English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

22101. Sada řádků není rozdělena do kapitol.
22102. Při spouštění jedné nebo více komponent klienta nebo serveru druhé strany došlo k chybě %1.
22103. Chyba na řádku %1!d!. Poslední token začíná na %2!c!.
22104. Server se úspěšně připojil k farmě na serveru služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby %1.
22105. Povolit zavření
22106. Neexistuje nadřazená tabulka.%1%2%3%4%5
22107. Chyba dat (cyklická redundantní kontrola).
22108. Zadaná hodnota nesmí být záporná.
22109. Pokus o přístup k typu se nezdařil.
22110. Zpracování objektů zásad skupiny...
22111. Protokol IGMP obdržel paket s neplatným záhlavím. Paket byl zahozen. Byl přijat místním rozhraním s adresou IP %1 a přišel od sousedního směrovače s adresou IP %2.
22112. Popisovač vazby neobsahuje všechny požadované informace.
22113. Proces nebyl spuštěn nebo byl již ukončen.
22114. Objekt není v platném stavu.
22115. Bylo zadáno nesprávné číslo tiskové úlohy.
22116. Probíhá přenos rolí hlavního operačního serveru v tomto řadiči domény služba Active Directory na jiný řadič domény...
22117. Poslední účet správce nelze zakázat ani odstranit.
22118. Registrovaný příkaz MSXML nepodporuje ověření.
22119. START SYSRECOVERY -- Spustí obnovení systému.
22120. Z následující příčiny nelze načíst soubor ovladače:
22121. Kontrola konzistence pro součást %1\%2 se nezdařila. Aplikace %3 nebude k dispozici v záloze provedené v čase %4.
22122. U koordinátoru MS DTC došlo k vnitřní chybě a jeho činnost je ukončována.
22123. Kritická hodnota F – jeden konec:
22124. X nelze použít jako kódování záhlaví.
22125. Zásada přidělení prostředků se zadaným názvem již existuje. Zadejte jiný název.
22126. SOAP 1.2
22127. Popis: Vyhledá skupiny v adresáři podle daných kritérií.
22128. Při duplikování pojmenovaného kanálu došlo k chybě. Další informace naleznete v popisu vnitřní výjimky.
22129. Ukončení procesu
22130. Certifikát nebyl v úložišti nalezen.
22131. Funkci bylo předáno příliš mnoho parametrů. Služba Řízení front zpráv může v jednom volání zpracovat až 128 vlastností.
22132. Přijato: %1. Od: %2. ID volajícího: %3. Komu: %4. Počet stránek: %5. Čas přenosu: %6. Název zařízení: %7. Podrobnější informace o této události naleznete v protokolu činnosti.
22133. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nemůže přidat certifikát %1 do složky %2. %3. %4.
22134. Ovládací prvek nemůže vstupovat do bloku try.
22135. Systém Windows se nepodařilo zavést, protože firmware (BIOS) není kompatibilní se standardem ACPI.
22136. Zarovnání souvisejícího titulku
22137. Tento prvek Visual není připojen ke zdroji prezentace PresentationSource.
22138. Uživatel: %1\%2
22139. Aktivní oddíl není aktuální aktivní oddíl.
22140. Vytvářet oprávnění
22141. Kolekce parametrů použitých ve vlastnosti FilterExpression. Filtrování je k dispozici pouze v případě, že vlastnost DataSourceMode je nastavena na hodnotu DataSet.
22142. Dočasné sestavení nelze uložit.
22143. Tento vztah důvěryhodnosti je již označen jako nepřenosný v doménové struktuře.
22144. Argument pole je nesprávného typu.
22145. Při převodu datového souboru došlo k chybě.
22146. Typ dat sloupce není platný.
22147. Systém událostí
22148. Instalační služba nemůže z důvodu nedostatečných oprávnění upravit soubor [2].
22149. Prostředek média nemůže analyzovat datový proud bajtů.
22150. Při pokusu o zápis konfigurace došlo k chybě. Chybová zpráva: X
22151. Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services schema cache has been updated successfully.
22152. Server DNS nemohl vytvořit soket protokolu UDP (User Datagram Protocol). Kód chyby je uložen v datovém bloku události. Restartujte server DNS nebo počítač.
22153. Starší režim je aktivní.
22154. Certifikát je trvalý certifikát podepsaný svým držitelem (self-signed certificate).
22155. Při otevírání systémového kryptografického modulu %1 došlo k závažné chybě. Operace vyžadující kryptografické protokoly SSL nebo TLS nebudou pracovat správně. Kód chyby je 0x%2.
22156. Index a čítač musí odkazovat na umístění v rámci vyrovnávací paměti.
22157. Služba %1 byla zastavena.
22158. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
22159. Službě nebo funkci byl předán neplatný parametr jako dvanáctý argument.
22160. Možnost %1 není jednoznačná.
22161. Řetězec připojení používaný k připojení k objektu Data Source
22162. Zadaný vektor přerušení je stále připojen.
22163. Vzorek času byl odmítnut z následujícího důvodu: Vrstva druhé strany je menší než vrstva hostitele.
22164. %1!-36s! %2
22165. Při pokusu o vysunutí média z jednotky %1 knihovny %2, jednotka oznámila, že neobsahuje žádné médium. Jednotka pravděpodobně médium odmítla již při pokusu služby RSM o založení média. Tato situace je obvykle způsobena vložením nekompatibilního média nebo čistící kazety do knihovny při přístupu dvířky nebo při operaci založení.
22166. %1 nainstalováno
22167. [X(Y)] v Z není vlastnost deklarovaná na tomto typu.
22168. Požadovaný protokol rozšíření nebyl zaregistrován jako CRM.
22169. Možnosti sítě nejsou platné.
22170. Neznámá podmínka členství - X
22171. Nelze stáhnout soubor skriptu automatické konfigurace serveru proxy.
22172. Certifikační autorita nemohla inicializovat objekty pro zasílání e-mailů.
22173. Vlastnost Název vlastnosti neexistuje.
22174. Změny stavu u položky v mezipaměti
22175. Bylo očekáváno datum.
22176. CHKNTFS: Nesprávný formát příkazové řádky.
22177. Jiné události změny zásad
22178. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) odstranila neplatný certifikát %1 z %2.
22179. Určuje, zda datové body, které mají stejnou hodnotu X, jsou vykreslovány vedle sebe nebo jsou vykreslovány pomocí stejné hodnoty X. V případě nastavení na hodnotu Automaticky typ grafu automaticky určuje, zda je tato hodnota True nebo False. Pokud tento atribut nastavíte na hodnotu True, bude to mít vliv pouze v případě, že minimálně dvě řady v oblasti grafu mají vlastnost DrawSideBySide nastavenou na hodnotu True.
22180. Priorita vysílání změn RLMT je nastavena.
22181. Připojené možnosti od dodavatele
22182. Aktualizace operačního režimu...
22183. Výběr svazku se nezdařil, protože k požadovanému zařízení nelze získat přístup.
22184. Služba Active Directory Domain Services byla úspěšně vypnuta.
22185. Režim, ve kterém má být vykreslována šablona EntityTemplate.
22186. Formátovacím řetězcem může být pouze "G", "g", "X", "x", "F", "f", "D" nebo "d".
22187. Dočasný záložní soubor pro %1 nelze vytvořit.
22188. ------ Podporované příkazy REGISTRY ------
22189. Zobrazí seznam povolených zprostředkovatelů členství.
22190. Nelze získat názvy hodnot ke klíči [2]. {{ Systémová chyba [3].}} Přesvědčte se, zda máte ke klíči dostatečný přístup, nebo se obraťte na pracovníky oddělení odborné pomoci.
22191. Soubor %1 nelze nalézt.
22192. Kolekce již obsahuje klíč X. Zvolte jiný klíč.
22193. Kolekci SelectedDates lze změnit pouze v režimu vícenásobného výběru. Použijte kolekci SelectedDate v režimu jednotlivého výběru.
22194. Instalované kodeky nepodporují formát mediálního souboru.
22195. Zadanou metodu Název metody u typu Název typu nelze převést na výraz úložiště LINQ to Entities, protože její návratový typ se neshoduje s návratovým typem funkce určené atributem EdmFunction.
22196. Služba Systémový čas zjistila chybu a bude ukončena. Došlo k následující chybě: %1
22197. Platnost souboru režimu spánku byla zrušena; soubor by se měl přestat používat.
22198. Silent Running: temperature sensor read error: %2
22199. Nelze otevřít soubor protokolu. Šifrovací a dešifrovací operace nelze obnovit.
22200. Přístup k poškozené sdílené položce:

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions