English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

40001. Systém Windows nemůže rozšířit tento oddíl.
40002. Uzel NameSpace není platný.
40003. Typy pořadí podporované schématem jsou pouze "seq", "one" a "many".
40004. [MaxAge] Nelze vypočítat parametr MaxAge mezipaměti. Použito je 10 % od data (now-lastModified). MaxAge: X, LastModified: Y.
40005. Text zobrazený v souhrnu ověření v případě, že e-mailová adresa nevyhovuje regulárnímu výrazu
40006. Autorizace adresy URL byla pro požadavek úspěšná.
40007. Při pokusu o extrahování cílového objektu typu Název typu z výrazu volání metody X došlo k chybě. Počítejte s tím, že výraz určující objekt typu Název typu nesmí vyžadovat běhový kontext. Chyba: Y
40008. Nelze rozvětvit (fork) proces typu démon.
40009. Vypršel časový limit čekání.
40010. Uzel clusteru je ukončován.
40011. Chcete-li opravit svazek, musí být svazek i objekt plex online a musí být poškozené nebo musí probíhat jejich opětovné sestavení.
40012. Vyhledá virtuální adresář Default Web Site/ (virtuální kořenový adresář kořenové aplikace webu s názvem Default Web Site).
40013. Adresář služby Active Directory obsahující certifikační autoritu nelze kontaktovat.
40014. *** Pro %3 nejsou k dispozici zadne zaznamy %1 (%2).
40015. Instalace byla dokončena s upozorněními. Je třeba restartovat počítač. %1
40016. Systém OLE odeslal žádost a čeká na odpověď.
40017. Objekt System.Transactions je podporován pouze platformou Windows NT.
40018.
40019. %1!-15.15s! - Zobrazí nebo nastaví zásady protokolu IPSEC pro vybraný objekt.
40020. Dokončeno procent: %1. (Zpracováno záznamů EA: %2 z %3.)
40021. Licence pro tento soubor vyžaduje funkci, kterou aktuální přehrávač nebo operační systém nepodporují. Vyzkoušejte novější verzi aktuálního přehrávače nebo se obraťte na poskytovatele obsahu.
40022. %1 (%2) %3Databázi %4 nelze přírůstkově zálohovat. Před přírůstkovým zálohováním je nutné vytvořit úplnou zálohu.
40023. Volání se nezdařilo, protože nejsou k dispozici žádné rychlosti zpětného přehrávání.
40024. Sada shromažďování dat %2 (pomůcka %1) se zastavila s chybou; kód chyby %4.
40025. Hloubka bodů řady musí být v rozsahu od 0 do 1 000 procent.
40026. Název typu Název typu obsahuje znaky, které jsou v jazyce XAML neplatné.
40027. Soubor začlenění na straně serveru (SSI) zahrnuje sám sebe nebo byla překročena maximální hloubka začlenění na straně serveru.
40028. Neexistují žádní odesilatelé.
40029. výraz v závorce
40030. Požadovaná zpětná volání nebyla zaregistrována.
40031. Umístění nelze generovat z výrazu typu Název typu.
40032. Byla zahájena rutina CollectNbtPerformanceData.
40033. Program Windows Media Player nemůže uložit nastavení synchronizace, protože vaše zařízení je plné. Odstraňte některé nepotřebné soubory v zařízení a akci zopakujte.
40034. Vlastnost kontraktu je vyžadována pro koncový bod typu X.
40035. Byla generována zpráva o nedoručení (NDR) se stavovým kódem %1 pro příjemce %2 (ID zprávy %3).
40036. Certifikát domény
40037. Název odpovídajícího účtu počítače se neshoduje se síťovým názvem pro tento prostředek.
40038. Certifikát je neplatný nebo jeho platnost vypršela.
40039. Zařízení %2 %3 přestalo odpovídat.
40040. Zobrazení dat osy používané pro přibližování a posouvání dat osy
40041. X není povoleno v použití elementu.
40042. Chyba protokolu: Přijatá zpráva obsahuje platný podpis, ten však nebyl šifrován jako vyžadovaný použitou úrovní zabezpečení.
40043. Certifikát klienta byl odvolán.
40044. Klient předpokládá, že všechny podsítě jsou místní.
40045. Odemknutí trvalého kryptografického klíče se nezdařilo.
40046. Aktuální nastavení zásad skupiny zabraňuje zálohování na vzdálenou sdílenou složku.
40047. Vlastnost X nelze definovat poté, co objekt SqlTrackingParticipant začne zpracovávat záznamy.
40048. Klient poskytl jako legitimaci neplatný příchozí token. Zajistěte, aby v zásadách důvěryhodnosti existoval ověřovací certifikát, který odpovídá podpisovému certifikátu tokenu partnera poskytujícího účty.
40049. Nelze použít deserializaci řetězců pro nastavení: Nastavení
40050. Položka ExecuteActivityWorkItem byla dokončena pro aktivitu X, DisplayName: Y, InstanceId: Z.
40051. Standardní koncový bod typu Název typu nemá chování typu Název typu. Inicializace koncového bodu proběhla se správným chováním a bod by neměl být odebrán nebo nahrazen.
40052. Podproces nelze spustit, protože žádný není k dispozici.
40053. Zadaný účet počítače nebyl nalezen. Požádejte správce, aby zkontroloval, zda je v doméně tento účet. Pokud byl účet odstraněn odpojením, restartujte počítač a znovu se připojte k doméně.
40054. Syntaktická chyba v příkazovém řádku
40055. Operátor GROUPPARTITION je povolen pouze v kontextu výrazu dotazu.
40056. Video nelze přehrát: Formát videa není podporován.
40057. Vlastnost X není podporována ovládacím prvkem Y.
40058. Služba DNS server byla vypnuta.
40059. Úloha nebude pokračovat, protože migrační tabulka způsobila, že žádné zaregistrované objekty zabezpečení v popisovači zabezpečení pro objekt zásad skupiny (GPO) nebo jeden či více objektů instalace aplikace v objektu zásad skupiny (GPO) nebudou k ničemu mapovány.
40060. Nezabezpečená univerzální skupina byla změněna na nezabezpečenou globální skupinu.
40061. Služba Řízení front zpráv nebude moci dočasně přijímat zprávy, protože systémový stránkovaný fond je nízký. Během této doby bude kvóta počítače nastavena na hodnotu 0. V této fázi není nutný žádný ruční zásah. Po vyrovnání využití paměti na normální hodnotu obnoví služba Řízení front zpráv příjem zpráv automaticky.
40062. Znamená, že počáteční hodnota informace z tabulky LDT nebyla celým násobkem velikosti selektoru.
40063. Parametr UrlMembershipCondition požaduje absolutní adresu URL.
40064. Atribut %1 nelze nastavit na hodnotu %2.
40065. Uživatelský účet je časově omezen a momentálně se k němu nelze přihlásit.
40066. Spouští se Správce vzdáleného připojení Terminálové služby.
40067. Systému se nepodařilo vytvořit komponentu Compensator nástroje CRM, protože nebyl k dispozici dostatek paměti. %1
40068. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a oznámila načtení hodnoty InstanceValue s nastaveným příznakem InstanceValueOptions.WriteOnly. Hodnoty určené pouze pro zápis nelze načítat.
40069. Služba Infrared Camera Service (IrTran-P) byla spuštěna.
40070. X – nelze získat popisovač deskriptoru.
40071. Prostředek služby Koordinátor DTC
40072. Odebrání přiřazení aplikace %1 uvedené v zásadách %2 bylo úspěšné.
40073. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Pokus o registraci upozornění na změnu podadresáře se nezdařil kvůli chybě %2.
40074. Automatické přepnutí disku %1 (%2) na serveru s obsahem %3 ze stavu bez odezvy do režimu online
40075. V poli args je na pozici X očekávána instance typu Název typu.
40076. %1!d! Přispívající jednotky:
40077. %1!3d! %2!6s! %3!-24s!
40078. K zadanému cíli zobrazení videa není připojen žádný monitor.
40079. Rychlé prohledání
40080. Vstup do bloku podmínek na řádku:%1 Soubor:%2
40081. Adaptér miniportu má nízké napájení.
40082. Argument musí být menší nebo roven 2^31 - 1 milisekund.
40083. Požadovanou transformační operaci nelze provést.
40084. Zpracování záznamu: Stránka %1!d!, rámec %2!d!, záznam %3!d!, počet %4!d!, název USN %5!d!
40085. Obnovení zahájeno.
40086. Musí být uveden název elementu.
40087. Souřadnice obrazovky se nacházejí mimo ohraničující obdélník.
40088. Pro instanci webového jádra s možnostmi hostitele je povolený pouze jeden fond aplikací. Datové pole obsahuje číslo chyby.
40089. Pokus o zpožděné zavedení knihovny DLL nebo získání adresy funkce v knihovně DLL zavedené se zpožděním se nezdařil.
40090. Program CHKDSK snižuje verzi svazku...
40091. Pokus o sledování entity nebo komplexního typu se nezdařil, protože entita nebo komplexní typ Název typu neimplementuje rozhraní INotifyPropertyChanged.
40092. Operaci nelze provést, protože ji nepovoluje aktuální stav aplikace WorkflowApplication.
40093. Byla vytvořena relace zařízení Windows Media Center Extender.
40094. Katalogový server COM+ způsobil v průběhu spouštění výjimku.
40095. Data nebyla načtena úplně. Pravděpodobně bylo ukončeno připojení k databázi.
40096. ID profilu je již používáno jiným profilem DRM. Zadejte jiné ID profilu.
40097. Na této adrese URL nelze vytvořit objekt, protože objekt pojmenovaný touto adresou URL již existuje.
40098. Vzdálený soubor
40099. Zruší změny.
40100. Šablona použitá v tomto poli pro zápatí

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions