English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

29201. Objekt FileSystemImage je v režimu jen pro čtení.
29202. Řetězec nebyl rozpoznán jako platný typ DateTime.
29203. Modul nelze inicializovat vícekrát.
29204. Replikační systém zjistil vnitřní chybu.
29205. Deklarace atributu musí obsahovat atribut "type".
29206. TypeName zadaný pro parametr X. TypeName musí být nastaven pouze pro parametry Structured.
29207. Databáze disků clusteru byla vymazána v rámci vyčištění uzlů clusteru.
29208. Atributy názvu hostitele DNS
29209. Synchronizace ze všech okolních počítačů do %1 byla úspěšně zařazena.
29210. Atribut Atribut nesmí obsahovat více než jednu vazbu k prostředku. Ověřte, že tento atribut není svázán prostřednictvím implicitního výrazu, například Atribut="$resources:key".
29211. Nedostatek paměti pro šifrování ASN1.
29212. Správci logických disků se nepodařilo aktualizovat spouštěcí soubor pro žádný oddíl na cílovém disku. Zkontrolujte seznam arcpath v souboru Boot.ini nebo pomocí nástroje bootcfg.exe.
29213. Došlo k neočekávanému selhání. Aplikace by se neměly pokoušet ošetřit tuto chybu. Kvůli diagnostice je k této chybě přidružena anglická zpráva: X.
29214. Nedostatečná velikost vyrovnávací paměti.
29215. Fond aplikací %1 byl zakázán. Aktivační služba procesů systému Windows (WAS) nevytvořila pracovní proces pro obsluhování fondu aplikací, protože identita fondu aplikací je neplatná.
29216. Soubor s tabulkou rozšířených atributů je plný.
29217. Nelze povolit přenos z myši.
29218. Od uživatele %1 byl přijat příkaz ke spuštění Internetové informační služby. V protokolu je zaznamenán kód stavu.
29219. Zařazovací služba tisku nezískala název počítače. Chyba %1. Tato situace může nastat v důsledku nestability systému nebo nedostatku systémových prostředků.
29220. Kontrola současného formátu disku.
29221. Uživatel %1 v klientském počítači %2 se připojil k prostředku %4.
29222. Běhové prostředí nebylo schopno vytvořit nový identifikátor UUID. %1
29223. Načtení proudu stop-slov do textového filtru se nezdařilo, protože textový filtr nepodporuje rozhraní IPersistStream.
29224. Požadovaná operace není dostupná u připojení kontextu.
29225. Data kontextu musí být s druhou stranou vyjednána znovu.
29226. Vlastnosti klíče lze přidat pouze k instancím elementu ResourceType s vlastností ResourceTypeKind rovnou EntityType.
29227. Cesta %1!-3lu! HBAport %2!3.3s! Port %3!-3lu! Řadič %4!-3lu! %5!-10.10s! %6!3.3s! %7!10lu!
29228. Volající provedl požadavek na připojení v nesprávném oddílu směrování.
29229. Výraz členského přístupu X.Y je vyhodnocen jako Z.
29230. Server s tituly %1 je spuštěn.
29231. Tělo X představuje informační kanál syndikace RSS 2.0. Další informace naleznete na stránce http://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html.
29232. Služba %3 ukončila přechod režimu napájení.
29233. CHYBA: Nelze načíst název serveru: %1
29234. Available Tests
29235. Služba zápisu síťového zařízení byla zastavena.
29236. Zadaná doba trvání události kalendáře není platná. Zadejte dobu trvání ve formátu 00:00:00 (dny:hod.:min.).
29237. Získá nebo nastaví index založený na nule nízké hodnoty Y používané k vykreslení grafu PointAndFigure.
29238. Úloha nemůže pokračovat, protože migrační tabulka obsahuje duplicitní položky pro zaregistrovaný objekt zabezpečení [%2]. Opravte migrační tabulku a opakujte akci.
29239. Síťové zařízení %1 nebylo úspěšně přidáno do systému. Pro toto zařízení bylo dosaženo systémového limitu %2 objektů podřízených fyzických zařízení. Pro toto zařízení nelze nainstalovat žádná další podřízená zařízení.
29240. Zprostředkovatel protokolu událostí Správce řízení služby
29241. Vytváření posloupnosti popisovače rezervního svazku v sektoru %1
29242. MSB3170: Položka X nemůže najít žádné nezávislé položky Y.
29243. Data požadavku nejsou pro tento typ požadavku platná.
29244. Model objektu schématu nepodporuje ověřování typů dat %1.
29245. Povolené hodnoty pro vlastnost Název vlastnosti: X nebo Y.
29246. Nepodařilo se vytvořit název odstraňovaného objektu.
29247. Selhal pokus o spuštění aplikace, protože jde buď o knihovní aplikaci nebo o proxy aplikaci
29248. Nelze načíst kontext kryptografie, chyba %1!x!.
29249. Povolená operace s názvem X je nutnou podmínkou pro použití režimu ReceiveContext ManualAcknowledgement při použití BufferedReceiveServiceBehavior.
29250. Systém Windows nemůže nastavit vybraný jazyk uživatelského rozhraní jako instalovanou jazykovou sadu.
29251. Prostředek adresy IP clusteru %1 byl přesunut do sítě s clustery %2, protože jeho adresa IP odpovídala masce podsítě. Chcete-li vrátit zpět toto přiřazení, uveďte prostředek %1 do offline režimu, obnovte původní hodnotu jeho vlastnosti Network, nastavte jeho vlastnost OverrideAddressMatch na hodnotu 1 a uveďte jej zpět do online režimu.
29252. Zprostředkovatele stínové kopie svazku %1 nelze nalézt.
29253. Správce členství
29254. Požadované čtení nebo zápis nelze udělit z důvodu konfliktu v uzamčení souboru.
29255. Volání na tomto soketu nelze blokovat, protože je zpracováváno předchozí volání v asynchronním režimu.
29256. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože v obsahu XML chybí hodnoty.
29257. Hodnota True, pokud má být zobrazeno textové pole s uživatelským jménem
29258. Vlastnost %1 definovaná ve schématu má identifikátor vlastnosti %2, který koliduje s již definovanou vlastností %3. Pozdější vlastnost bude ignorována. Nesprávný kód XML:%4%5
29259. Nebylo možné inicializovat podsystém služby RPC. Byla vrácena chyba %1.
29260. Tento počítač není nakonfigurován pro příjem aktualizací zabezpečení ze zdroje schváleného pro tuto síť. Správce musí nakonfigurovat službu agenta webu Windows Update na příjem aktualizací ze služby WSUS (Windows Server Update Services) nebo webu Microsoft Update.
29261. ID zadaného zdroje zobrazení videa již používá jiný zdroj v sadě.
29262. Požadavek zaslaný službě NAPAgent (Network Access Protection Agent) se nezdařil. Některé síťové služby nebo prostředky pravděpodobně nebudou k dispozici. Pokud potíže přetrvají, zkuste připojení vzdáleného přístupu odpojit a znovu navázat, nebo se obraťte na správce serveru vzdáleného přístupu.
29263. %1: Po novém výčtu zařízení Plug and Play proběhla migrace ovladačů úspěšně.
29264. Při vyhrazování bloku událostí došlo k chybě.
29265. Byla dosažena rezerva čekajících odeslání datagramu. V registru zvyšte hodnotu Tcpip\Parameters\DGMaxSendFree.
29266. Odebrání trasy %1 se nezdařilo.
29267. Agentu serveru proxy služby DNS se nepodařilo vyřešit dotaz od %1 po konzultaci všech položek na místním seznamu serverů pro překlad adres IP.
29268. V programu Windows Defender nelze z obsahu archivovaného souboru odebrat potenciálně nebezpečnou položku. Chcete-li položku odebrat, odstraňte archiv. Více informací o odebírání spywaru najdete v nápovědě a podpoře.
29269. Při vytváření transakčního mostu došlo k chybě. Koordinátor MS DTC bude spuštěn, avšak transakční most bude zakázán.
29270. (GMT-01:00) Azory
29271. Podřazený soubor byl převeden na složený formát souboru.
29272. Přihlášení se nezdařilo: Počítač, ke kterému se přihlašujete, je chráněn bránou firewall pro ověřování. Ověření zadaného účtu v daném počítači není povoleno.
29273. Spuštění prostředí aplikace Windows Media Center se nezdařilo.
29274. Seznam GRL byl znovu načten a aktuální proces je nutné restartovat.
29275. Styl zápatí zóny
29276. Text zobrazený v souhrnu ověření v případě, že odpověď je prázdná
29277. Nelze odeslat výsledek události do popisovače %1. Procedura SetEvent vrátila hodnotu %2. Depeše nemůže být odeslána.
29278. Byla nalezena duplicitní definice zásady. Název zásady=%1 Priorita=%2
29279. Vzdálený systém není k dispozici. Informace týkající se řešení potíží se sítěmi naleznete v Nápovědě systému Windows.
29280. Aktivační službě procesů systému Windows se nepodařilo přidat pracovní proces %1 do objektu úloh, který představuje fond aplikací %2. Datové pole obsahuje číslo chyby.
29281. Seznam událostí pro oznamování by měl obsahovat jednu nebo více událostí oddělených přesně jednou čárkou. Čísla událostí musí obsahovat tři číslice. Zkontrolujte a opravte seznam.
29282. Metodu End nelze volat dvakrát při výsledku AsyncResult.
29283. Poškozený seznam atributů souboru %1 byl odstraněn.
29284. Objekt WorkflowApplication byl zrušen, protože operace Load nebo LoadRunnableInstance vyvolala výjimku. Vytvořte nový objekt WorkflowApplication a zkuste načíst jinou instanci pracovního postupu.
29285. MSB4176: Nelze vytvořit instanci objektu pro vytváření úloh X ze sestavení Název sestavení . Zkontrolujte, zda bylo sestavení úlohy vytvořeno s použitím stejné verze sestavení Microsoft.Build.Framework jako sestavení nainstalované do počítače a zda v hostitelské aplikaci nechybí přesměrování vazby pro rozhraní Microsoft.Build.Framework. Y
29286. Služba Plánovač úloh nemůže namapovat vzor událostí pro úlohu %1. Události budou ignorovány. Další údaje: Hodnota chyby: %2
29287. Adresářová služba nemůže provést replikaci s tímto serverem, protože doba od poslední replikace překročila dobu, po které je objekt označen jako neplatný.
29288. Informační kanál vytvořil kategorii NULL.
29289. Zastavení služeb...
29290. Zadaný prvek neexistuje.
29291. Limit 64 položek na prostředek byl překročen.
29292. Určené okno nepatří k tomuto podprocesu.
29293. Tento seznam stop neobsahuje žádné položky. Přidejte do seznamu stop položky a akci opakujte.
29294. Neplatná rychlost.
29295. Objekt CultureInfo používaný jako náhrada čísel musí být specifická kultura, nikoliv neutrální kultura, nebo dokonce InvariantCulture.
29296. Při získávání některého parametru poskytovatele došlo k chybě: %1
29297. Direktiva oblasti X obsahuje neplatné znaky. Vlastnost RegionText nemůže obsahovat žádné znaky přechodu na nový řádek.
29298. Metodu Start nelze volat na úkol s akcí null.
29299. Rozložení UnorderedList a OrderedList nepodporují rozložení s více sloupci.
29300. Částice , a se nemohou vyskytovat po definici typu v obsahu element.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions