English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

10701. Pro svazek nelze vytvořit stínovou kopii, protože je uzamčen nástrojem BitLocker Drive Encryption.
10702. V programu Windows Media Player došlo ke stažení nesprávného počtu souborů. K této situaci může dojít, pokud se jiný program pokouší vytvořit úlohy se stejnou signaturou jako program Windows Media Player.
10703. Atribut Atribut nebyl nalezen.
10704. Provedením operace by došlo k jejímu zablokování
10705. Přesun ohniska o stránku dolů
10706. Přesměrování z protokolů HTTP či HTTPS na jiné protokoly, které jsou odlišné, nelze zpracovat.
10707. Hornolužičtina (Německo)
10708. Žádný vzhled volání není k dispozici.
10709. Klient adresářové služby pro vzdálené volání procedur
10710. Specifikace @position %1 má neplatný formát. Tato specifikace je volitelná a musí mít hodnotu @start, @end nebo @N, kde N je číselný index v rámci kolekce.
10711. Nastavení konfigurace zásad a serveru pro server brány TS %1 bylo úspěšně importováno.
10712. Akce_při_chybách : RESTART -- zpoždění = %1 milisekund
10713. Vzdálený klient se pokusil připojit přes port, který je rezervován pouze pro směrovače.
10714. Chyba CRC
10715. Disk je plný. Nepodařilo se vytvořit volné místo odstraněním staršího souboru protokolu %1.
10716. Informace o uzivateli
10717. Aktivace na serveru jsou pozastaveny.
10718. Adresa URL podpory není pro oddíl absolutní.
10719. Došlo k chybě zabezpečení.
10720. V dané záloze nebyl nalezen modul pro zápis systému.
10721. Služba COM+ nemohla inicializovat infrastrukturu zabezpečení z důvodu chyby v systémovém rozhraní API, jež je uvedeno níže. Obvyklou příčinou je nedostatek systémových prostředků v místním počítači. V tomto procesu nebudou vytvořeny žádné komponenty vyžadující infrastrukturu zabezpečení. %1
10722. Všechna dostupná řadová čísla důležitosti jsou již použita v zadané topologii.
10723. Správce transakcí uvedený v informacích pro obnovení neodpovídá nakonfigurovanému správci transakcí.
10724. Nepodařilo se použít vlastnost SqlCacheDependency, protože bylo odepřeno oprávnění. Aby bylo možné vlastnost SqlCacheDependency použít, musí být aplikaci uděleno neomezené oprávnění SqlClientPermission. Pokud aplikace toto oprávnění nemá, požádejte o jeho nastavení správce.
10725. Zadaný kořenový svazek instalace je neplatný. Kořenová složka služby pro nasazení systému Windows může existovat pouze ve svazku se systémem souborů NTFS.
10726. Komunikace mezi dvěma servery s obsahem se nezdařila.
10727. Binární objekt MOF v prostředku nazvaném %1 v souboru bitové kopie %2 nemohl být načten.
10728. Odeslané segmenty = %1!u!
10729. Je-li vlastnost EnablePaging nastavena na hodnotu True, určuje tato vlastnost parametr metody Select, který přijímá hodnotu pro počet řádků, které mají být načteny.
10730. Typ Název typu nemůže být inicializován z textu (XamlLanguage.Initialization). Přidejte do tohoto typu argument TypeConverter nebo změňte kód XAML tak, aby byl použit konstruktor nebo výrobní metoda.
10731. Služba infračerveného přenosu souborů nemůže vytvořit složku %1. Byla hlášena chyba %2.
10732. Spouští se nový hostitelský proces ovladačů.
10733. Dokument nelze filtrovat, protože požadovaná znaková stránka není nainstalována. Nainstalujte znakovou stránku pro tento dokument.
10734. Od posledního sestavení byl zaktualizován další vstup X. Probíhá vynucení opětovného generování všech prostředků.
10735. Zásada rychlého režimu byla úspěšně přidána, ale některé z požadovaných nabídek nejsou podporovány.
10736. Požadavek vyžaduje výběr aktuální vypalovačky disků.
10737. Řadové číslo %1!S!:%2!d! nebylo nalezeno.
10738. Nastavení vrcholu přenosové rychlosti zvuku je neplatné.
10739. Nastavení zásad přidělování kvót bylo načteno z registru.
10740. Opakujte akci později
10741. Vztahy mezi X.Y a Z.A nejsou podporovány.
10742. Oprava chyb v adresáři %1.
10743. Operace již byla dokončena.
10744. Databázová operace se nezdařila, protože hodnota již existuje.
10745. Služba Podpora klientů nižší úrovně služby Řízení front zpráv byla spuštěna.
10746. Zadanou e-mailovou adresu má více než jeden uživatel.
10747. Hodnota OID není platná.
10748. Vytvoření soketu: %1 %2 %3 %4 %5
10749. Je aktivována při provádění změny indexu stránky třídy FormView.
10750. Automatická oprava nekompatibilní podmínky důvěryhodnosti doménové struktury nebyla úspěšná, protože došlo k chybě %1 ve funkci %2. Pokud nebude problém opraven, bude tento server bude automaticky vypnut. Další informace získáte v dokumentaci k produktu týkající se licencování.
10751. MSB3453: Byl zadán jazyk pro třídu prostředků se silnými typy, bylo však předáno více zdrojových souborů. Chcete-li generovat třídy prostředků se silnými typy, je třeba předat vždy jen jeden zdrojový soubor.
10752. Sériový datový proud, který je právě indexován, je poškozen.
10753. Nelze zapisovat do protokolu chyb. Disk je pravděpodobně plný. Číslo chyby se nachází v poli s daty.
10754. Hodnota zadaná pro informace o soketu není platná.
10755. Neschválený modul %1
10756. Argument vyžaduje ResultType X, ale je poskytnut objekt Activity s typem výsledku Název typu.
10757. Položka předvoleb %1 %2 v objektu zásad skupiny %3 nebyla použita, protože u cílové položky došlo k chybě s kódem %4%%100790273.
10758. Počítač není členem skupiny SERVERS.
10759. Nepodařilo se ověřit podpis.
10760. Zarovnání výšky videa není platné.
10761. Není k dispozici žádná dokumentace metadat.
10762. K provedení operace obnovení není na disku dostatek místa. Přidejte jiný disk nebo nahraďte jeden z existujících disků a opakujte operaci obnovení.
10763. ftp: setsockopt (znovu použít adresu)
10764. Z datového proudu přenosu byl přijat neočekávaný znak konce souboru nebo 0 bajtů.
10765. Tok kontextu nelze obnovit, není-li potlačen.
10766. Nová počáteční pozice výběru rozsahu.
10767. Zadané heslo je příliš dlouhé. Zadejte heslo o platné délce.
10768. Odeslat jako
10769. Typ dat List musí být odvozen z typu dat atomic nebo ze sjednocení (union) typů dat atomic.
10770. Určuje, zda metoda Select podporuje stránkování.
10771. Pro uzel %2 v síti %3 bylo přidáno síťové rozhraní clusteru %1.
10772. Žádost o připojení se nezdařila.
10773. Název procesu: X
10774. Na disku vybraném pro instalaci není dostatek místa, aby bylo možné pokračovat.
10775. Server odmítl adresu odesílatele. Odpověď serveru: %1
10776. Služba BITS byla úspěšně spuštěna, ale došlo k výraznému zpoždění, které může naznačovat problém. Chcete-li získat další informace o tomto zpoždění, povolte analytický protokol pro službu BITS a pak tuto službu ukončete a restartujte.
10777. DLL poskytovatele se nespustila správně.
10778. Relace již existuje.
10779. Název legendy X
10780. Blok dat nebo upozornění na událost služby WMI již byl povolen.
10781. Barva stínu pod místní nabídkou
10782. Zápis do mapy clusterů musí být větší nebo roven předchozímu zápisu.
10783. Zadaná sada zdrojových režimů VidPN je neplatná.
10784. Adresa URL clusteru zadaná při instalaci služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services) neodpověděla na požadavek HTTP. Ujistěte se, zda je cluster služby AD RMS k dispozici v síti.
10785. Tato operace není podporována na vnořených typech SortedList, neboť tyto typy vyžadují úpravu původního typu SortedList.
10786. Pomocná třída SmartLabels oblastí grafu
10787. Nepodařilo se publikovat prvek %1. Zajistěte, aby byly proměnné PKEY_PUBSVCS_METADATA a PKEY_PUBSVCS_TYPE správně nastaveny v instanci funkce a nedošlo k chybám při přidávání instance funkce.
10788. (alternativní příkaz – bude určeno)
10789. Maximální velikost fyzické paměti, kterou si proces vyžádal od svého spuštění.
10790. Zadaný atribut Namespaces nemá atribut Atribut.
10791. Buď schází potřebná úroveň ztělesnění, nebo není poskytnutá úroveň ztělesnění platná.
10792. Před zápisem do protokolu událostí nebyla nastavena vlastnost Source.
10793. CHYBA – Chybějící parametry. Viz použití níže.
10794. Poskytovatel StreamUpgradeProvider X nepodporuje určenou vazbu ChannelBindingKind (Y).
10795. Nelze nastavit příznak zastaralé kvóty.
10796. Globální systémové uzamčení se nepodařilo získat.
10797. Počet změněných objektů: %1!d!
10798. Zakázání odesílání služby BITS pro virtuální adresář %3 se nezdařilo. Chyba: %2. K chybě došlo při úpravách části %1 obslužné rutiny.
10799. Skupinové účty pro \\%1
10800. Odeslání faxové zprávy se nezdařilo. Přenos faxu byl přerušen. Tento fax nebude odeslán, protože byl vyčerpán maximální počet opakování. Odesílatel: %1. Kód pro účtování: %2. Společnost odesílatele: %3. Oddělení odesílatele: %4. Název zařízení: %5. ID úlohy: %6. Uživatelské jméno: %7. Podrobnější informace o této události naleznete v protokolu činnosti.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions