English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

12401. ***Odpověď registrace názvu nemohla být odeslána. Chybu zjistil podproces požadavku NetBT.
12402. Nastaví, obnoví nebo zobrazí klíč InsiteReferrals v registru serveru.
12403. %1 kB je volných.
12404. Informace v záznamu profilu byla poškozena.
12405. V programu Windows Media Player došlo k chybě při zápisu na disk CD.
12406. Performance Log Users
12407. Nezdařilo se spuštění programu Sledování tisku LPR, protože oznámil chybu při pokusu o inicializaci knihovny DLL podpory programu LPR.
12408. Datum OleAut nebylo správně převedeno na typ DateTime.
12409. Vnitřní chyba: Neočekávaný konec kopie konfigurace.
12410. Přesměrovač přijal příliš krátký blok SMB.
12411. K tomuto počítači je aktuálně přihlášen uživatel %s\\%s. K počítači se může přihlásit pouze aktuální uživatel nebo správce.
12412. Aktualizace zabezpečení byly nainstalovány. Nyní je třeba počítač restartovat. Zavřete všechny aplikace a restartujte počítač.
12413. Parametr velikosti musí být mezi nulou a maximální hodnotou Int32.
12414. Nelze serializovat objekt DataTable. Není nastaven název objektu DataTable.
12415. Kolekce hodnot použitá při volání metody InsertMethod. Tyto parametry jsou sloučeny s parametry poskytnutými ovládacími prvky svázanými s daty.
12416. Funkce FlipRememberedStack() byla volána, když zásobník nebyl prázdný.
12417. %1 obsahuje %2 nesouvislých bloků.
12418. Automatický výběr formátu nastavil formát odpovědi na X podle předvoleb určených klientem HTTP pro typ média Y.
12419. Zadaný čas není správný.
12420. MSB3756: Element xml X není platný pod elementem xml Y.
12421. Délka pole Byte[] musí být násobkem 4.
12422. Formát JPEG není platný.
12423. Zpětné volání rozhraní MUI se nezdařilo kvůli souboru %1, který není podepsán. Tuto chybu opravíte nahrazením podepsaným souborem.
12424. Sloupec neobsahuje záložky ani kapitoly.
12425. Tato instalace služby Active Directory Domain Services vyžaduje změny konfigurace domény, ale nebylo určeno, zda tyto změny byly provedeny v řadiči domény služby Active Directory %1. Proces instalace skončil. Rozšířená chyba %2.
12426. Operace dešifrování se nezdařila, viz vnitřní výjimka.
12427. Nová velikost zobrazení dat.
12428. Klient Certifikační služby byl úspěšně zastaven.
12429. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že daný kód Product Key neumožňuje instalaci. Podrobnosti naleznete v protokolu událostí.
12430. Hledání souvisejících aplikací Nalezená aplikace: [1]
12431. Požadovaná operace není podporovaná pro aktuálně nastavený typ média vstupu.
12432. Zadaný výstupní archivní soubor má stejný název jako vstupní soubor. Dříve, než budete pokračovat, změňte název jednoho ze souborů.
12433. Spuštění služby Microsoft Active Directory Domain Services dokončeno, verze %1 %2
12434. Neplatná délka možnosti připojení X, maximální délka je Y.
12435.
12436. %1 souborů
12437. Správnou syntaxi zobrazíte zadáním příkazu CLUSTER /?.
12438. Halda byla poškozena.
12439. Nebyl zadán platný název.
12440. Instalace ovladače offline se nezdařila.
12441. Služba pro nasazení systému Windows nemůže vytvořit počáteční strukturu složek pro daného klienta.
12442. Správce transakcí v cílovém počítači není k dispozici.
12443. Služba Řízení front zpráv byla restartována. Všechny otevřené popisovače front je třeba ukončit.
12444. Odstranění úlohy modulu kompatibility se nezdařilo.
12445. Před voláním metody Render musí být prvek GridView s vlastností EnableSortingAndPagingCallbacks nastavenou na hodnotu True nadřazen názvovému kontejneru.
12446. Směrovači protokolu IGMP se nezdařila registrace v programu MGM. Uvedený údaj je kód chyby.
12447. Parametr musí být čitelný.
12448. Služba WS-Management nemůže žádost zpracovat, protože ve vstupním kódu XML chybí element (%1). Vlastnosti mimo pole nesmí ve vstupním kódu XML chybět.
12449. Konstruktor musí splňovat standardní konvence volání.
12450. Vnitřní chyba: Žádost obsahovala zprávu v chybném formátu.
12451. Uzamknout stránky v paměti
12452. Není používán žádný stránkovací soubor.
12453. Distribuovaný systém souborů (DFS) neinicializoval tabulku předpon. Návratový kód je v datech záznamu.
12454. Zadaný objekt ResourceManager nebyl otevřen, protože nebyl nalezen.
12455. Asynchronní objekt již byl ukončen.
12456. Objekt nebyl nalezen v mezipaměti ovladače.
12457. Obnoví u zadaného nastavení konfigurace instalační výchozí hodnoty. Tato funkce je podporována pouze na úrovni serveru.
12458. Služba RSM nemá dostatek paměti.
12459. , typ = %1
12460. Špatný druh modulu pro tuto operaci.
12461. Program IPMGM nepřidělil paměť z haldy. Uvedený údaj je kód chyby.
12462. Analyzovaný řetězec byl neplatný.
12463. Hodnota klíče registru %1!ls!\%2!ls! představuje neplatnou verzi rozhraní .NET. Platný formát verze je hlavní.dílčí.sestavení.revize.
12464. Nedefinovaný přístupový bit č. 11 (neuplatní se)
12465. Not supported
12466. Je-li nastaven bit AllowHexSpecifier v bitovém poli výčtu, musí jediné platné bity, které lze kombinovat do hodnoty výčtu, tvořit podsadu bitů hodnoty HexNumber.
12467. Nelze migrovat součásti DRM. Kromě toho nelze nainstalovat některé součásti vzhledů nebo seznamů stop.
12468. Typ uzlu WINS/NBT
12469. Objekt zabezpečení %1 se nachází v seznamu povolených řadiče domény určeného jen pro čtení.
12470. Nelze odstranit bitovou kopii zálohy pro odinstalaci - %1
12471. Povolit automatické odstraňování
12472. Klient poskytl platný token XML, ale při pokusu o vygenerování tokenu systému Windows NT z deklarace hlavního uživatelského jména (UPN) nebo e-mailu došlo k chybě.
12473. Nejméně jedna z požadovaných závislostí nebyla nalezena. Ověřte, zda jsou prostředky clusteru služby Řízení front zpráv závislé na prostředcích disku a síťového názvu.
12474. Element %1 nebyl rozpoznán jako element rozšíření.
12475. Poskytovatel sítě není platný. Další dostupné sítě jsou:
12476. Název pole zprostředkovatele:
12477. Definice typu globální funkce není dokončena.
12478. Soubor nápovědy nelze najít.
12479. Objekt SqlWorkflowInstanceStore je pouze pro čtení a nelze jej dále konfigurovat. Veškerou konfiguraci objektu SqlWorkflowInstanceStore je třeba provést před vytvořením první instance třídy InstanceHandle.
12480. Vzdálené otevření selhalo, protože nejsou splněna síťová omezení pro otevření.
12481. Hodnota váhy musí být v rozsahu 0.0 až 1.0.
12482. Internal event: Task queue invoking function %1 with parameter %2.
12483. Verze šablony požadavku je novější než podporovaná verze šablony.
12484. Index datového bodu
12485. %1!wS!, kořenový adresář s neshodným časovým limitem
12486. &Konfigurovat server SQL Server pro služby aplikací
12487. Rozšíření auditu zahájilo konfiguraci.
12488. Protokol událostí nelze sledovat. Protokol pravděpodobně existuje ve vzdáleném počítači.
12489. Prvku MultiView s identifikátorem X se nepodařilo nalézt prvek View Y určený ve vlastnosti CommandArgument s vlastností CommandName Z.
12490. Vznikl problém se souborem.
12491. Součást systému Windows %1 byla úspěšně nainstalována. (Příkazový řádek: %2)
12492. Nelze upravovat podřazené prvky prvku Visual pro tento uzel, protože probíhá prohledávání stromu.
12493. Soubor %1 byl poprvé úspěšně otevřen pomocí ID souboru, podruhé však již otevřen nebyl. Systém se nepokusil obnovit soubor %2. Jedná se o vnitřní chybu.
12494. Vlastnost AutoIncrement objektu DataColumn s typem Název typu nelze změnit, jakmile obsahuje data.
12495. Zadaná konfigurace profilu hardwaru není platná.
12496. Inicializátor pole nemůže odkazovat na nestatické pole, metodu nebo vlastnost Název vlastnosti.
12497. Zvýšení kvóty tohoto rozsahu není podporováno. Lze zvýšit pouze kvótu rozsahu uživatelské aplikace.
12498. Přepínat na tuto plochu
12499. Proběhl pokus otevřít soubor řízení ukončovací cesty DFS.
12500. Sdílíte %1 jako %2. Někteří uživatelé mohou používat soubory v této složce. Odstraníte-li tuto složku, nebudou již soubory sdíleny. Opravdu ji chcete odstranit?

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions