English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

2301. Zadaný objekt DateTime nespadá do nejednoznačného časového úseku.
2302. Heslo nelze zaktualizovat. Nově zadávané heslo obsahuje hodnoty, které v heslu nejsou povoleny.
2303. Došlo k obecné chybě vstupu/výstupu, např. při čtení z registru.
2304. Nelze otevřít Správce řízení služeb systému Windows.
2305. Soubor určený v DCERPCCHARTRANS nelze otevřít.
2306. Role již existuje.
2307. Rodina protokolů nebyla nakonfigurována do systému, nebo pro ni žádná implementace neexistuje.
2308. Název DNS obsahuje neplatný znak.
2309. Velikost clusteru musí být násobkem velikosti fyzického sektoru (%1 bajtů).
2310. V případě hodnoty true (a encrypt=true) používá SQL Server šifrování SSL pro všechna data odesílaná mezi klientem a serverem bez ověřování certifikátu serveru.
2311. Možnost %1 nevyžaduje zadání žádných hodnot.
2312. Požadované pravidlo nelze nalézt.
2313. Kvóty jsou na tomto svazku zakázány.
2314. Typ nebo metoda mají Y obecných parametrů, ale bylo zadáno X obecných argumentů. Je nutné zadat obecný argument pro každý obecný parametr.
2315. Zadaná maska podsítě je neplatná.
2316. Server RADIUS %1 neodpověděl na počáteční požadavek. Přesvědčte se, zda název serveru nebo adresa IP a tajný klíč jsou správné.
2317. Zdroj události zrušil relaci odběru.
2318. Ve třídě ControlParameter Y nebyl nalezen ovládací prvek X.
2319. Zobrazí seznam modulů povolených pro aplikaci. Tento příkaz lze použít k vyhledání konkrétního modulu na základě jeho identifikátoru, k vytvoření seznamu modulů podle nadřazených aplikací nebo k vyhledání modulů v počtu nula či více na základě zadaných atributů modulů.
2320. Zprávy nemohou být předávány na stejnou pracovní stanici.
2321. Zadaný parametr nebyl nalezen mezi informacemi o konfiguraci.
2322. Aplikace se pokusila povolit grafický režim DOS. Grafický režim DOS není podporován.
2323. Vyžadovaná direktiva X nebyla nalezena.
2324. Nebyli jste připojeni, protože v síti existuje duplicitní název. Pokud se připojujete k doméně, přejděte do ovládacího panelu Systém, změňte název počítače a akci opakujte. Pokud se připojujete k pracovní skupině, zvolte jiný název pracovní skupiny.
2325. Export byl dokončen. Probíhá následné zpracování...
2326. Při přidání hodnoty do kolekce typu Název typu byla vyvolána výjimka.
2327. Typ systému souborů: FAT
2328. Dočasná adresa IPv6. . . . . . : %1%2
2329. MSB3262: Při cílení profilu je nutné nastavit parametr ProfileName a jeden z parametrů FullFrameworkFolders nebo FullFrameworkAssemblyTables.
2330. Systém Windows se nepodařilo zavést, protože jádro chybí nebo je poškozeno.
2331. Program pro čtení souborů ZIP otevřel soubor, jehož signatura neodpovídá signatuře souborů ZIP.
2332. Kontrola názvu služby se nezdařila.
2333. Byl přijat požadavek na vyřazení z provozu, ale služba AD RMS (Active Directory Rights Management Services) není ve stavu vyřazení z provozu a nemůže požadavek vyřídit. Omezte přístup ke kanálu vyřazení služby AD RMS z provozu.
2334. Topologie nebo její uzly obsahují nesprávně nastavené atributy času.
2335. Typ grafu použitý k vykreslení řad
2336. Aggregation on all properties is not supported.
2337. Třída FaultExceptionEnabled není pro koncové body WebScript podporována.
2338. Směr textu v panelu
2339. Nalezen výraz <%%if ...%%> bez odpovídajícího <%%else%%> nebo <%%endif%%>.
2340. Při uvolňování knihovny DLL zpráv došlo k chybě. Funkce FreeLibrary vrátila hodnotu %1.
2341. U %1!S! byla zjištěna neočekávaná nulová hodnota na řádku %2!d! v souboru %3!S!
2342. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že vazba identifikátorů hardwaru je mimo úroveň tolerance.
2343. MSB3732: Kontext výrazu XPath nelze nastavit. X
2344. Zdrojový řetězec není dostatečně dlouhý. Ověřte nastavení parametru sourceIndex a počet.
2345. Tiskárna neexistuje. Chcete ji vytvořit? %1:
2346. Typ operandu v objektu X - Y nemůže být výčet.
2347. Na typu Název typu v sestavení Název sestavení nelze nalézt metodu Register.
2348. Uvedené číslo oblasti bylo neplatné.
2349. ------ Podporované příkazy SITECOSTING ------
2350. Chybový kód systému Win32
2351. Režim uzamčení je neplatný.
2352. Klient nemá dostatečná privilegia zabezpečení k provedení této operace.
2353. Byly vydány dočasné licence.
2354. Objekt osy – Interval nesmí být menší než 1 rok.
2355. X: Vlastnost CreateUserWizardStep.ContentTemplate neobsahuje rozhraní IEditableTextControl s identifikátorem Y pro uživatelské jméno.
2356. Vnitřní chyba knihovny JPEG. Nepodporovaná přesnost dat JPEG.
2357. Směrovací tabulka nemohla otevřít klíč registru %1.
2358. Došlo k pokusu spustit přesměrovač, ale přesměrovač už byl spuštěn.
2359. Třída prostředků pro tuto stránku nebyla nalezena. Ověřte, zda soubor prostředků existuje, a akci zopakujte.
2360. Bylo dosaženo fyzického konce pásku.
2361. Proměnnou X nelze použít na aktivitě Y, protože je již používána aktivitou Z.
2362. FillPage: Vlastnost SelectCommand.Connection nebyla inicializována.
2363. Neznámý formát
2364. Datový proud serializace neobsahuje žádné vnitřní výjimky.
2365. Hlavička ASF překročila zadanou maximální velikost.
2366. název domény (DNAME)
2367. Operace vyžaduje archivní kontext.
2368. Není definována referenční rovnost pro typy X a Y.
2369. Schéma ověřování zadané v pověřeních není definováno.
2370. Všechny disky nesoucí rozsahy pro daný svazek musí mít stejnou velikost sektoru a tato velikost musí být platná.
2371. Před načtením hodnot parametrů je nutné volat operace Parse.
2372. Chyba analýzy manifestu: Prvek nebyl uzavřen.
2373. Hostitel %1!d! je sblížen s následujícími hostiteli jako součást clusteru:
2374. Stav protokolu HTTP 203: Vrácená metadata v záhlaví entity nejsou konečnou sadou, která je k dispozici na původním serveru.
2375. Metoda CustomValidationAttribute Název metody v typu Název typu musí souhlasit s očekávaným podpisem: public static ValidationResult Název metody(hodnota objektu, kontext ValidationContext). Hodnota může být silného typu. Parametr ValidationContext je nepovinný.
2376. Formát metadat není podporován.
2377. Hodnota vlastnosti ActiveViewIndex musí být menší než hodnota Views.Count a větší nebo rovna -1.
2378. Aplikace Outlook není v tomto počítači nainstalována nebo v ní chybí komponenty CDO nebo MSEMS. Nainstalujte a nakonfigurujte aplikaci Outlook a akci opakujte.
2379. Zadaný port nelze otevřít pro příjem zpráv k určování blízkosti.
2380. Šablona UriTemplate X není platná. Všechny části řetězce dotazu musí být ve tvaru název=hodnota, kde hodnota nesmí být složeným segmentem. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplate.
2381. Pole nesmí být prázdné.
2382. Zápis certifikátu pro %1 se pokusil obnovit certifikát %2 z certifikační autority %3. Žádost čeká.
2383. Provést zjišťování směrovačů .
2384. Nelze získat názvy podklíčů u klíče [2]. {{ Systémová chyba [3].}} Přesvědčte se, zda máte ke klíči dostatečný přístup, nebo se obraťte na pracovníky oddělení odborné pomoci.
2385. Řadič zařízení %1 zjistil vypršení časového limitu portu z důvodu dlouhotrvající nečinnosti. Všechny přidružené sběrnice byly resetovány, aby byl tento stav vyřešen.
2386. Byl získán certifikát z delegáta klienta.
2387. WorkflowApplication Id: X – nečinné a trvalé. Bude provedena tato akce: Y
2388. Chyba při čtení disku.
2389. Upgrade úložiště pověření se nezdařil.
2390. Atribut názvu souboru v systému NTFS v souboru 0x%1 je chybný.
2391. Pověření klienta nelze ověřit z důvodu chyby připojení LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Pole s řetězcem chyby bude obsahovat název serveru LDAP, pokud je k dispozici.
2392. Operací čtení
2393. Protokol IPRIPv2 neodeslal paket z rozhraní s adresou IP %1 na adresu IP %2. Uvedený údaj je kód chyby.
2394. Systémové součásti mohou konfigurovat pouze členové skupiny Administrator.
2395. Dynamické disky nejsou podporovány tímto operačním systémem.
2396. Došlo k následující interní chybě: Událost X nebyla očekávána ve stavu Y. Historie stavového počítače je následující:
2397. Migruje konfiguraci pro funkce serveru nižší verze směrem vpřed, aby bylo možné využívat nové funkce serveru.
2398. Nejsou k dispozici žádné informace.
2399. Časovače událostí čekání nemohou být zaregistrovány podprocesem serveru čekání. Výstražné podprocesy nemusely být inicializovány procedurou Rtutils. Uvedený údaj je kód chyby.
2400. Během přidávání souboru cookie do kontejneru došlo k chybě.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions