English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

11301. Tento soubor je poškozen: obsahuje neplatný typ média.
11302. Tento počítač je již připojen k doméně.
11303. Změna vytvořeného atributu není dovolena.
11304. Velikost prokládání musí být pro prokládané svazky a svazky typu raid5 násobek 2, mezi 512 bajty a 1 MB. Pro ostatní typy svaků musí být velikost svazku nula.
11305. Neplatný identifikátor URI: Autoritu nebo hostitele se nepodařilo analyzovat.
11306. Získá nebo nastaví příznak určující, zda bude poznámka umístěna pomocí stylu volného kreslení.
11307. Spojení se serverem nebylo navázáno.
11308. Nesprávný parametr Rotation. Jsou podporovány pouze parametry Rotate0, Rotate90, Rotate180, a Rotate270.
11309. Algoritmus hash podpisu
11310. Mezipaměť: Age = X, Cache MaxAge = Y.
11311. Manifest %1 neodpovídá zdrojovému katalogu nebo katalog chybí.
11312. Příliš mnoho seznamů řetězců.
11313. Došlo k závažné chybě %2 a index byl vypnut. V systému je pravděpodobně nedostatek prostředků. Uvolněte prostředky a restartujte službu.%1
11314. Podrobnosti o vstupu (X z nich) nebyly zaznamenány do protokolu s ohledem na výkon.
11315. Obecná chyba odepření přístupu
11316. Instalační soubor INF služby pro nasazení systému Windows je neúplný nebo byl poškozen.
11317. Začátek provádění pro položku BookmarkWorkItem - aktivita X, DisplayName: Y, InstanceId: Z, BookmarkName: A, BookmarkScope: B.
11318. Tato stránka popisuje operace služby na tomto koncovém bodu.
11319. Danou součást nelze obnovit, protože se nachází ve vzdáleném počítači.
11320. Systém volal vlastní komponentu Compensator nástroje Compensating Resource Manager, která vrátila chybu. Toto chování indikuje potíže s komponentou Compensator nástroje Compensating Resource Manager. Informujte o této chybě autora komponenty. %1
11321. Přeloženo všesměrovým vysíláním = %1
11322. Určená zásada hlavního režimu nebyla nalezena.
11323. Server WINS nemohl inicializovat zabezpečení pro umožnění operací pouze pro čtení.
11324. Funkce uvedené v manifestu zprostředkovatele, které jsou označeny jako NiladicFunction='true', nemohou mít deklarace parametrů.
11325. Zavře zónu.
11326. Výsečový nebo prstencový typ grafu – Pokud je vlastní atribut CollectedThreshold vyjádřen v procentech, musí být hodnota v rozsahu od 0 do 100.
11327. %1 (%2) %3Došlo k chybě %4 související se synchronním zápisem překryté stránky.
11328. Server DNS dokončil načítání zóny %1 na pozadí. Zóna je nyní k dispozici pro aktualizace a přenosy zón, pokud to povoluje její konfigurace. Načítání zóny trvalo %2 sekund.
11329. Skupina základních aplikací se změnila na skupinu aplikací dotazu LDAP.
11330. Oddíl tabulky pro řádek tabulky
11331. Zpracování zásad skupiny selhalo. Systém Windows nemohl získat seznam objektů zásad skupiny platný pro tento počítač nebo tohoto uživatele. Další informace získáte zobrazením detailů událostí.
11332. Graf objektů nemůže mít hodnotu NULL.
11333. Požadovanou akci není možné provést, protože probíhá synchronizace. Můžete zastavit synchronizaci nebo počkat na její dokončení a poté akci opakovat.
11334. Název zprostředkovatele vlastního úložiště stavu relace X není platný.
11335. V tabulce dostupných serverů již není místo pro další záznam.
11336. Neplatná hodnota posunu parametru X. Hodnota musí být větší nebo rovna 0.
11337. Popis OperationDescription s názvem X v kontraktu Název kontraktu byl odvozen od implementace WorkflowService. IsOneWay=Y.
11338. Vystavená vzdáleně
11339. Nelze načíst mapy rozhraní pro obecná rozhraní na polích.
11340. Návrh pole
11341. Jedinečné vyhledání objektu %1 pomocí identifikátoru %2 se nezdařilo. Použijte pouze jedinečné identifikátory.
11342. Je možno použít pouze strukturu %1.
11343. Systém Windows nemůže načíst nastavení ze souboru odpovědí bezobslužné instalace.
11344. Klient požaduje typ objektu, který je platný pouze pro kolekci.
11345. Třída SessionStateStoreData vrácená rozhraním ISessionStateStore obsahuje hodnotu Null pro kolekci Items.
11346. Styl použitý pro záhlaví v tomto poli
11347. Chyba kompilace schématu: Atribut (%1) obsahuje hodnotu (%2), která přesahuje maximální počet znaků. Maximální počet znaků je (%3).%4%5
11348. RBV - Ověření zpětným načítáním povoleno %1!18.18s!
11349. Název souboru parametru RenameTo nesmí být prázdný ani roven hodnotě Null.
11350. X změněno na Y.
11351. Název serveru proxy nebyl nalezen. Zadejte server proxy a akci opakujte.
11352. Změny nastavení instalace softwaru byly úspěšně použity.
11353. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Základní kontrola funkce ResourceControl se nezdařila. ID prostředku předané v %2 neodpovídá internímu ID prostředku %3.
11354. Uživatel se pokusil použít bezobslužný soubor XML %1, avšak tento soubor neexistuje.
11355. Název tohoto počítače v systémech DNS a NetBIOS byl změněn z %1 na %2.
11356. Datový proud uzlu XAML: Metoda EndMember musí následovat za metodou StartObject a StartMember.
11357. Zadaný profil barev nebyl nalezen.
11358. Změna atributů:
11359. Jiné domény
11360. Službě Active Directory Domain Services se nezdařilo navázat připojení k pomocnému řadiči domény služby Active Directory, protože řadič byl odebrán.
11361. Jeden nebo více uživatelů je již přiřazeno místní sadě oddílů.
11362. Přidávání tiskárny
11363. Element DiscoveryClientBindingElement je uveden v kolekci BindingElementCollection objektu Binding. Zajistěte, aby objekt Binding v bodu DynamicEndpoint neobsahoval element DiscoveryClientBindingElement.
11364. Server FTP nemohl provést inicializaci z důvodu nedostatku dostupné paměti. Data obsahují chybu.
11365. Stránkování na straně serveru nelze použít, je-li atribut datové služby MaxProtocolVersion nastaven na hodnotu DataServiceProtocolVersion.V1.
11366. Z důvodu překročení kapacity nebylo možné vytvořit novou transakci.
11367. Služba Plánovač úloh spustila proces %1 modulu úloh. Příkaz=%2, ID procesu=%3, ID podprocesu=%4
11368. Výsledky nástroje diagnostiky paměti systému Windows
11369. Selhání v ::PutPublicKey(), volám CryptGenKey(). Poslední chyba - %1!lu!t
11370. Registrace WMDRM-ND se pro zařízení Windows Media Center Extender nezdařila. Kód chyby: %1.
11371. Vlastnost profilu Název vlastnosti umožňuje anonymním uživatelům ukládat data. V takovém případě musí být povolena funkce AnonymousIdentification.
11372. Pro tento objekt nebyly nalezeny žádné informace o vzdálené komunikaci.
11373. Stejný index zdroje v různých posluchačích má mít stejný nečtvercových pixelový režim.
11374. Doplňkový čítač otevřel protokol událostí pro knihovnu DSCTRS.DLL.
11375. Metoda RangeFromChild není v této implementaci podporována.
11376. Výčet SqlDataSourceMode pro vlastnost DataSourceMode ve zdroji dat X není platný.
11377. Spuštění služby se nezdařilo, protože nejméně jedna služba ve stejném procesu má nekompatibilní nastavení typu ID zabezpečení služby. Služba s omezeným typem ID zabezpečení může společně existovat ve stejném procesu pouze s jinými službami s omezeným ID zabezpečení. Pokud byl typ ID zabezpečení pro tuto službu právě konfigurován, vyžaduje spuštění této služby restartování hostitelského procesu.
11378. Zadaný typ není typem s možnou hodnotou Null.
11379. %1 %2: Nezdařilo se ověření rozsahu pro vlastnost %3. Nakonfigurovaná hodnota %4 je mimo rozsah od %5 do %6. Bude nastavena výchozí hodnota %7.
11380. Vlastnost AuthenticationType a atribut ServicePrincipalName nemohou být pro modul vyjednávání SSPI serveru určeny jako hodnota Null.
11381. Inicializace alokační tabulky souborů (FAT)...
11382. Odstranění záloh stavu systému bylo zrušeno.
11383. Služba pro nasazení systému Windows se nemůže připojit k adresářové službě.
11384. Pro tento systém nejsou nakonfigurované žádné zásady zotavení zašifrovaných dat.
11385. Program Windows Media Player nemůže přehrát tento disk DVD. Nainstalujte aktualizovaný ovladač grafické karty nebo pořiďte novou grafickou kartu.
11386. Operace replikace selhala, protože chybí požadované atributy místního objektu krbtgt.
11387. Vlastnost DaylightTransitionStart se nesmí rovnat vlastnosti DaylightTransitionEnd.
11388. Zkontrolovat protokol trasování neúspěšných požadavků
11389. Neznámý typ objektu %1
11390. Aktivace vyžaduje, aby hodnota RunAs aplikace byla Aktivovat jako aktivátor.
11391. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Virtuální adresa IP (VIP) %3 je neplatná. Cluster provede sblížení a bude fungovat normálně bez této adresy VIP. Ověřte, zda je adresa VIP zadána v platném formátu IPv4 nebo IPv6.
11392. Infrastruktura trasování koordinátoru MS DTC: Pokus o ukončení existující relace trasování se nezdařil. Vnitřní informace: %1.
11393. Podporuje diskové kvóty.
11394. Došlo k nezpracované výjimce.
11395. Algoritmus časového limitu opakování přenosu = konstantní (2)
11396. Inicializace NLS
11397. Podmíněné vyhodnocení: Typ=%1, Vlevo=%2, Vlevo (vyhodnoceno)=%3, Vpravo=%4, Op=%5, Výsledek=%6, SpustitJako=%7.
11398. Systém souborů DFS úspěšně vytvořil bod změny zpracování pro adresář %1 pod adresářem %2. Tato operace se dříve nezdařila.
11399. Výchozí sdílená položka
11400. MSB3696: Položka Y vyžaduje jednu z následujících položek X, žádná z nich však není zahrnuta.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions