English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

22501. Paleta barev
22502. Popisovače zabezpečení s jinou revizí než 1 nejsou povoleny.
22503. CMD Spustí novou instanci příkazového řádku systému Windows.
22504. Nebylo možné spustit Správce oken plochy z důvodu nedostatečné frekvence režimu zobrazení.
22505. Pole pojmenovaných parametrů nesmí být větší než pole argumentů.
22506. Plán sestavení nelze zapsat. Ověřte, zda má proces sestavení oprávnění k zápisu X.
22507. Tato operace není na počítači s operačním systémem Windows Server 2003 for Small Business Server podporována.
22508. Jako součást serializace informačního kanálu ve formátu RSS 2.0 nebyla provedena serializace přispěvatelů položky.
22509. Vyčištění...
22510. Vícerozměrná pole nejsou podporována.
22511. Zadaný port již obsahuje seznam dokončení.
22512. Text zobrazený v záhlaví, není-li definována žádná šablona HeaderTemplate
22513. Modul diagnostiky %5 (%4) zjistil problém pro scénář %1, instanci %2, ID původní aktivity %3.
22514. Adresářová služba nemůže provést požadovanou operaci, protože probíhá operace přejmenování domény.
22515. Uživatel %2 zakázal úlohu %1služby Plánovač úloh.
22516. Třída ConnectionPoint musí být z kolekce ConnectionPoints webové části.
22517. Záznam druhé strany %2 vyhovuje požadavku.
22518. Modul protokolu PPP (Point to Point) %1 vrátil při inicializaci chybu. %2
22519. Neplatný parametr: %1
22520. Načtení nalezených záznamů jako zástupných názvů není podporováno filtrem předaným funkci Init.
22521. Zadaný typ poskytovatele je neplatný.
22522. Metodu Start nelze volat na úkol, který byl dokončen.
22523. Ovladač služby Browser vyvolal v síti %2 volby, protože hlavní prohledávač sítě nebyl nalezen.
22524. Režim X není platný ImeConversionMode.
22525. Neznámý typ stránky
22526. Plán sestavení nelze číst. Ověřte, zda má proces sestavení oprávnění ke čtení X.
22527. Složený soubor je příliš velký pro aktuální implementaci.
22528. Při kontrole volného místa na svazku byly zjištěny chybné sektory.
22529. Počet elementů v kolekci je větší než dostupný prostor od indexu ke konci cílového pole.
22530. Řadič myši pro sběrnici PCI
22531. Pravá souřadnice obdélníkového aktivního bodu
22532. Pro prvek ObjectDataSource X bylo nalezeno více metod s určeným názvem a parametry. Konflikty přetížení lze vyřešit přidáním atributu DataObjectMethodAttribute do jedné z těchto metod nebo nastavením některé metody jako výchozí.
22533. Funkce pro registraci objektů COM musí být statická.
22534. Vypršel časový limit čekání na dokončení nástroje pro generování sestav.
22535. Neexistuje žádný modul plug-in pro tvorbu paketů pro datový proud.
22536. Šablona UriTemplate X není platná. Další výchozí hodnota Y je NULL. Počítejte s tím, že konkrétní proměnné cesty vyžadují uvedení výchozích hodnot.Další informace o šabloně UriTemplate naleznete v dokumentaci.
22537. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že soubor s licencí nelze v úložišti licencí přečíst.
22538. Servery protokolu StreetTalk
22539. Analyzátor byl zastaven.
22540. Příkaz pro přidání webové části do zóny
22541. Člen Člen je platný pouze pro objekty typu Název typu.
22542. Bylo zjištěno nové síťové rozhraní %1.
22543. Soubor %s je křížově propojen.
22544. Selhání v CertAddEncodedCertificateToStore(). Poslední chyba - %1!lu!t
22545. Získávání objektu Blob %1!d!: Posun 0x%2!x! (%3!d!)
22546. Požadovaný atribut Atribut nemůže být prázdný.
22547. Objekt WorkflowInstanceExtensionsManager nelze po přiřazení ke třídě WorkflowInstance upravit.
22548. Příprava odinstalace instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)...
22549. Tabulka obsahuje duplicitní značky nebo značky, které nejsou seřazeny podle abecedy.
22550. Server DNS nalezl na řádku %2 souboru zóny %1 záznam o prostředku (RR) CNAME (alias) pro název domény s existujícími záznamy o prostředcích. Používáte-li záznamy o prostředcích CNAME, musí se jednat o jediné záznamy o prostředcích pro název domény, pro kterou poskytují alias. Tento záznam o prostředku CNAME nebo záznam o prostředku CNAME, se kterým je v konfliktu, je třeba odstranit ze souboru zóny %1, který je umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns.
22551. Neplatné parametry: Při importu nelze ignorovat binární nastavení.
22552. Vstupní dialekt byl ignorován a příkaz byl zpracován ve výchozím dialektu.
22553. Správa licencí Terminálové služby nemůže podat zprávu o stavu správci služeb.
22554. Vyhodnocení nebo spuštění pravidla pro transakční aktivační událost %3 s ID %4 se nezdařilo. Pravděpodobně je neplatný parametr podmínky či akce pravidla nebo vyvolaný objekt COM není správně registrován. Chyba %1: %2
22555. Je aktivována po změně režimu prvku DetailsView.
22556. Místní data pověření
22557. Při zpracování požadavku ETRN došlo k vnitřní chybě.
22558. Anonymní identita nemůže provést zosobnění.
22559. Znamená, že server SAM byl pro provedení požadované operace v chybném stavu.
22560. Nastavovat kontext podprocesu
22561. Vybraný certifikát: X.
22562. Neplatné ID zařízení přepínače zavěšení.
22563. Selhala inicializace asynchronního objektu.
22564. Zobrazí dynamické vlastnosti, které lze nastavit u objektu virtuálního adresáře.
22565. Musí být určena adresa IP.
22566. Adresa MAC jednosměrového vysílání: 02-bf-%1!02x!-%2!02x!-%3!02x!-%4!02x!
22567. Událost technologie Plug and Play způsobila přerušení.
22568. Klíčová slova parametrů PROVIDER a ALIAS lze zadat pouze jednou.
22569. Registrace zadaného oboru názvů byla zrušena a obor názvů byl ze serveru odebrán.
22570. Akci ukončíte stisknutím kláves Ctrl+C.
22571. Nedostatek kurzorů.
22572. Adresa URL stránky pro vytvoření uživatele
22573. Při volání metody ResetState zprostředkovatele pro nastavení uživatelského stavu s jednou cestou a jedním uživatelským jménem byla vrácena neočekávaná celočíselná hodnota X. Očekávána byla hodnota 0 nebo 1.
22574. Nepodařilo se zjistit vlastnosti zásad skupiny nainstalovaného systému. Zásady skupiny počkají na síť při spuštění počítače a přihlášení maximálně po dobu 120 s.
22575. Vytvoří novou položku klíče/hodnoty AppSetting.
22576. Došlo k pokusu o rekonstrukci prázdného proudu.
22577. Modul úloh nečinný
22578. Bylo dosaženo maximálního počtu oborů hledání. Použijte jeden z existujících oborů.
22579. Záhlaví obsahu není v souladu s požadavky systému správy práv k digitálním médiím (DRM) a nelze ho použít.
22580. Klíč ...%2 nebyl aktivován nebo nakonfigurován. Pokud o odinstalaci nebyl úspěšný z důvodu chyby %1.
22581. Výrazy XPath v omezeních identity nepodporují logické hodnoty.
22582. Jsou konfigurovány tyto přetížené skupiny: X. Argumenty by měly být konfigurovány pouze pro jednu přetíženou skupinu.
22583. Délka 0x%1 položky indexu je chybná. Největší hodnota je 0x%2.
22584. Došlo k chybě zařízení pro modul TPM (Trusted Platform Module) v hardwaru TPM, kvůli které je možné, že nebudou správně fungovat některé aplikace využívající služby TPM. Restartujte počítač, aby byl resetován hardware TPM. Budete-li potřebovat další pomoc při řešení těchto hardwarových potíží, obraťte se na výrobce počítače.
22585. Žádost byla zamítnuta, protože došlo k chybě při rozšiřování skupiny služby Active Directory Domain Services. Nebyly vydány žádné tokeny.
22586. Tiskové úlohy přes frontu
22587. Chybná syntaxe u %1. Očekává se %2. SQLSTATE=42000
22588. Disk clusteru s ID %2 nebyl správcem oddílů při odstraňování clusteru uvolněn. Kód chyby: %1. Správce disků uvolní disk po restartování počítače.
22589. Bylo porušeno omezení ASN1.
22590. Názvový kontext určený pro tuto operaci replikace je neplatný.
22591. U příkazu %1!ws! je třeba zadat jeden z následujících parametrů: /Enable, /Disable nebo /Display.
22592. Argument X nesmí být null nebo prázdný.
22593. Uživatel %1 v klientském počítači %2 nesplnil požadavky zásad autorizace prostředku, a proto nebyl oprávněn k připojení k prostředku %4. Došlo k následující chybě: %5.
22594. Nezdařil se pokus o připojení L2TP, protože při vyjednávání zabezpečení nastala chyba.
22595. Hodnota modelu musí být "open" nebo "closed".
22596. Ovládací prvek typu Název typu nepodporuje operaci Focus.
22597. Oprávnění bylo odepřeno. Metody třídy AppDomain nelze volat vzdáleně.
22598. Hodnota hlavičky Content-Length není platná.
22599. Spuštění služby %1
22600. Jmenovka svazku (32 znaků, jen ENTER pokud neuvedena):

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions