English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

15701. Název typu X nesmí obsahovat tečku (.).
15702. Sekce . . . . . . . . : Další
15703. Pro přístup k požadované funkci je nutná zabezpečená knihovna.
15704. Adresa URL obrázku použitého pro tlačítko Storno
15705. Byl zadán cíl chybného typu.
15706. V cílovém počítači již existuje tisková fronta %1 a nebude změněna, protože nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) byl spuštěn v režimu zachování stávajícího nastavení. Není nutná žádná akce uživatele.
15707. Stávající připojení bylo vynuceně ukončeno vzdáleným hostitelem.
15708. Shromažďování diagnostických událostí sítě je zakázáno.
15709. Tělo X nelze odvodit.
15710. Neopravitelná chyba - Nelze otevřít konzolu se standardním výstupem, hr: 0x%1!08lx!
15711. Nelze přiřadit hodnotu z vlastnosti X do vlastnosti Y. Při projekci výsledků do typu entity musí pro projektovanou entitu souhlasit názvy vlastností zdrojového a cílového typu.
15712. Spuštění správce transakcí koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Inicializace funkce LogWriteAsynch vrátila chybu %1.
15713. Samostatný program nelze vyvolat.
15714. Výchozí popis obrázku pro všechny uzly v této úrovni použitý při vytváření datových vazeb
15715. Přihlašovací informace
15716. Službě DHCP se nepodařilo získat přístup k cestě určené pro protokol auditu.
15717. Indikátory objemu
15718. Zadaný parametr není podporovaného typu pro serializaci nebo deserializaci.
15719. Zadejte název souboru (.WebPart) nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte webovou část (WebPart).
15720. Tato metoda není podporována aktuálním objektem.
15721. Parametry nelze pro tuto jednotku použít.
15722. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v WinHttpOpenRequest
15723. Objekt předaný typu X není platný typ.
15724. Styl použitý pro navigační uzly
15725. Služba SNMP byla úspěšně spuštěna.
15726. Podmínka členství určuje podmínku, kterou musí sestavení splňovat, aby bylo členem kódové skupiny.
15727. Konstruktor importující do položky typu Název typu používá třídu ImportManyAttribute na parametr X s nepřiřaditelným typem. Třída ImportManyAttribute podporuje u parametrů konstruktoru pouze import do položek typů T[] nebo IEnumerable.
15728. Při přenosu se nepodařilo připojit k serveru.
15729. Nelze převést OLESTREAM na IStorage
15730. Zavaděč prostředku nemohl zavést soubor MUI, protože ověření platnosti souboru se nezdařilo.
15731. Služba protokolování událostí zjistila při inicializaci přihlašovacích prostředků v kanálu %2 chybu (res=%1).
15732. CHYBA - Chybí požadovaný parametr příkazu: %1. Viz použití níže.
15733. Ověřování zabezpečeného připojení s doménou %1
15734. Při přístupu k oblasti došlo k chybě.
15735. Při provádění dotazu ve sloučeném adresáři došlo k chybě.
15736. Za analýzu této instance URI odpovídá odvozený typ Název typu. Nesmí být použita základní implementace.
15737. Celočíselná hodnota se nenachází v povoleném rozsahu.
15738. Identifikátor GUID lokality: %1
15739. Byla očekávána pravá okrouhlá závorka.
15740. Samostatné atributy nelze používat v externích entitách.
15741. Zóna musí být registrována pomocí třídy WebPartManager.
15742. Typ Název typu není součástí ExpressionBuilder.
15743. Nelze přidat duplicitní položku kolekce typu %1 s atributy jedinečného klíče %2 nastavenými na hodnoty %3 v daném pořadí a s atributy kombinovaného klíče %4 nastavenými na hodnoty %5 v daném pořadí.
15744. Požadovaná operace je v kontextu ReflectionOnly neplatná.
15745. Služba Plánovač úloh bude pokračovat ve spouštění instance %2 úlohy %1 i po vypršení určeného časového limitu, protože se nepodařilo vytvořit mechanismus časového limitu. Další údaje: Hodnota chyby: %3
15746. Soubor INF, ze kterého má být vytvořen seznam ovladačů, neexistuje.
15747. Nepodařilo se vytvořit relaci MARS při přípravě na odeslání požadavku na server.
15748. Svazek %2 pro ochranu pomocí stínových kopií je ve stavu offline. Došlo k chybě čtení nebo zápisu v úložišti stínových kopií. Zajistěte, aby bylo úložiště stínových kopií v systému stále k dispozici. Odstraňte chybu ochrany nebo restartujte počítač. Pokud všechny ostatní pokusy o nápravu selžou, obnovením režimu bez ochrany pomocí stínových kopií obnovte používání svazku, přičemž dojde ke ztrátě stínových kopií.
15749. Služba WINS nemohla vytvořit haldu z důvodu nedostatku prostředků. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečná virtuální paměť počítače.
15750. Začátek CreateServiceHost
15751. Najde moduly povolené pro zadanou aplikaci, které jsou zadaného typu.
15752. Internal event: The auxiliary schema class identifier %1 (class name %2) derives from structural schema class identifier %3 (class name %4). This error was ignored and the inheritance was processed anyway.
15753. Event Log Readers
15754. Služba replikace souborů na řadiči domény nemůže komunikovat se službou replikace souborů v tomto počítači. Další informace pravděpodobně obsahuje protokol událostí.
15755. Vnitřní chyba: V klíčích registru Správce logických disků byly nalezeny chyby formátu řetězců.
15756. Nelze vytvořit třídu DataTableReader. Argumenty obsahují hodnotu null.
15757. Použitá aktualizace Service Pack: %%ws
15758. Nelze vytvořit novou úlohu služby BITS. Aktuální počet úloh tohoto počítače (%2) je roven nebo větší než hodnota limitu úloh pro počítač (%3) určená v zásadách skupiny. Chcete-li potíže vyřešit, po prohlédnutí chyby dokončete nebo zrušte úlohy služby BITS, které nevykazují žádný postup, a restartujte službu BITS. Pokud se tato chyba zobrazuje i nadále, požádejte správce o zvýšení limitu úloh pro počítač v nastavení zásad skupiny.
15759. Čítače výkonu pro službu %1 (%2) byly úspěšně odstraněny. Data záznamu obsahují nové hodnoty položek Last Counter a Last Help systémového registru.
15760. Určuje, zda se bude zobrazení dat v případě potřeby posouvat automaticky.
15761. Klient Certifikační služby: Roaming pověření nebude proveden, protože počet tokenů ve službě Active Directory přesáhl limitní hodnotu.
15762. Režim protokolování: Úplné
15763. Odepře všechny prostředky včetně práva na provádění
15764. Transformace šifrování protokolu IPsec není kompatibilní s příslušnými zásadami.
15765. Dvojznačné přesměrování
15766. Stavová zpráva: Byla získána licence.
15767. {Obnovený podregistr} Poškozený podregistr (soubor): %3 byl obnoven. Je možné, že některá data byla ztracena.
15768. Parameter out of Range %2
15769. Vytváření vazby na server LDAP v počítači %1
15770. Na pravý střed
15771. Další členové neexistují.
15772. Byla očekávána reprezentace elementu na X, Y.
15773. Služba WINS nemohla odeslat zprávu protokolu UDP (User Datagram Protocol) klientovi WINS.
15774. Nezdařilo se opakovat zdroj události: %1.
15775. Tato zpráva obsahuje události XY z celkového počtu Z událostí naplánovaných pro toto oznámení. Na počátku tohoto oznámení bylo ve vyrovnávací paměti ponecháno A událostí.
15776. Klíč registru %1 není očekávaného typu nebo obsahuje neplatnou hodnotu.%2 Klíč registru: %1
15777. Typ zarovnání oblastí grafu
15778. Došlo k chybě funkce GetQueuedCompletionStatus() serveru DNS. Chyba je uložena v datovém bloku události.
15779. Typ uvedené konstanty není podporován.
15780. Byla vybrána možnost zosobnění, ale nebyla zadána žádná identita. Pro zosobnění je nutné zadat identitu a heslo. Změny zosobnění nebudou uplatněny.
15781. Adresáře pro publikování nabízením se spustí, když kodér začne nabízet datový proud. Tento adresář nemůže spustit správce serveru.
15782. Služba Plánovač úloh nemohla spustit úlohu %1 podle plánu. Instance %2 je spuštěna nyní. To je způsobeno možností konfigurace, na základě které má být úloha spuštěna, když je k dispozici, pokud nebyl dodržen plán.
15783. Neplatný vzor shody
15784. Aktivační server oznámil, že požadavek na přepsání nebyl nalezen.
15785. Při analýze spolehlivosti došlo k chybě. Kód chyby analýzy spolehlivosti je %1. Kód chyby systému Windows je %2.
15786. Platné na základě kódu stavu: X.
15787. Metoda CacheMetadata, která přijímá parametr ActivityMetadata, musí být volána v aktivitě CodeActivity nebo AsyncCodeActivity. Správná metoda CacheMetadata pro tyto třídy přijímá parametr CodeActivityMetadata.
15788. Šiřitel popisovače zabezpečení dokončil úplné předání šíření.
15789. Zálohovat soubory a adresáře
15790. Není povoleno přidat k existující třídě nový povinný atribut, odstranit z existující třídy povinný atribut ani přidat ke speciální třídě Top volitelný atribut, pokud se nejedná o atribut se zpětnou vazbou existující třídy (přímo nebo pomocí dědičnosti, např. přidáním nebo odstraněním pomocné třídy).
15791. Systém Windows nemůže provést konečné změny instalované bitové kopie.
15792. Služba online odpovídajícího zařízení nenalezla podpisový certifikát pro konfiguraci %1.(%2)
15793. Vytváření závislosti prostředku %1 na prostředku %2...
15794. Došlo k chybě konfigurace.
15795. Nelze převést argument X volání na typ Y.
15796. Jednomu nebo více modulům pro zápis nebylo možné odeslat událost PreRestore.
15797. Nepodařilo se přistoupit k vašim informacím. Opakujte akci.
15798. Metoda musí být volána u typu, pro nějž má parametr which Type.IsGenericParameter hodnotu False.
15799. Zadaný typ neodpovídá tomuto bodu.
15800. Služba WS-Management zjistila vnitřní chybu.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions