English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

26101. V mezipaměti byl nalezen odpovídající záznam s ID %1.
26102. Mongolština (tradiční mongolské písmo)
26103. Výchozí systém nelze určit.
26104. E %1
26105. Uživatel, připojený na port %1, byl odpojen, protože došlo k chybě přenosové vrstvy při ověřování konverzace.
26106. Podvrstva neexistuje.
26107. Služba směrování vyvolala funkci přerušení na kanálu: X.
26108. Vnitřní chyba: Svazek je nepoužitelný.
26109. Podporuje Vzdálené úložiště.
26110. Tělo metody by nemělo existovat.
26111. Vynucení TDR bylo ignorováno.
26112. Protokol IPBOOTP nenaplánoval zpracování paketu přijatého v místním rozhraní s adresou IP %1. Paket byl přijat z počítače s adresou IP %2. Chyba mohla být způsobena nezdařeným přidělením paměti. Kód chyby je uveden v datech.
26113. Nadřazená jazykové verze musí být podporována. Jazyková verze X není nyní nainstalována.
26114. Vlastnost X je globální vlastností a nelze ji upravit.
26115. Určené možnosti nejsou obsaženy v adresářové službě.
26116. Neznámý zvláštní přístup (bit 15)
26117. Pojmenované sady oprávnění:
26118. Nelze vytvořit výsledek dotazu typu Název typu.
26119. Byla zjištěna chyba %2 v indexu obsahu na jednotce %3.%1
26120. Předmět: ** OZNÁMENÍ O TISKU **
26121. Zvolený oddělovací soubor není platný.
26122. Ze seznamu povolených pro řadič domény určený jen pro čtení %1 byla odstraněna hodnota %2.
26123. Různé jímky datového proudu v této jímce médií jsou příliš mimo synchronizaci, aby bylo možné provést požadovanou akci.
26124. Z důvodu chyby bude ukončen replikační podproces Name Challenge. Restartujte službu WINS.
26125. Kompilace hostitele ASP.Net
26126. Název deklarace není platný.
26127. Není shoda v základech počítače(ů)/katalogu(ů)/oboru(ů).
26128. Důvod: Bylo dosaženo maximální počtu předkompilací.
26129. Atributy oblasti grafu
26130. Chyba při odebrání
26131. Příkaz obsahuje neplatný počet argumentů.
26132. Protokol IGMP obdržel paket s neplatnou verzí v jeho záhlaví. Paket byl zahozen. Byl přijat místním rozhraním s adresou IP %1 a přišel od sousedního směrovače s adresou IP %2.
26133. Služba Zprostředkovatel relací terminálového serveru na serveru %1 není k dispozici.
26134. Funkce ArrayIndexer s typem indexu Název typu není podporována, protože nevrací hodnotu int.
26135. Okno již bylo zaregistrováno jako cíl přetažení.
26136. Předchozí virtuální přerušení nebylo potvrzeno.
26137. Získá nebo nastaví styl popisku přemístěných inteligentních popisků (SmartLabels).
26138. Neplatné parametry: Při exportu je vyžadován filtr.
26139. Server DNS nalezl na řádku %3 souboru %2 nepodporovanou direktivu %1. Direktiva byla ignorována.
26140. GR Single Step Error %2
26141. Vlastnost StyleSheetTheme je již použita pro ovládací prvek. Nelze ji použít více než jednou.
26142. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že byly nalezeny neplatné doplňující informace.
26143. Nelze převést na statický typ Název typu.
26144. Index obsahuje data, která nelze číst. Vyhledávací služba se pokusí tyto potíže automaticky opravit. Pokud potíže potrvají, odeberte index a znovu jej vytvořte.%1
26145. Inicializace %2 se nezdařila, protože ovladač zařízení nelze vytvořit.
26146. RoutedEvent v RoutedEventArgs a EventRoute k sobě nepatří.
26147. Nepodařilo se nalézt parametr ParameterMessageFile pro %1. Funkce RegOpenKeyEx vrátila hodnotu %2.
26148. Objekt nelze registrovat dvakrát.
26149. Spouští se %2 pro %1.
26150. Pole se nevejde do záznamu.
26151. Index byl odpojen, protože je odebírán nebo byla zastavena vyhledávací služba. Pokud potíže potrvají, restartujte vyhledávací službu.
26152. Přístupové cesty na svazku nelze odstranit.
26153. Klient poskytl jako legitimaci neplatný příchozí token. Token obsahoval aplikační žádost (AP) protokolu Kerberos od důvěryhodného hlavního uživatele, ale pomocí klíče relace Kerberos nebylo možné ověřit podpis. Token byl pravděpodobně úmyslně poškozen. Pole identifikátoru klíče obsahuje jméno hlavního uživatele.
26154. (včetně serverů)
26155. Sestavení nelze načíst: Název sestavení
26156. [2] není platný krátký název souboru.
26157. MSB4188: Sestavení bylo zrušeno.
26158. Sadu kolekcí %1 změnil %2.
26159. Databáze je poškozena.
26160. rozsah: 0-8000
26161. Přenosová licence zřetězené licence nemůže být sama zřetězenou licencí.
26162. Zprostředkovatel časových údajů '%1' vrátil chybu při upozornění na změnu konfigurace sítě. Chyba bude ignorována. Chyba: %2
26163. Proxy koordinátoru MSDTC
26164. Došlo k narušení sdílení. Fronta je již otevřena k výhradnímu načtení.
26165. X není platná adresa URL. Musí se jednat o relativní adresu nebo v ní musí být použit protokol http: nebo https:.
26166. Databáze WINS mapování název-adresa je prázdná. To může znamenat, že předchozí vyvolání služby WINS vytvořilo databázi a bylo ukončeno dříve, než mohla být provedena jakákoli registrace.
26167. Klient poskytl jako legitimaci platný token akcelerátoru přihlášení, který však byl použit pro jiného hlavního uživatele, než představují dodaná pověření. Následkem toho se žádost o token nezdařila. Před dodáním pověření jiného uživatele se klient musí nejprve odhlásit. V závislosti na zásadách auditu mohou být do události 10530 se stejným ID transakce zapsány další podrobnosti o tomto tokenu.
26168. %1 (%2) %3Začíná zálohování souboru protokolu (rozsah %4 - %5).
26169. Částečně v režimu online
26170. Existuje odkaz na typ %1, který není definován ve schématu.
26171. Komentář uživatele
26172. Došlo k přetečení vyrovnávací paměti pro převod.
26173. Při pokusu o přihlášení bylo v kontextu zabezpečení uživatele nashromážděno příliš mnoho ID zabezpečení.
26174. Instance <%1> byla úspěšně odstraněna.
26175. Dočasné přepnutí do režimu příkazového řádku
26176. Na disku není dostatek místa pro obnovení ztracených dat.
26177. Parametr klíče na pozici X má hodnotu Null. Každý řídicí parametr klíče musí být řetězec.
26178. Virtuálnímu adaptéru clusteru s podporou převzetí služeb při selhání se nepodařilo generovat jedinečnou adresu MAC. Buď nemohl najít fyzický adaptér sítě Ethernet, ze kterého by generoval jedinečnou nebo dochází ke konfliktu generované adresy s jiným adaptérem v tomto počítači. Spusťte Průvodce ověřením konfigurace a zkontrolujte konfiguraci sítě.
26179. Služba Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR) se zastavuje.
26180. Upgrade aplikace pro spuštění v systému Windows Vista se nezdařil, protože nebylo možné zavést databázi používanou v dřívějším operačním systému.
26181. Modul zásad %1 zaznamenal do protokolu tyto informace: %2
26182. Vyvážení nelze změnit, protože zvukové zařízení je pouze monofonní.
26183. Pole AdjustmentRule nesmí obsahovat elementy s hodnotou Null.
26184. Na této adrese URL nelze vytvořit objekt, protože server nemá dostatek fyzického prostoru pro ukládání.
26185. Neznámý konfigurační oddíl %1. Nahraďte jej znakem ?, čímž získáte nápovědu.
26186. V atributu exclude-result-prefixes je použita hodnota #default, ale nadřazený element tohoto atributu nemá žádný výchozí obor názvů.
26187. Dlouhá hodnota: 0x%1!x!
26188. %1: Nepodařilo se číst soubor (nelze vytvořit mapování souboru).
26189. Načtení seznamu zařízení se nezdařilo.
26190. Byl očekáván datový proud bajtů, který lze vyhledat, avšak poskytnutý datový proud bajtů nelze vyhledat.
26191. Nastavení domény
26192. Atributu XmlnsCompatibleWithAttribute v sestavení Název sestavení chybí požadovaná vlastnost. Nastavte obě vlastnosti NewNamespace a OldNamespace nebo odeberte atribut XmlnsCompatibleWithAttribute.
26193. Odinstalace dokončena: Odinstalování následující aktualizace bylo dokončeno úspěšně: %1
26194. Kompilace sestavení BrowserCap se nezdařila.
26195. Nebylo možné spustit součást Sdílení připojení, protože překládací proces režimu jádra ovládá jiný proces.
26196. Změna stavu doporučení se nezdařila. V systému je pravděpodobně nedostatek prostředků. Uvolněte prostředky a restartujte službu.%1
26197. V protokolu sledování nebyl nalezen žádný výstup pro X. Je vyžadována kompilace zdroje.
26198. Klient ukončil připojení (ukazatel připojení %1). Stav označující, zda bylo ukončeno paketem TCP Reset: %2.
26199. Určenou vlastnost nelze nalézt.
26200. Síťové rozhraní nebylo nalezeno.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions