English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

16401. MSB4201: Operace zrušení nemohla být dokončena, protože aktuálně spuštěná úloha neodpovídá.
16402. Chyba metody
16403. Získá nebo nastaví název řady, která se bude používat pro výpočty chybových úseček. Musí existovat pojmenovaná řada.
16404. /showattr Zobrazí atributy objektu.
16405. Synchronizovat repliku
16406. Služba WINS nemohla provést kontrolu konzistence u záznamů. Příčinou může být to, že služba WINS měla provést kontrolu konzistence pouze u partnerských serverů pro replikaci a aktuálně žádné partnerské servery pro vyžádanou replikaci nemá. Chcete-li tento problém vyřešit, měli byste službě WINS umožnit provádění kontrol konzistence u vlastnických serverů WINS nebo nakonfigurovat u služby WINS jeden nebo více partnerských serverů pro vyžádanou replikaci.
16407. Atributy X a Y se vzájemně vylučují.
16408. Název měněného modulu
16409. Akce DfsProcessRoots pro %1!wZ! a %2!wZ!, dokončena se stavem 0x%3!x!
16410. %1!-20s! %2!-30s! %3!I64u! (0x%3!I64x!)
16411. Ovladač prostorového videa
16412. Pokus o instalaci služby AD DS (Active Directory Domain Services) se nezdařil. Systémový svazek nelze umístit do kořenového adresáře. Opakujte povýšení s jinou cestou k systémovému svazku.
16413. Adresa URL pro přesměrování v případě kliknutí na tlačítko pro dokončení
16414. Byl vytvořen popisovač relace %1: UserAgent=%3, AccessType=%5, ProxyList=%7, ProxyBypassList=%9, Flags=%10
16415. @I *LOGON HOURS
16416. API nelze vyvolat během OnRender callback. Během OnRender lze provádět pouze kreslicí operace, které kreslí obsah prvku Visual.
16417. Konfigurace rozhraní je neplatná. Existuje již jiné rozhraní, které je připojeno k témuž rozhraní ve vzdáleném směrovači.
16418. Argument musí mít hodnotu true.
16419. Následující příznaky nelze upravit: %1
16420. Zařízení je již používáno.
16421. Hodnota vlastnosti musí být v rozsahu od 0,0 do 1,0.
16422. Služba indexování obsahu, na niž se odkazuje soubor %2, je vypnuta.
16423. Všechny objekty ve vstupním seznamu musí mít nadřazený typ CodeGroup.
16424. Přihlásit správce
16425. Název nebo adresa URL hledaného webu
16426. Neexistují žádné protokolové sekvence.
16427. Pro zadanou topologii VidPN nejsou dovoleny změny topologie.
16428. Objekt TransactionScope není kompletní.
16429. Ve videokodeku došlo k neočekávané chybě.
16430. Služba Šifrování neinicializovala záložní objekt System Writer systému VSS.%1.
16431. Není dostatek paměti pro zvětšení rozsahu historie DOSKey.
16432. Chcete-li zadat rozšířenou možnost pro tuto volbu, stiskněte klávesu F8.
16433. Zadaná skupina cílových portálů není platná.
16434. Soubor nelze nalézt.
16435. Nelze provést registraci již registrovaného zpětného volání na uzlu oboru názvů.
16436. Příkaz pro přepnutí do sdíleného zobrazení stránky
16437. Kolekce poznámek grafu
16438. Zobrazí seznam povolených zprostředkovatelů správců rolí.
16439. Při dešifrování datové části došlo k chybě.
16440. Službě Zařazování tisku se nezdařilo regenerovat informace o ovladači tiskárny %1 pro prostředí %2. Kód chyby systému Win32 %3. Tato situace může nastat po upgradu operačního systému nebo v důsledku ztráty dat na pevném disku.
16441. Tuto funkci lze volat pouze z technologie LINQ to Entities.
16442. Kontrola řadiče domény v součásti Licencování nebyla úspěšná, protože došlo k chybě %1 ve funkci %2. Pokud nebude problém opraven, bude tento server bude automaticky vypnut. Další informace získáte v dokumentaci k produktu týkající se licencování.
16443. Správce transakcí XA koordinátora MS DTC volal funkci xa_close v knihovně DLL '%1' správce prostředku XA. Toto volání se nezdařilo s uživatelskou výjimkou: Soubor=%2 Řádek=%3.
16444. Zdrojové pole nebylo dostatečně dlouhé. Zkontrolujte index srcIndex, délku a dolní meze pole.
16445. Čtení objektu %1 se nezdařilo.
16446. Sloupec musí mít typ.
16447. Případy FlowSwitch musí být jedinečné.
16448. Na doménu existuje odkaz.
16449. Nelze se připojit ke kanálu Shared Memory.
16450. Zpráva X byla zahozena, protože její hlavička neobsahovala požadovanou vlastnost MessageId.
16451. Při přidělování paměti pro relaci došlo k chybě haldy plochy. Další informace naleznete v protokolu událostí systému.
16452. Uzel %1 navázal komunikační relaci s uzlem %2 a zjistil, že používá jinou, avšak kompatibilní verzi softwaru clusterové služby. Doporučujeme nainstalovat do všech uzlů v clusteru stejnou verzi softwaru clusterové služby.
16453. Zadaný čas vypršení záznamu je neplatný.
16454. Soubory protokolování nelze inicializovat. Soubor QMLog ve složce Msmq\Storage je poškozený nebo chybí. Chyba %1: %2
16455. Obsah kryptografické zprávy dosud nebyl dešifrován.
16456. %1 vzdálené soubory místní soubor
16457. Systém Windows nemůže nastavit informace o jazyce offline. Kód chyby je 0x%1!X!.
16458. Program Windows Media Player zjistil chybu při přehrávání souboru. Další pomoc získáte po klepnutí na nápovědu na webu.
16459. Domovský adresář uživatele Terminálové služby nebyl nastaven, protože zadaná cesta neexistuje nebo k ní nelze získat přístup. Byla použita výchozí cesta k domovskému adresáři. Uživatelské jméno: %1 Doména: %2
16460. Linka je obsazena.
16461. Server přestal obsluhovat požadavky pro aplikaci %1, protože počet selhání mimoprocesových komponent překročil omezení.
16462. %1bitový katalog byl obnoven správcem.
16463. Tato operace je platná pouze u obecných typů.
16464. Minimální místo na disku vyžadované pro protokolování není k dispozici.
16465. Tento průvodce může určit oprávnění, která budou udělena sestavení, nebo určit kódové skupiny, které poskytují oprávnění pro sestavení.
16466. Ze služby Správce logických disků bylo odesláno poškozené upozornění.
16467. Svazek online v sadě online nemá název. Název by měl být zadán. Kód chyby: %1
16468. Byl nainstalován modul %1.
16469. Registrační údaje tohoto rozhraní jsou nekonzistentní nebo neúplné.
16470. Doménu volajícího nelze určit.
16471. V souboru %1 byly zjištěny drobné chyby názvu souboru.
16472. Pro operaci služby X byla určena neplatná metoda Název metody. Operace služby podporují pouze metody POST a GET.
16473. Klient poskytl platný token XML a byl úspěšně vytvořen token systému Windows NT.
16474. Přenos zřetězených licencí není podporován.
16475. Je aktivována po vytvoření datové vazby třídy MenuItem.
16476. Ověřování se nezdařilo, protože platnost certifikátu požadovaného pro tuto síť vypršela v počítači serveru.
16477. Zadanou operaci nelze dokončit, protože disk je plný.
16478. Výjimka brány firewall Základy spolupráce rovnocenných počítačů je zakázána. Výjimku lze povolit přijmutím dialogu o ochraně osobních údajů ve službě Lidé v mém okolí nebo přímo v uživatelském rozhraní brány firewall.
16479. Načtení algoritmu hash, určeného v umístění %1, službou zápisu síťového zařízení se nezdařilo. Pomocí příkazu "certutil -v -csplist" ověřte, že počítač, na kterém je služba zápisu síťového zařízení nainstalována, podporuje určený algoritmus hash. Ke konci výstupu příkazu vyhledejte část nazvanou "Hash Algorithms". Pokud zde není uveden algoritmus, určený v registru, nakonfigurujte v registru jiný algoritmus hash. Byla vrácena chyba (%2). %3
16480. Jednotku nelze zamknout. Svazek je stále používán.
16481. Nulový popisovač kontextu byl předán jako parametr [in].
16482. Neplatný popisovač ikony.
16483. Cílové pole je pro uložení všech záhlaví příliš malé.
16484. Heslo nelze aktualizovat, protože zadané heslo nesplňuje požadavky domény na délku, složitost nebo opakované použití hesla.
16485. Obsluha rozsahu odpovědi z mezipaměti, Range:X.
16486. Neplatné číslo. Čísla jsou omezena na 32bitovou přesnost.
16487. Údaj o počtu parametrů X je neplatný v typu Y.
16488. Povolí trasování pro web s názvem Default Web Site/ pro požadavky na soubory ASPX s výchozím nastavením.
16489. Chyba při volání serveru vzdáleného spouštění počítače.
16490. Obsah hodnoty %1 je u obou položek různý.
16491. Filipínština (Filipíny)
16492. Nejsou k dispozici data čítače výkonu služby Řízení front zpráv. Nepodařilo se inicializovat modul čítače výkonu. Spusťte příkaz 'lodctr.exe mqperf.ini' z konzoly příkazu a službu restartujte nebo se obraťte na zástupce podpory společnosti Microsoft. Chyba %1: %2
16493. Spuštění Služby vzdáleného přístupu se nezdařilo, protože protokol Point to Point nebyl úspěšně inicializován. %1.
16494. Musí určovat platné informace pro analýzu řetězce.
16495. Byla zjištěna neplatná nebo poškozená data.
16496. V metodě PauseProcess služby modelu COM+ (například komponenty Queued Components nebo nástroj Compensating Resource Manager) došlo k chybě. Identifikátor GUID služby a hodnota HRESULT: %1
16497. Kvóty jsou na tomto svazku sledovány a vynucovány.
16498. Správci logických disků se nepodařilo vytvořit oddíl pro určený svazek.
16499. Počet parametrů neodpovídá počtu předaných hodnot argumentů.
16500. Při inovaci účtu uživatele %1 došlo k chybě. Tento účet bude nutné přidat ručně po restartování.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions