English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

12801. Adresa záložního serveru WINS není konfigurována v registru.
12802. Nelze volat X v aktuálním stavu.
12803. Adresářová služba nemůže provést požadovanou operaci s atributem RDN objektu.
12804. Agent serveru proxy služby DNS nemohl iniciovat připojení vyžádaného volání na výchozím rozhraní, když se snažil vyřešit dotaz ze %1.
12805. Došlo k pokusu ukončit neexistující transakci.
12806. %1 GB
12807. Provider suspended
12808. Nelze provést požadavek stavu relace na serveru stavu relace. Připojovací řetězec (server='X', port='Y') byl vrácen instancí typu Název typu rozhraní IPartitionResolver. Zkontrolujte, zda je spuštěna služba ASP.NET State a zda je na klientu a serveru nastaven stejný port. Je-li server ve vzdáleném počítači, ověřte, zda přijímá vzdálené požadavky (zkontrolujte hodnotu klíče HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\aspnet_state\Parameters\AllowRemoteConnection). Je-li server v místním počítači a daná hodnota registru neexistuje nebo je nastavena na hodnotu 0, musí být v připojovacím řetězci jako název serveru použito „localhost“ nebo „127.0.0.1“.
12809. %1 Řadič %2!-3lu! %3!-20.20s! %4!-10.10s! %5!-12.12s! %6!5d!
12810. Z důvodů zabezpečení nelze přistupovat k typu Název typu.
12811. Nepodařilo se otevřít klíč registru adresářové služby v počítači %1. Chyba:
12812. Neočekávaný problém způsobil, že program nemůže v počítači hledat nežádoucí software. Zkuste vymazat historii programu a potom opakujte prohledávání počítače.
12813. Tento ovládací prvek není následníkem prvku NamingContainer objektu X.
12814. Při kontrole souborů v adresáři %1 (%2) bylo zjištěno poškození.
12815. MSB3086: Úloha nemůže najít položku X s použitím parametru SdkToolsPath Y nebo klíče registru Z. Parametr SdkToolsPath je nutné nastavit, nástroj se musí nacházet ve správném umístění pro daný procesor v cestě SdkToolsPath a je nutné nainstalovat sadu Microsoft Windows SDK.
12816. Byla nalezena zásady s vyšší prioritou bez atributu pouze přepsat. Název zásady=%1 Aktuální priorita=%2 Předchozí priorita=%3
12817. Hodnota X vlastnosti targetNamespaceUri poskytnutá pro typ EntityPropertyMappingAttribute nemá platný formát identifikátoru URI.
12818. Správce konfigurace Aktivační služby procesů systému Windows (WAS) nebyl inicializován. Datové pole obsahuje číslo chyby.
12819. Typ konfiguračního souboru není správný.
12820. Hodnota parametru %1 v příkazu %2 není volitelná.
12821. Ořezávání poškozeného seznamu atributů souboru %1.
12822. Rychlost = %1!u!
12823. Položka informací o elementu nebo atributu již byla ověřena z oboru názvů %1. Pokud pro tento obor názvů vznikne schéma xsi:schemaLocation/xsi:noNamespaceSchemaLocation nebo vložené schéma, jedná se o chybu.
12824. Dialogové okno AppHelp bylo zrušeno, a proto nelze aplikaci spustit.
12825. Zobrazí nebo změní vlastnost Insite.
12826. Obsahuje výsledky diagnostiky.
12827. Třídu SymbolResolver nelze použít jako rozšíření pro jednotlivé instance. Přidejte třídu SymbolResolver do objektu WorkflowInstanceExtensionManager pomocí přetížení třídy singletonObject.
12828. Řadič klávesnice pro sběrnici PCI
12829. Neplatný formát typu chybové úsečky X
12830. Zadaný soubor není nainstalovaným souborem s informacemi OEM.
12831. Již je spuštěn jiný průvodce. Ukončete druhého průvodce, nebo počkejte, až dokončí svou činnost, a poté zkuste znovu spustit tohoto průvodce .
12832. Program Windows Media Player nenalezl zadaný soubor. Ověřte správnost zadané cesty. Je-li cesta správná, soubor v určeném umístění neexistuje nebo není dostupný počítač, ve kterém je soubor uložen.
12833. Uživatel se pokusil použít vzdálenou pomoc, zásady skupiny vyžadují, aby byl uchován protokol relace, a protokol relace nebylo možné vytvořit. Vzdálená pomoc byla ukončena. Zkontrolujte, zda nenastaly potíže s diskem nebo zda není zcela plný.
12834. Zprostředkovatel AuthorizationStoreRoleProvider vyžaduje, aby byly v počítači nainstalovány součásti úložiště autorizace. Součásti úložiště autorizace jsou standardně instalovány a k dispozici pouze v systému Windows Server 2003. Součásti pravděpodobně nejsou nyní nainstalovány nebo primární sestavení vzájemné spolupráce nebylo zaregistrováno v globální mezipaměti sestavení (GAC). Oba tyto kroky lze provést stažením instalačního balíčku Správce autorizace pro příslušný operační systém z webu a instalací balíčku do počítače. Instalace pro ostatní operační systémy lze vyhledat zobrazením stránky http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=cs a hledáním klíčového slova „AzMan“ nebo klíčových slov „authorization manager“.
12835. Klient služby Kerberos obdržel ze serveru %1 chybu KRB_AP_ERR_TKT_NYV. Znamená to, že lístek použitý pro uvedený server není dosud platný (ve vztahu k času uvedeného serveru). Chcete-li se ujistit, zda jsou čas klienta a čas serveru synchronizovány a zda je služba KDC ve sféře %2 synchronizována se službou KDC ve sféře klienta, obraťte se na správce systému.
12836. Stavový řádek položky: HTTP/X Y Z.
12837. Třída (%1) nebyla nalezena v metabázi NEBO byla nalezena v nesprávném umístění. Správný název třídy nebo umístění naleznete ve schématu.%2%3%4%5
12838. Cílová doména musí být v doménové struktuře.
12839. Operaci SetData nelze použít k nastavení hodnoty pro X.
12840. Aktuální stav připojení je Otevřeno.
12841. Provedení operace se z neurčeného důvodu nezdařilo.
12842. Systém nemá dostatek paměti.
12843. V zadaném paměťovém bloku nelze vytvořit upozornění, protože paměťový blok je používán.
12844. Vrácení zpět nelze naplánovat, protože dříve naplánované vrácení zpět již bylo provedeno nebo zařazeno do fronty k provedení.
12845. Ve svazku nyní probíhá operace vrácení změn.
12846. Hodnotu přepínače typu Název typu nelze použít pro parametr metody porovnání typu Název typu.
12847. Zadaný příznak verze poskytovatele dotazu je neplatný.
12848. Provider load failure
12849. Přidat webovou část na tuto stránku
12850. Neplatné datum OleAut.
12851. Cílová kolekce pro operaci Load musí mít přidružen kontext DataServiceContext.
12852. Vnější název rozšíření elementu nesmí být prázdný.
12853. Transakce je buď nepotvrzená nebo jsou ještě připojeni někteří správci prostředků nebo podřízení správci transakcí koordinátoru MS DTC.
12854. i Zobrazí seznam všech síťových čísel IP s příslušnými adresami IP.
12855. Nemáte dostatečná oprávnění pro čtení této složky.
12856. Individuální nastavení není povoleno. Vlastnost Enabled musí být nastavena na hodnotu True, musí být vybrán zprostředkovatel individuálního nastavení a inicializace stránky musí být dokončena.
12857. Oprava neplatné délky informací %2 na %3 v informačním řídicím bloku (ICB) v bloku %1
12858. Hlášená událost testu počítače je opravenou chybou součásti PCI hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
12859. Do vlastnosti nelze zapisovat.
12860. Název souboru v segmentu záznamu systémového souboru %1 obsahuje chyby.
12861. Selhání v CertVerifySubjectCertificateContext(), hr- %1!lx!h. Poslední chyba - %2!lu!t, %3!lx!h
12862. Počet otevření
12863. Pro typ je povolen pouze jeden atribut TypeConverter.
12864. Po události Init nelze měnit vlastnost TheAjaxFrameworkMode.
12865. Adresář neobsahuje soubory prohlížeče: X.
12866. Přesměrování vrstvy IP
12867. Nelze upravit vlastnosti ToolName a AssemblyName třídy ToolboxItem, která již byla inicializována.
12868. Pokud je zdrojová nebo cílová entita ve stavu odstraněno, nelze změnit stav vztahu na jiný stav než odstraněno nebo odpojeno.
12869. Vyhledávací server již existuje.
12870. Obsah vyžaduje klienta mediálního datového proudu.
12871. Trace Manager neposkytuje službu typu Název typu
12872. Formát koncového bodu není platný.
12873. Obnoví u konfiguračního oddílu defaultDocument na úrovni serveru instalační výchozí hodnoty.
12874. Verze objektu úlohy buď není podporována, nebo není platná.
12875. NET START UPS
12876. Tuto operaci nelze provést po předání požadavku.
12877. Svazek je pouze pro čtení.
12878. Zadaný název vydavatele není platný.
12879. Popisovač: Vyhrazený=%1!ls!, Neaktualizovaný=%2!ls!, Odkazy=%3!d!
12880. Sada stínových kopií nebyla nalezena.
12881. Služba %1 je nyní na serveru %2 zastavená. Není nutná žádná akce uživatele.
12882. Stav správce kvality je neplatný. Správa kvality je v tuto chvíli vypnutá.
12883. Nastavení cesty k databázi monitorování účtů je aktuálně nakonfigurováno v rámci zásad skupiny a nelze je změnit.
12884. Skript X byl odkazován vícekrát. Pokud odkazujete skripty Microsoft AJAX explicitně, nastavte vlastnost MicrosoftAjaxMode objektu ScriptManager na hodnotu Explicit.
12885. Tato metoda bez podpory CLS není implementována.
12886. Zobrazí seznam fondů aplikací v počítači. Tento příkaz lze použít k vyhledání konkrétního fondu aplikací na základě jeho identifikátoru nebo k vyhledání fondů aplikací v počtu nula nebo více na základě zadaných atributů fondů aplikací.
12887. Došlo k chybě při instalaci ovladače ODBC: [4]. Chyba ODBC [2]: [3]. Přesvědčte se, zda soubor [4] existuje a zda k němu máte přístup.
12888. Vytvoření X z textu Y se nezdařilo.
12889. Parametr nemůže být prázdný.
12890. S tímto parametrem lze použít pouze předdefinované skupiny.
12891. Duplicitní název: X.
12892. Zpracování popisovačem
12893. Máte nekompatibilního správce spuštění. Aktualizujte správce spuštění (BOOTMGR).
12894. Aktivní tiskárna
12895. Všechny názvy parametrů použité v operacích, které tvoří kontrakt služby, nesmí mít hodnotu NULL.
12896. DfsUtil: Akce SetInfo (třída priority = %1!d!, pořadí priority = %2!d!) byla odeslána do %3!wS!.
12897. Pokud používáte domény ve smíšeném režimu, nelze do zabezpečených skupin vkládat globální skupiny.
12898. Aktuální možnosti upozornění:
12899. %1!4d!/%2!4d! =%3!3d!%% |
12900. Nelze najít typ Název typu, který byl zadán v direktivě ServiceHost jako hodnota atributu Service nebo uveden v konfiguračním prvku system.serviceModel/serviceHostingEnvironment/serviceActivations.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions