírání tajného objektu %1
36427. Objekt kanálu pro RPC je neplatný nebo poškozený.
36428. V tomto podprocesu není aktivní žádné vzdálené volání procedur.
36429. Program Chkdsk nenašel na médiu platnou virtuální alokační tabulku (VAT).
36430. Nelze nalézt jeden nebo více kodeků potřebných k otevření tohoto obsahu.
36431. Hostitel WorkflowServiceHost nepodporuje přidávání koncových bodů aplikací použitím přetížené metody AddServiceEndpoint(ServiceEndpoint endpoint). Chcete-li přidat koncové body aplikací do hostitele WorkflowServiceHost, použijte některou z přetížených metod XName serviceContractName nebo string implementedContract.
36432. Systém nemůže přijmout zadané datum.
36433. %1 (%2) %3Provedení požadavku na čtení ze souboru %4 s posunem %5 o %6 bajtů bylo úspěšné, ale zpracování operačním systémem trvalo nezvykle dlouho (%7 s). Tento problém je pravděpodobně způsoben vadným hardwarem. Další pomoc při diagnostikování tohoto problému vám poskytne dodavatel hardwaru.
36434. "Nelze načíst soubor XML zadaný v nastavení konfigurace Nastavení.
36435. Popisovač není platný objekt PDH.
36436. Certifikát správy licencí TS nebyl nalezen.
36437. Určuje, zda má být výběr založen na vlastnosti DataKeys nebo na indexu řádku.
36438. Došlo k pokusu o provedení volání časné vazby na rozhraní COM určené pouze pro odesílání.
36439. Upgrade úloh modulu kompatibility se nezdařil.
36440. Nepodařilo se inicializovat žádné sériové zařízení. Sériový ovladač bude z paměti odstraněn.
36441. Zapisování do kompresního datového proudu není podporováno.
36442. Proměnná odolnosti je pro směrovač protokolu IGMP nastavena na hodnotu 1 v rozhraní %1. Nenastavujte proměnnou na hodnotu 1.
36443. Ve službě Systémový čas došlo k chybě během obnovení její konfigurace v registru a nelze ji spustit. Došlo k následující chybě: %1
36444. Proměnná X je určena pouze pro čtení a nelze ji upravovat.
36445. Machine Name,Policy Target,Subcategory,Subcategory GUID,Inclusion Setting,Exclusion Setting,Setting Value
36446. Neplatné ID telefonní karty
36447. Internal event: Site %1 has a Global Catalog, but a valid schedule does not exist (error, %2).
36448. Dotaz DNS na název hostitele %2 je dokončen: Handle=%3, Addresses=%5
36449. Řetězení řádků je následováno nenulovými znaky.
36450. Ovladač zjistil, že jeho klávesnice HID má chybný firmware. Vysílá přebytečné pakety se zprávami.
36451. Instalace volitelných součástí systému Windows
36452. Operace IGatewayProtocol::RegisterProtocol se nezdařila kvůli následující chybě: X
36453. Clusterová služba již byla zastavena.
36454. Operace překročila povolený termín.
36455. Nelze vytvořit instanci modulu plug-in vykreslení nebo modulu plug-in digitálního zpracování signálu.
36456. Funkce IDispatch::GetIDsOfNames se chovala neočekávaně pro X.
36457. - Atributy: %1
36458. Program IPMGM nevytvořil událost. Uvedený údaj je kód chyby.
36459. Hodnota vlastnosti %1 (%2) je neplatná.
36460. Správa aplikací
36461. Sluzby protokolu
36462. Unable to install or run the application. The application requires Microsoft .NET Framework vX or compatible to be installed.
36463. Zjišťování standardu iSCSI pomocí adaptéru HBA (Host Bus Adapter) se nezdařilo (kód chyby %1 pro adaptér HBA %2).
36464. MSB4184: Výraz X nelze vyhodnotit. Y
36465. Médium je chráněno proti zápisu.
36466. Vzdálený název
36467. Vyčištění paměti udržení naživu
36468. Zadané období obnovy zámku X je menší než minimální období obnovy zámku Y.
36469. Program Windows Media Player nepodporuje úroveň ochrany výstupu požadovanou pro nekomprimovaný digitální zvuk.
36470. V požadavku chybí jeden nebo více požadovaných podpisů.
36471. Používá se během příkazu Fill.
36472. Hodnoty ExtendedProtectionPolicy.PolicyEnforcement neodpovídají. Služba IIS má hodnotu X, zatímco přenos WCF je nastaven na hodnotu Y.
36473. Úloha spuštěna
36474. Nelze otevřít požadovaný soubor %1.
36475. Přenos odmítnul zadanou síťovou adresu jako neplatnou.
36476. Vyvolání metody pro typ načtený prostřednictvím metody ReflectionOnlyGetType není povoleno.
36477. V podprocesu není otevřená schránka.
36478. V informacích o protokolování došlo k chybě. Objekt protokolu nebyl vůbec vytvořen, důvodem může být chybná konfigurace.
36479. Internal event: An LDAP client connection was closed because the client closed the connection.
36480. Přístup k metabázi služby IIS se nezdařil.
36481. Přidat aktivitu
36482. Atribut ConfigurationPropertyConverter musí být odvozen ze třídy TypeConverter.
36483. Požadované tlačítko je neplatné, není aktuálně k dispozici nebo se v zadaném umístění žádné tlačítko nenachází.
36484. Tato zpráva představuje oznámení o stavu doručení, které nelze doručit.
36485. Kořenový adresář programu LAN Manager chybí nebo je chybný.
36486. Parametr X musí být pole řetězců, pokud může mít hodnotu ze zbývajících argumentů.
36487. Složka je sdílena vícekrát. Opravdu chcete odstranit všechna tato sdílení.
36488. Došlo k pokusu o přidání atributu, který není pro tento typ média povolen
36489. Třída FrameworkName nemůže mít méně než dvě a více než tři součásti.
36490. Soubor byl zašifrován s jiným ovladačem šifrování, než který je nyní zaveden.
36491. Uživatelský klíč zprostředkovatele je již používán.
36492. Protokol s požadovanými vlastnostmi nebyl nalezen.
36493. Část mezipaměti pro soubory offline byla poškozena. Restartováním počítače mezipaměť vyčistěte.
36494. Operace PROPPATCH pro soubor %1 se nezdařila při provádění funkce Close. ErrorStatus: %2.
36495. Parametr maximální velikosti seznamu vícesměrových vysílání je mimo povolený rozsah.
36496. Transformátor s názvem X již byl přidán a má stejné typy zprostředkovatele a spotřebitele jako transformátor s názvem Y.
36497. Nelze číst objekty typu �X�, protože neexistují žádné přístupné konstruktory. Chcete-li povolit použití tohoto typu v jazyce XAML, přidejte výchozí konstruktor, použijte atribut ConstructorArgumentAttribute nebo zadejte objekt InstanceDescriptor.
36498. Vlastník protokolu nebo adresáře %2 je neplatný. Příčinou může být skutečnost, že jiný uživatel již protokol nebo adresář vytvořil.
36499. Operátor X je nejednoznačný na operandu typu Název typu.
36500. Cílový agent DSA

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions