English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

7701. Nebylo možné najít vlastnosti ID sady stínových kopií %1.
7702. Byla obnovena druhá strana uložená v mezipaměti na disku.
7703. Program Pixel Shader Model 3.0 vyžaduje v registrech [0-15] konstanty s celočíselnými hodnotami (typu Integer).
7704. Neplatná následná podmínka po vyvolání výjimky: X
7705. Iniciátor vyžaduje k ověření přihlášení protokol CHAP, ale cíl protokol CHAP nenabídl.
7706. Odebere zadaný virtuální adresář. Je třeba zadat přesný identifikátor virtuálního adresáře odkazující na existující virtuální adresář.
7707. *** Nelze nalezt inicializacni adresu serveru %1: %2
7708. Nahrazované zdvihy musejí být ve stávající kolekci StrokeCollection umístěny blízko sebe.
7709. Je třeba účet pro ukládání souborů.
7710. Opravdu chcete obnovit tuto úroveň zásad podle výchozích zásad? Vlastní nastavení této úrovně zásad bude ztraceno.
7711. Nelze vyhradit žádnou paměť, kam by mohla být nová data pro %2 umístěna.
7712. Stav připojení klienta vzdáleného přístupu v %1 byl potvrzen. Nastavení klienta odpovídá požadavkům pro přístup k síti, ale klient nebyl odebrán z karantény. Klient vzdáleného přístupu použil toto přihlašovací jméno: "%2". Buďto tento uživatel nebyl do karantény umístěn, nebo byla karanténa odstraněna před odebráním uživatele službou RQS.
7713. Server nepřiřadil adresu.
7714. Chyba rozhraní Windows Sockets:
7715. Hodnota pozice segmentu osy musí být v rozsahu od 0 do 100.
7716. Nelze najít server proxy. Zkontrolujte konfiguraci serveru proxy.
7717. Element ContextBindingElement vazby X:Y je konfigurován s nastavením ContextExchangeMode.HttpCookie, ale konfigurace tohoto elementu HttpTransportBindingElement vazby zabraňuje horním vrstvám kanálu spravovat soubory cookie. Nastavte vlastnost HttpTransportBindingElement.AllowCookies na hodnotu false nebo upravte vlastnost ContextExchangeMechanism elementu ContextBindingElement na hodnotu SoapHeader.
7718. Tento server proxy vzdálené komunikace nemá žádnou jímku kanálu. To znamená, že buď server nemá žádné registrované serverové kanály pro naslouchání, nebo tato aplikace nemá žádné vhodné klientské kanály pro komunikaci se serverem.
7719. Model obsahu (content) typu Mixed nesmí obsahovat tento znak.
7720. Kontrola řadiče domény byla úspěšná.
7721. Hodnota vlastnosti je neplatná.
7722. Úplná cesta k metabázi služby IIS aplikace. Tento přepínač nelze kombinovat s přepínači -v nebo -p.
7723. Hlášená událost testu počítače je opravenou chybou paměti ECC na fyzické adrese %3 paměťového modulu %4 v paměťové kartě %5 hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
7724. Slovník nemůže mít hodnotu NULL.
7725. Nápověda není k dispozici.
7726. Chyba OSS ASN.1: Funkce není implementována.
7727. Velikost zadaného zmenšení je menší než minimální povolená velikost zmenšení.
7728. Výpis vlastností pro všechny uzly:
7729. Služba publikování na webu (Webová služba) neregistrovala předponu adresy URL %1 pro web %2. Ovladač HTTP.sys byl nakonfigurován pro naslouchání na příliš mnoha portech. Web byl zakázán. Datové pole obsahuje číslo chyby.
7730. Uvolnění média se nezdařilo.
7731. Průvodce nenačetl operační atributy ze vzdálené instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) %1 pomocí protokolu LDAP.
7732. Výška grafu musí být nastavena v pixelech.
7733. Adresa URL obsahuje neplatnou cestu.
7734. id Zobrazí informace týkající se identifikace počítače.
7735. Nelze změnit kolekci ovládacích prvků třídy GenericWebPart. Chcete-li vytvořit novou třídu GenericWebPart, použijte metodu WebPartManager.CreateWebPart().
7736. Program Windows Media Player nemůže smazat přepisovatelný disk CD nebo DVD. Ověřte, zda je vypalovací zařízení pro disky CD nebo DVD řádně připojeno a zda je disk čistý a nepoškozený. Pokud je vypalovací jednotka již používána, počkejte na dokončení aktuální úlohy nebo ukončete ostatní programy, které pravděpodobně jednotku používají.
7737. Silent Running: level transition due to time limit: %2
7738. Nenulové hodnoty indexu ploch fontu jsou platné pouze pro kolekce TrueType (.ttc).
7739. V podsystému ACPI došlo k chybě.
7740. Jedinečný identifikátor procesu.
7741. Inicializace protokolu IP se nezdařila.
7742. Hodnota parametru musí být v rozmezí od -180,0 do 180,0.
7743. XC1010: Nelze načíst název pro typ Název typu.
7744. Miniport neobsahuje žádné doporučení pro rozšíření zadané topologie VidPN.
7745. Zdroj trasování nelze inicializovat.
7746. Fragmenty mapování nelze propojit. Zajistěte, aby každý fragment mapování mapoval klíč, na kterém má být propojen s jedním z dalších fragmentů mapování.
7747. Kopírování souborů se nezdařilo.
7748. Klikněte na tlačítko Přidat.
7749. Seznam parametrů je příliš dlouhý
7750. Program Windows Media Player nemohl do souboru přidat všechny obrázky, protože jejich velikost přesahuje omezení 7 MB.
7751. Byla nainstalována služba UMDF %1 (CLSID %2). Vyžaduje verzi platformy %3 nebo vyšší.
7752. Objekt musí být typu UInt32.
7753. Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu.
7754. Konfigurační soubor aplikace obsahuje neplatné informace. Přeinstalujte aplikaci.
7755. Možnosti porovnání řetězců %1 jsou neplatné nebo je nelze použít společně.
7756. FIND: Neplatný přepínač
7757. Chyba služby Stínová kopie svazků: Při volání funkce QueryInterface z rozhraní IVssCoordinator k rozhraní IVssShim došlo k chybě. hr = %1.
7758. Vlastnost Indexer Název vlastnosti pro typ Název typu nevystavuje přistupující objekt setter.
7759. Služba Smart Card Resource Manager obdržela nerozpoznaný popisovač události PnP %1.
7760. Nelze získat popisovač monitoru.
7761. Program Windows Media Player nemůže synchronizovat soubor, protože při převodu souboru na jinou úroveň kvality nebo do jiného formátu došlo k chybě. Pokud potíže potrvají, odeberte soubor ze seznamu souborů k synchronizaci.
7762. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná. Její obslužná rutina pro stornování vygenerovala výjimku. Rutina byla určena pomocí metody InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler.
7763. Pro odkaz <%1> neexistuje bod změny zpracování.
7764. Třída StatementType Název typu zde není očekávána.
7765. Vybraný oddíl obsahuje aktivní stránkovací soubor.
7766. chybí metoda public static x Null { get; }.
7767. Klient není oprávněn k odesílání příkazu ping na proxy server RPC.
7768. Tato funkce nemůže najít skutečné zobrazovací zařízení GDI, které odpovídá zadanému názvu zařízení GDI.
7769. Tuto roli nelze odstranit, protože obsahuje uživatele.
7770. Nelze převést nastavení AppSetting Nastavení na typ Název typu ve vlastnosti Název vlastnosti.
7771. Uživatelské jméno účtu přidruženého této položce zapisující aplikací.
7772. Stav zobrazení je neplatný. X
7773. Restartování služeb Internetu je povoleno.
7774. %1 zjistil, že zařízení '%2' vyžaduje, aby pakety, které lze dělit hodnotou 128, byly doplněny tak, aby se jednalo o plné pakety USB (%3).
7775. Z registru nelze číst vazby ovladače pro přenos.
7776. XC1023: Byl zjištěn nesprávný kód Xaml. Direktivu class lze použít pouze na kořenový objekt.
7777. Struktura cílové adresy již existuje.
7778. Nelze načíst atributy GPT pro tento svazek (skryté, pouze pro čtení a bez čísla jednotky).
7779. V zásadách skupiny se nezdařilo odstranění připojení tiskárny %1 pro počítač. Chyba %2. Uživatelé tohoto počítače mají připojení tiskárny i nadále k dispozici. Tato situace může nastat v případě, že je název připojení tiskárny nesprávný, pokud nastaly potíže se zásadami skupiny nebo v případě, že zařazovací služba tisku nemůže kontaktovat tiskový server. Zásady skupiny se budou pokoušet periodicky o odstranění tohoto připojení tiskárny.
7780. Úloha buď nemá žádnou aktivační proceduru, nebo byla aktivační procedura zakázána nebo nebyla nastavena.
7781. '%1!ls! není součástí systému souborů. Musí být přidán, aby bylo možné operaci dokončit.
7782. Byl vymazán soubor protokolu %3.
7783. Vlastnost nelze odstranit.
7784. Bylo přijato upozornění Odemknutí popisovače svazku pro svazek spravovaný službou RSM. Upozornění bylo ignorováno.
7785. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) neobnovil při obnovení tiskových front ze souboru sledování jazyka %1. Chcete-li zjistit příčinu, zkontrolujte záložní soubor tiskové fronty a chybu systému Windows vrácenou touto událostí.
7786. Vyloučení bodu rozboru
7787. Hodnota povolení oznámení může být pouze Pravda nebo Nepravda. Zkontrolujte hodnotu a opakujte akci.
7788. Povolit zpětně šifrované heslo na úrovni jednotlivých uživatelů
7789. Váha musí být v rozsahu 0 až 1000 v krátkých dotazech a v rozsahu 0,0 až 1,0 v dlouhých dotazech.
7790. View the active test suite
7791. Klíč konfiguračního souboru (%1) obsahuje hodnotu NULL.
7792. Odkaz na filtr rozhraní WMI [%2] nebude během úlohy kopírování (nebo importu) zachován.
7793. Modul kompatibility úloh nemohl aktualizovat úlohu %1. Další údaje: Hodnota chyby: %2
7794. Pro tohoto zprostředkovatele musí být zadán název typu.
7795. Obnovení stavu systému se nezdařilo [%1].
7796. Soubor protokolu %1 je plný.
7797. Datový proud nepodporuje Flush.
7798. Podproces se již nachází v režimu zpracování na pozadí.
7799. Zadaný řetězec není ve formátu vyžadovaném pro e-mailovou adresu.
7800. Služba WINS nemohla zavřít soket.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions