English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

16801. Pokus o připojení neodpovídá žádné zásadě sítě.
16802. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že úložiště licencí je již inicializováno.
16803. %1 (%2) %3Databáze %4 požaduje pro úspěšné obnovení soubory protokolu %5 až %6. Proces obnovení našel pouze soubory protokolu až po soubor %7.
16804. Určený StylusPointDescription musí být podmnožina.
16805. Přidání ovladače tiskárny proběhlo úspěšně.
16806. Přidání vztahu s entitou, která je ve stavu Deleted, není povoleno.
16807. Název jazykové verze IETF X není rozpoznávaným názvem IETF.
16808. V cílovém umístění byly nalezeny zálohy několika počítačů.
16809. Při vyvolání nelze rozpoznat správný konstruktor.
16810. Nový zdroj obsahu nelze přidat, protože není k dispozici dostatek místa na disku. Uvolněte nejméně 10 MB volného místa a pak akci opakujte.
16811. Neplatný znak znakové sady Unicode
16812. Nedošlo k žádné nečinnosti.
16813. Zadaná adresa URL není relativní adresou URL.
16814. Při odesílání informací na server došlo k chybě na úrovni přenosu.
16815. ARP: Nedostatek paměti
16816. Text vykreslený některými ovládacími prvky jako zkrácený text v záhlaví tohoto pole
16817. Metoda pro instanci objektu nebyla nalezena.
16818. Kód PIN lze v tomto počítači použít pouze v případě, že počítač obsahuje čip TPM.
16819. Neplatný parametr: Při importu nelze zapnout logiku SAM.
16820. Při připojení čtecího zařízení byl rozpoznán neplatný stav dostupnosti.
16821. Toto rozhraní API není na dané úrovni vztahu důvěryhodnosti podporováno.
16822. Atributy aktivace nejsou podporovány pro typy, které nejsou odvozeny od typu MarshalByRefObject.
16823. Typ Název typu nelze použít jako parametr typu Y v obecném typu nebo metodě Název metody. Neexistuje žádný převod na uzavřené určení z Název typu na X.
16824. Oprávnění v seznamu přístupových práv jsou neplatná.
16825. Nelze načíst %1.
16826. Předané číslo portu není pro iniciátor platné.
16827. Nastavení zásad %1 je neplatné.
16828. Označuje název zdroje dat pro připojení.
16829. Data byla doručena v průběhu čištění koncového bodu.
16830. Nebyl nalezen žádný portál iniciátoru.
16831. Pro svazek nebyly nalezeny žádné rozsahy.
16832. Zásady služby AD CS (Active Directory Certificate Services) obsahují pouze neplatné šablony certifikátů.
16833. Modem (nebo jiné zařízení pro připojení) bylo odpojeno kvůli chybě hardwaru.
16834. Odinstalace sestavení z globální mezipaměti sestavení se nezdařila.
16835. Délka nemůže být menší než 0 nebo přesáhnout délku vstupu.
16836. Invalid delete instance syntax, should be #pragma deleteinstance("instance path", FAIL|NOFAIL)
16837. Cesta rozšíření
16838. START Spustí určený program nebo příkaz v novém okně.
16839. Hodnota Null nebo řetězec nulové délky nereprezentují platný typ.
16840. Umístění po uspořádání musí být větší než nula.
16841. Chcete-li používat implicitní přihlašovací pověření s NTLM, je třeba použít protokol SSL s předmětem certifikátu serveru nebo zakázat algoritmus lanman hash.
16842. Došlo k vnitřní chybě: %1!ls!.
16843. Neznámá chyba X
16844. Zásady klienta: MaxAge = X.
16845. Nebyl nalezen požadovaný rozšířený atribut Atribut pro typ prostředku Název typu.
16846. Jako den v roce nemůže být zadána nula ani číslo vyšší než počet dní ve vybraném roce.
16847. Správce transakcí koordinátoru MS DTC odeslal příkaz ABORT protokolu TIP jinému správci transakcí a přijal jako odpověď neznámý nebo neočekávaný příkaz protokolu TIP (%1). Transakce byla přerušena. Specifikace transakce: ID správce externích transakcí %2; adresa URL externí transakce %3; adresa URL transakce protokolu TIP koordinátoru MS DTC %4.
16848. Zadaný název sloupce je neplatný. Byla poškozena konfigurace aplikace. Přeinstalujte aplikaci.
16849. Relací s chybou
16850. Sestavování mezipaměti známých objektů
16851. Název DSN, který má být použit při připojování k objektu Data Source.
16852. Adresářová služba postrádá povinné informace o konfiguraci a není schopna určit vlastnictví nových rolí plovoucí operace typu single-master.
16853. Neznámý typ dat atributu
16854. Časový limit služby iSCSI vypršel během čekání na dokončení všech trvalých přihlášení.
16855. Levou stranou přiřazení musí být proměnná, vlastnost nebo indexer.
16856. Při vytváření řídicího semaforu WAN došlo k chybě. Agent SAP nemůže pokračovat.
16857. Došlo k pokusu o operaci, která není kompatibilní s aktuálním stavem členství uzlu.
16858. Nezdařilo se načíst rozvržení svazku. Operace na svazku se nezdaří.
16859. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná. Její implementace rutiny OnFreeInstanceHandle vygenerovala výjimku.
16860. Může být zadána pouze jedna možnost směrování.
16861. Hypervisor nemůže tuto operaci provést, protože parametr má neplatné zarovnání.
16862. Určuje, zda bude po ověření v modelu provedeno ověření stránky.
16863. Zadaný zdroj VidPN nelze použít, protože neexistuje dostupný cíl VidPN, ke kterému by bylo možné se připojit.
16864. Zpráva obsahuje hlavičku kontextu zpětného volání s odkazem na koncový bod pro verzi AddressingVersion X. Kontext zpětného volání lze přenášet pouze, je-li verze AddressingVersion konfigurována pomocí adresování WSAddressing10.
16865. Instalace ovladače.
16866. Atribut id mohou mít pouze šablony X.
16867. X musí být mapováno na atribut schématu typu Název typu.
16868. Nepodařilo se převést vlastnost z XML na požadovaný typ.
16869. Chyba reflexe záhlaví. Počet členů s hodnotou: X.
16870. Argument by měl být typu Název typu.
16871. Přidání položky %1!ls! způsobí, že výsledná kopie bude mít větší velikost, než je aktuální nakonfigurované omezení.
16872. Zadaná místní skupina neexistuje.
16873. Automatické odemknutí svazku %2 se nezdařilo.
16874. Služba indexu obsahu byla úspěšně spuštěna.%1
16875. Není podporováno přidávání typů pomocí funkce RegisterKnownType() pro vlastní zprostředkovatele datových služeb.
16876. Klient poskytl jako legitimaci neplatný token akcelerátoru přihlášení. Daný token obsahoval neplatný kód XML nebo neodpovídal podporovanému profilu tokenů služby AD FS.
16877. Změna cílového objektu: %1
16878. Název NULL byl uveden v pojmenované kolekci (slovníku) InstanceValues. Hodnota NULL nepředstavuje platný název pro třídu InstanceValue.
16879. Seznam protokolu událostí pro oznamování nemůže být delší než 1 040 znaků. Odstraňte ze seznamu duplicitní položky a opakujte akci.
16880. Graf typu PointAndFigure – Neplatný formát vlastního atributu UpBrickColor
16881. Došlo k chybě prostředku úlohy služby Stínová kopie svazku %1. Kód chyby: %2. Důvodem je, že přidruženou úlohu nelze zastavit během offline operace. Úlohu bude nutné zastavit ručně pomocí modulu snap-in Plánovač úloh.
16882. Nebylo možné spustit Správce oken plochy, protože se nepoužívá WDDM.
16883. Objekt OLE DB představovaný touto adresou URL je uzamčen jedním nebo více procesy.
16884. Server určený pro tuto operaci replikace byl kontaktován, ale nebyl schopen kontaktovat přídavný server nutný k provedení operace.
16885. Je aktivována před změnou režimu třídy FormView.
16886. Žádné dynamické disky nejsou k dispozici.
16887. U tohoto serveru brány TS nebylo možné povolit nastavení Požádat klienty o odeslání prohlášení o stavu (SoH). Chcete-li tento problém vyřešit, zkontrolujte, zda existuje klíč registru QuarantineEnabled a zda mají skupiny System a Administrators povoleno u tohoto klíče oprávnění Úplné řízení. Došlo k následující chybě: %1.
16888. Soubor nelze zpracovat, protože je poškozen.
16889. Klientovi se nezdařilo připojení k serveru (chyba = %2).
16890. Irština (Irsko)
16891. Zakáže trasování pro web s názvem Default Web Site.
16892. Název obnovované zálohy
16893. Import trvalého kryptografického klíče
16894. Nepodařilo se načíst soubor kurzoru File Name.
16895. Chyba vzorku pro náhradu.
16896. Během operace unwind byl zjištěn neplatný nebo nezarovnaný zásobník.
16897. Mapování vzdáleného serveru RADIUS pro uživatele systému Windows
16898. Transakce nebyla ve frontě aktualizována. Soubor: %2.%1
16899. %1 - Změní velikost přidružení úložiště stínové kopie svazku.
16900. Poslední odpověď byla zařazena do fronty (odpovídající ID požadavku %1) k odeslání. Stavový kód je %2.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions