English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

24601. Přepnout režim s komentářem
24602. Službě nebo funkci byl předán neplatný parametr jako osmý argument.
24603. Obnoven registr ze záložních souborů
24604. Byl zjištěn neočekávaný znak X.
24605. Přerušení se zachováním není podporováno nebo nelze vytvořit novou jednotku práce.
24606. Nepodporované ID
24607. Zadaný primární povrch obsahuje odlišný atribut soukromého formátu než aktuální primární povrch.
24608. Závislá kopie byla dokončena.
24609. Službě Zařazování tisku se nezdařilo zrušit sdílení tiskárny %2, která je sdílena jako %3. Chyba %1.
24610. Příznak MakeColumnsDistinct může být umístěn jen v kontejneru, který negeneruje zobrazení aktualizací. Označte atribut GenerateUpdateViews v elementu EntityContainerMapping jako „nepravda“.
24611. Nebylo možné otevřít soubor protokolu.
24612. Zadaná cesta k souboru SIF je neplatná nebo nedostupná.
24613. Nelze nalézt očekávaný typ. Úplný název typu: X::Y Spusťte třídu AddInStore. Spusťte metody Update nebo Rebuild (nebo použijte nástroj AddInUtil.exe v příkazovém řádku).
24614. Změna nemůže obsahovat komentář.
24615. Správce transakcí XA koordinátora MS DTC volal funkci xa_recover v knihovně DLL '%1' správce prostředku XA. Toto volání se nezdařilo s uživatelskou výjimkou: Soubor=%2 Řádek=%3.
24616. Neznámé volání IOCTL
24617. &Vyžadovat protokol SSL
24618. Načítají se ovladače pro řízení nově zjištěného zařízení.
24619. Nepodařilo se vytvořit podproces, došlo k chybě %1.
24620. Síťový software není nainstalován.
24621. Pořadí operací transakce je chybné.
24622. Objektu DiscoveryClientChannel se nepodařilo vytvořit kanál se zjistitelným koncovým bodem s parametry EndpointAddress=X a Via=Y. Objekt DiscoveryClientChannel se pokusí použít další nalezený koncový bod, který bude k dispozici.
24623. Stav napájení systému přechází ze stavu %2 do stavu %3.
24624. Bylo zahájeno inzerování služby Systémový čas jako zdroje času.
24625. Doména neexistuje.
24626. Jednotka ohlásila, že požadovaná stránka (a typ) režimu není k dispozici.
24627. Zpráva s daty v obálce neobsahuje určeného příjemce.
24628. Aktualizace schématu se nezdařila při přepočítávání ověřovací mezipaměti.
24629. Systém Windows nemůže najít bitovou kopii pro instalaci.
24630. Služba DHCP nebyla schopna načíst z registru tabulku souboru BOOTP. Tato služba nebude moci odpovídat na požadavky BOOTP zadávající název spouštěcího souboru.
24631. Uzel %1 se stal úspěšně součástí clusteru s podporou převzetí služeb při selhání a zjistil, že jeho software Clusterové služby byl aktualizován.
24632. Vzdálený počítač neodpověděl. Další informace získáte klepnutím na tlačítko Diagnóza nebo vyhledáním tohoto čísla chyby v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc.
24633. Výchozí zprostředkovatel rolí nebyl nalezen.
24634. Serveru se nezdařilo ukončit aplikaci %1. Došlo k chybě: %2
24635. Vazba soketu: %1 %2 %3 %4 %5
24636. Použití: %1 uživ_jméno [heslo] [účet]
24637. Operace neproběhla úspěšně pro všechny iniciátory nebo metody zjišťování.
24638. Během načítání vlastností svazku došlo k chybě. Kód chyby: 0x%1
24639. Byl odinstalován modul %1.
24640. Parametr Week musí být v rozsahu od 1 do 5.
24641. Chyba TLB
24642. Elementy ResourceAssociationSets X a Y mají ResourceAssociationSetEnd odkazující na stejný objekt EntitySet Z prostřednictvím stejné třídy AssociationType. Pokud dva nebo více elementů AssociationSets odkazuje na stejnou třídu AssociationType, elementy End nesmí odkazovat na stejný objekt EntitySet. U kontextu CLR může k této situaci dojít, pokud více sad entit má typy entit se společným předchůdcem a tento předchůdce má vlastnost odvozených typů entit.
24643. Zápis certifikátů pro %1 nemůže zapsat nebo obnovit certifikát %2, protože pro přístup k přidruženému soukromému klíči platného podpisového certifikátu je vyžadováno heslo a certifikáty počítače nepodporují silnou ochranu soukromého klíče.
24644. Spuštění správce transakcí koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Funkce GetSecurityConfiguration vrátila chybu %1.
24645. Nepodařilo se zjistit stav jednotky %1 v knihovně %2.
24646. Uzlu clusteru se nepodařilo převzít řízení prostředku kvora, protože prostředek je vlastněn jiným aktivním uzlem.
24647. Internal error: meaningless stride value %d.
24648. Přihlašovací chyba: Neznámé uživatelské jméno nebo špatné heslo.
24649. Časovým limitem musí být kladné číslo nebo hodnota -1.
24650. Text použitý pro hypertextový odkaz
24651. Instance nemůže být trvalá, protože není vlastníkem zámku. Předchozí volání funkce Persist s parametrem Unlock nastaveným na hodnotu true způsobilo uvolnění zámku.
24652. Požadavek na metadata není platný.
24653. Při kopírování souboru došlo k chybě.
24654. Proměnná prostředí COMSPEC neodkazuje na soubor CMD.EXE.
24655. Neplatný stav přesměrování.
24656. Berberština (latinka)
24657. Sériové číslo svazku je %1-%2
24658. Časový limit operace vyprázdnění a pozdržení zápisu na svazku %2 vypršel při čekání na příkaz uvolnění zápisu.
24659. Neočekávaná chyba sady MSAA
24660. Nelze otevřít soubor bitové kopie na serveru vzdáleného spouštění.
24661. Během volání se změnil popisovač kontextu.
24662. Paket odběru nemá v části doručení prvek NotifyTo.
24663. Správce logických disků nepodporuje konverzi na dynamické disky u disků obsahujících starší verze základních svazků.
24664. Chyba analýzy. Aktuální prvek není kompatibilní s dalším prvkem X.
24665. Při pokusu číst objekt uživatele z původní databáze došlo k chybě.
24666. Zadaná adresa IP brány je neplatná.
24667. Volání nebylo přeneseno dobře. Fronta zpráv byla plná a nebyla vyprázdněna.
24668. V deklaraci ATTLIST je definován neplatný typ.
24669. Transakce již byla implicitně nebo explicitně provedena nebo přerušena.
24670. Klient již nemůže otevřít další soubory současně.
24671. X není platná obslužná rutina.
24672. Povoleno protokolování limitů kvót.
24673. Neplatné ID tlačítka nebo indikátoru
24674. Účet přihlášení MNS - zapnuto
24675. Správci směrovače protokolu IP nebyla dodána žádná globální konfigurace. Spusťte znovu instalační program.
24676. Statická vlastnost požaduje instanci null, nestatická vlastnost požaduje instanci, která není null.
24677. Úložiště vlastností není nakonfigurováno tak, aby zpracovávalo pomocné úložiště metadat.
24678. Překročení času %1!-10u! %2!-10u!
24679. Objekt InstanceDescriptor neposkytl platný konstruktor nebo metodu.
24680. Požadovaná operace může být provedena pouze na systémové konzole. Toto je nejčastěji výsledek požadavku ovladače nebo systémové knihovny DLL na přímý přístup ke konzole.
24681. Zadaná chyba není platným kódem chyby volání Windows RPC.
24682. Přepínač /X vyžaduje hodnotu.
24683. Pro ukládání do mezipaměti je nastaveno CacheControl = must-revalidate a mezipaměť není aktuální.
24684. MSB3753: Nelze vytvořit instanci úlohy, protože v ní není implementováno rozhraní ITask. Ověřte, zda je v úloze implementováno rozhraní Microsoft.Build.Framework.ITask.
24685. Systém Windows se nepodařilo zavést, protože data NLS chybí nebo jsou poškozena.
24686. Hardwarové události
24687. Služba Active Directory Domain Services nevytvořila objekt NTDS Settings pro tento řadič domény %1 služby Active Directory ve vzdáleném řadiči domény %2. Přesvědčte se, zda zadaná síťová pověření mají dostatečná oprávnění.
24688. Registrační služba platformy Fibre Channel nezaregistrovala platformu s topologií Fibre Channel Fabric %1.
24689. Při pokusu zaregistrovat jedinečný údaj s názvem %1 přijala služba WINS chybu.
24690. Název datové řady
24691. 'Dot' notation cannot be used on a property that is not an embedded object.
24692. Přenosový agent DHCPV6 nepřenesl paket DHCP REPLY v místním rozhraní s adresou IP %1; paket REPLY měl být přenesen na server DHCP s adresou IP %2. Uvedený údaj je kód chyby.
24693. Do oddílů lze instalovat pouze soubory aplikací (soubory MSI).
24694. Modul zásad produktu %1 společnosti %2 vrátil neočekávaná data. Požadavek byl odepřen.
24695. Uživatelské instalace jsou zásadami v počítači zakázané.
24696. Neplatná identita: Nebyla zadána identita aplikace nebo nasazení.
24697. Nastavení maximální velikosti paketu není platné.
24698. Obnoví klíč PreferLogonDC v registru serveru.
24699. Hodnota fractionDigits je větší než totalDigits.
24700. [Informace] Provádí se zpracování další čipové karty. Algoritmus hash: <%1>.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions